Acatistul sfintilor doctori fara de arginti Chir si Ioan – 31 Ianuarie si 28 Iunie

Categories:

Condacul 1

Pe Sfinții făcători de minuni şi doctori fără de arginți Chir și Ioan, care au primit cununa muceniciei pentru Hristos Dumnezeu, cu credință și multă evlavie să-i cinstim pentru nevoința lor și cu dragoste să le cântăm: Bucurați-vă, Sfinților Chir și Ioan, Mărturisitori ai lui Hristos!

Icosul 1

Dumnezeu v-a ales pe voi, Sfinților Mucenici, să propovăduiți credința adevărată și, prin darul minunilor şi al vindecărilor, să-i aduceți pe cei pierduți la adevăr. Pentru aceasta noi vă lăudăm, zicând:

Bucurați-vă, iscusiți doctori ai trupurilor;

Bucurați-vă, vestiți tămăduitori ai sufletelor;

Bucurați-vă, împlinitori ai poruncilor dumnezeieşti;

Bucurați-vă, următori ai luiHristos;

Bucurați-vă, nevoitori pentru credință;

Bucurați-vă, stele ce luminaţi lumea;

Bucurați-vă, săvârșitori de mari binefaceri;

Bucurați-vă, îngeri pe pământ;

Bucurați-vă, cei hrăniţi cu în vățăturile sfinte;

Bucurați-vă, evlavioşi cinstitori ai Treimii;

Bucurați-vă, pătimitori pentru Evanghelie;

Bucurați-vă, mult râvnitori ai dreptei credințe;

Bucurați-vă, Sfinților Chir și Ioan, Mărturisitori ai lui Hristos!

Condacul 2

Întocmai ca o lumină dumnezeiască strălucind în Biserica lui Hristos din Alexandria Egiptului, Sfinte Chir, uimeai pe toţi cu darul tămăduirilor, cu neagonisirea şi cu îndrumarea duhovnicească pe care o dădeai celor vindecaţi, care cântau lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 2

Prin multe osteneli ai adunat cunoștințele trebuincioase pentru a fi doctor iscusit, cunoscând iscusinţa lui Galien şi Hipocrate, ca să aduci alinare celor bolnavi, dar ai primit de la Dumnezeu şi mari puteri duhovnicești, Sfinte Chir, ca un doctor fără de arginți. Pentru aceasta te lăudăm, zicând:

Bucură-te, cel credincios din pruncie;

Bucură-te, pildă a doctorilor;

Bucură-te, aducător de pace;

Bucură-te, crin al grădinii dumnezeieşti;

Bucură-te, laudă a Alexandriei Egiptului;

Bucură-te, binefăcător al creștinilor;

Bucură-te, învățător al milosteniei;

Bucură-te, vindecător plin de har;

Bucură-te, îndrumător al ce lor rătăciţi;

Bucură-te, tămăduitor al sufletelor și al trupurilor;

Bucură-te, pururea slujitor al lui Dumnezeu;

Bucură-te, cunoscător al Sfintelor Scripturi;

Bucură-te, Sfinte Chir, Mărturisitor al lui Hristos!

Condacul 3

Răsărind şi crescând în vestita cetate a Edesei, ai intrat în rânduiala ostăşească, apoi ai fugit de slujirea păgânătăţii şi, aflând de nevoința Sfântului Chir și urmându-l, fericite Ioane, cinsteai pe Hristos prin fapte de virtute şi-I cântai cu dragoste: Aliluia!

