Acatistul Sfântului Apostol Timotei – 22 ianuarie

Categories:

Condacul 1

Veniţi, toti iubitorii de Hristos, să-l lăudăm pe Sfântul Apostol Timotei, luminătorul Efesului si dumnezeiesc ucenic al Sfântului Pavel, Apostolul neamurilor, si, cinstindu-l in  cântări, ca pe unul ce a vestit  Evanghelia lui Hristos şi a do­bândit îndrăznire către Dom­nul, cu evlavie să-i cântăm: Bucură-te, Sfinte Timotei, Apos­tol al lui Hristos!

Icosul 1

Mulţimile credincioşilor, cunoscând nenumăratele tale oste­neli de a vesti lumii Evanghelia lui Hristos şi a ruşina pornirile cele fără de judecată ale păgânilor asupra dreptei credinţei, te cinstesc si cu umilinţă îti aduc aceste cântări de laudă:

Bucură-te, ucenic de cinste al lui Hristos;

Bucură-te, fiu duhovnicesc al marelui Pavel;

Bucură-te, cel dintâi ierarh al  Bisericii din Efes ;

Bucură-te, cel ce ai aflat dreapta credinţă ca pe o comoară;

Bucură-te, propovăduitor al împărăţiei cerurilor;

Bucură-te, Părinte al creştinilor din Efes cu Apostolii;

Bucură-te, odor de mare preţ al creştinătăţii;

Bucură-te, cel ce ai biruit învăţăturile păgâneşti;

Bucură-te, trâmbiţă ce aminteşti de dreptul Judecător;

Bucură-te, împreună-lucrător al creştinilor;

Bucură-te, stâlp al dreptei credinţei;

Bucură-te, dar făcut credin­cioşilor de Dumnezeu;

Bucură-te, Sfinte Timotei, Apostol al lui Hristos!

Condacul 2

Din pruncie fiind hrănit, Apostole, de către mama ta, Eunichi, cu hrana duhovniceas­că din Sfintele Scripturi şi întărit în dreapta credinţă de bunica ta, Loida, te-ai făcut vas ales al Duhului Sfânt şi toată viaţa ai slujit lui Dumnezeu, cântându-I: Aliluia!

Icosul 2

Văzând minunea vindecării ologului din naştere, săvârşită de marele Pavel în Listra, harul dumnezeiesc te-a umbrit şi, luând aminte la sfintele lui cuvinte, ai fost pătruns la inimă, pentru care noi îţi aducem aces­te cântări de laudă:

Bucură-te, ascultător al bunelor-vestiri de mântuire;

Bucură-te, pământ roditor de fapte bune;

Bucură-te, pom al credinţei cu rod duhovnicesc;

Bucură-te, cel ce ai fost între păgâni ca floarea între spini;

Bucură-te, cel ce ai avut minte înţeleaptă;

Bucură-te, lumină aprinsă în noaptea rătăcirii;

Bucură-te, veselie pentru locuitorii cerului;

Bucură-te, sprijin al Bisericii lui Hristos;

Bucură-te, lauda credincioşilor din Licaonia;

Bucură-te, cel prin care se preamăreşte Listra;

Bucură-te, cel ce ai vestit în Efes Evanghelia;

Bucură-te, dătător de mângâ­ieri dumnezeieşti;

Bucură-te,   Sfinte   Timotei, Apostol al lui Hristos!

Condacul 3

Auzind chemarea cea de taină, fericite Timotei, ai alergat cu sete la Hristos, Izvorul vieţii veşnice, şi, punând în inima ta suişuri înţelegătoare prin asculta­rea de învăţătorul tău, marele Pavel, ai cântat Dumnezeului celui adevărat: Aliluia!

Icosul 3

Dumnezeu, Care te-a înzestrat pe tine, Sfinte, cu multe şi felurite daruri, a îndemnat pe fericitul Pavel să te primească drept fiu duhovnicesc şi să te ia ca însoţitor la lucrarea apostolilor în călătoriile sale, pentru care grăim ţie acestea:

Bucură-te, tinereţe închinată lui Hristos;

Bucură-te, dar dumnezeiesc pentru efeseni;

Bucură-te, vas al cucerniciei şi  evlaviei;

Bucură-te, lucrător al sfinteniei;

Bucură-te, trâmbiţă duhovniceasca;

Bucură-te, propovăduitor al Evangheliei;

Bucură-te, îndreptător al ce­lor rătăciţi;

Bucură-te, rană de mult plâns a diavolilor;

Bucură-te, laudă a credin­cioşilor;

Bucură-te, bucurie a îngerilor;

Bucură-te, rază dătătoare de nădejde a mântuirii;

Bucură-te, vistierie a binefa­cerilor;

Bucură-te, Sfinte Timotei, Apostol al lui Hristos!

