Acatistul sfântului Meletie – 12 Februarie

Categories:

Condacul 1

Veniţi toţi credincioşii să aducem laude celui care ne-a întărit pe noi în dreapta credinţă, învăţând lămurit despre treimea după Feţe şi Unimea după Fiinţă a Presfintei Treimi, în vremuri tulburi în care învăţătura ariană a pierdut multe suflete. Să strigăm toţi cu un glas:

Bucurăte, Sfinte Ierarhe Meletie, mare învăţător şi luminător al Bisericii.

Icosul 1

Cuprins de mare râvnă ai mărturisit şi cu mâna adevărul despre Sfânta Treime, arătând trei degete pe care le-ai unit mai apoi în una. Căci Unul este Dumnezeu întreit în Feţe, toate de aceeaşi fiinţă şi aceeaşi voinţă.

Bucură-te, apărătorule al dreptei credinţe;

Bucură-te, ocrotitorul celor dreptcredincioşi;

Bucură-te, păstor al turmei lui Hristos;

Bucură-te, floarea Bisericii cea cu bun miros;

Bucură-te, cel asemănător lui David în blândeţe;

Bucură-te, cel ca Solomon în înţelepciune;

Bucură-te, cel care ai bunătatea lui Moise;

Bucură-te, cel râvnitor ca Ilie;

Bucură-te, cel asemănător lui Pavel în necovârşita dragoste;

Bucură-te, cel drept ca Iov întru stricăciunea trupului;

Bucură-te, cel care ai urmat lui Samuil în păzirea cea cu dinadinsul;

Bucură-te, Sfinte Ierarhe Meletie, mare învăţător şi luminător al Bisericii.

Condacul 2

Sfinte Meletie, fiind născut din părinţi credincioşi şi de bun neam, tu te-ai deprins încă din tinereţe nu numai cu învăţăturile cele din afară, dar şi cu sfintele dogme ale credinţei creştine. Şi desăvârşindu-te în fapte bune, oamenii văzând viaţa ta cea îmbunătăţită, dragostea către Dumnezeu şi aproapele, blândeţea, nerăutatea şi smerenia ta, te cinsteau ca pe un sfânt încă dinainte de a lua toiagul arhieriei, şi cântau Celui ce te-a zidit: Aliluia.

Icosul 2

Cu înfrânarea ai veştejit săltările trupului, ai biruit patimile şi te-ai luminat pe tine însuţi cu luminarea nepătimrii şi cu sfinţenie şi curăţie ai slujit cele sfinte ale lui Hristos. Pe acela roagă-L să îi izbăvească pe toţi aceia care cântă:

Bucură-te, cel care ai fost ales arhiepiscop de toţi într-un glas;

Bucură-te, al Sfintei Treimi prea-ales vas;

Bucură-te, cel care ai fost întâmpinat la înscăunare de toată cetatea;

Bucură-te, cel împodobit cu virtute, care văzând evlavia ce ţi-o purta poporul nu ţi-ai pierdut smerenia;

Bucură-te, pildă de vieţuire în Hristos;

Bucură-te, slujitor al Domnului cel preaevlavios;

Bucură-te, pom sădit lângă apa nevoinţei;

Bucură-te, adevărată podoabă a Ortodoxiei;

Bucură-te, preaiubit păstor;

Bucură-te, al curăţiei învăţător;

Bucură-te, chip al smereniei;

Bucură-te, odrasla şi ocrotitorul Armeniei;

Bucură-te, Sfinte Ierarhe Meletie, mare învăţător şi luminător al Bisericii.

Condacul 3

Când învăţai poporul că „Fiul este de o fiinţă cu Tatăl şi Făcător a toată făptura”, arhidiaconul eretic a încercat să-ţi astupe gura cea grăitoare de Dumnezeu. Dar tu ai propovăduit prin semne adevărata credinţă, arătând trei degete care se unesc şi sunt una, demonstrând că puterea omenească nu poate opri mărturisirea Adevărului, ci s-ar cuveni să strigăm adevăratului Dumnezeu: Aliluia.