Icosul 3

Cu bucurie îți aducem laude, Sfinte Ioane, alături de toți cei ce au gustat din învățăturile tale duhovnicești şi te-au avut mare doctor al trupurilor și al sufletelor, grăind către tine aşa:

Bucură-te, iubitor de Dumnezeu;

Bucură-te, slujitor al semenilor;

Bucură-te, purtător de grijă al celor suferinzi;

Bucură-te, cel ce ai lepădat grijile lumeşti;

Bucură-te, cel ce mai întâi pe tine te-ai vindecat de patimi;

Bucură-te, cel ce spre alţii te milostiveai, necruţându-te pe tine;

Bucură-te, cel ce fără de plată ai lucrat;

Bucură-te, lumina pentru cei din întunericul deznădejdii;

Bucură-te, stea ce din Ierusalim ai pornit;

Bucură-te, cel ce ai mers pe urmele Domnului;

Bucură-te, blând agonisitor de virtuți prin credință;

Bucură-te, următor Sfântului Chir în nevoință;

Bucură-te, Sfinte Ioane, Mărturisitor al lui Hristos!

Condacul 4

Pornindu-se prigoană mare împotriva creștinilor, ai fost pârât, Sfinte Chir, la dregătorul Alexandriei, că învațai pe toți credința în Iisus Hristos, dar, aflând despre aceasta, ai fugit din Egipt în Arabia, ca nimic să nu te împiedice a-I cânta lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 4

Văzând marea ta dragostepentru Hristos, ne minunăm denevoinţele tale prin care te-ainumărat în ceata Cuvioşilor, darşi de credința ta, Sfinte Chir,prin care ai primit darul tămă-duirilor minunate, pentru carecu evlavie te lăudăm zicând:3131

Bucură-te, scumpă odrăslire a Egiptului;

Bucută-te, comoară a Arabiei;

Bucură-te, luminător al credincioşilor;

Bucură-te, leac al bolnavilor;

Bucură-te, cald îndrumător;

Bucură-te, liman sufletesc liniștitor;

Bucură-te, povățuitor neînşelat; Bucură-te, lăcaş al Duhului Sfânt;

Bucură-te, cel ce stăruiai în post și rugăciune;

Bucură-te, părtaş al sfințenieilui Dumnezeu;Bucură-te, candelă plină cuuntdelemnul virtuţilor;3232

Bucură-te, făclie aprinsă de focul dorului ceresc;

Bucură-te, Sfinte Chir, Mărturisitor al lui Hristos!

Condacul 5

Lăsând în urmă fala acestei lumi și dregătoria ostășească, Sfinte Ioane, ai aflat în Arabia pe Sfântul Chir şi, minunân-du-te de dumnezeiasca sa slujire, i-ai îndemnat de atunci pe toți să cânte neîncetat lui Hristos: Aliluia!

Icosul 5

Alăturându-te Sfântului Chir și bucurându-te împreună cu el de slujirea minunată adusă cu dragoste lui Dumnezeu, Sfinte Ioane, i-ai îndemnat pe credincioși să urmeze lui Hristos, pentru care ei strigau ţie:

Bucură-te, cel ce ţi-ai păstrat curăţia botezului;

Bucură-te, cel ce vieţuiai întru Hristos;

Bucură-te, tămăduitor al celor chinuiți;

Bucură-te, mare ocrotitor al celor necăjiți;

Bucură-te, cel ce ai binecuvântat familiile creştine;

Bucură-te, cel ce ai răspândit dreapta credință;

Bucură-te, cel iubit de tot poporul;Bucură-te, cel potrivnic relei credinţe;

Bucură-te, martor al iubirii de Dumnezeu;

Bucură-te, trâmbiţă trezitoare a conştiinţei;

Bucură-te, îndemnător la pocăinţă;

Bucură-te, mijlocitor pentru cei ce te cinstesc;

Bucură-te, Sfinte Ioane, Mărturisitor al lui Hristos!

Condacul 6

Tămăduiri nenumărate ai înfăptuit, Mucenice Chir, arătându-te strălucit luceafăr în această lume, ducând pe toți cei vindecați la limanul mântuirii. Pentru toate acestea lăudăm pe Domnul, cântând: Aliluia!