Condacul 4

Umplându-te de dragostea dumnezeiască, ai călătorit îm­preună cu Sfântul Pavel, Apos­tolul neamurilor, ca să aduceţi pe oameni la cunoştinţa Evangheliei şi să-i scoateţi din înşelăciunea idolească, învăţându-i să cânte lui Hristos: Aliluia!

Icosul 4

Ai mers pe urmele dascălului tău, înţelepte, deprinzând obi­ceiurile cele folositoare, precum el însuşi zice că ai urmat învăţăturii şi purtării celei bune, năzu­inţei spre cele sfinte, credinţei adevărate, îndelung-răbdării, dragostei de Dumnezeu şi de oameni, stăruinţei în tot lucrul cel bun, suferinţelor şi prigonirilor pentru numele lui Hristos pe care şi el le-a îndurat; pentru aceasta, te lăudăm, zicând:

Bucură-te, împreună-pătimitor cu Pavel;

Bucură-te, viaţă de jertfă şi de sfinţenie;

Bucură-te, cel ce ai dorit tine­reţea veşnică;

Bucură-te, locaş al Duhului Sfânt;

Bucură-te, cel ce ai avut cre­dinţă nefătarnică;

Bucură-te, cel ce te-ai purtat cu îndelungă-răbdare;

Bucură-te, blândeţe neschimbătoare;

Bucură-te, dragoste nebiruită;

Bucură-te, cel împodobit cu virtuţile;

Bucură-te, cel în care a luat  chip Hristos;

Bucură-te, purtător de lumină al Duhului Sfânt;

Bucură-te, mângâietor al ce­lor ce aleargă la tine;

Bucură-te, Sfinte Timotei, Apostol al lui Hristos!

Condacul 5

Nici tinereţea, nici slăbiciunea trupului nu au putut să te îm­piedice, preafericite Apostole, de a săvârşi lucrul Domnului, ci, precum luminează o făclie în loc întunecos, ai strălucit între necredincioşi, vestind credinţa cea mântuitoare în Iisus Hristos Domnul, Căruia Ii cântăm: Aliluia!

Icosul 5

Propovăduind cu putere cu­vântul dreptei credinţe, cu învă­ţături duhovniceşti ai luminat sufletele celor supuşi la rătăci­rea cea amară şi le-ai umplut de dumnezeiască bucurie, pen­tru care şi noi, nevrednicii, te rugăm să primeşti aceste sme­rite cântări:

Bucură-te, cel ce pe pământ ai vieţuit îngereşte;

Bucură-te, cel ce ai cunoscut pe Apostolii lui Hristos;

Bucură-te, cinstitor de Dum­nezeu cu numele şi fapta;

Bucură-te, vestitor al Noului Legământ;

Bucură-te, toiag al biruinţei asupra răului;

Bucură-te, stâlp de foc al cre­dinţei;

Bucură-te, îndreptător al ce­lor rătăciţi;

Bucură-te, luminător al păgâ­nilor;

Bucură-te, creştinător al iu­deilor;

Bucură-te, mustrător al huli­torilor;

Bucură-te, povăţuitor spre pământul făgăduinţei;

Bucură-te, cel ce alini suferinţele oamenilor;

Bucură-te, Sfinte Timotei, Apostol al lui Hristos!

Condacul 6

Văzându-te dumnezeiescul Pavel că sporeai în fapte bune, te-a rânduit păstor Bisericii din Efes, ca să o păzeşti de lupii cei răpitori şi să-i înveţi pe oameni dreapta credinţă, încât, slăvindu-L pe Dumnezeu cel adevărat, să moştenească împărăţia cerurilor, cântând neîncetat: Aliluia!

Icosul 6

Cu graiul şi cu fapta ai vin­decat, Apostole, sufletele cele

îmbolnăvite de învăţăturile pier­zătoare si ai vădit pe învăţătorii cei mincinoşi deşi ai pătimit în multe feluri de la păgâni, pen­tru care îti cântăm:

Bucură-te, văpaie aprinsă din lumina lui Hristos;

Bucură-te,  cel călăuzit de Duhul Sfânt;

Bucură-te, lauda poporului dreptcredincios;

Bucură-te, alăută vestitoare de Dumnezeu;

Bucură-te, bun păstor al efesenilor;

Bucură-te, propovăduitor al Domnului;

Bucură-te, îndrumător spre cele cereşti;

Bucură-te, surpător al defăi­mătorilor;

Bucură-te, vânător al lupilor stricători de suflet;

Bucură-te, ruşinare a demonilor;

Bucură-te, candelă a sfinţeniei;

Bucură-te, pavăză a dreptei credinţe;

Bucură-te,   Sfinte   Timotei, Apostol al lui Hristos!

