Acatist / Canon de rugăciune către Sfântul Cuvios Isaachie Mărturisitorul – 30 Mai

| | 0 Comment| 21:27
Categories:

Cântarea 1, glasul al 8-lea.

Irmosul:

Să cântăm Domnului, Celui Ce a povăţuit pe poporul Său prin Marea Roşie, cântare de biruinţă, că S-a preaslăvit.

Fiind eu omorât de patimi, înviază-mă cu rugăciunile tale, părinte, ca unul ce stai acum cu multă îndrăzneală înaintea vieţii celor vii.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Înlăuntrul inimii tale primind strălucirea cea fără materie te-ai luminat şi toată negura patimilor ai pierdut, Sfinte Părinte Isaachie.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Mântuieşte-mă pe mine, cel ce mă viforăsc întru amăgeala urâtelor patimi, ca Una ce ai născut pe Mântuitorul, Liniştea a toată lumea, Preacurată.

 

Cântarea a 3-a. Irmos: Tu eşti întărirea…

 

Cu tărie ai supus trupul cugetului, iar sufletul l-au arătat slobod de robia patimilor, Preacuvioase Părinte Isaachie.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Cu ostenelile tale, cuvioase înţelepte, bine lucrând arătura sufletului, ai odrăslit spicul nepătimirii şi al minunilor.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Lăudămu-te pe tine, Preacurată, care eşti loc de sfinţenie şi Masă înţelegătoare, ca pe una ce ai primit pe Hristos, Pâinea şi Viaţa tuturor.

Irmosul:

Tu eşti întărirea celor ce aleargă la Tine, Doamne, Tu eşti lumina celor întunecaţi şi pe Tine Te laudă duhul meu.

 

Cântarea a 4-a.

Irmosul:

Auzit-am, Doamne, taina iconomiei Tale, înţeles-am lucrurile Tale şi am preaslăvit Dumnezeirea Ta.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Isaachie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu ploile harului ai izvorât râuri de minuni, care curăţă spurcăciunea celor ce cu credinţă năzuiesc la tine, părinte.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Cu rugăciunile tale cele de toată noaptea şi cu stările cele de toată ziua, curăţindu-ţi mai înainte sufletul, l-ai arătat casă Treimii, Cuvioase Părinte Isaachie.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Munte netăiat te-a văzut odinioară Avacum pe tine, Preacurată, din care S-a arătat Dumnezeu şi ne-a înnoit pe noi, cei ce eram stricaţi.

 

Cântarea a 5-a.

Irmosul:

Mânecând strigăm ţie, Doamne: Mântuieşte-ne pe noi, că Tu eşti Dumnezeul nostru, afară de Tine pe altul nu ştim.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Isaachie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Făcându-te locaş Dumnezeirii celei în Trei Sori, ai împuţinat chipurile patimilor de la sufletul tău.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Făcutu-te-ai izgonitor duhurilor celor necurate, căci ai fost locaş curat Preasfântului Duh.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Ceea ce ai născut pe Soarele vieţii, Născătoare de Dumnezeu, luminează-mă pe mine, cel ce sunt cu totul întunecat de patimi.

 

Cântarea a 6-a. Irmos: Curăţeşte-mă, Mântuitorule…

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Isaachie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Având înfrânare, rugăciune, dragoste netulburată, umilinţă întărită şi iubire adevărată, de toată pierzarea chitului celui înţelegător ai scăpat, câştigând pe Hristos, Părinte Isaachie.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Dumnezeu ţi-a îndreptat paşii cei către Dânsul, ca un puternic şi arătat te-a făcut pe tine puternic, ca să calci pe capetele şerpilor şi ale scorpiilor, Sfinte Isaachie, preafericite.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Marie, Odorul cel curat al fecioriei, curăţeşte-mi mintea de negura patimilor şi umple inima mea de har şi de dreptate, Preacurată Fecioară.

Irmosul:

Curăţeşte-mă, Mântuitorule, că multe sunt fărădelegile mele şi mă ridică din adâncul răutăţilor, rogu-mă. Căci către Tine am strigat şi mă auzi Dumnezeul mântuirii mele.

