Acatistul sfintei mucenițe Agata – 05 Februarie

Categories:

Tropar, glasul al 4-lea:

Mieluşeaua Ta, Iisuse, Agata, strigă cu glas mare: pe Tine, Mirele meu, te iubesc și pe Tine căutându-Te mă chinuiesc și împreună mă răstignesc și împreună mă îngrop cu Botezul Tău; și pătimesc pentru Tine, ca să împărățesc întru Tine; și mor pentru tine, ca să viez pentru Tine; ci, ca o jertfă fără de prihană, primește-mă pe mine ceea ce cu dragoste mă jertfesc Ție. Pentru rugăciunile ei, ca un Milostiv, mântuiește sufletele noastre.

Condacul 1

A cinsti nevoinţele şi luptele Sfinţilor mucenici, cucernic lucru se arată, bine plăcutlui Dumnezeu şi de mult folos sufletelor noastre; pentru aceasta, adunându-ne, în cântări de laudă să cinstim pe fecioara Agata, vlăstarul Siciliei, zicând: Bucură-te, Sfântă Agata, fecioară muceniţă a lui Hristos!

Icosul 1

Pe cât va fi cu putinţă, să lăudăm, din dragoste duhovnicească, muceniceştile nevoinţe ale fericitei Agata, cuvinte de laudă aducând la pomenirea ei şi zicând:

Bucură-te, mireasă a lui Hristos;

Bucură-te, a fecioarelor podoabă aleasă;

Bucură-te, odor al cetelor celor de sus;

Bucură-te, stea luminoasă a cerului;

Bucură-te, rază frumoasă a Bisericii;

Bucură-te, ajutătoare a tuturor creştinilor;

Bucură-te, tămăduitoare a bolnavilor;

Bucură-te, apărătoare a cetăţii tale;

Bucură-te, izvorâtoare de minuni;

Bucură-te, grabnic sprijinitoare a celor ce te roagă;

Bucură-te, izbăvitoare a celor năpăstuiţi;

Bucură-te, risipitoare de vrăjmaşi;

Bucură-te, Sfântă Agata, fecioară muceniţă a lui Hristos!

Condacul 2

Auzind fericita fecioară de învăţătura lui Hristos, s-a aprins de dumnezeiască râvnă şi, trecând cu vederea bunul său neam şi bogăţia cea vremelnică, a început mai înainte a se pregăti pentru pătimirea cea pentru Domnul, cântându-I: Aliluia!

Icosul 2

Trecând cu vederea slava lumii şi întru nimic socotind-o, a intrat de bună voie în nevoinţa mucenicească, de a cărei mărime de suflet minunându-ne îi cântăm:

Bucură-te, ceea ce pentru Hristos, ai părăsit toate cele veselitoare ale lumii;

Bucură-te, ceea ce, de bună voie mergând spre pătimire, vitează te-ai arătat;

Bucură-te, cea care nu te-ai înfricoşat de cruzimea tiranilor;

Bucură-te, cea de a cărei vitejie vrăjmaşul diavol a fost nimicit;

Bucură-te, cea de a cărei frumuseţe dregătorul s-a mirat;

Bucură-te, cea de a cărei îndrăzneală el nu putea răspunde;

Bucură-te, bucurie a îngerilor;

Bucură-te, strălucită prăznuire a oamenilor;

Bucură-te, alungare a diavolilor;

Bucură-te, osândire a închinătorilor de idoli;

Bucură-te, credincioasă întărire a creştinilor;

Bucură-te, cinstită ocrotire a fecioarelor;

Bucură-te, Sfântă Agata, fecioară muceniţă a lui Hristos!

Condacul 3

Cunoscând chemarea sa la nevoinţa mucenicească, fecioara Agata a poruncit slugilor să o aştepte şi intrând în cămara sa, şi-a ridicat mâinile la rugăciune, zicând cu bucurie: „Iisuse Hristoase, tu singur ştii dragostea şi voinţa sufletului meu; dă-mi şi ajutorul Tău, ca fiind biruitoare în pătimiri, să-Ţi cânt: Aliluia!