Icosul 6

Ai trăit în mare curățenie a sufletului și oamenilor în suferințe le-ai dăruit vindecare trupească și duhovnicească, Sfinte Mucenice Chir. Cu dragoste te lăudăm pentru toate acestea, zicând:

Bucură-te, cel ce pe Domnul L-ai mărturisit;

Bucură-te, cel ce mult te-ai nevoit mult pentru oameni;

Bucură-te, cel mult aşteptat de cei suferinzi;

Bucură-te, propovăduitor al adevărului;

Bucură-te, cel prigonit de necredincioşi;

Bucură-te, cel ce nu te-ai înfricoşat de cel nedrept;

Bucură-te, cel ce mărirea deșartă ai osândit-o;

Bucură-te, apărător vestit al celor în nevoi;

Bucură-te, liman ales al credincioșilor;

Bucură-te, grabnic ajutător al tuturor;

Bucură-te, cel ce ne faci biruitori asupra ispitelor;

Bucură-te, pildă de viață bună și curată;

Bucură-te, Sfinte Chir, Mărturisitor al lui Hristos!

Condacul 7

Ai cutreierat împreună cu Sfântul Chir orașele și satele, Sfinte Ioane, uniți în gânduri, vindecând toată boala trupului, dar și a sufletului. Deci noi, cugetând la ostenelile voastre, cu evlavie cântăm lui Dumnezeu, Celui ce v-a dat putere: Aliluia!

Icosul 7

Privind la nevoințele tale cele multe și bineplăcute, Sfinte Ioane, Domnul Iisus Hristos te-a răsplătit cu darul facerii de minuni. Pentru aceasta, lăudându-te, grăim ție:

Bucură-te, cel întemnițat pentru Evanghelie;

Bucură-te, cel ce pretutindeni Treimii ai slujit;

Bucură-te, cel auzit în rugăciuni de Hristos;

Bucură-te, răspânditor al voinței lui Dumnezeu;

Bucură-te, binefăcător al Arabiei;

Bucură-te, vrednic doctor și mărturisitor;

Bucură-te, vindecător priceput;

Bucură-te, veghetor la suferința omenească;

Bucură-te, dătător de liniște sufletească;

Bucură-te, martor adevărat al lui Hristos;

Bucură-te, propovăduitor plin de dragoste;

Bucură-te, bun însoțitor al Sfântului Chir;

Bucură-te, Sfinte Ioane, Mărturisitor al lui Hristos!

Condacul 8

Mergând în temniță cu Sfântul Ioan, la acele femei creștine – Atanasia, cu cele trei fiice ale sale: Teodota, Teoctista și Eudoxia – le-ai încurajat, Sfinte Mucenice Chir, să nu se teamă în fața chinuitorilor, ci, împreună cu voi, să cânte lui Dumnezeu din inimă: Aliluia!

Icosul 8

Temându-te, Sfinte Chir, ca Atanasia cu fiicele sale să nu-și lepede credința din pricina chinurilor, te-ai făcut ca un stâlp de foc apărător în fața prigonitorilor. Pentru aceasta, cu frică de Dumnezeu te lăudăm:

Bucură-te, cel ce ai înfruntat chinuri;

Bucură-te, mucenic primitor de cunună veşnică;

Bucură-te, cel ce cu Sfinții te-ai asemănat;

Bucură-te, mărturisitor cu tărie al adevărului;

Bucură-te, luminător cu viaţa în Alexandria Egiptului;

Bucură-te, cel ce ai dăruit şi altora lumina unei vieţi noi;

Bucură-te, cunună de finic pentru cei vindecați;

Bucură-te, slavă a oamenilor tămăduiți;

Bucură-te, pildă nepieritoare a doctorilor iscusiți;

Bucură-te, mare laudă a Sfinților Mucenici;

Bucură-te, cel neclintit până la capăt în dreapta credință;

Bucură-te, răbdător al chinurilor mucenicești;

Bucură-te, Sfinte Chir, Mărturisitor al lui Hristos!

