Acatistul Sfinților Ierarhi Atanasie cel Mare și Chiril, Arhiepiscopii Alexandriei – 18 Ianuarie

Categories:

Troparul Sfintilor Atanasie si Chiril – Audio

Pe ierarhii Domnului, pe tâlcuitorii dogmelor; pe păstorii alexandrinilor propovăduitori ai adevărului, perechea cea iubită de Dumnezeu; pe străluciţii luminători, risipitori ai întunericului celor nelegiuiţi: pe Sfântul Atanasie cel Mare, secerătorul ereticilor, împreună cu Sfântul Ierarh Chiril, cel ce a cinstit precum se cuvine pe Născătoarea de Dumnezeu, veniţi toţi iubitorii de prăznuire şi adunându-ne cu veselie şi cu cântări să-i cinstim; că ei se roagă neîncetat lui Dumnezeu pentru noi toţi.

Condacul Sfinților, Glasul 3

Pe ierarhii Domnului, pe tâlcuitorii dogmelor; pe păstorii alexandrinilor propovăduitori ai adevărului, perechea cea iubită de Dumnezeu; pe străluciţii luminători, risipitori ai întunericului celor nelegiuiţi: pe Sfântul Atanasie cel Mare, secerătorul ereticilor, împreună cu Sfântul Ierarh Chiril, cel ce a cinstit precum se cuvine pe Născătoarea de Dumnezeu, veniţi toţi iubitorii de prăznuire şi adunându-ne cu veselie şi cu cântări să-i cinstim; că ei se roagă neîncetat lui Dumnezeu pentru noi toţi.

Condacul 1

Pe voi, Părinții noştri aleşi de Hristos, Păstorul cel mare, ca întâistătători ai vestitei cetăți a Alexandriei, vă lăudăm în cântări duhovniceşti și vă rugăm să mijlociți către Domnul pentru Biserica dreptmăritoare, pentru cetatea voastră şi pentru toți cei ce vă cheamă în ajutor, cu dragoste grăind: Bucurați-vă, Sfinților Ierarhi Atanasie şi Chiril, stâlpi neclintiți ai Ortodoxiei!

Icosul 1

Ingeri pământeşti şi oameni cereşti v-ați arătat, Sfinților lerarhi Atanasie şi Chiril, fiind luminați cu adevarata cunoaştere de Dumnezeu şi, ca mari ierarhi şi învățători pe scaunul arhiepiscopal din Alexandria, ați nimicit învațătura ereticilor, iar pe cei dreptslăvitori I-ați adăpat din izvoarele credinței adevărate. De aceea şi noi, întăriți în Ortodoxie, grăim către voi acestea:

Bucurați-vă, cei ce ați lepădat înşelăciunea acestei lumi;

Bucurați-vă, cei ce v-ați păzit neclintiți în viață curată şi fără de prihană;

Bucurați-vă, cei ce ați iubit din toată inima numai pe Hristos;

Bucurați-vă, cei ce ați supus voia voastră voii lui Dumnezeu;

Bucurați-vă, cei prin care se arată strălucirea adevăratei credințe;

Bucurați-vă, cei ce cu bărbăție ați luat jugul lui Hristos;

Bucurați-vă, propovăduitori ai dumnezeieştii înțelepciuni;

Bucurați-vă, vase alese ale Sfântului Duh;

Bucurați-vă, lucrători credincioşi în via Domnului;

Bucurați-vă, podoabe ale Bisericii Ortodoxe;

Bucurați-vă, arhipăstori ai Sfintei Biserici a Alexandriei;

Bucurați-vă, moştenitori ai veşnicei bucurii;

Bucurați-vă, Sfinților lerarhi Atanasie şi Chiril, stâlpi neclintiți ai Ortodoxiei!

Condacul 2

Văzând Domnul, Ştiutorul inimilor, voința ta statornică, întelepciunea, viața sfântă dreapta credință de care ai dat dovadă, te-a pus pe tine, Părinte Atanasie, în sfeşnicul Bisericii Alexandriei, ca să răspândeşti lumina Sfintei Evanghelii întoate părțile Răsăritului, pentru care aducem lui Dumnezeu cântare de mulțumire: Aliluia!

