Acatistul Sfântului Pavel Tebeul – 15 ianuarie

Categories:
Tropar – Audio
CONDACUL 1
Cu ce cununi de laude vom împodobi prăznuirea cea minunată a celui care a fost
cel dintâi locuitor al pustiei celei mai dinlăuntru, stâlpul cel de foc al rugăciunii
care a luminat întunericul pustiei și aprinde și în pustia inimii noastre făclia
rugăciunii sale, ca să cântăm: Bucurăte, Sfinte Părinte Pavel, podoaba pustiei !
ICOSUL 1
Fiind robit de lăcomia cea de averi, cumnatul tău cugeta cum să te dea în mâinile
prigonitorului Deciu și să ia partea de moștenire cuvenită ție, dar tu, Sfinte
Pavel, ai încredințat toată nădejdea ta Celui Bogat în milostivire, așteptând de la
El izbăvirea; de aceea, noi te lăudăm cu glasuri de cântări ca acestea :
Bucurăte, că nu te-ai biruit de iubirea de averi pământești;
Bucurăte, că în mâinile Domnului ai dat toată viața ta;
Bucurăte, că așteptai izbăvire de la Părintele îndurărilor;
Bucurăte, căci în rugăciuni fierbinți adesea petreceai;
Bucurăte, că inima ta aștepta cu dor chemarea Domnului;
Bucurăte, că ai voit a te lepăda de deșertăciunile lumii;
Bucurăte, că te minunai de răbdarea cea mare a mucenicilor;
Bucurăte, ostaș al lui Hristos îngrădit cu sabia rugăciunii;
Bucurăte, crin neveștejit ascuns pe muntele înalt al pustiei;
Bucură-te, sălaș al smereniei luminat de raza Duhului;
Bucurăte, că ai ales de bună voie sărăcia Celui Care a sărăcit pentru noi;
Bucurăte, că ai viețuit ca un înger în trup, hrănindute cu mana rugăciunii;
Bucurăte, Sfinte Părinte Pavel, podoaba pustiei !

CONDACUL 2
Cunoscând că lumea este plină de deșertăciuni și de curse care ne împiedică a
urma calea dreaptă a mântuirii, ai lăsat averea ta în mâna celui care te prigonea
pentru aceasta și ai alergat la limanul pustiei, cântând Celui Care te-a luminat:
Aliluia !
ICOSUL 2
O peșteră tea primit pe tine cu bucurie, iar prin lumina rugăciunii o ai arătat pe
aceasta palat în Care S-a odihnit Cel Care S-a arătat lumii prunc în peșteră, ca
noi să te mărim cu laude ca acestea:
Bucurăte, că ai iubit mai mult sărăcia peșterii;
Bucurăte, că teai rugat pentru prigonitorul tău;
Bucurăte, că necazul lai arătat pricină de desăvârșire;
Bucurăte, că un corb te hrănea pe tine cu pâine;
Bucurăte, că te adăpai din izvorul rugăciunii curate;
Bucurăte, că prin smerenie ai biruit pe vrăjmașul cel trufaș;
Bucurăte, pildă neîncetată de nevoință în rugăciune;
Bucurăte, că pustia țiai făcuto prietenă nedespărțită;
Bucurăte, că în cele mai dinlăuntru ale pustiei te-ai odihnit;
Bucurăte, că sălbăticia fiarelor o ai îmblânzit cu rugăciunea;
Bucurăte, că pustia inimii o ai arătat bogat roditoare în virtuți;
Bucurăte, că erai luminat de raza cea nevăzută a Duhului;
Bucurăte, Sfinte Părinte Pavel, podoaba pustiei !
CONDACUL 3
În sălbăticia pustiei adăpostindu-te, ai supus toată sălbăticia patimilor și te-ai
făcut vas ales al înțelepciunii lui Hristos, revărsând cântări de: Aliluia !