Icosul 3

Arătându-ţi sufletul mai tare ca diamantul şi fiind înflăcărat de dreapta credinţă, ai făcut să înceteze învăţătura cea putredă a rătăcirii, pentru aceasta toţi credincioşii te mărim în cântări, pe tine, cel înţelepţit de Dumnezeu şi zicem:

Bucură-te, cel care pentru luminarea norodului te rugai fierbinte;

Bucură-te, cel cu sufletul mai tare ca diamantul;

Bucură-te, cel care ne-ai învăţat adevărul despre Dumnezeu-Cuvântul;

Bucură-te, viteazule atlet a lui Hristos;

Bucură-te, cel ce după vieţuire te-ai arătat preacuvios;

Bucură-te, cel întocmai cu apostolii;

Bucură-te, cel ce ai arătat că Fiul nu este în rândul zidirii;

Bucură-te, ierarhe înţelepţite de Dumnezeu;

Bucură-te, cel ce nu ai părăsit Biserica lui Dumnezeu la greu;

Bucură-te, stea călăuzitoare spre mântuire;

Bucură-te, cel ce ne-ai scos din întunericul cumplit al neştiinţei;

Bucură-te, Sfinte Ierarhe Meletie, mare învăţător şi luminător al Bisericii.

Condacul 4

Fiind urât de vrăşmaşul mântuirii ai fost alungat prin uneltirile arienilor, după doar 30 de zile de la înscăunare. Şi fiind petrecut afară din cetate de însuşi ighemonul, poporul a început să arunce cu pietre în acesta din cauza hotarârii nedrepte. Dar tu te-ai arătat lor iarăşi învăţător de dragoste, blândeţe şi iertare, acoperindu-i capul cu mâinile tale. Iar ei s-au pocăit de atitudinea lor necreştinească şi au cântat: Aliluia.

Icosul 4

Împodobindu-ţi haina sufletului cu toate virtuţile, tu ai propovăduit nu numai cu cuvintele dar şi cu faptele tale. Mijloceşte, Sfinte, pentru cei care vor să pună început bun, dar cu anevoie înaintează, fiind lipsiţi de un  povăţuitor iscusit ca tine:

Bucură-te, Sfinte Meletie, al oilor lui Hristos prea-bunule păstor;

Bucură-te, alesule slujitor al Celui de oameni-iubitor;

Bucură-te, părtinitorule al văduvelor şi al săracilor celor asupriţi;

Bucură-te, mare ocrotitor al creştinilor prigoniţi;

Bucură-te, al necăjiţilor mângâietor;

Bucură-te, Sfinte Ierarhe, al pocăinţei propovăduitor;

Bucură-te, mustrătorul celor fără de lege;

Bucură-te, cel care nu ai îngăduit ca patimile să te lege;

Bucură-te, stâlp al Bisericii neclintit;

Bucură-te, om ceresc, de popor mult iubit;

Bucură-te, lauda ierarhilor cea prea-fericită;

Bucură-te, floare de rai bine-înmiresmată;

Bucură-te, Sfinte Ierarhe Meletie, mare învăţător şi luminător al Bisericii.

Condacul 5

Venind împăratul Iulian la putere, la început s-a prefăcut că este drept credincios şi a adus din exil toţi episcopii, dar după scurtă vreme s-a lepădat de Hristos şi s-a închinat idolilor; şi iarăşi au fost izgoniţi episcopii ortodocşi, iar tu dădeai slavă lui Dumnezeu şi pentru relele pătimiri, cântând: Aliluia.