Icosul 2

Plecându-vă voii lui Dumnezeu, cu minte luminată şi inimă curată, ați luat jugul cel bun al lui Hristos şi ați mers pe urmele Apostolilor în toate ostenelile lor, Sfinților Atanasie şi Chiril, Părinții noştri, din belşug semănând cuvântul lui Dumnezeu, luminând turma voastră cu harul şi întărind pe mulți în credința ortodoxă. De aceea şi noi, povățuiți cu învățăturile voastre, strigăm aşa:

Bucurați-vă, cei binecuvântați de Dumnezeu din copilărie;

Bucurați-vă, cei ce ați urmat din tot sufletul viața călugărească;

Bucurați-vă, cei ce v-ați nevoit în adevărata simplitate şi isihie;

Bucurați-vă, cei ce încă din tinerețe v-ați închinat viața lui Dumnezeu;

Bucurați-vă, cei ce ați slujit Domnului cu credință;

Bucurați-vă, primitori vrednici ai harului preoției;

Bucurați-vă, cei ce jertfa fără de sânge pentru toți oamenii ați adus-o;

Bucurați-vă, preaînțelepti păstori şi învățători ai Bisericii;

Bucurați-vă, vrednici urmātori ai Apostolilor;

Bucurați-vă, cei ce vă adăpați din izvoarele duhovniceşti ale Scripturilor;

Bucurați-vă, cei ce fără frică ați vestit adevarata credință;

Bucurați-vă, scutul şi apărarea Bisericii Egiptului;

Bucurați-vă, Sfinților Ierarhi Atanasie şi Chiril, stâlpi neclintiți ai Ortodoxiei!

Condacul 3

Cu puterea minții tale celei luminate de harul dumnezeiesc, ai propovăduit Treimea de o Ființă: pe Tatăl fără de început, pe Fiul Cel ce S-a întrupat şi pe Duhul atotsfințitorul, fericite Chiril, arătându-te luptător şi apărător al Născătoarei de Dumnezeu împotriva învățăturilor eretice. lar noi, ca pe un dumnezeiesc scriitor al tainei Dumnezeirii în Treime, te mărim şi, luminându-ne cu învățătura ta, cântăm lui Hristos Dumnezeu, Celui ce te-a proslăvit: Aliluia!

Icosul 3

Având mare râvnă pentru dreapta credință, Părinților preafericiți Atanasie şi Chiril, cu arma Crucii V-ați întrarmat şi sabia cuvântului lui Dumnezeuati luat. Ca nişte ostaşi ai Tatălui ceresc, ați ruşinat pe diavol, vrăjmaşul mântuirii, tăind neghinele învățăturilor eretice, mântuind sufletele celor rătăciți, iar pe cei credincioşi în evlavie şi dreaptă credință întărindu-i. De aceea și noi, cei luminați prin rugăciunea voastră, cu dragoste cântăm aşa:

Bucurați-vă, cei ce ați urmat marilor pustnici în nevoință şi înfrânare;

Bucurați-vă, cei ce, prin pilda vietii voastre, pe mulți i-ați întors la Dumnezeu;

Bucurați-vă, binevestitori ai adevărului Evangheliei;

Bucurati-vă, îndrumători ai noştri în mărturisirea credinței ortodoxe;

Bucurati-vă, cinstitori ai Preasfintei Treimi începătoare de viață;

Bucurați-vă, cei aprinşi cu focul iubirii de Dumnezeu, asemenea Serafimilor;

Bucurați-vă, cei ce ați dezrădăcinat slujirea eretică;

Bucurați-vă, cei ce preamariți pe adevăratul Dumnezeu;

Bucurați-vă, cei ce i-ați adus la credință pe cei necredincioşi şi fără de Dumnezeu;

Bucurați-vă, buni păzitori ai turmei voastre cuvântătoare;

Bucurați-vă, cei prin care se preamăreşte sfânta credință;

Bucurați-vă, că şi noi, păcătoșii, numele voastre le chemăm cu credință;

Bucurați-vă, Sfinților Ierarhi Atanasie şi Chiril, stâlpi neclintiți ai Ortodoxiei!