Condacul 9

Lumea s-a umplut de bucurie și recunoștință pentru viața ta curată și priceperea de mare doctor, Sfinte Ioane, vrednicule de laudă, pentru care mulțumim lui Dumnezeu, cântând: Aliluia!

Icosul 9

Mare ești între Sfinţii făcători de minuni şi între Mucenicii lui Hristos, Sfinte Ioane, ca o făclie mult luminată ce ai strălucit peste toți cei vindecați. Pentru aceasta îți cântăm, zicând:

Bucură-te, cel ce ținutul Edesei l-ai sfințit;

Bucură-te, cel ce ai binevestit adevărata credință;

Bucură-te, vindecător al celor suferinzi;

Bucură-te, cel ce ispitele, prin credință, le-ai învins;

Bucură-te, cel ce păcatul cu pricepere l-ai îndepărtat;

Bucură-te, cel ce degrab alergai în ajutorul celor sărmani;

Bucură-te, pedepsitor al asupritorilor;

Bucură-te, cel neînfricoşat de prigoana păgânilor;

Bucură-te, pătimitor pentru adevăr;

Bucură-te, următor, în credință, al Sfântului Chir;

Bucură-te, biruitor al necredinței și nedreptăților;

Bucură-te, pavăză a celor neputincioşi;

Bucură-te, Sfinte Ioane, Mărturisitor al lui Hristos!

Condacul 10

Stând în temniță cu bărbăție și cu sufletul senin, alături de Sfântul Ioan şi de Sfânta Atanasia şi fiicele ei, Sfinte Chir, lăudai cu dragoste până la moarte pe Hristos, cântându-I neîncetat: Aliluia!

Icosul 10

Zadarnic au încercat vrăjmașii chinuitori să te întoarcă de la legea lui Dumnezeu, Sfinte Mucenice Chir, dar tu cu îndrăzneală ai mărturisit pe Hristos, Fiul lui Dumnezeu, pentru care ai primit din cer binecuvântata cunună mucenicească, iar de la cei credincioşi aceste laude:

Bucură-te, ascultător al glasului lui Dumnezeu;

Bucură-te, cel ce pe cei rătăciți cu răbdare i-ai povățuit;

Bucură-te, cel ce în chinuri te-ai desăvârșit;

Bucură-te, călăuzitor al celor în neputințe;

Bucură-te, îndelung-răbdător și mult-folositor;

Bucură-te, întăritor al celor fără de nădejde;

Bucură-te, păstor neobosit al doctorilor;

Bucură-te, liman binefăcător al bolnavilor;

Bucură-te, cel ce pe Sfinți i-ai avut înainte-mergători;

Bucură-te, cel ce legea lui Dumnezeu ai urmat;

Bucură-te, cel ce pe săraci i-ai vindecat în dar;

Bucură-te, cel ce ai răspândit cu dragoste lumina credinţei;

Bucură-te, Sfinte Chir, Mărturisitor al lui Hristos!

Condacul 11

Puternic apărător al dreptei credințe te-au arătat faptele tale şi mare tămăduitor al celor bolnavi, Sfinte Ioane, cel ce te-ai milostivit necontenit spre suferinţa lor și, vindecându-i, i-ai îndemnat să cânte lui Hristos: Aliluia!

Icosul 11

Ucenic al Sfântului Chir ai fost, fericite Ioane, și neobosit călător prin lume alături de acesta, che-mând pe toţi să laude Treimea Cea de o fiinţă, pentru Care ţi-ai dat și viaţa, ca un Apostol, Doctor şi Mucenic, primind de la noi aceste smerite laude:

Bucură-te, mieluşel preablând al Păstorului Hristos;

Bucură-te, cald folositor al credincioșilor;

Bucură-te, grabnic-vindecător al bolnavilor;

Bucură-te, hotărât apărător al credincioșilor;

Bucură-te, osânditor al nedreptății;

Bucură-te, cel ce şi în chinuri cântai lui Hristos;

Bucură-te, învingător al suferințelor;

Bucură-te, puternic ajutător în necazuri și ispite;

Bucură-te, stâncă neclintită în fața viforului prigonitorilor;

Bucură-te, îndelung-răbdător în fața răutății chinuitorilor;

Bucură-te, cel ce ai dobândit iubirea lui Dumnezeu;

Bucură-te, pilda vieții dreptmăritoare;

Bucură-te, Sfinte Ioane, Mărturisitor al lui Hristos!

