Canon de rugaciune catre sfantul Nichifor – 09 Februarie

Categories:

Troparul Sfântului Mucenic Nichifor, glasul al 4-lea:

Mucenicul tău, Doamne, Nichifor, întru nevoinţa sa, cununa nestricăciunii a dobândit de la Tine, Dumnezeul nostru; că având puterea Ta, pe chinuitori a învins; zdrobit-a şi ale demonilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lui, mântuieşte sufletele noastre, Hristoase Dumnezeule.

 

Cântarea 1, glasul al 8-lea.

Irmosul:

Pe Faron cel ce se purta în car, l-a cufundat toiagul lui Moise, cel ce a făcut minuni oarecând, lovind în chipul  Crucii şi despărţind marea şi pe Israel, cel ce fugea şi mergea pedestru, l-a mântuit, pe cel ce cânta cântare lui Dumnezeu.

Stih: Sfinte Mucenice Nichifor, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Marea vieţii înălţându-se şi învăluind cumplit luntrea sufletului meu cu supărări şi cu patimi, Hristoase, Cel Ce eşti Izvorul păcii, ca un Făcător de bine, întru linişte adâncă prefă-o, cu rugăciunile Mucenicului Tău Nichifor.

Stih: Sfinte Mucenice Nichifor, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu cuget socotit, preaînţeleptule, ai supus cu evlavie sufletului înţelept patima mâniei; şi ai alergat către aproapele Sapriciu, stăruind a te împăca cu el, sfinte, plecându-te, Legilor Mântuitorului.

Stih: Sfinte Mucenice Nichifor, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Fiind îmbrăcat cu Puterea Crucii şi luptându-te cu vrăjmaşul, mucenice, cu multă tărie l-ai surpat şi purtător de biruinţă te-ai făcut, cel ce erai de mai înainte numit cu numele biruinţei, Prealăudate Nichifor, mucenice al lui Hristos, pururea pomenite.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Întocmai la Putere, de aceeaşi Fire şi deopotrivă de un Scaun şi de aceeaşi Fiinţă, cinstim Strălucirea Cea cu Trei Lumini a unei Singure Dumnezeiri, mărturisind-o în Trei Feţe, propovăduind fără osebire pe Cuvântul, cu Tatăl şi cu Duhul.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Nici mintea cerească nu poate să înţeleagă, cu adevărat, Taina cea de Nepriceput, Prealăudată; că Cel de un Scaun cu Tatăl, sălăşluindu-Se în pântecele tău, a binevoit a Se naşte din tine, cunoscut în două firi.

 

Cântarea a 3-a. Irmos: Cel Ce ai întărit dintru…

Stih: Sfinte Mucenice Nichifor, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cel numit cu numele de Nichifor, cu faptele s-a vădit a fi purtător de biruinţă; că risipind negura înşelăciunii, a stricat-o cu lumina harului, strigând: nu este sfânt afară de Tine, Unule Iubitorule de oameni.

Stih: Sfinte Mucenice Nichifor, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Încredinţat fiind că Stăpânul a fost ucis pentru tine, de bunăvoia ta ai alergat la moarte, dorind după omorârea Lui cea de bunăvoie, ca un mucenic purtător de biruinţă, întărit de Dumnezeiasca Putere.

Stih: Sfinte Mucenice Nichifor, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Pe pământ luptător şi în cer încununat s-a arătat cu adevărat slujitorul lui Hristos, Sfântul Mucenic Nichifor, împreună cu Cetele cele fără de trup, strigând: nu este sfânt afară de Tine, Unule Iubitorule de oameni.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Luminându-se cu credinţă din insuflatele de Dumnezeu dogme, toţi mărturisim o Dumnezeire Nezidită, pe Tatăl, Mintea Cea Mare, pe Fiul, Cel Ce a ieşit din Ea şi pe Sfântul Duh, Cel Purces dintr-Însa.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Luând în pântece, Fecioară, fără de ispită bărbătească, ne-ai născut nouă pe Cel Născut din Tatăl mai înainte de veci, pe Dumnezeu împreună şi Om, în amândouă Firile Desăvârşit, iar nu împărţit.