Condacul 4

Iscând furtuna răutății şi a duşmăniei, diavolul căuta ca, prin rău-credincioşii arieni, să nimicească Biserica lui Hristos cu smintelile lui. Tu însă, Părinte Atanasie, ai vestit cu glas mare Cuvântul mântuirii în Niceea, la întâiul Sinod Ecumenic, ai ruşinat cu totul învățătura lui Arieşi ai propovăduit pe PreasfântaTreime de o ființă, învățându-i pe toți să cânte lui Dumnezeu cu  dragoste: Aliluia!

Icosul 4

Ați auzit glasul lui Hristos, Sfinților Ierarhi Atanasie şi Chiril, care v-a chemat să stați neclintiți pentru credință, până la moarte şi, urmându-l în vremea vieții voastre pământeşti, nu ați avut odihnă din pricina necurmatelor osteneli pentru mântuirea turmei de lupii cei răpitori, dar acum ați dobândit odihnă veşnică în lăcaşurile cereşti, pentru care slăvim ostenelile voastre, cântând aşa:

 Bucurați-vă, apărători înflăcărați ai adevărului lui Hristos;

Bucurați-vă, tâlcuitori iscusiți ai descoperirilor dumnezeieşti;

Bucurați-vă, cei ce ați vădit învătătura eretică a lui Arie;

Bucurați-vă, apologeți nebiruiți ai Bisericii dreptmăritoare;

Bucurați-vă, cei ce, prin înțeleaptă vorbire, ați închis gurile celor rătăciți;

Bucurați-vă, ostaşi veghetori, străjeri ai credinței;

Bucurați-vă, păstori în neîncetată stare de jertfă;

Bucurați-vă, cei ce ați fost mereu gata să vă puneți sufletul pentru fiii duhovniceşti;

Bucurați-vă, vistierii bogate de adâncă teologie;

Bucurați-vă, cei ce ați sădit în lume dreapta credință şi evlavia;

Bucurați-vă, mărturisitori ai Preasfintei Treimi;

Bucurați-vă, călăuzitori nerătăciți la limanul mântuirii;

Bucurați-vă, Sfintilor lerarhi Atanasie şi Chiril, stâlpi neclintiți ai Ortodoxiei!

Condacul 5

 În Alexandria te-ai arătat, Sfinte Chiril, ca o stea călăuzitoare, luminată de Soarele Dreptătii, Hristos Dumnezeu, strălucind peste părțile Răsăritului şi, precum steaua de la Betleem a povățuit altădată pe magii din Persia, la fel şi tu, Sfinte, calea credinței drepte ai arătat; pentru aceea, cântăm cu multțumire Domnului: Aliluia!

Icosul 5

Văzând fiii Bisericii din Alexandria că ați binevestit Evanghelia și că ați apărat fără teamă credința cea adevărată în Dumnezeu, au urmat pilda viețuirii voastre. lar voi, ca buni păstori, cu dragoste i-ați povățuit pe cei ce doreau mântuirea, mulțumind Domnului pentru milostivirea Lui cea negrăită către cei ce-L caută cu toată inima. Pentru aceasta, în cântări de bucurie vă preamărim pe voi, Sfinților Părinți, şi grăim:

Bucurați-vă, rugători călăuziți de Duhul Sfânt;

Bucurați-vă, luminători ai sufletelor noastre;

Bucurați-vă, cei ce v-ați pus întreaga viață în slujba credinței;

Bucurați-vă, cei ce ne-ați lăsat vrednică pildă cum să-L slăvim pe Hristos;

Bucurați-vă, ierarhi plini de har, prin care ereziile s-au risipit;

Bucurați-vă, înțelepți scriitori, apărători ai dogmelor ortodoxe;

Bucurați-vă, cei ce pe diavolul şi pe slugile lui i-ați alungat;

Bucurați-vă, apărători preaslăviți ai dreptei credințe;

Bucurați-vă, cei ce ați dobândit râvna pentru credința a lui Ilie Tesviteanul;

Bucurați-vă, cei ce, precum Prorocul Daniil, pe Domnul L-ați slăvit;

Bucurați-vă, lucrători harnici pe ogorul Domnului;

Bucurați-vă, cei ce nici după moarte nu v-ați depărtat de turma voastră;

Bucurați-vă, Sfinților Ierarhi Atanasie şi Chiril, stâlpi neclintiți ai Ortodoxiei!