Icosul 5

Tu ai dat pildă de blândeţe, de iubire, de răbdare şi iertare. Ajută-ne şi pe noi să răbdăm necazurile trecătoare, să nu scadă iubirea noastră faţă de cei care ne necăjesc pe noi, fiind ei înşelaţi de vrăşmaşul mântuirii:

Bucură-te, învăţătorul nostru cel blând şi sfânt;

Bucură-te, cel ce cu mintea petreceai mai mult în cer decât pe pământ;

Bucură-te, al sfintelor dogme apărătorule;

Bucură-te, de Dumnezeu grăitorule;

Bucură-te, cel prin care lumina dumnezeiască străluceşte;

Bucură-te, cel care pentru adevărata credinţă ai luptat vitejeşte;

Bucură-te, cel prin care întunericul a fost alungat;

Bucură-te, cel care întreaga voinţă pentru Domnul ai lepădat;

Bucură-te, făclie de nepătruns a harului;

Bucură-te, cel ce încă de pe pământ ai trăit raiul;

Bucură-te, al evlaviei bine-mirositor laur;

Bucură-te, cel care ai preţuit credinţa mai mult decât bogăţiile de aur;

Bucură-te, Sfinte Ierarhe Meletie, mare învăţător şi luminător al Bisericii.

Condacul 6

Împăratul Iovian iar te-a chemat, însă Valens iar te-a îndepărtat; dar Dumnezeu nu te-a lăsat în surghiun, că venind Graţian la putere te-a adus înapoi şi ţi-a încredinţat nu numai toate bisericile rămase ortodoxe, dar şi pe cele luate de arieni. Şi tu ai dat slavă lui Dumnezeu şi ai cântat: Aliluia.

Icosul 6

Cu toată râvna răsturnând pe cei de o credinţă cu Arie, ai întărit biruinţa credinţei ortodoxe, propovăduindu-ne nouă un Dumnezeu în Treime, de Dumnezeu purtătorule părinte.

Bucură-te, slujitor preţios al lui Hristos;

Bucură-te, cel care ne eşti şi nouă de folos;

Bucură-te, pildă a înfrânării;

Bucură-te, lucrătorule al rugăciunii minţii;

Bucură-te, cel plin de strălucirea dumnezeiască;

Bucură-te, izvor de învăţătură duhovnicească;

Bucură-te, sabie cu două tăişuri împotriva ereticilor;

Bucură-te, grabnic ajutător al credincioşilor;

Bucură-te, cel blând în toate şi fără răutate;

Bucură-te, cel ce ţi-ai pregătit în cer cunună împodobită cu nestemate;

Bucură-te, apărător dumnezeiesc al Ortodoxiei;

Bucură-te, dascăl al evlaviei;

Bucură-te, Sfinte Ierarhe Meletie, mare învăţător şi luminător al Bisericii.

Condacul 7

Înţelepţeşte ai învăţat, prea-înţeleptule, că Cuvântul cel fără de trup şi împreună cu Tatăl fără de început S-a unit cu trupul după Ipostas, fără schimbare şi fără amestecare, cu două lucrări asemenea firilor din care este alcătuit şi in care se socoteşte Unul cu adevărat nedespărţit, înţelegându-se întramândouă; Lui se cuvine slavă şi cântarea: Aliluia.

Icosul 7

Amestecat fiind cu cea dintâi frumuseţe, dumnezeiescule ierarhe, şi asemuindu-te acelei străluciri, ai pricinuit, prin împărtăşire, dumnezeieşti fulgere şi ai ajuns tu, cel ce faci Dumnezeirea cunoscută, a doua lumină a Bisericii.

Bucură-te, trâmbiţă dumnezeiască a învăţăturilor celor sfinte;

Bucură-te, învăţător al vieţii neprihănite;

Bucură-te, cel ce trezeşti râvna credincioşilor;

Bucură-te, cel ce curăţeşti întinăciunea sufletelor;

Bucură-te, vas al nectarului celui nematerialnic;

Bucură-te, cel prin care erezia a pierit jalnic;

Bucură-te, stâncă a răbdării;

Bucură-te, pildă a iertării;

Bucură-te, cel care nu ai cârtit pentru multele exilări;

Bucură-te, cel care ai mulţumit Domnului şi pentru relele întâmplări;

Bucură-te, podoapă dumnezeiască a arhiereilor;

Bucură-te, cel care ai ajuns la curăţia pruncilor;

Bucură-te, Sfinte Ierarhe Meletie, mare învăţător şi luminător al Bisericii.