ICOSUL 3
Cu liniștea pustiei teai unit și în liniștea sufletului tău, Părinte Pavel, se auzea
doar izvorul rugăciunii tale neîncetate, din care adapă și pe cei care îți aduc
picături de laude ca acestea:
Bucurăte, carte nescrisă a tainelor rugăciunii;
Bucurăte, cel dintâi luceafăr iubitor al pustiei;
Bucurăte, că prin tăcere ai aflat desăvârșit pe Cuvântul;
Bucurăte, că ai luminat cămara inimii tale cu razele rugăciunii neîncetate;
Bucură-te, vas al alegerii întru care S-a odihnit Hristos;
Bucurăte, că teai împrietenit cu tăcerea pustiei;
Bucurăte, că ai ascultat glasul adâncurilor Duhului;
Bucurăte, că fugit de fața oamenilor ca să vezi Fața lui Dumnezeu;
Bucurăte, că în oglinda rugăciunii ai văzut biruința lui Hristos;
Bucurăte, că taberele demonilor leai alungat cu focul rugăciunii;
Bucurăte, că tainele Taborului ți s-au descoperit pe muntele inimii;
Bucurăte, că pe treptele sărăciei ai dobândit comoara rugăciunii;
Bucurăte, Sfinte Părinte Pavel, podoaba pustiei !
CONDACUL 4
Și fiarele și păsările cerului slujeau ție, Sfinte Pavel, după porunca lui
Dumnezeu, căci ai păzit desăvârșit porunca Lui, lăsând toate cele din lume
pentru Împăratul ceresc, Căruia toate puterile cerești Îi cântă : Aliluia !
ICOSUL 4
Domnul a descoperit robului Său, Cuviosului Antonie, după multă stăruință în
rugăciune, că mai are un rob al Său mai încercat în nevoința pustnicească, și
marele Antonie a alergat ca un cerb însetat spre peștera ta, povățuit fiind de
mâna nevăzută a Stăpânului și strigând ție:
Bucurăte, că pe toți ai întrecut cu nevoința pustnicească;
Bucurăte, munte ascuns de ochii omenești în munte înalt;
Bucurăte, că teai depărtat cu totul de orice vedere omenească;

Bucurăte, că nici un om nu a tulburat nevoințele tale nevăzute;
Bucurăte, că în sânurile pustiei ai aflat mângâiere duhovnicească;
Bucurăte, că toate cele lumești ai părăsit și ai câștigat bogăția cea cerească;
Bucurăte, că ai disprețuit desfătările vieții pământești;
Bucurăte, că ai biruit pe balaurul mândriei;
Bucurăte, că ai alungat cu fulgerul rugăciunii pe vrăjmașul nevăzut;
Bucurăte, că asemenea îngerilor teai făcut cu strălucirea virtuților;
Bucură-te, stâlp de foc ascuns de vederea omenească;
Bucură-te, cununa iubitorilor pustiei;
Bucurăte, Sfinte Părinte Pavel, podoaba pustiei !
CONDACUL 5
Cu puțin înainte de fericita ta adormire, Sfinte Pavel, a venit la tine povățuit de
Domnul marele Antonie, care foarte s-a bucurat de aflarea ta, mulțumind
Domnului în cântări de: Aliluia !
ICOSUL 5
Slujind de primejdia slavei deșarte, teai păzit a vorbi cu oamenii și mult a
stăruit Cuviosul Antonie, ca săi deschizi ușa și săl primești în peștera ta cea
smerită; dar biruindu-te de dragostea cea de frați, iai deschis acestuia și ușa
peșterii și ușa cămării inimii tale, el lăudândute așa:
Bucură-te, stâlpul cel neclintit al pustiei;
Bucurăte, adânc nemăsurat de smerenie;
Bucurăte, gonitorul slavei deșarte;
Bucurăte, cămară sfințită a virtuților;
Bucurăte, oglindă sfințită a pustnicilor;
Bucură-te, biruitorule asupra patimilor firii;
Bucurăte, liniștea celor tulburați de ispite;
Bucurăte, mare rugător pentru pacea lumii;
Bucurăte, mângâierea cea tainică a pustiei;
Bucură-te, blândețe mai presus de închipuire;