Condacul 6

Propovăduitor al adevăratei învațături despre Preasfânta Treime te-ai arătat lumii, Ierarhe Atanasie. Cu puterea cuvintelor tale pline de har şi a scrierilor insuflate de Dumnezeu, ai ruşinat înşelarea lui Arie şi ai răbdat multe suferințe de la duşmanii Ortodoxiei: cinci izgoniri nedrepte de pe tronul Alexandriei, întemnițare şi multe prigoniri. Pentru aceasta, privindu-te toți ca pe păstorul cel bun care-şi pune sufletul pentru oile sale, Îi aducem lui Dumnezeu cântarea de laudă: Aliluia!

Icosul 6

Ca niște luminători ați strălucit pe cerul Bisericii, Sfinților lerarhi, prin nevoința vieții voastre arătând tuturor credincioşilor calea către Hristos, Lumina cea neapusă. De aceea, vă rugăm să ne ajutați ca, prin harul Lui, să lepădăm întunericul necredinței şi al neînfrânării care stăpâneşte în lume, încât, împreună cu toți cei ce iubesc şi cinstesc pe Dunmnezeu în duh şi adevăr, să cântăm aşa:

Bucurați-vă, cei ce ați luminat lumea prin puterea cuvintelor voastre;

Bucurați-vă, purtători ai luminii lui Hristos prin întunericul acestui veac;

Bucurați-vă, stele mult strălucitoare, care ne călăuziți în noaptea ispitelor;

Bucurati-vă, candele aprinse în Biserica lui Hristos;

Bucurati-vă, râvnitori fierbinți pentru apărarea dreptei credințe;

Bucurați-vă, dascăli de cuget şi de simțire ortodoxă;

Bucurați-vă, cei ce ați răbdat de la eretici amenințări şi prigoniri;

Bucurați-vă, cei ce, fiind defăimați, Dumnezeu pentru toate;

Bucurați-vă, luptători neînfricati prin cuvânt şi scrieri;

Bucurati-vă, cetăți de scăpareale celor prigoniți pentru adevăr;

Bucurați-vă, părinți duhovniceşti trăitori ai îndumnezeirii;

Bucurați-vă, călăuzitori ai noştri către patria cerească;

Bucurați-vă, Sfinților lerarhi Atanasie şi Chiril, stâlpi neclintiți ai Ortodoxiei!

Condacul 7

Vrând ereticii să te izgonească de pe tronul Bisericii Alexandriei, Sfinte Chiril, te-au clevetit înaintea împăratului Teodosie, însă Dumnezeu, ştiind viața ta cea îmbunătățită, a ruşinat pe clevetitori şi a risipit toată adunarea lor, iar pe tine te-a aşezat în fruntea Sinodului Ecumenic din Efes. lar tu, Părinte, în Sobor ruşinând erezia lui Nestorie, ai preamărit pe Născătoarea de Dumnezeu şi Maica Luminii, iar pe Hristos, Dumnezeu Omul, L-ai slăvit, cântându-i: Aliluia!