Condacul 8

Cu dumnezeiască strălucire fiind luminat, ai teologhisit, cuvioase, pe Cuvântul cel Unul Născut din Tatăl cel fără de început, nezidit şi veşnic, înfruntând pe cei de o credinţă şi de un gând cu Arie, cu dumnezeiască întrarmare. Iar noi înşine cântăm: Aliluia.

Icosul 8

Tu ai iubit înfrânarea ca turturelele şi ai defăimat desfătarea, din dorul după desfătarea cea duhovnicească pe care Hristos ţi-a dăruit-o, primindu-ţi luptele cele multe şi râvna cea fierbinte pe care ai avut-o, primejduindu-te pentru credinţă. Ajută-i să se înfrâneze pe toţi cei care-ţi cântă:

Bucură-te, cel care te-ai asemănat cu apostolii şi acum cu ei în cer te veseleşti;

Bucură-te, cel care pe calea cea strâmtă şi îngustă ne călăuzeşti;

Bucură-te, secerătorul eresurilor cel prea-râvnitor;

Bucură-te, podoabă dumnezeiască a arhiereilor;

Bucură-te, cel ce de dragul Adevărului ai pătimit;

Bucură-te, cel ce în cuptor ai fost cercat şi te-ai arătat lămurit;

Bucură-te, cel ce cu smerita cugetare pe toţi i-ai povăţuit;

Bucură-te, cel ce de învăţăturile Sfinţilor părinţi nu te-ai despărţit;

Bucură-te, cel care ca o lumânare ardeai din dragoste de Hristos;

Bucură-te, cel care mijloceşti pentru sufletul cel păcătos;

Bucură-te, cel care îi ridici pe cei căzuţi în desnădejde;

Bucură-te, dascăl al pocăinţei, plin de iubire;

Bucură-te, Sfinte Ierarhe Meletie, mare învăţător şi luminător al Bisericii.

Condacul 9

Arătând că Dumnezeu-Cuvântul, cel din Dumnezeu, este Fiul lui Dumnezeu, nu L-ai pogorât neînţelepţeţte în rândul zidirii, ci L-ai păreaslăvit ca pe un fără de început şi de un scaun cu Tatăl Făcător şi ziditor al celor făcute, căruia se cuvine să cântăm: Aliluia.

Icosul 9

Cugetând ziua şi noaptea în legea Domnului, te-ai arătat ca un pom roditor, sădit lângă apele Duhului. Pentru aceea ai slujit lui Dumnezeu fără de prihană, înfruntând necredinţa în Dumnezeu a lui Arie şi năravul cel cu rea socotinţă al lui Sabelie.

Bucură-te, izvor nesecat al laudei celei sfinte;

Bucură-te, luminătorul cereştii cunoştinţe;

Bucură-te, cel ce cu iubirea ta pe credincioşi ai luminat;

Bucură-te, cel ce cu harul lui Dumnezeu pe bolnavi ai vindecat;

Bucură-te, mângâierea celor ce cer de la tine ajutor;

Bucură-te, sprijin şi sfânt ocrotitor al creştinilor;

Bucură-te, chipul cel blând al smereniei;

Bucură-te, stâlpul cel puternic al Ortodoxiei;

Bucură-te, cel care ai fost înger în trup;

Bucură-te, cel ce cu laptele sfintelor învăţături ne-ai crescut;

Bucură-te, cel care i-ai biruit pe vameşii din văzduh;

Bucură-te, Sfinte Ierarhe Meletie, mare învăţător şi luminător al Bisericii.