Icosul 3

Primind putere de la Stăpânul Hristos, fericită, ai mers la pătimire bucurându-te şi, biruind pe cel cu multe meşteşugiri, de dreapta lui Hristos ai fost încununată; drept aceea şi noi, minunându-ne, îţi cântăm:

Bucură-te, ceea ce pe Cvintilian l-ai ruşinat;

Bucură-te, ceea ce mai înainte de pătimire ai adus Domnului rugăciuni cu lacrimi;

Bucura-te, cea a cărei rugăciune întru miros de bună mireasmă Hristos a primit-o;

Bucură-te, ceea ce spre chinuri ai fost însoţită de cetăţenii şi cunoscuţii tăi;

Bucură-te, cea care cu vitejie de suflet mergeai la pătimire;

Bucură-te, ceea ce te-ai grăbit a pătimi, nădejdea punându-ţi în Domnul;

Bucură-te, cea întărită în chinuri de Domnul Iisus;

Bucură-te, iubitoare a Mirelui ceresc;

Bucură-te, ceea ce pentru El chinuri cumplite ai suferit;

Bucură-te, ceea ce ai primit în schimb Împărăţia Cerurilor;

Bucură-te, ceea ce mire pământesc nu ai voit;

Bucură-te, ceea ce pentru Mirele tău ceresc ai primit a muri;

Bucură-te, Sfântă Agata, fecioară muceniţă a lui Hristos!

Condacul 4

Mergând pe calea pătimirii, prea cinstită Agata, ţi s-au dezlegat sandalele şi punând piciorul pe o piatră ca să le legi, nu ai mai văzut pe nimeni din cetăţenii săi, că toţi lăsându-te s-au întors; atunci ai lăcrimat şi suspinând cu duhul, cântai lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 4

Văzându-te părăsită de toţi cunoscuţii tăi, te-ai rugat pe cale, zicând: „Atot-puternice Doamne, pentru cetăţenii mei cei ce nu au crezut că pentru Tine voiesc să pătimesc, arată o minune la locul acesta.” Şi îndată a crescut un măslin sălbatic fără roadă, care închipuia pe cei fără de roadă, şi toţi care au văzut minunea te fericeau cu graiuri ca acestea:

Bucură-te, ceea ce nesilită de nimeni ai mers spre pătimire;

Bucură-te, rugătoare pentru încreştinarea cetăţii tale;

Bucură-te, ceea ce ai fost dusă la o femeie păgână bogată, anume Afrodisia;

Bucură-te, ceea ce ai răbdat cuvintele amăgitoare ale celor cinci fiice ale ei;

Bucură-te, ceea ce nu te-ai lăsat înşelată de laude şi cinstiri;

Bucură-te, cea neînfricoşată de ameninţări;

Bucură-te, ceea ce te-ai ferit de ospeţele, cântările şi dansurile alcătuite întru ispitirea ta;

Bucură-te, mireasa lui Hrisios, care nu te uitai la acestea;

Bucură-te, ceea ce aveai mintea şi gândul întemeiate pe piatra credinţei;

Bucură-te, cea nedespărţită de dragostea lui Hristos;

Bucură-te, ceea ce ai lepădat cuvintele lor înşelătoare;

Bucură-te, ceea ce ai rămas neclintită, ca un diamant;

Bucură-te, Sfântă Agata, fecioară muceniţă a lui Hristos!