Irmosul:

Cel Ce ai întărit dintru început cerurile cu înţelepciune şi ai întemeiat pământul pe ape, întăreşte-mă pe piatra Poruncilor Tale, Hristoase, că nu este sfânt afară de Tine, Unule Iubitorule de oameni.

 

Cântarea a 4-a.

Irmosul:

Tu eşti Tăria mea, Doamne, Tu şi Puterea mea, Tu Dumnezeul meu, Tu Bucuria mea. Cel Ce nu ai lăsat Sânurile Părinteşti şi a noastră sărăcie ai cercetat-o. Pentru aceasta cu Proorocul Avacum strig către Tine: Slavă Puterii Tale, Iubitorule de oameni.

Stih: Sfinte Mucenice Nichifor, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Viaţă Dumnezeiască ai dobândit, Fericite Mucenice Nichifor; de Strălucire Dumnezeiască te-ai învrednicit, fericite; iar acum trimiţi strălucire din Dumnezeiasca Lumină, ca nişte raze, celor ce săvârşesc pomenirea ta, înţelepţite de Dumnezeu, care cu credinţă strigă: Slavă Puterii Tale, Iubitorule de oameni.

Stih: Sfinte Mucenice Nichifor, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Laolaltă fiind cu mucenicii lui Hristos străluceşti; că ai stricat rătăcirea credinţei în idoli, tăindu-ţi-se capulcu sabia şi cu curgerea sângelui tău toată înşelăciunea idolilor ai stricat, strigând către Stăpânul: Slavă Puterii Tale, Iubitorule de oameni!

Stih: Sfinte Mucenice Nichifor, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Sapriciu nepăzind Legile Tale, Mântuitorule, s-a dezbrăcat de Dumnezeiescul Tău har; şi fugind de vrăjmaşi, s-a lipsit, ticălosul, de mărirea mucenicilor Tăi. Pentru aceasta mirându-ne de purtarea Ta de grijă cea dreaptă, strigăm: Slavă Puterii Tale, Doamne!

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Lumină fără de început este Tatăl şi Pricinuitor al tuturor; Lumină este Cuvântul; Lumină şi Duhul Sfânt, Strălucind în chip de negrăit de la Tatăl, ca dintr-un Izvor mai înainte de toţi vecii; O Dumnezeire în Trei Sori, întru O Fiinţă, întru O Putere şi întru O Slavă se cunoaşte.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Deplin întru tine înnoieşte pe om, unindu-Se tot cu toată omenirea, Preacurată, Cel Ce n-a părăsit Sânurile Cele Părinteşti şi a primit să locuiască în pântecele tău, Care din bogăţia milostivirii a sărăcit de bună voie şi a îmbogăţit lumea cu Dumnezeirea.

 

Cântarea a 5-a.

Irmosul:

Pentru ce m-ai lepădat de la faţa Ta, Cel Ce eşti Lumină Neapusă şi m-a acoperit întunericul cel străin pe mine, ticălosul? Ci, te rog întoarce-mă la Lumina Poruncilor Tale şi îndreptează căile mele.

Stih: Sfinte Mucenice Nichifor, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu curgerea sângelui tău ai adăpat grădina Bisericii, care se împarte în patru începuturi de fapte bune Dumnezeieşti, fericite; din care scoatem haruri Dumnezeieşti sufletelor noastre, Fericite Nichifor.

Stih: Sfinte Mucenice Nichifor, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Semănătorul răutăţii a pus stăpânire pe ticălosul pizmăreţ; iar Pricinuitorul bunătăţii şi al păcii a tras la Sine, în locul aceluia, pe Sfântul Nichifor cel Dumnezeiesc şi împodobit cu chip luminos, mucenicul cel înţelepţit de Dumnezeu.