Condacul 7

Lăsându-te marele Pavel în Efes, ca să păstoreşti Biserica de acolo, nu te-a lipsit de purtarea sa de grijă, Sfinte, ci a trimis  două epistole prin care te-a învăţat cum să povăţuieşti mul­ţimea credincioşilor încredinţaţă ţie şi cum să vieţuieşti în Biserica lui Dumnezeu, stâlpul şi temelia adevărului, pentru care

cântai: Aliluia!

Icosul 7

Tânăr fiind cu vârsta, Apostole Timotei, dar având dreaptă credinţă şi bun cuget, te-ai luptat lupta cea bună, ca să păstrezi dreptarul învăţăturilor sănătoase şi să risipeşti întunericul necredinţei. Pentru aceasta, şi noi, după cuvi­inţă, îti aducem cântări de laudă:

Bucură-te, laudă a Sfântului Pavel;

Bucură-te, făclie a dreptei credinţei;

Bucură-te, vestitor al adevă­rului ceresc;

Bucură-te, păzitor al turmei creştineşti;

Bucură-te,  ierarh  ales  de Domnul;

Bucură-te, lumină a Evan­gheliei;

Bucură-te, izgonitor al întunericului păgânătăţii;

Bucură-te, lucrător în via lui Hristos;

Bucură-te, cel ce te-ai ferit de cearta -pe cuvinte;

Bucură-te, cel blând faţă de toţi;

Bucură-te, cel destoinic să dai învăţătura;

Bucură-te, povăţuitor către mântuire;

Bucură-te, Sfinte Timotei, Apostol al lui Hristos!

Condacul 8

Alături de marii Apostoli ai lui Hristos si de Sfântul Iacob, cel dintâi Episcop al Ierusali­mului, te-ai învrednicit, slăvite Timotei, să fii de faţă la Ador­mirea şi la prohodirea Preacu­ratei Născătoare de Dumnezeu, precum şi la adeverirea mutării  ei cu trupul la cer. Pentru aceas­ta, minunându-te de purtarea de grijă a Mântuitorului Hristos pentru Maica sa, cântai: Aliluia!

Icosul 8

Făcându-te ascultător porun­cilor lui Hristos, de Dumnezeu grăitorule Timotei, ai slujit cu toată dăruirea Biserica până la sfârşit, umplând pe credincioşi  de mireasma cea bineplăcută a cuvântului Sfintei Evanghelii, prin care au înmulţit faptele dreptei credinţe şi ţi-au adus cântarea aceasta:

Bucură-te, înţelepciune folo­sitoare Bisericii;

Bucură-te, propovăduitor dumnezeiesc;

Bucură-te, cel prin care Biserica s-a întărit;

Bucură-te, prin care capiştile idoleşti au căzut;

Bucură-te, cel ce ai arătat ca­lea cea bună celor rătăciţi;

Bucură-te, cel ce pe păgâni i-ai adus la credinţă;

Bucură-te, mustrător al obiceiurilor rele;

Bucură-te, luminător al celor din întuneric;

Bucură-te, părinte duhovni­cesc al efesenilor;

Bucură-te, sprijinitor al celor împovăraţi;

Bucură-te, cel ce ai slăvit pe Domnul cu inimă curată;

Bucură-te, cel ce mijloceşti la Dumnezeu pentru noi toţi;

Bucură-te, Sfinte Timotei, Apostol al lui Hristos!

Condacul 9

Având râvnă dumnezeiască, Apostole, ai înfruntat cu multă îndrăzneală pe învăţătorii minciunii şi ai propovăduit pe Hristos – Calea cea adevărată a mântuirii, cu blândeţe îndreptând relele deprinderi, iar cu iubire aducând la baia botezului pe toţi cei ce primeau să cânte Preasfintei Treimi: Aliluia!