Condacul 5

Stând întemeiată pe Hristos, piatra credinţei răspundeai păgânilor, zicând: “Desfătările lumeşti sunt ca ploaia care precum spune dumnezeiescul Cuvânt, loveşte în casa care are temelie pe piatră; pentru că eu pe piatra lui Hristos avându-mi tăria mea voi aduce cântarea: Aliluia! ”

Icosul 5

Văzând acea femeie, Afrodisia, pe cea tare şi nemişcată în credinţă, a mers la

dregător şi i-a zis: „Mai lesne este a înmuia piatra decât a o depărta pe ea de la

Hristos”. Atunci, chemând-o pe Sfânta Agata la judecată, cu iuţime o înfricoşa, iar noi cu laude o fericim:

Bucură-te, ceea ce înaintea împăratului pământesc ai stat;

Bucură-te, ceea ce ai răspuns că eşti roaba lui Hristos;

Bucură-te, cea care ai zis: Acesta este bunul meu neam, adică a mărturisi pe Hristos”;

Bucură-te, ceea ce ai spus: „Sunt liberă a alege adevărul”;

Bucură-te, ceea ce te-ai făgăduit a sluji lui Hristos;

Bucură-te, ceea ce i-ai zis împăratului „rob al pământului”;

Bucură-te, mustrătoare a relei credinţe;

Bucură-te, ceea ce nu te-ai temut de mânia păgânilor;

Bucură-te, cea care nu ai vrut a te închina lemnelor şi pietrelor;

Bucură-te, ceea ce strigai că idolii nu sunt dumnezei, ci locaşuri ale demonilor;

Bucură-te, văditoare a înşelăciunii păgânismului;

Bucură-te, ceea ce ziceai ca psalmistul: „asemenea idolilor să fie cei ce se închinălor”;

Bucură-te, Sfântă Agata, fecioară muceniţă a lui Hristos!

Condacul 6

Privindu-te dregătorul, pe tine, tânără prea frumoasă, cu cuvinte dulci ţi-a zis: „Ascultă sfatul meu cel bun, o, fecioară, şi adu jertfă împreună cu noi”. Dar fecioara cea sfântă cu înţelepciune i-a răspuns: „Rămâi tu cu zeii tăi, iar eu, aducându-mă jertfă lui Hristos Dumnezeu, voi cânta Lui: Aliluia!”

Icosul 6

Din porunca dregătorului tăindu-ţi-se pieptul şi în temniţă fiind aruncată, la miezul nopţii o lumină mare a strălucit şi un bătrân încuviinţat, având doctorii în mâini, voia a te tămădui, dar tu ai răspuns: „Mai bine este mie a muri decât să-ţi îngădui a te atinge de trupul meu”. Atunci apostolul lui Hristos, Sfântul Petru, bucurându-se te-a lăudat, zicând:

Hucură-te, fecioară mai tare decât diamantul;

Bucură-te, piatră aleasă şi cinstită;

Bucură-te, cea care, cu bărbăţia ta, mirare îngerilor te-ai făcut;

Bucură-te, ceea ce prin răbdarea ta ruşine diavolilor şi groază le-ai adus;

Bucură-te, ceea ce tainic ai fost ocrotită de apostolul Domnului;

Bucură-te, cea la care trimis a fost de Hristos să te vindece;

Bucură-te, ceea ce, asemenea marilor pătimitori, pentru Evanghelie te-ai jertfit;

Bucură-te, cea ale cărei nevoinţe Hristos le-a primit;

Bucură-te, cunună prea aleasă fiindu-ţi pregătită în Raiul desfătării;

Bucură-te, ceea ce prea frumoasă comoară ţi-ai adunat în ceruri;

Bucură-te, a Panormului odraslă sfântă;

Bucură-te, cea tămăduită în chip minunat;

Bucură-te, Sfântă Agata, fecioară muceniţă a lui Hristos!

Condacul 7

Văzându-se pe sine Sfânta tămăduită de toate rănile sale şi de apostolească vedere bucurându-se, toată noaptea L-a lăudat pe Dumnezeul minunilor, veselindu-se şi cântând Lui: Aliluia!