Icosul 7

Prin ostenelile voastre în via lui Hristos cea nou răsădită, v-ați arătat vrednici lucrători si păzitori, Stinților Părinți, pentru care, ca nişte slugi credincioase ați intrat în bucuria Domnului, iar acum, în ceruri, mijlociți înaintea lui Dumnezeu pentru apărarea şi răspândirea dreptei credințe, dar şi pentru mântuirea noastră, a păcătoşilor, a celor ce cantăm aşa:

Bucurați-vă, cei ce ați risipit eresurile lui Arie şi Nestorie;

Bucurați-vă, apărători ai noştri de învățăturile rău-credincioşilor;

Bucurați-vă, învătători ai celor rătăciți de la calea cea dreaptă;

Bucurați-vă, cei ce, cu lumina harului, luminați pe cei întunecați la minte;

Bucurați-vă, cei ce, cu apele iubirii, ne adăpați brazdele inimilor, spre rodire

Bucurați-vă, străjeri neobosiți întru apărarea turmei duhovniceşti;

Bucurați-vă, ostaşi ai lui Hristos, încă din viată încununați cu slava Lui;

Bucurati-vă, alungători ai lupilor îmbrăcați în piei de oi;

Bucurați-vă, izvoare prin care Dumnezeu revarsă vindecări sufleteşti;

Bucurați-vă, povătuitori ai credincioşilor în urcuşul mântuirii;

Bucurați-vă, ierarhi sfintiti care aduceți Bisericii întărire și pace;

Bucurați-vă, cei ce preschimbati întristările noastre în bucurie;

Bucurați-vă, Sfinților lerarhi Atanasie şi Chiril, stâlpi neclinți ai Ortodoxiei!

Condacul 8

O nouă furtună s-a abătut asupra Bisericii lui Dumnezeu, când împăratul Iulian S-a întors la cinstirea zeilor mincinoşi. Atunci, duşmanii s-au ridicat asupra ta, lerarhe Atanasie, şi l-au sfătuit pe împărat să te piardă. Dar tu, Sfinte, ai prorocit că această tulburare se va stinge grabnic şi te-ai rugat Domnului să zădărnicească relele planuri urzite împotriva creştinilor, ca toti credincioşii, cu multumire, să cânte lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 8

Toți dreptslăvitorii creştini marturisesc ajutorul vostru plin de har, Sfinților Ierarhi Atanasie și Chiril, văzându-vă că ne apărați de dezbinare, ne feriți de năvălirea vrăjmaşilor şi ne izbăviți de tot felul de necazuri. De aceea şi noi, credincioşii fii ai Bisericii lui Hristos, vă aducem laudele acestea:

Bucurați-vă, trăitori ai învățăturilor Evangheliei;

Bucurați-vă, cei mult iubiți de credincioşii evlavioşi;

Bucurați-vă, mijlocitori pentru toti cei ce vă cinstesc;

Bucurați-vă, cei ce ați tinut aprinsă lumina lui Hristos şi învreme de furtună;

Bucurați-vă, cei ce multora ați deschis uşa Împărăției cerurilor;

Bucurați-vă, rugători pentru mantuirea neamului creştinesc;

Bucurați-vă, pilde de curăție și neprihănire întru Domnul;

Bucurati-vă, nume la auzul cărora dreptceredincioşii se veselesc;

Bucurați-vă, adevărați păzitori ai dragostei lui Dumnezeu;

Bucurați-vă, învățători întelepți ai creştinilor din toate timpurile;

Bucurați-vă, cei ce ați fost încununați cu diadema răbdării;

Bucurați-vă, cei ce străluciți cu lumina cea veşnică în ceruri;

Bucurați-vă, Sfinților lerarhi Atanasie şi Chiril, stâlpi neclintiți ai Ortodoxiei!

Condacul 9

Toată firea îngerească este uimită de puterea credinței tale, Sfinte lerarhe Chirl, că Domnul te-a arătat apărător neclintit al Ortodoxiei. Tu pretutindeni ai vestit adevărul Evangheliei, mângâind pe cei credincioşi şi astfel i-ai păzit de învățăturile eretice. De aceea, nici acum nu ne părăsi, și întăreşte-ne pe toți în dreapta credință şi în unire, ca să cantăm cu bucurie Preasfintei Treimi: Aliluia!