Bucurăte, părtașule al tainelor cerești;
Bucurăte, cunună a iubitorilor de rugăciune;
Bucurăte, Sfinte Părinte Pavel, podoaba pustiei !
CONDACUL 6
Deschis-ai ușa marelui Antonie și cu lacrimi lai sărutat ca pe un frate în Hristos,
păzind în cămara inimii neîncetata cântare de : Aliluia !
ICOSUL 6
Numele Sfântului Antonie și nevoința lui ți s-au descoperit de la Duhul Sfânt,
Care te-a înțelepțit a șil lăuda pe acesta, căci cu adevărat mult s-a ostenit spre
slava lui Dumnezeu; însă noi, întru nepricepere, îți cântăm ție așa :
Bucurăte, locuitor înțelept al pustiei;
Bucurăte, carte nescrisă a luptelor duhovnicești;
Bucurăte, hotar nestrămutat al credinței;
Bucurăte, casă împodobită cu darurile Duhului;
Bucură-te, dulce mângâiere a celor cuprinși de întristare;
Bucurăte, floare prea rară a pustiei;
Bucurăte, liniștea celor învățuiți de pustie;
Bucurăte, scut împotriva atacurilor celui rău;
Bucurăte, că soare luminător al întregii lumi pe Sfântul Antonie ai numit;
Bucurăte, că pe el gură a lui Dumnezeu l-ai numit;
Bucurăte, că teai bucurat de nevoințele marelui Părinte;
Bucurăte, Sfinte Părinte Pavel, podoaba pustiei !
CONDACUL 7
Socotindu-te încărcat de bătrânețe, dar și de păcate, te-ai smerit înaintea
Părintelui Antonie, însă înaintea Domnului erai ca un înger în trup, lăudânduL
neîncetat în cântări de: Aliluia !
ICOSUL 7
Întrebat-ai Părinte Pavel, despre starea neamului omenesc, voind a cunoaște
dacă mai sunt prigoniri asupra creștinilor și mult te-ai bucurat cu duhul de pacea

Bisericii; bine știind că pentru ale tale rugăciuni Domnul păzea lumea de
cumplitele prigoane, te lăudăm pe tine așa:
Bucurăte, făclie nestinsă a rugăciunii pentru lume;
Bucurăte, că teai împrietenit cu singurătatea pustiei;
Bucurăte, că te-ai cufundat în adâncurile neajunse;
Bucurăte, că teai făcut sălaș al păcii lui Hristos;
Bucurăte, că ai biruit toate cugetele omenești;
Bucurăte, că teai depărtat cu totul de lume;
Bucurăte, că nu ai încetat a te ruga pentru pacea creștinilor;
Bucurăte, că ai slujit lui Hristos cu toată inima;
Bucurăte, că ai alungat din pustia inimii fiarele patimilor;
Bucurăte, scară prin care ajungem la cer;
Bucurăte, cărare a sfințeniei adevărate;
Bucurăte, izvor nesecat de rugăciune;
Bucurăte, că te-ai bucurat de pacea Bisericii;
Bucurăte, Sfinte Părinte Pavel, podoaba pustiei !
CONDACUL 8
Pustia ca o maică a întins brațele să te primească pe tine, Sfinte Părinte Pavel,
care cu dorul rugăciunii mângâindu-te, cântai : Aliluia !
ICOSUL 8
Un corb trimis de Dumnezeu a adus vouă o pâine, ca să mâncați și să vă veseliți,
lăudând pe Cel Care dă hrană la tot trupul și care ne hrănește și pe noi cu
fărâmituri de cântări ca acestea:
Bucurăte, că vați ospătat duhovnicește;
Bucurăte, că și de hrana trupească Domnul s-a îngrijit;
Bucurăte, că teai hrănit cu pâinea cuvântului;
Bucurăte, că teai lămurit în cuptorul ispitelor;
Bucurăte, că ați mulțumit Domnului pentru hrană;
Bucurăte, că țiai întărit inima cu pâine;