Icosul 7

Înfricoşându-se străjerii temniţei au fugit, iar cei legaţi ziceau către Sfânta: „Iată, deschise sunt uşile, mergi unde voieşti”, dar ea le-a răspuns: „Să nu-mi fie mie a mă lipsi de cununa mucenicească şi a duce pe străjeri în primejdie”. Deci, pentru o înţelepciune ca aceasta, te cinstim aşa:

Bucură-te, turn neclintit;

Bucură-te, zid nebiruit;

Bucură-te, viţă aleasă;

Bucură-te, stâlpare cerească;

Bucură-te, pasăre înalt zburătoare;

Bucură-te, aur lămurit, trecut prin foc şi chinuri;

Bucură-te, pildă de viaţă care luminezi mintea noastră;

Bucură-te, ceea ce depărtezi de la noi întunericul necredinţei;

Bucură-te, odraslă sfântă din păgâni;

Bucură-te, laudă a Bisericii;

Bucură-te, Sfântă Agata, fecioară muceniţă a lui Hristos!

Condacul 8

Chinurile cu vitejie răbdându-le şi credinţa creştină limpede vestind, ai fost dusă în temniţă, iar acolo ţi-ai ridicat mâinile la rugăciune zicând: „Mulţumesc Ţie, Doamne, că m-ai învrednicit a pătimi pentru numele Tău; deci, ascultă-mă în ceasul acesta şi dă-mi să trec la Tine, după mila Ta cea bogată”. Aşa rugându-te, ţi-ai dat sufletul în mâinile lui Hristos, cântând: Aliluia!

Icosul 8

Adunându-se toti cetăţenii la prohodirea cinstitului trup al Sfintei muceniţe, un înger în chipul unui tânăr a pus în raclă o tăbliţă de piatră pe care era scris aşa: „Minte cuvioasă, cinste de la Dumnezeu şi izbăvire patriei” şi îndată nevăzut s-a făcut; pentru care minune, noi păcătoşii în cuvinte de laudă o cinstim, zicând:

Bucură-te, cea de îngeri însoţită;

Bucură-te, ceea ce ai primit cinste cerească;

Bucură-te, cea ale cărei sfinte moaşte au fost slăvite prin daruri minunate;

Bucură-te, ceea ce cu mare cinste la îngropare ai fost petrecută;

Bucură-te, ceea ce patriei tale ca un mărgăritar ales te-ai dăruit;

Bucură-te, cea a cărei râvnă a fost mărturisită de tăbliţa de piatră pusă de înger pe racla ta;

Bucură-te, ceea ce pe pământ ai dus viaţă îngerească;

Bucură-te, cea primită de îngeri întru dănţuire cerească;

Bucură-te, cea căreia porţile cereşti frumos împodobite ţi s-au deschis;

Bucură-te, cea mult lăudată de oştile cereşti;

Bucură-te, cea primită în mijlocul cetelor muceniceşti;

Bucură-te, cea al cărei cap a fost împodobit cu luminoasă cunună de Hristos, Mirele tău Cel ceresc;

Bucură-te, Sfântă Agata, fecioară muceniţă a lui Hristos!

Condacul 9

După săvârşirea fericitei fecioare Agata, ticălosul dregător, vrând ca ale ei averi să le ia, pe neaşteptate în râu s-a înecat ca alt faraon şi a pierit cu sunet; iar numele Sfintei până la marginile lumii s-a vestit spre slava lui Dumnezeu, care, pentru milele Sale, dăruite nouă prin Sfinţii Săi, primeşte de la noi cântarea: Aliluia!