Stih: Sfinte Mucenice Nichifor, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Se jertfeşte înţelepţitul de Dumnezeu, urmând Patimii Tale celei de voie, Mântuitorule; că picurând asupra lui picăturile de Sânge cele din coasta Ta, aduce Ţie în schimb vărsarea sângelui său, trecând la Tine prin sabie.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Ştiind că Ortodoxia este temeiul mântuirii, propovăduim împreună cu Tatăl Cel fără de început şi pe Cuvântul şi pe Duhul Sfânt: O Dumnezeire în Trei Feţe, O Începătură, O Fiinţă, O Voinţă şi o lucrare.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Duhovniceşte a pătruns Tainele tale ceata Proorocilor; că Stăpânul te-a arătat pe tine Poarta cerului pe pământ şi din tine, Fecioară, Întrupându-Se, ca un Soare al dreptăţii a Strălucit celor dintru întuneric.

 

Cântarea a 6-a. Irmos: Adâncul păcatelor…

Stih: Sfinte Mucenice Nichifor, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Tămăduieşte zdrobirea sufletului meu, de Dumnezeu înţelepţite Mucenice Nichifor şi alungă negura patimilor, risipind-o cu Luminile Dumnezeieştii Străluciri, ce sunt întru tine, rugând pe Izbăvitorul Hristos, fericite.

Stih: Sfinte Mucenice Nichifor, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Străbătând cu îndemnare întreitele valuri ale viforului idolesc, cu vetreala Crucii şi cu vânturile Duhului, nebiruite Mucenice Nichifor, ai ajuns la Limanul cel Lin al lui Hristos.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Nevoitu-te-ai muceniceşte şi te-ai făcut cu adevărat purtător de biruinţă, stricând cu bărbăţie măiestriile balaurului; şi făcându-te părtaş al Patimilor Stăpânului, fericite, acum după vrednicie te-ai mărit împreună cu Dânsul.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Se cutremură, înspăimântându-se, Cetele îngerilor, văzând Prunc Născut cu Trupul din pântecele tău, pe Cel Ce este împreună cu Tatăl şi cu Duhul, mai înainte de veci, Născătoare de Dumnezeu Preacinstită.

Irmosul:

Adâncul păcatelor şi viforul greşelilor mă tulbură şi întru adâncul deznădăjduirii celei silnice mă surpă pe mine; ci, întinde-mi şi mie mâna Ta cea tare, ca şi Apostolului Petru şi din pierzare mă mântuieşte.

 

CONDAC, glasul al 3-lea. Podobie: Fecioara astăzi…

Într-aripându-te, fericite, cu dragostea Domnului şi Crucea Lui pe umeri purtând, mărite, ai ruşinat meşteşugirile diavolului şi te-ai luptat până la moarte pentru adevăr. Pentru aceasta te-ai arătat purtător de biruinţă şi tăinuitor al harului lui Dumnezeu.

 

Cântarea a 7-a.

Irmosul:

De pogorârea lui Dumnezeu focul s-a ruşinat în Babilon, oarecând. Pentru aceasta tinerii în cuptor cu picioare vesele, ca într-o grădină săltând, au strigat: Binecuvântat eşti Dumnezeul părinţilor noştri.

Stih: Sfinte Mucenice Nichifor, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Moartea s-a făcut ţie, Fericite Nichifor, ca o trecătoare, trecându-te fericite, din cele de aici către cer şi spre cele cereşti, ca împreună cu îngerii să cânţi: Binecuvântat eşti Dumnezeul părinţilor noştri.

Stih: Sfinte Mucenice Nichifor, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Întărindu-te în pătimirile neputinţei, ai surpat la pământ ochiul cel trufaş şi sprânceana cea îngâmfată a stăpânitorului lumii, înţelepţitule de Dumnezeu, strigând Ziditorului tău: Binecuvântat eşti Dumnezeul părinţilor noştri.