Icosul 9

Cu mult curaj ați propovăduit dreapta credință prin cuvantări şi Scrieri minunate, Sfinților Atanasie şi Chiril, cei de Dumnezeu înțelepțiți. Voi ați teologhisit despre întruparea Cuvântului, luminând sufletele multora şi arătându-le calea spre mântuire, pe care ați păşit fără șovăire până la fericitul vostru sfârşit. lar noi, bucurându-ne că vă avem învățători şi rugători înaintea Preasfintei Treimi, vă cinstim, grăind:

Bucurați-vă, buni păstori şi fierbinte râvnitori pentru dreapta credință;

Bucurați-vă, cei ce ați înmulțit talantul încredințat vouă;

Bucurați-vă, pelerini neobosiți pe calea către patria cerească;

Bucurați-vă, locuitori ai cerului împreună cu cetele îngereşti;

Bucurați-vă, luminători ai celor ce sunt în întunericul rătăcirii;

Bucurați-vă, cei ce, pentru aceasta, mari vă numiți în Împarăția lui Dumnezeu;

Bucurați-vă, cei împodobiți de Hristos cu slava cea veşnică;

Bucurați-vă, cei ce în rândul marilor Sfinți lerarhi sunteți cinstiți;

Bucurați-vă, învățători a toată lumea, de Dumnezeu înțelepțiți;

Bucurați-vă, cei ce dimpreună cu toți Sfinții vă rugați acum pentru noi;

Bucurați-vă, cei prin care S-a preaslăvit şi întărit credința creştinească;

Bucurați-vă, cei ale căror nume sunt scrise în ceruri, dar şi în inimile credincioşilor;

Bucurați-vă, Sfinților lerarhi Atanasie şi Chiril, stâlpi neclintiți ai Ortodoxiei!

Condacul 10

Păzind turma lui Hristos de prigonitori, Sfinte lerarhe Atanasie, nu te-ai înfricoşat de mânia împăraților, nici de clevetirile ereticilor, nici de întemnitări. Ci, pe toate acestea răbdându-le ca un vrednic ostaş al lui Hristos nu ai încetat să-i luminezi pe păstoriții tăi, rugându-te ca să stea neclintiți în dreapta credință, să nu se teamă de uneltirile vrăjmaşului, iar în mâhniri şi în năpaste să mulțumească pentru toate lui Dumnezeu, cântându-I: Aliluia!

lcosul 10

Apărători nebiruiți sunteți tuturor creştinilor dreptslăvitori, Sfinților lerarhi Atanasieşi Chiril, că Făcătorul cerului şi al pământului v-a ales să fiți pe pământ stâlpi neclintiți ai adevăratei credințe. De aceea, rugați-vă să ne învrednicim de harul lui Dumnezeu şi să viețuim în adevăr noi toți, cei ce vă iubim şi cu credință grăim:

Bucurați-vă, apostoli care ați propovăduit fără teamă adevărul lui Hristos;

Bucurați-vă, dascăli ai dogmelor dreptei credințe;

Bucurați-vă, cei ce purtați cuvintele dumnezeieşti în inimile voastre;

Bucurați-vă, cei ce ne-ați lăsat comoara cea duhovnicească a scrierilor voastre;

Bucurați-vă, cei ce păziți sufletele noastre de orice fel de rătăcire;

Bucurați-vă, cei prin ale căror rugăciuni biruim uneltirile diavoleşti;

Bucurați-vă, vindecători ai bolilor noastre sufleteşti şi trupeşti;

Bucurati-vă, limanuri neînviforate în năpastele ce ne cuprind;

Bucurați-vă, vistierii pline debunătăți vremelnice şi veşnice;

Bucurați-vă, mijlocitori ai noştri la tronul Judecătorului Ceresc;

Bucurați-vă, cei ce, având inimă curată, Îl vedeți acum pe Dumnezeu;

Bucuraț-vă, cei ce nici după mutarea în cereştile lăcaşuri, grija pentru noi nu ați uitat-o;

Bucurati-vă, Sfinților lerarhi Atanasie şi Chiril, stâlpi neclintiți ai Ortodoxiei!