Icosul 9

Trecând un an de la sfârşitul Sfintei o minune prea slăvită s-a făcut; Muntele Etna, foc mare vărsând, răsuna foarte, pietrele ca ceara topindu-se şi tot poporul Cataniei, întru mare frică fiind, a alergat la biserica muceniţei Agata şi luând haina ei cu care era acoperit mormântul întru pomenirea smereniei ei, au stat împotriva focului, iar focul văzând haina, cu ruşine s-a stins. Atunci tot poporul cu bucurie mare lăuda pe Dumnezeu şi pe cinstita muceniţă, cuvinte de laudă zicând:

Bucură-te, apărătoare a noastră în vreme de primejdii;

Bucură-te, cea a cărei îndrăzneală către Dumnezeu este nouă facere de minuni;

Bucură-te, cea prin care ne izbăvim din tot felul de necazuri;

Bucură-te, ceea ce pe diavoli îi izgoneşti, când chemăm numele tău;

Bucură-te, păzitoare a cetăţii tale;

Bucură-te, sprijitoare a celor bătrâni şi neputincioşi;

Bucură-te, ceea ce ai aflat har la Dumnezeu;

Bucură-te, ceea ce în dar dai tuturor celor necăjiţi mângâiere;

Bucură-te, a tinerilor călăuzitoare;

Bucură-te, dulce mângâietoare;

Bucură-te, a tuturor creştinilor ajutătoare;

Bucură-te, a fecioarelor păzitoare;

Bucură-te, Sfântă Agata, fecioară muceniţă a lui Hristos!

Condacul 10

Cine nu se va mira de răbdarea ta, Sfântă muceniţă, şi cine nu se va minuna de darurile cu care te-ai îmbogăţit de la Cel Preaînalt, slăvită fiind în cer şi pe pământ cu nenumărate minuni, pentru care cu mulţumire cântăm Preasfintei Treimi: Aliluia!

Icosul 10

Nu a putut să te întoarcă de la dragostea lui Hristos nici mânia dregătorului, nici frica de chinuri şi nici temniţa, dorind să mori pentru sfântul Său nume, ca să împărăţeşti cu El în veci. Drept aceea noi, cu guri nevrednice, te cinstim aşa:

Bucură-te, ceea ce acum vezi pe Cel pe Care L-ai dorit;

Bucură-te, ceea ce în lumina Sfintei Treimi te veseleşti;

Bucură-te, mijlocitoare pentru noi în vremea necazurilor;

Bucură-te, grabnică ajutătoare a creştinilor;

Bucură-te, cea care mijloceşti de la Hristos mântuire celor ce te cinstesc;

Bucură-te, vindecătoarea celor care cu credinţă cinstesc racla sfintelor tale moaşte;

Bucură-te, ceea ce împarţi tuturor din darurile pe care ţi le-a dat Hristos;

Bucură-te, împlinitoare a cererilor celor de folos;

Bucură-te, din belşug dăruitoare de binefaceri;

Bucură-te, ocrotitoare a celor ce poartă numele tău;

Bucură-te, slavă a tuturor creştinilor;

Bucură-te, podoabă şi laudă a Bisericilor;

Bucură-te, Sfântă Agata, fecioară muceniţă a lui Hristos!

Condacul 11

Împodobită fiind cu frumuseţile fecioriei şi luminată cu strălucirea muceniciei, ca o mireasă a lui Hristos, ai mers către cămara de nuntă cea din ceruri; pentru aceasta, astăzi săvârşind praznicul tău în toată lumea, slăvim pe Mântuitorul, Cel ce te-a slăvit pe tine, cântându-I: Aliluia!

Icosul 11

Străină minune s-a făcut la adormirea ta, prea slăvită muceniţă Agata, că îngerul a adus din cer la mormântul tău tăbliţă de piatră scrisă, arătând prin aceasta cum slăveşte Dumnezeu pe robii Săi, nu numai în cer, ci şi pe pământ. De aceea, adunându-ne, cu laude de cântări te fericim, zicând:

Bucură-te, fecioară prea frumoasă;

Bucură-te, stea prea luminoasă;

Bucură-te, floare din văile lumii aleasă;

Bucură-te, a Împăratului ceresc mireasă;

Bucură-te, podoabă a fecioarelor;

Bucură-te, pildă a creştinelor;

Bucură-te, ajutătoare a văduvelor;

Bucură-te, îmbucărătoare a mâhniţilor;

Bucură-te, domolitoare a patimilor;

Bucură-te, risipitoare a poftelor;

Bucură-te, izbăvitoare de farmece;

Bucură-te, izgonitoare a duhurilor rele;

Bucură-te, Sfântă Agata, fecioară muceniţă a lui Hristos!

