Acatist / Canon de rugăciune către Sfântul Mucenic Luchilian – 03 Iunie

| | 0 Comment| 20:40
Categories:

Canon de rugăciune către Sfântul Mucenic Luchilian

Cântarea 1, glasul al 8-lea.

Irmosul:

Apa trecând-o ca pe uscat şi din răutatea Egiptului scăpând Israeliteanul, striga: Izbăvitorului şi Dumnezeului nostru să-I cântăm.

Stih: Sfinte Mucenice Luchilian, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Te laud pe tine, Sfinte Mucenice Luchilian, ca pe o slugă a dumnezeiescului Cuvânt şi laudă a mucenicilor. Pentru aceasta dăruieşte-mi mie curăţire şi tămăduire de cele rele, prin rugăciunile tale.

Stih: Sfinte Mucenice Luchilian, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu tot cugetul şi sufletul te-ai ţinut de tot întru dragostea lui Hristos şi ai dispreţuit înşelăciunea şi slăbiciunea idolilor, înţelepte.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Mai mult decât toată mărirea cea de pe pământ, dorind dumnezeiasca slavă cea prin chinuri, te desfătezi întru cele cereşti veselitoare ale slavei celei neîmbătrânite, de Dumnezeu fericite.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Tu eşti scara pe care a văzut Iacov, Născătoare de Dumnezeu; căci prin tine s-a unit Cuvântul cu cei de pe pământ şi a tras către înălţime fiinţa pământenilor.

Cântarea a 3-a. Irmos: Tu eşti întărirea…

Stih: Sfinte Mucenice Luchilian, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Iuda a vândut iudeilor celor ucigaşi de Dumnezeu pe Mântuitorul Domnul Hristos; iar acum iudeii te vând pe tine celor fără de lege.

Stih: Sfinte Mucenice Luchilian, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ispitindu-se zavistnicul să te amăgească cu cuvinte momelnice pe tine, s-a arătat împroşcat de cuvintele tale ca de nişte pietre, purtătorule de chinuri.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Sfeşnic prealuminat te-ai făcut celor ce s-au nevoit împreună cu tine, povăţuindu-i la lumina dumnezeieştilor cărări, ale desfătării celei de acolo.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Pe tine, Stăpână, te rog să-mi faci mie milostiv la ziua judecăţii, pe Cel Ce S-a născut din tine, prin rugăciunile tale.

Irmosul:

Tu eşti Întărirea celor ce aleargă la Tine, Doamne, Tu eşti Lumina celor întunecaţi şi pe Tine Te laudă duhul meu.

Cântarea a 4-a.

Irmosul:

Auzit-am, Doamne, taina iconomiei Tale, înţeles-am lucrurile Tale şi am preaslăvit Dumnezeirea Ta.

Stih: Sfinte Mucenice Luchilian, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Strălucit-ai cu cuvintele tale şi ai luminat lumea cu chinurile tale, iar împotrivirea tiranilor, o ai gonit ca pe o negură fără de stare.

Stih: Sfinte Mucenice Luchilian, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Îndreptându-te întru Hristos, te-ai arătat prin credinţă nou Avraam, precum el odinioară, căci prin cunoştinţa Ziditorului tău, te-ai lepădat de toată deşertăciunea.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Câştigându-te pe tine credincioşii pierzător înşelăciunii şi tămăduitor patimilor celor cu dureri, toţi ne împărtăşim de tămăduiri, mărite mucenice.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Mai presus de cuget este taina zămislirii tale, Maică Fecioară, căci primind în pântece pe Dumnezeu, L-ai născut în chip de negrăit.

Cântarea a 5-a.

Irmosul:

Luminează-ne pe noi, Doamne, cu poruncile Tale şi cu braţul Tău cel înalt Pacea Ta dă-ne-o nouă, Iubitorule de oameni.

Stih: Sfinte Mucenice Luchilian, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Hristoase, Cel ce eşti Singurul Doctor al sufletelor şi al trupurilor noastre, tămăduieşte durerea patimilor mele, cu rugăciunile mucenicilor.

Stih: Sfinte Mucenice Luchilian, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Floare sfinţită prin lucrarea Duhului te-ai arătat, mucenice mărite, făcând a odrăsli nerodirea prin nevoinţe.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Având în inima ta cuvinte de viaţă, înţelepte, amăgirile tiranilor le-ai omorât cu împotrivirea ta, pururea pomenite.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Avându-te pe tine zid nesfărâmat, liman şi întărire, nădejde şi dumnezeiască armă, ne mântuim Maica lui Dumnezeu Preacurată.

Cântarea a 6-a. Irmos: Curăţeşte-mă, Mântuitorule…

Stih: Sfinte Mucenice Luchilian, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Înălţându-ţi după gând dorirea sufletului cea dumnezeiască, cu îndrăzneală ai alergat de bunăvoie către focul cel al tiranului şi ai fost păzit cu roua Duhului, împreună cu pruncii, viteazule purtătorule de chinuri.

Stih: Sfinte Mucenice Luchilian, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

De învăţăturile tale, înţelepte mucenice, întărindu-se şi Paula, tare s-a îmbărbătat împotriva vrăjmaşului şi a primit cununa dreptăţii din mâna lui Hristos, Cel ce îngăduie nevoinţele.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Văzând vrăjmaşul neînduplecarea ta, tare ca muntele Sionului, n-a putut îndura, ci cu totul s-a ruşinat şi fiind călcat de către tine la pământ, a fost zdrobit în privelişte, cugetătorule de Dumnezeu.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Zămislit-ai cu adevărat în pântecele tău pe dumnezeiescul Cuvânt şi L-ai născut pe El mai presus de fire. Pe Care prin rugăciunile tale înduplecă-L să mântuiască de primejdii pe toţi robii tăi, Preacurată.