 

CONDAC, glasul al 8-lea. Podobie: Ca nişte pârgă a firii…

Ca un credincios plăcut al lui Dumnezeu, aprinzându-te cu râvnă, pentru Biserica lui Hristos, zăbalele lui Valent ai ţinut şi pentru închiderea Bisericii, moartea lui cea pierzătoare prooroceşte mai înainte ai spus, preacuvioase. Pentru aceasta roagă-te pururea pentru noi, cei ce te cinstim, Preafericite Isaachie.

 

Cântarea a 7-a.

Irmosul:

Tinerii evreieşti au călcat în cuptor văpaia cu îndrăzneală şi focul în rouă l-au schimbat, strigând: Bine eşti cuvântat Doamne Dumnezeule în veci.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Isaachie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ridicatu-te-ai către înălţimea nepătimirii, fericite, căci în trup fiind te-ai asemănat îngerilor şi te-ai arătat părtaş desfătării celei veşnice, strigând: Dumnezeule, bine eşti cuvântat.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Strălucind cu razele privirii, Sfinte Isaachie, ai risipit năpădirile demonilor şi de răutatea lor ai mântuit pe mulţi care strigau: Dumnezeule, bine eşti cuvântat.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Iată că a luat în pântece pe Dumnezeu, Fecioara, de Care marele Isaia a zis cu duhul şi L-a născut; Căruia toţi cântăm: Doamne Dumnezeule bine eşti cuvântat.

 

Cântarea a 8-a. Irmos: Pe împăratul slavei…

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Isaachie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Păzind făclia sufletului neadormită, cu untuldelemnul chinurilor tale, cu bucurie ai intrat în cămara de Mire cea nepieritoare şi vieţuieşti în veci.

Binecuvântăm pe Tatăl şi pe Fiul şi pe Sfântul Duh, Domnul.

De haina cea grozavă a patimilor te-ai dezbrăcat şi te-ai îmbrăcat cu haina cea frumoasă a dumnezeieştii nepătimiri, împărăţind împreună cu Hristos, Fericite Isaachie.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Să lăudăm popoare pe Maica lui Dumnezeu, ca pe Una ce este Tron cinstit şi preaînalt al lui Dumnezeu, pe ceea ce a fost după naştere singură păzită Fecioară.

Irmosul:

Să lăudăm, bine să cuvântăm şi să ne închinăm Domnului, cântându-I şi preaînălţându-L pe Dânsul întru toţi vecii.

Pe împăratul slavei Cel fără de început, de Care se înfricoşează puterile cereşti şi se cutremură cetele îngereşti, preoţi lăudaţi-L, popoare preaînălţaţi-L întru toţi vecii.

 

Cântarea a 9-a. Irmos: Înfricoşatu-s-a tot auzul…

 

Apus-ai ca o stea din lume şi ai răsărit către Hristos, Soarele dreptăţii cel înţelegător şi ca o rază ai lăsat credincioşilor virtuţile tale cele cu chip luminos, care izgonesc negura sufletelor, preafericite.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Cinstită s-a făcut moartea ta înaintea lui Dumnezeu, Sfinte Isaachie, căci cu cuviinţă ai vieţuit pe pământ, păzind nevătămate poruncile şi dreptăţile Lui, înţelepte. Pentru aceasta ca unui drept ţi-a răsărit ţie lumina cea neînserată.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Numai tu dintre femei ai încetat blestemul celor întâi zidiţi, Mireasă a lui Dumnezeu, ca una ce ai născut pe Cel necuprins, cuprinzându-Se cu trupul, înnoit-ai legile firii, ceea ce eşti Neîntinată şi cele depărtate mai dinainte le-ai împreunat prin mijlocirea ta cea minunată.

Irmosul:

Înfricoşatu-s-a tot auzul de nespusa lui Dumnezeu pogorâre, căci Cel Preaînalt de voie S-a pogorât până şi la trup, din pântece fecioresc făcându-Se om. Pentru aceea pe Preacurata Născătoare de Dumnezeu, credincioşii o mărim.

Troparul Sfântului Cuvios Isaachie Mărturisitorul, glasul al 8-lea:

Întru tine părinte cu osârdie s-a mântuit cel după chip; că luând crucea ai urmat lui Hristos; şi lucrând ai învăţat să nu se uite la trup, că este trecător; ci să poarte grijă de suflet, de lucrul cel nemuritor. Pentru aceasta şi cu îngerii împreună se bucură, Preacuvioase Părinte Isaachie, duhul tău.