Bucurăte, că ai biruit taberele demonilor;
Bucurăte, surpătorul ispitelor de multe feluri;
Bucurăte, oglinda viețuirii sihăstrești;
Bucurăte, icoană a smereniei curate;
Bucurăte, rugătorule pentru sufletele noastre;
Bucură-te, vasul cel ales al pustiei;
Bucurăte, Sfinte Părinte Pavel, podoaba pustiei !
CONDACUL 9
Din multa smerenie pe marele Antonie îl îndemnai Sfinte Pavel, a binecuvânta și
a frânge pâinea, iar inima ta se hrănea din destul din pâinea iubirii duhovnicești,
cu care hrănește și pe cei care cântă Domnului : Aliluia !
ICOSUL 9
Pâinea singură sa frânt prin mijloc și vați hrănit cu aceasta, dând slavă și
mulțumire Celui Care trupul Său nea dat spre hrană, ca să ne depărtăm noi de
hrana cu paiele păcatelor și să te lăudăm pe tine așa:
Bucurăte, că te-ai bucurat de pâinea cuvântului dumnezeiesc;
Bucurăte, că ai fost povățuit de mâna Domnului la cele cerești;
Bucurăte, că taina viețuirii tale o ai descoperit marelui Antonie;
Bucură-te, odihna monahilor iubitori de pustie;
Bucurăte, acoperământul celor goi de nădejde;
Bucute, întărirea celor gârboviți de neputințe;
Bucurăte, crinul cel înțelegător al pustiei;
Bucurăte, că ne hrănești cu îndurările milei Domnului;
Bucurăte, că ne solești vreme de pocăință;
Bucurăte, odihna sufletelor tulburate de păcat;
Bucurăte, înțelepțirea cea tainică a rugătorilor;
Bucurăte, munte duhovnicesc al credinței;
Bucurăte, Sfinte Părinte Pavel, podoaba pustiei !

CONDACUL 10
Apă curată și dulce ați băut din izvorul cel binecuvântat, cu mintea cugetând la
Izvorul vieții noastre, cu picăturile milostivirii Căruia adapă Sfinte Pavel, și pe
cei care sunt însetați a-I aduce Lui laude ca acestea: Aliluia !
ICOSUL 10
Vestea apropierii adormirii tale cu trupul o ai descoperit Sfântului Antonie, care
foarte se tânguia de pierderea unui stâlp al rugăciunii pentru lume, iar noi
mergerea ta în Împărăția Sfinților lăudând îți cântăm așa :
Bucurăte, că te bucurai de mergerea la Domnul Hristos;
Bucurăte, că ai potolit întristarea marelui Antonie;
Bucurăte, că sufletul țiai pregătit pentru cele cerești;
Bucurăte, fântână a rugăciunii curate;
Bucurăte, liman de scăpare al celor tulburați;
Bucurăte, pildă de viețuire în turnul nevoințelor;
Bucurăte, ușă prin care ajungem la cer;
Bucurăte, căci cu aripile rugăciunii ai zburat la Hristos;
Bucură-te, că bucurie ai făcut cetelor îngerești;
Bucurăte, că țarina inimii tale a rodit însutit;
Bucurăte, făclie nestinsă a rugăciunii pentru lume;
Bucură-te, odihna sufletelor celor smerite;
Bucurăte, Sfinte Părinte Pavel, podoaba pustiei !
CONDACUL 11
Mai înainte de adomirea ta Părinte Pavel, ai spus marelui Antonie că se cuvine a
le căuta mai întâi pe ale aproapelui și a fi de folos fraților care au nevoie de el,
ca toți să cânte într-un glas Domnului: Aliluia !
ICOSUL 11
Trimis-ai la mănăstire pe Sfântul Antonie, ca să îți aducă mantia episcopului
Atanasie, ca fără tulburare sufletul tău să se ducă la Domnul; trimite nouă Sfinte