Condacul 12

Precum cerul este împodobit cu stele, aşa fecioara şi muceniţa Agata cu multe daruri este împodobită: al credinţei, al fecioriei şi al muceniciei, precum şi cu frumosul ei nume, care arată bunătatea ei sufletească. Pentru aceasta s-a dăruit izbăvire patriei sale şi pentru noi toţi rugătoare neîncetată, ca una ce stă cu îndrăzneală împreună cu îngerii şi cântă Preasfintei Treimi: Aliluia!

Icosul 12

Lăudăm, cinstim şi fericim nevointele tale, muceniţă a lui Hristos, că biruind lumea şi pe diavol, te-ai încununat cu cununa biruinţei de la Împăratul ceresc. Mijloceşte acum pentru noi toţi şi izbăveşte-ne de vrăjmaşi, de boli şi de necazuri, ca, dobândind viaţă cu fapte bune, să putem întru linişte a-ţi cânta:

Bucură-te, cea asupra căreia s-a revărsat darul facerii de minuni;

Bucură-te, cea prea mărită de Stăpânul Hristos;

Bucură-te, ceea ce bine ai chibzuit bogăţia sufletului;

Bucură-te, lepădătoare a grijilor de pe pământ;

Bucură-te, cea luminată cu har din cer;

Bucură-te, cea căreia slava Domnului ţi-a răsărit;

Bucură-te, ceea ce ai călcat trufia vrăjmaşilor;

Bucură-te, ceea ce ai surpat mândria tiranilor;

Bucură-te, biruitoare a patimilor;

Bucură-te, a Bisericii tămâie cu bun miros;

Bucură-te, mângâietoare a sufletelor;

Bucură-te, tămăduitoare a trupurilor noastre;

Bucură-te, Sfântă Agata, fecioară muceniţă a lui Hristos!

Condacul 13

O, prea cinstită şi sfântă, dintre păgâni aleasă şi lui Hristos logodită, prea lăudată Agata, cea cu nume mare, podoaba mucenicilor, roagă-te pentru noi, care cinstim acum cu dragoste pătimirea ta, ca să aflăm dezlegare de greşeli, iar în ziua cea de apoi să-L faci pe Judecătorul milostiv faţă de noi, ca, mântuindu-ne, să cântăm lui Dumnezeu împreună cu tine: Aliluia! (Acest Condac se spune de 3 ori)

Icosul 1

Pe cât va fi cu putinţă, să lăudăm, din dragoste duhovnicească, muceniceştile nevoinţe ale fericitei Agata, cuvinte de laudă aducând la pomenirea ei şi zicând:

Bucură-te, mireasă a lui Hristos;

Bucură-te, a fecioarelor podoabă aleasă;

Bucură-te, odor al cetelor celor de sus;

Bucură-te, stea luminoasă a cerului;

Bucură-te, rază frumoasă a Bisericii;

Bucură-te, ajutătoare a tuturor creştinilor;

Bucură-te, tămăduitoare a bolnavilor;

Bucură-te, apărătoare a cetăţii tale;

Bucură-te, izvorâtoare de minuni;

Bucură-te, grabnic sprijinitoare a celor ce te roagă;

Bucură-te, izbăvitoare a celor năpăstuiţi;

Bucură-te, risipitoare de vrăjmaşi;

Bucură-te, Sfântă Agata, fecioară muceniţă a lui Hristos!