Icosul 9

Hulitorii de Dumnezeu, nevrând să primească lumina Evangheliei şi socotind că aduc slujire necuraţilor zei dacă te vor ucide, s-au năpustit asupra ta si, mult chinuindu-te, te-au dat morţii. Pentru aceasta, minunându-ne de răbdarea ta cea mare şi de statornicia în dreapta credinţă, îti aducem aceste laude:

Bucură-te, cel ce nu te-ai su­pus necredincioşilor;

Bucură-te, apărător al învăţă­turii mântuitoare de suflet;

Bucură-te, cel ce ai ruşinat pe toti clevetitorii;

Bucură-te, cel ce ai înfruntat  pe hulitori;

Bucură-te, cel ce te-ai jertfit pentru Hristos;

Bucură-te, cel ce ai iubit fru­museţea netrecătoare;

Bucură-te, cel ce ţi-ai împodo­bit sufletul cu lumină;

Bucură-te, cel ce te-ai numă­rat în ceata Mucenicilor;

Bucură-te, luptător după lege, care ai primit cununa dreptăţii)

Bucură-te, cel ce ai suferit ca un bun ostaş al lui Hristos;

Bucură-te, cel ce ai învăţat drept cuvântul adevărului;

Bucură-te, mare ajutător al celor ce se roagă ţie;

Bucură-te, Sfinte Timotei, Apostol al lui Hristos!

Condacul 10

Trupul tău cel mult trudit, fiind zdrobit cu multe lovituri de cei rău-credincioşi, a fost luat de către creştini şi îngropat cu multă cinste şi evlavie la locul ce se numeşte Pion, cântând lui Dumnezeu, Celui ce te-a preamărit: Aliluia!

Icosul 10

Cu voia lui Dumnezeu, sfintele tale moaşte au fost mutate  la Constantinopol de către Sfântul Artemie şi aşezate în biserica Sfinţilor Apostoli, alături de dumnezeieştii Ucenici ai lui Hristos, Luca şi Andrei, de unde cu milostivire cercetai şi vinde­cai neputinţele celor ce nădăjduiau în ajutorul tău şi îţi cân­tau din adâncul inimii:

Bucură-te, doctor fără de plată;

Bucură-te, slujitor dumneze­iesc;

Bucură-te, dreptar al învăţă­turilor sănătoase;

Bucură-te, mângâiere a celor întristaţi;

Bucură-te, sprijinire a celor îndureraţi;

Bucură-te, grabnic ajutător celor din nevoi;

Bucură-te, învăţător al tinerilor;

Bucură-te, cinstitor al bătrâneţilor;

Bucură-te, povăţuitor al cre­dincioşilor;

Bucură-te, nădejde a celor ce se pocăiesc;

Bucură-te, mijlocitor al nostru către Domnul;

Bucură-te, apărător al nostru în ziua Judecăţii;

Bucură-te, Sfinte Timotei, Apostol al lui Hristos!

Condacul 11

Apostole Sfinte, ai fost lucrator adevărat în via Domnului, înso­ţind în călătoriile sale apostolice pe marele Pavel şi ajutându-l la propovăduirea Sfintei Evanghelii între neamuri, ca un bun si statornic vestitor al dreptei credinţe. Pentru aceasta, ajungând acum în împărăţia cerurilor, roagă-te pentru noi, cei ce cântăm lui Hristos: Aliluia!

Icosul 11

In cântări duhovniceşti prăznuim ziua pomenirii tale, Sfinte Apostole Timotei, cinstim ostenelile tale, pentru care ai fost preamărit pe pământ şi în cer, te lăudăm ca pe un bun mijlocitor al nostru şi ne rugăm ţie cu evlavie, zicând:

Bucură-te, cel ce de mic copil cunoşti Sfintele Scripturi;

Bucură-te, cel ce ştii că toată Scriptura este de folos sufletesc;

Bucură-te, cel ce ai aflat înţe­lepciunea spre mântuire;

Bucură-te, cel prigonit pentru că ai trăit cucernic întru Hristos;

Bucură-te, om pământean de­săvârşit în cele cereşti;

Bucură-te, cel ce ai săvârşit lucru de evanghelist;

Bucură-te, laudă a Apostolilor;

Bucură-te, podoabă a Muceni­cilor;

Bucură-te, mărturisitor al credinţei;

Bucură-te, grabnic mijlocitor pentru noi;

Bucură-te, ajutător al nostru, împreună cu toţi Sfinţii;

Bucură-te, cel ce izbăveşti pe cei din iadul necredinţei;

Bucură-te, Sfinte Timotei, Apostol al lui Hristos!

Condacul 12

Cel ce ai vieţuit pe pământ fiind veghetor în toate, ai suferit răul şi ai făcut lucru de evanghe­list, iar acum te-ai învrednicit a locui în locaşurile cereşti, Sfinte Apostole Timotei, slujba ta fă-o deplin şi în cer, rugându-te lui Dumnezeu, ca să ne facă şi pe noi părtaşi bucuriei Raiului şi să-I cântăm: Aliluia!