Stih: Sfinte Mucenice Nichifor, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Alergând Sfântul Mucenice Nichifor pe calea mărturisirii Tale, Doamne, a străbătut-o până la capăt, lărgită fiindu-i inima cu lucrarea Dumnezeiescului Duh; şi acum cu bucurie strigă Ţie, Stăpânului: Binecuvântat eşti Dumnezeul părinţilor noştri.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Ţie, Tatălui, pe Care Te ştim Mintea Cea mai dintâi şi fără de început, Care ai născut fără de patimă şi mai înainte de timp pe Cuvântul Cel împreună fără de început şi ai purces pe Preasfântul Duh, strigăm: Binecuvântat eşti Dumnezeul părinţilor noştri.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Amândouă din fire eşti: şi Fecioară şi Maică, Născătoare de Dumnezeu Preacurată, care în chip de negrăit ai zămislit în pântece pe Dumnezeu, Cel Ce S-a Întrupat din tine; care a fost Cunoscut în două firi, petrecând pe pământ ca Dumnezeu şi Om.

 

Cântarea a 8-a. Irmos: De şapte ori tiranul…

Stih: Sfinte Mucenice Nichifor, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Fiind însemnat cu harul Mântuitorului, de tine însuţi fiind chemat, ai mers bărbăteşte la luptă; şi câştigând biruinţă împotriva vrăjmaşilor, mucenice al lui Hristos, te-ai împodobit cu cununi de biruinţă, Dumnezeieşte cântând: preoţi bine cuvântaţi, popoare preînălţaţi pe Hristos în veci.

Stih: Sfinte Mucenice Nichifor, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Având sângele tău, ca o scară de Taină, te-ai suit, după junghiere, către Cel Ce Şi-a vărsat Sângele Său pentru tine pe Cruce, scăpând de meşteşugirile vrăjmaşului şi bucurându-te strigi: preoţi binecuvântaţi, popoare preaînălţaţi pe Hristos în veci.

Stih: Sfinte Mucenice Nichifor, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Sfinţit fiind prin apă şi prin Duh, Fericite Nichifor şi înroşit cu sângele cel mucenicesc te-ai împodobit ca un mucenic adevărat al lui Hristos Dumnezeu, cu cununa luminoasei tale străluciri, preafericite, întru care strigi acum: preoţi binecuvântaţi, popoare preaînălţaţi pe Hristos în veci.

Binecuvântam pe Tatăl şi pe Fiul şi pe Sfântul Duh, Domnul.

Un Singur Izvor de bunătate pururea Curgător, Nefăcut, fără de început, cu totul Desăvârşit, pe Dumnezeirea Cea în Trei Feţe, Ziditoarea şi Stâpânitoarea tuturor, împreună cu Cetele cele fără de trup, tineri bine cuvântaţi-O, preoţi lăudaţi-O, popoare preaînălţaţi-O întru toţi vecii.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Mai Sfântă eşti Născătoare de Dumnezeu Prealăudată decât Ceata îngerilor, cea mai presus de lume; că ai născut pe Ziditorul şi Domnul lor, din pântece Fecioresc Neispitit de nuntă, în două firi Neamestecate şi Neschimbate şi într-un Singur Ipostas, Dumnezeu Întrupat.

Irmosul:

Să lăudăm, bine să cuvântăm şi să ne închinăm Domnului, cântându-I şi preaînălţându-L pe Dânsul întru toţi vecii.

De şapte ori tiranul haldeilor nebuneşte a ars cuptorul pentru cinstitorii de Dumnezeu; dar văzându-i pe aceştia de o mai mare Putere mântuiţi, Făcătorului şi Izbăvitorului a strigat: tineri bine cuvântaţi-L, preoţi lăudaţi-L, popoare preaînălţaţi-L întru toţi vecii.

 

Cântarea a 9-a. Irmos: Spăimântatu-s-a de aceasta…

Stih: Sfinte Mucenice Nichifor, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Înfrumuseţat fiind ca un mire în veşminte ţesute din sânge mucenicesc, te-ai mutat la Împărtăşirea Dumnezeieştii Străluciri a Celui Ce S-a Împodobit şi S-a Înfrumuseţat pe Cruce cu Patima cea Preacinstită, Făcătorul de bine al tuturor, Preafericite Nichifor.