Condacul 1

A cinsti nevoinţele şi luptele Sfinţilor mucenici, cucernic lucru se arată, bine plăcut lui Dumnezeu şi de mult folos sufletelor noastre; pentru aceasta, adunându-ne, în cântări de laudă să cinstim pe fecioara Agata, vlăstarul Siciliei, zicând: Bucură-te, Sfântă Agata, fecioară muceniţă a lui Hristos!

Rugaciune:

Doamne, mintea mea lipsita de putere nu poate ajunge la Tine. Ca si regele Avgar Te chem: „Vino si tamaduieste-mi ranile gandurilor mele celor rele si…. Te voi lauda ziua si noaptea Te voi vesti oamenilor, ca toate neamurile sa stie ca Tu, Doamne, savarsesti minuni ca si altadata, ierti pacatele, sfintesti si dai viata”…. Rugati-va pentru mine toti Sfintii, ca sufletul meu sa invete smerenia lui Hristos!

Să se împodobească astăzi Biserica cu porfiră slăvită, muiată în curatul sânge al muceniţei Agata, strigând: Bucură-te, lauda Cataniei!

Din paharul lacrimilor te-ai adăpat şi cu pâinea rugăciunii te-ai hrănit spre a-ţi întări sufletul ce se gătea de alergarea spre chinurile cele înfricoşătoare ale trupului, de care păzeşte pe robii tăi, fericită muceniţă Agata, prin rugăciunea ta către Cel ce se face Pâine şi Izvor de viaţă celor ce-L iubesc pe El.

Păzind cu deadinsul nestricată legătura fecioriei, te-ai făcut lucrătoare cu multă râvnă a faptelor mântuirii, iar acum sufletele cele tulburate de multe ispite le ridică la înălţimea vederii dumnezeieşti. Potoleşte valurile gândurilor mele celor rele şi sădeşte în inima mea iubirea de curăţie, ca bine să lucrez faptele mântuirii spre slava lui Dumnezeu.

Răbdat-ai fecioară, tăierea pieptului pentru Cel ce ca un rob a venit pe pământ, fiind hrănit cu lapte de Preacurata Fecioară, împreună cu Care roagă-te să fim hrăniţi noi, cei neputincioşi, cu laptele cel duhovnicesc.

Ajută-mi, muceniţă, purtătoare de biruinţă, curată, ca Hristos, Judecătorul tuturor să-mi fie Milostiv, cu rugăciunile tale, rogu-mă, preacinstită. Şi nu înceta rugând pururea pe Cel Milostiv să curăţească mulţimea greşealelor mele, ceea ce eşti podoaba mucenicilor. Lauda credinţei şi a cucerniciei, a cuvioşiei şi a fecioriei, cu râvna muceniciei fiind împodobită, ai fost numită, Sfântă Agata, cuget cuvios, lucrând în libertate, cu adevărată cinste de la Dumnezeu şi izbăvirea patriei, rugându-te ca o mireasă lui Hristos, să ne dăruiască nouă mare milă.

O, prea cinstită și sfàntă muceniță Agata, cea dintre păgâni aleasă și lui Hristos logodită, cea cu nume mare, podoaba mucenicilor, roagă-te pentru noi care cinstim acum cu dragoste sfântă pomenirea ta, ca să aflăm dezlegare în greșeli și tămăduire de cancer la sân, iar în ziua cea de apoi să-L faci pe Judecătorul Dumnezeu milostiv față de noi, ca, mântuindu-ne, împreună să ne bucurăm de slava Lui, în veci Amin.

Cuvine-se, cu adevărat, să te ferici pe tine, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită şi prea nevinovată şi Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce eşti mai cinstită decât Heruvimii şi mai slăvită, fără de asemănare, decât Serafimii, care, fără stricăciune, pe Dumnezeu Cuvântul ai născut, pe tine, cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te mărim.

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi. Amin.05