Icosul 12

Acum te bucuri împreună cu  îngerii, Apostole, înălţând cântarea cea întreit sfântă lui Dum­nezeu Celui în Treime şi rugându-L pentru mântuirea, ajutorul si sănătatea noastră, a celor ce te lăudăm aşa:

Bucură-te, locuitor al cerului;

Bucură-te, văzător al slavei dumnezeieşti;

Bucură-te, rugător pentru cei de pe pământ;

Bucură-te, împreună-vorbitor cu Sfinţii;

Bucură-te, cel ce, împreună cu îngerii, slăveşti pe Dumnezeu;

Bucură-te, cel ce te-ai hrănit cu cuvintele Scripturii;

Bucură-te, cel ce bine ai slujit lui Hristos;

Bucură-te, cel cinstit de toată creştinătatea;

Bucură-te, cel plin de râvnă în mărturisirea credinţei;

Bucură-te, cel ce ai dobândit viaţa veşnică;

Bucură-te, ocrotitor al celor ce-ţi poartă numele cu vrednicie;

Bucură-te, rugător fierbinte pentru mântuirea noastră;

Bucură-te, Sfinte Timotei, Apostol al lui Hristos!

Condacul 13

O, Sfinte, slăvite şi întru tot lăudate Apostole Timotei, stând acum înaintea dumnezeieştii Treimi, roagă-te pentru noi, cei i ce te cinstim cu credinţă, ca să ne izbăvească de chinul cel vesnic si să ne învrednicească Impărăţiei cereşti, unde să-I cân­tăm împreună cu tine: Aliluia!(Acest Condac se spune de 3 ori)

Icosul 1

Mulţimile credincioşilor, cunoscând nenumăratele tale oste­neli de a vesti lumii Evanghelia lui Hristos şi a ruşina pornirile cele fără de judecată ale păgânilor asupra dreptei credinţei, te cinstesc si cu umilinţă îti aduc aceste cântări de laudă:

Bucură-te, ucenic de cinste al lui Hristos;

Bucură-te, fiu duhovnicesc al marelui Pavel;

Bucură-te, cel dintâi ierarh al  Bisericii din Efes ;

Bucură-te, cel ce ai aflat dreapta credinţă ca pe o comoară;

Bucură-te, propovăduitor al împărăţiei cerurilor;

Bucură-te, Părinte al creştinilor din Efes cu Apostolii;

Bucură-te, odor de mare preţ al creştinătăţii;

Bucură-te, cel ce ai biruit învăţăturile păgâneşti;

Bucură-te, trâmbiţă ce aminteşti de dreptul Judecător;

Bucură-te, împreună-lucrător al creştinilor;

Bucură-te, stâlp al dreptei credinţei;

Bucură-te, dar făcut credin­cioşilor de Dumnezeu;

Bucură-te, Sfinte Timotei, Apostol al lui Hristos!

Condacul 1

Veniţi, toti iubitorii de Hristos, să-l lăudăm pe Sfântul Apostol Timotei, luminătorul Efesului si dumnezeiesc ucenic al Sfântului Pavel, Apostolul neamurilor, si, cinstindu-l in  cântări, ca pe unul ce a vestit  Evanghelia lui Hristos şi a do­bândit îndrăznire către Dom­nul, cu evlavie să-i cântăm: Bucură-te, Sfinte Timotei, Apos­tol al lui Hristos!

Rugăciune către Sfântul Apostol Timotei, Episcopul Efesului

O, slăvite Apostole Timotei,  credincios următor al lui Hristos,  cel ce ai fost vrednic ucenic al  Sfântului Apostol Pavel şi de el ai fost hirotonit episcop al efesenilor, cel ce ai fost luminat de Duhul Sfânt şi ai ascultat chemarea Evangheliei Domnului,  iar cu ajutorul şi cu puterea Lui ai biruit încercările şi ispitele lumii acesteia, tu, fiind povăţuit de Sfântul Apostol Pavel, şi asemenea lui, lupta cea bună ai luptat, credinţa ai păzit, călătoria ai săvârşit şi cununa dreptăţii ai primit împreună cu el din mâna Mântuitorului Iisus. Deci, făcându-te următor întru toate marelui Pavel, precum şi el a urmat lui Hristos, povăţuieşte-ne şi pe noi, ca să devenim urmă­tori învăţătorului nostru, Dom­nul Iisus Hristos. Păzeşte-ne, în viaţa pământească, neabătuţi de la dreapta credinţă, pururea ţinând dreptarul învăţăturii ade­vărate şi împlinind-o cu fapta; ca, prin vieţuire creştinească şi faptele credinţei, să se slăvească între neamuri numele adevăra­tului Dumnezeu, Cel în Treime lăudat: Tatăl şi Fiul şi Sfântul Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.