Pavel, mantia rugăciunii tale, ca să fim păziți de săgețile celui rău și să îți
cântăm așa:
Bucurăte, mantie prea dorită a pustnicilor;
Bucurăte, că ai purtat haină împletită cu frunze de finic;
Bucurăte, mantie a rugăciunii țesute din gânduri smerite;
Bucurăte, căci ai defăimat cu totul cele pământești;
Bucurăte, că teai întrarmat cu dragostea cea dumnezeiască;
Bucurăte, că nu ai slujit patimilor trupului;
Bucurăte, că te-ai îngrijit de haina sufletului;
Bucurăte, că ai împodobito cu razele rugăciunii;
Bucurăte, că te înduri de cei disprețuiți;
Bucurăte, că te milostivești de cei căzuți;
Bucură-te, înger în trup slujind rugăciunii;
Bucurăte, căci ai plecat cu bucurie la cer;
Bucurăte, Sfinte Părinte Pavel, podoaba pustiei !
CONDACUL 12
Cu frunze de finic ai îmbrăcat trupul tău Părinte, iar pe noi, cei care suntem
smochini fără de roade, cu suflete acoperite doar de frunzele păcatelor, ne
înțelepțește a lucra cele spre mântuire, strigând Domnului : Aliluia !
ICOSUL 12
Văzuta Sfântul Antonie după adomirea ta, Părinte Pavel, sufletul tău înconjurat
de cete îngerești și de soboare de prooroci și apostoli, care te cinsteau pe tine cu
cântări ca acestea:
Bucurăte, moștenitorule al darurilor Luminii;
Bucurăte, că îngerii au venit cu veselie să te ia;
Bucurăte, că de tine s-au bucurat soboarele Proorocilor;
Bucurăte, că ceata Apostolilor te-a primit întru odihna Treimii;
Bucurăte, că de petrecerea ta s-au minunat cetele mucenicilor;
Bucurăte, că doi lei au săpat ție groapă spre înmormântare;

Bucurăte, că ai răsărit în cer în lumina Sfinților;
Bucurăte, turn sfințit al rugăciunii curate;
Bucurăte, iubitorule al vieții neprihănite;
Bucurăte, rugătorule neîncetat pentru pacea lumii;
Bucură-te, canonul cel prea dorit al pustnicilor;
Bucură-te, odihna celor iubitori de pustie;
Bucurăte, Sfinte Părinte Pavel, podoaba pustiei !
CONDACUL 13
O, sfinte Părinte Pavel, podoaba pustiei, cel care ai părăsit toate cele din lume,
ca să câștigi Împărăția cea de sus, mijloceștene nouă de la Mântuitorul Hristos,
iertarea păcatelor, smerenie, pace și mare milă, ca să se umple și pustia inimilor
noastre de cântările îngerești de : Aliluia !
RUGĂCIUNE
O, Sfinte Părinte Pavel, cel ce teai arătat stăpân al pustiei pe care o ai mângâiat
cu neîncetatele tale rugăciuni, caută cu milostivire și peste noi, cei cu inimi
pustiite de viforul păcatului și solește nouă de la Hristos Domnul pace și mare
milă. Semințele rugăciunii tale să aducă și în inimile noastre, cu ploaia Duhului
Sfânt, rod bogat spre a potoli foamea cea duhovnicească a sufletului.
Taberele demonilor ai biruit cu săgețile smeritei cugetări și ai stins săgețile de
foc ale vrăjmașilor cu ploaia virtuților tale, cu care stinge și focul patimilor
sufletelui nostru. Furtuna necazurilor noastre o oprește cu razele rugăciunii tale,
ca să vedem și noi strălucind pe cerul inimii noastre pe Soarele dreptății.
Toată slava cea deșartă a bogăției lumești o ai părăsit, alergând spre limanul
pustiei, care ția dăruit bogăția darurilor Duhului Sfânt. Lumineazăne și pe noi
cu raza înțelepciunii Cuvântului și dezleagăne legăturile iubirii de cele lumești,
legându-ne cu dragostea Mântuitorului Hristos. Cu roua rugăciunii tale șterge
zapisul greșelilor mele celor multe și dămi și mie a lucra cu gânduri de pocăință
pustia inimii mele, ca să culeg spicele vituților și din acestea să gătesc pâinea
mântuirii, cea pentru hrana sufletului meu flămând de dreptatea lui Dumnezeu.