Irmosul:

Curăţeşte-mă, Mântuitorule, că multe sunt fărădelegile mele, şi mă ridică dintru adâncul răutăţilor, rogu-mă; căci către Tine am strigat şi mă auzi Dumnezeul mântuirii mele.

CONDAC, glasul al 2-lea. Podobie: Căutând cele de sus…

Ceata cea cu numărul de cinci a sfinţilor mucenici cea strălucită, care luminează Biserica lui Hristos, adunându-ne astăzi, să cinstim sfânta prăznuirea pomenirii lor, bucurându-ne; căci ca nişte tari pătimitori şi slugi ale lui Hristos stându-i înainte, neîncetat se roagă pentru noi toţi.

Cântarea a 7-a.

Irmosul:

Tinerii cei ce merseseră din Iudeea în Babilon oarecând, cu credinţa Treimii văpaia cuptorului o au călcat, cântând: Dumnezeul părinţilor noştri bine eşti cuvântat.

Stih: Sfinte Mucenice Luchilian, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Dimpreună cu Pavel strigai, mucenice: Nu mă va despărţi de dragostea lui Hristos nici primejdia, nici întristarea, nici sabia, nici flămânzeala. Pentru aceea şi strigai: Dumnezeul părinţilor noştri bine eşti cuvântat.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Pe piatra mărturisirii întărindu-ţi dumnezeieştile tale picioare, te-ai arătat neclintit de tulburarea valurilor; pentru aceea şi strigai: Dumnezeul părinţilor noştri bine eşti cuvântat.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Cu rugăciunile tale, Preacurată Maica lui Dumnezeu, să ne izbăvim toţi din patimi şi primejdii şi din nevoi şi de bolile cele de multe feluri, strigând: Dumnezeul părinţilor noştri bine eşti cuvântat.

Cântarea a 8-a. Irmos: Pe Împăratul ceresc…

Stih: Sfinte Mucenice Luchilian, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Sădindu-te cu adevărat pe lângă dumnezeieştile izvoare ale credinţei Domnului, te-ai arătat pom aducător de viaţă, preafericite.

Binecuvântăm pe Tatăl şi pe Fiul şi pe Sfântul Duh, Domnul.

Pătimitorii, fiind înfrumuseţaţi cu podoaba cinstitei mărturisiri a lui Hristos, au primit cunună din cer, după vrednicie.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Ridică-mă, Maica lui Dumnezeu, pe mine care sunt împlântat şi căzut în lucruri de dureri, ca să te slăvesc întru toţi vecii.

Irmosul:

Să lăudăm bine să cuvântăm şi să ne închinăm Domnului, cântându-I şi preaînălţându-L pe Dânsul întru toţi vecii.

Pe Împăratul ceresc, pe Care Îl laudă oștile îngereşti, lăudaţi-L şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii.

Cântarea a 9-a. Irmos: Cu adevărat Născătoare…

Stih: Sfinte Mucenice Luchilian, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Văzând astăzi pe mucenicii lui Hristos, ca pe nişte grădini cuvântătoare şi flori foarte mirositoare, cu cinste să-i mărim.

Stih: Sfinte Mucenice Luchilian, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Arătându-se mucenicii cu adevărat luceferi Bisericii lui Hristos Dumnezeu, strălucesc cu lumina mărturisirii.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Cel ce vindeci toate durerile patimilor, tămăduieşte-mi şi mie acum durerea, prin rugăciunile purtătorilor de chinuri, Iubitorule de oameni.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Pe tine te avem credincioşii Zid şi Acoperământ şi Liman neviforât; prin care ne şi mântuim, Preacurată.

Irmosul:

Cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te mărturisim pe tine Fecioară Curată, noi cei mântuiţi prin tine, cu cetele cele fără de trupuri, slăvindu-te pe tine.

SEDELNA, glasul 1. Podobie: Mormântul Tău…

Cu focul împreunându-te nici acum nu te-ai ars, o Sfinte Mucenice Luchilian, viteazule, pătimitorule, căci ai avut rouă de la Dumnezeu, care te răcorea. Pentru aceasta veselindu-te, ai săvârşit nevoinţele cele mai presus de fire, cu sfinţii tineri, cu care dimpreună adu-ţi aminte de noi.

Iar de va fi Post:

SEDELNA Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, glasul 1. Podobie: Mormântul Tău…

Maică a lui Dumnezeu te ştim toţi pe tine, Ceea ce te-ai arătat Fecioară cu adevărat şi după naştere, noi cei ce cu dragoste alergăm la a ta bunătate. Că pe tine te avem păcătoşii Folositoare, pe tine te-am câştigat întru ispite mântuire, ceea ce eşti cu totul fără prihană.

SEDELNA Sfintei Cruci şi a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, glasul 1. Podobie: Mormântul Tău…

Văzându-Te Hristoase Maica Ta cea Preacurată mort pe Cruce întins, striga: Fiul meu, Cel Ce eşti împreună fără de început cu Tatăl şi cu Duhul, ce este această de negrăit a Ta rânduială, prin care ai mântuit înţeleaptă zidire a mâinilor Tale cele Preacurate.

Troparul Sfântului Mucenic Luchilian, glasul al 4-lea:

Mucenicii Tăi, Doamne, întru nevoinţele lor, cununile nestricăciunii au dobândit de la Tine, Dumnezeul nostru. Că având tăria Ta, pe chinuitori au învins; zdrobit-au şi ale demonilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lor, mântuieşte sufletele noastre, Hristoase Dumnezeule.