Stih: Sfinte Mucenice Nichifor, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Atras ai fost de Frumuseţile Stăpânului, decât care nimic altceva nu este mai frumos, mărite şi grăbindu-te a câştiga Strălucirea Lui cea pururea fiitoare şi plină de măreţie, ai îndemnat pe tirani să-ţi taie capul cu sabia, înflăcărat fiind de dragostea Domnului tău, Mucenice Nichifor.

Stih: Sfinte Mucenice Nichifor, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Luptându-te plin de strălucire împotriva înşelăciunii, mucenice al lui Hristos şi înfrângând-o ca un biruitor, ai primit pe creştetul tău cununa harurilor, mărite; şi acum dănţuieşti cu veselie cu cetele mucenicilor împrejurul Scaunului Împăratului tuturor, Preafericite Nichifor.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Slăvind pe Fiul Cel Născut din Tatăl Cel Nenăscut, cu Dumnezeiască cuviinţă şi pe Duhul Cel Drept, mai înainte de veci Purces, Trei Ipostasuri cinstim ale Treimii Celei mai presus de fiinţă şi Începătoare, unite cu Unire Neamestecată şi mărturisind simţăminte de evlavie, O mărim.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Arătatu-te-ai, Fecioară Maică a lui Dumnezeu, că ai născut mai presus de fire cu Trup pe Cuvântul Cel Bun, din inima ta; pe Care Tatăl ca un Bun L-a născut mai înainte de toţi vecii; şi pe Care acum Îl înţelegem mai presus de trupuri, deşi S-a îmbrăcat în Trup.

Irmosul:

Spăimântatu-s-a de aceasta cerul şi marginile pământului s-au minunat, că Dumnezeu S-a arătat oamenilor Trupeşte; şi pântecele tău s-a făcut mai Desfătat decât cerurile. Pentru aceasta pe tine, Născătoare de Dumnezeu, Voievozii Cetelor îngereşti şi omeneşti te măresc.

 

SEDELNA, glasul al 8-lea. Podobie: Pe Înţelepciunea şi Cuvântul…

Arătându-te împlinitor al Poruncilor Domnului, te-ai împăcat cu vrăjmaşul, cel ce avea mereu gândul împotriva ta, mucenice; şi în locul aceluia ai luat sfârşitul prin sabie, fericite, chemându-te pe tine Dumnezeu. Pentru aceasta arătându-te purtător de biruinţă, aşa precum îţi era numele, însuşi te-a încununat ca un stăpân, precum se cuvenea, luptătorule nebiruit; roagă pe Hristos Dumnezeu să dăruiască iertare de greşeli celor ce prăznuiesc cu dragoste sfântă pomenirea ta.

 

SEDELNA Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, glasul al 8-lea. Podobie: Pe Înţelepciunea şi Cuvântul…

Laudă de mulţumire după datorie aduc ţie, Stăpână, pentru toate darurile tale, ca văduva aceea, cei doi bănuţi; că tu te-ai arătat Acoperământ şi Ajutor, scoţându-mă pururea din ispite şi din necazuri. Pentru aceasta, izbăvindu-mă ca din mijlocul cuptorului cel învăpăiat, de cei ce mă necăjesc, din inimă strig ţie: Născătoare de Dumnezeu, ajută-mi mie, rugând pe Fiul tău şi Dumnezeu, să-mi dea iertare de greşeli; că pe tine te am Nădejde eu nevrednicul, robul tău.

 

SEDELNA Sfintei Cruci şi a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, glasul al 8-lea. Podobie: Pe Înţelepciunea şi Cuvântul…

Pe Mielul şi Păstorul şi Izbăvitorul văzându-L Mieluşeaua pe Cruce lăcrimând se jelea şi cu amar striga: lumea se bucură primind Izbăvirea, iar cele dinlăuntru ale mele se aprind, văzând Răstignirea pe care tu o rabzi, din milostivirea milei Tale, Preabunule Dumnezeu, Doamne, Cel fără de răutate; Aceleia cu credinţă să strigăm: milostiveşte-te spre noi, Fecioară şi dăruieşte iertare de păcate celor ce ne închinăm Patimilor Lui.