Condacul 11

Rugăciunea pe care o aducem astăzi înaintea icoanei voastre, ascultați-o cu milostivire, Sfinților lerarhi Atanasie şi Chiril, și fiți mijlocitori pentru cei ce vă cer ajutorul vostru cel plin de har, dăruindu-le celor bolnavi vindecare, celor întristați mângâiere, celor în nevoi izbăvire, ca, bucurându-ne, să slăvim pe Dumnezeu, cântându-l: Aliluia!

Icosul 11

Luminători preastrăluciți şi făcători de minuni v-ați arătat, Sfinților Părinți, că din vremurile vechi și până acum mijlociți pentru toți binecredincioșii creştini, rugându-vă neîncetat lui Dumnezeu să dăruiască iertare de greşeli tuturor celor ce cu dragoste cinstesc sfântă pomenirea voastră şi cântă aşa:

Bucurați-vă, cei ale căror icoane ne sunt ferestre către cer;

Bucurați-vă, că în toată creștinătatea sunt cinstite numele voastre;

Bucurați-vă, cei ce ne izbăviți de năvălirea celor de alt neam;

Bucurați-vă, apărători ai credinței şi pururea rugători pentru noi;

Bucurați-vă, învățători ai înțelepciunii cereşti;

Bucurați-vă, preastrăluciți luminători a toată lumea;

Bucurați-vă, că fiii Bisericii, prin mijlocirea voastră, se mântuiesc;

Bucurați-vă, purtători ai poverilor celor necăjiți şi întristați;

Bucurați-vă, nădejdea şi apararea noastră în tot felul de necazuri;

Bucurați-vă, dumnezeiasca mângâiere în vremuri de restrişte;

Bucurați-vă, cei ce Îl milostiviți spre noi pe Stăpânul tuturor;

Bucurați-vă, cei prin care se întăreşte Biserica lui Hristos;

Bucurați-vă, Sfnților lerarhi Atanasie şi Chiril, stâlpi neclintiți ai Ortodoxiei!

Condacul 12

Prăznuim pomenirea voastră cea binecuvântată, Sfinților lerarhi ai lui Hristos, Atanasie şi Chiril, şi, adunăndu-ne înaintea cinstitei voastre icoane, suntem apărați prin mijlocirea voastră, că v-ați arătat vindecători de boli, învățători celor rătăciți şi grabnic ajutători tuturor celor ce vă cheamă în rugăciune şi cântă lui Dumnezeu: Aliluia!

lcosul 12

Lăudând viața voastra sfântă pe pământ și slava voastră în ceruri, cu smerenie vă rugăm, Stinților lerarhi Atanasie şi Chiril, să ne dăruiți putere de sus asupra vrăjmaşilor văzuți şi nevăzuți, să ne fiți ajutători spre toate cele de folos şi să ne binecuvântați cu pace, dragoste, credință statornică, inimă curată şi frică de Dumnezeu, ca toți, dobândind lumina harului, să vă cântăm cu bucurie aşa:

Bucură-te, mare Atanasie, cel ce porți numele nemuririi,

Bucură-te, luminat  învățātor al Bisericii lui Hristos;

Bucură-te, Sfinte Chiril, cel ce ai dezrădăcinat rătăcirea lui Nestorie;

Bucură-te, slavă și întărire a tronului Alexandriei;

Bucură-te, cinstite Atanasie, că pentru dreapta credință ai fost izgonit;

Bucură-te, cel ce în taină prin rugăciune îti păzeşti turma ta;

Bucură-te, înțelepte Chiril, cel ce mult te-ai ostenit pentru preacinstirea Născătoarei de Dumnezeu,

Bucură-te, că la adormirea ta însăşi Maica Domnului a venit;

Bucură-te, fericite Atanasie, că marele Antonie ți-a lăsat veşmântul său;

Bucură-te, că sfintele tale moaşte în Biserica Sfânta Sofia din Constantinopol au fost aşezate;

Bucură-te, vrednicule Chiril, neîntrecut propovăduitor al înțelepciuni lui Dumnezeu;

Bucură-te Parinte Atanasie, slăvit arhiereu al Dumnezeului preaînalt;

Bucurați-vă, Sfinților lerarhi Atanasie şi Chiril, Stâlpi neclintiți ai Ortodoxiei!