Condacul 12

De mari daruri v-ați învrednicit, Sfinților Mucenici Chir și Ioan, făcând minuni în viaţă şi după moarte. Pentru aceea, după încetarea prigoanelor, a rânduit Dumnezeu să se scoată din pământ sfintele voastre moaşte şi să se aşeze în biserica din Canopus, unde cei ce primeau binefacerile voastre slăveau pe Hristos, cântând: Aliluia!

Icosul 12

Îngerul Domnului s-a arătat Sfântului Ierarh Chiril, marele Arhiepiscop al Alexandriei, cerându-i să ducă moaștele voastre din Canopus în Manutin, unde au izgonit duhurile necurate din capiștea idolească și au săvârșit multe și slăvite minuni, pentru care cu osârdie vă lăudăm așa:

Bucurați-vă, cinstiți lucrători ai viei duhovnicești;

Bucurați-vă, neînfricați păstori ai turmei lui Hristos;

Bucurați-vă, puternici întăritori ai celor în dureri;

Bucurați-vă, următori ai sfințeniei;

Bucurați-vă, Sfinți din cerocrotitori;

Bucurați-vă, vindecători ai celor îndrăciți;

Bucurați-vă, tămăduitori ai celor orbi și ologi;

Bucurați-vă, neasemuiți apărători ai dreptei credințe;

Bucurați-vă, învingători ai asupririlor;

Bucurați-vă, cei ce cu Îngerii acum vă veseliți;

Bucurați-vă, ostași buni șineclintiți ai Celui preaînalt;

Bucurați-vă, cei ce ați răspândit dragoste şi înţelegere;

Bucurați-vă, Sfinților Chir și Ioan, Mărturisitori ai lui Hristos!

Condacul 13

O, Sfinților Mucenici Chir și Ioan, doctori fără de arginți şi făcători de minuni, adevărați tămăduitori ai trupurilor și ai sufletelor celor din necazuri, nevoi și suferințe, dăruiți-ne şi nouă sănătate, ajutor şi bunăsporire în viaţa plăcută lui Dum nezeu, ca împreună cu voi să-I cântăm în veci: Aliluia!

Acest Condac se zice de treiori, apoi se zice Icosul 1, după care rostim această

Rugăciune

Sfinților Mucenici și Doctori fără de arginți, făcătorilor de minuni Chir și Ioan, cei ce, călăuziți de Duhul Sfânt, ați lepădat toată grija pământească şi ați slujit Împăratului ceresc spre viaţa cea nemuritoare, primiți această puţină rugăciune a noastră! Nu suntem vrednici să mulţumim pentru binefacerile voastre, nu avem sârguinţă care să ne apropie de dragostea lui Dumnezeu şi nici fapte bune către aproapele nostru, care să ne aducă îndurare. Dar, ştiindu-vă grabnic apărători ai creştinilor, către voi îndrăznind, cerem cu stăruinţă: Vindecați rănile sufletelor și ale trupurilor noastre, Sfinților, că greu pătimim, şi izbăviți-ne de ispitele şi de primejdiile cu care vrăjmaşul ne îngrozeşte. Rugați-vă Stăpânului tuturor să ne ierte păcatele şi să ne dăruiască luminare minţii și inimii noastre, călăuzire la ceas de nedumerire, sprijin în lucrarea faptelor bune, spor în credinţă, pace, sănătate şi ajutor în toate cele bune, pentru ca, prin mijlocirile voastre, să ne facem vrednici Împărăţiei cerurilor, slăvind pe Treimea Cea nedespărţită în vecii vecilor.