Condacul 13

O, păstori ai noştri întru tot slăviți, Sfinților lerarhi Atanasie și Chiril, primiți această puțină rugăciune a noastră, adusă din smerite inimi, cereți pentru noi de la Hristos Dumnezeu întărire în credința cea adevărată, ca fără prihană să umblăm întru poruncile Domnului şi, cu mijlocirea voastră, să ajungem în Împărăția cerurilor, ca să ne învrednicim cu bucurie să cântăm dimpreună cu voi, cântarea de biruință: Alilula! (Acest Condac se spune de trei ori).

Icosul 1

Ingeri pământeşti şi oameni cereşti v-ați arătat, Sfinților lerarhi Atanasie şi Chiril, fiind luminați cu adevarata cunoaştere de Dumnezeu şi, ca mari ierarhi şi învățători pe scaunul arhiepiscopal din Alexandria, ați nimicit învațătura ereticilor, iar pe cei dreptslăvitori I-ați adăpat din izvoarele credinței adevărate. De aceea şi noi, întăriți în Ortodoxie, grăim către voi acestea:

Bucurați-vă, cei ce ați lepădat înşelăciunea acestei lumi;

Bucurați-vă, cei ce v-ați păzit neclintiți în viață curată şi fără de prihană;

Bucurați-vă, cei ce ați iubit din toată inima numai pe Hristos;

Bucurați-vă, cei ce ați supus voia voastră voii lui Dumnezeu;

Bucurați-vă, cei prin care se arată strălucirea adevăratei credințe;

Bucurați-vă, cei ce cu bărbăție ați luat jugul lui Hristos;

Bucurați-vă, propovăduitori ai dumnezeieştii înțelepciuni;

Bucurați-vă, vase alese ale Sfântului Duh;

Bucurați-vă, lucrători credincioşi în via Domnului;

Bucurați-vă, podoabe ale Bisericii Ortodoxe;

Bucurați-vă, arhipăstori ai Sfintei Biserici a Alexandriei;

Bucurați-vă, moştenitori ai veşnicei bucurii;

Bucurați-vă, Sfinților lerarhi Atanasie şi Chiril, stâlpi neclintiți ai Ortodoxiei!

Condacul 1

Pe voi, Părinții noştri aleşi de Hristos, Păstorul cel mare, ca întâistătători ai vestitei cetăți a Alexandriei, vă lăudăm în cântări duhovniceşti și vă rugăm să mijlociți către Domnul pentru Biserica dreptmăritoare, pentru cetatea voastră şi pentru toți cei ce vă cheamă în ajutor, cu dragoste grăind: Bucurați-vă, Sfinților Ierarhi Atanasie şi Chiril, stâlpi neclintiți ai Ortodoxiei!

Rugăciune:

O, întru tot ludaților Părinți ai noştri, Atanasie şi Chiril, lerarhi luminati de Dumnezeu ai Bisericii, apărători neînfricați ai Ortodoxiei, izgonitori ai eresurilor, apărători ai dreptei credințe, doctori iscusiți ai celor bolnavi, sprijinitori grabnici ai celor aflați în necazuri și calzi mijlocitori pentru toți cei ce aleargă la voi cu credință, ajutați-ne pe noi, păcătoşi, în viața aceasta, plină de încercări, de ispite şi de întristări, şi rugați-vă lui Dumnezeu să ne dăruiască iertare de păcate, îndreptare vieții, sporire în virute şi moştenirea Împărăției cerurilor, ca, dimpreună cu voi să slăvim pe Treimea cea de o ființă: pe Tatăl și pe Fiul și pe Sfântul Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Cuvine-se, cu adevărat, să te fericim pe tine, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită şi preanevinovată și Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce ești mai cinstită decât Heruvimii şi mai slăvită, fără de asemănare, decât Serafimii, care, fără stricăciune, pe Dumnezeu-Cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te mărim.

Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noştri, Doamne lisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluieşte-ne pe noi. Amin.