Condacul 10

Prea lămurit ai învăţat a cinsti o Dumnezeire, care este în Tatăl şi în Fiul şi în Duhul, o putere nemărginită şi o împărăţie cu adevărat, păzind negrăit osebirile fiecărui Ipostas; Căreia şi cântând, strigai: Aliluia.

Icosul 10

Cu învăţături de taină ai luminat, prea-bine turma ta, învăţând cu toată cucernicia credinţa cea dreaptă, de Dumnezeu grăitorule. Iar oamenii scăpând de întunericul eresurilor pierzătoare de suflet, îţi mulţumeau şi strigau:

Bucură-te, al înţelepciunii lui Dumnezeu vas mult-încăpător;

Bucură-te, al lui Hristos dulce-cugetător;

Bucură-te, al Adevărului stâlp întăritor;

Bucură-te, al eresurilor grabnic surpător;

Bucură-te, făclie care luminezi calea adevărată spre mântuire;

Bucură-te, cel care ne povăţuieşti paşii spre Împărăţie;

Bucură-te, lumină mai strălucitoare ca soarele;

Bucură-te, cârmaci prea-minunat al celor ce călătoresc pe ape;

Bucură-te, salvarea celor căzuţi în desnădejde;

Bucură-te, luminarea celor întunecaţi la minte;

Bucură-te, sfeşnic care străluceşti cu raze de aur;

Bucură-te, cel care nu te-ai înfricoşat de nevăzutul balaur;

Bucură-te, Sfinte Ierarhe Meletie, mare învăţător şi luminător al Bisericii.

Condacul 11

Adunându-se al doilea Sfânt Sinod a toată lumea la Constantinopol, pe tine te-a avut întâi-stătător. Cu mare râvnă ai propovăduit adevărata credinţă şi te-a întărit Dumnezeu cu minuni, că, binecuvântând poporul cu mâna, a ieşit foc de la tine ca fulgerul şi toţi au strigat: Aliluia.

Icosul 11

Făcându-te Sfinte ierarhe, casă de sfinţenie, sfinţeşti pe toţi cei care se sârguiesc a chema numele tău şi zugrăvesc cu dragoste chipul tău, părinte, spre aducere-aminte de tine, şi cu credinţă cântă:

Bucură-te, mângâierea sufletească a pământenilor necăjiţi;

Bucură-te, ocrotitorul văduvelor, orfanilor şi al tuturor celor prigoniţi;

Bucură-te, cel ce eşti împreună vorbitor cu îngerii;

Bucură-te, cel ce te veseleşti acum cu toţi sfinţii;

Bucură-te, grabnic ajutătorule al celor aflaţi în nevoi;

Bucură-te, cel ce cu rugăciunea ne ajuţi şi pe noi;

Bucură-te, bogăţia săracilor;

Bucură-te, toiagul cel tare al bătrâneţilor;

Bucură-te, chimval bine-răsunător;

Bucură-te, cel ce ne ajuţi să scăpăm din robia patimilor;

Bucură-te, mărgăritar mult-luminos;

Bucură-te, nebiruitule ostaş al lui Hristos;

Bucură-te, Sfinte Ierarhe Meletie, mare învăţător şi luminător al Bisericii.

Condacul 12

După puţine zile de la mărturisirea în sobor, Dumnezeu te-a chemat la el printr-o boală, ca să te încununeze ca pe un biruitor şi să te odihnească de toate pătimirile tale îndurat pentru mărturisirea dreptei credinţe. Iar noi aducem cântare Celui ce ni te-a dăruit nouă ca sfânt ocrotitor, zicând: Aliluia.

Icosul 12

Stând înaintea Celui fără de materie, care este Ziditor al tuturor şi Domn şi Cuvânt şi înţelepciunea Tatălui, pe care tu curat L-ai teologhisit, nu înceta a cere să se mântuiască cei ce cu credinţă te fericesc pe tine, grăitorule de cele dumnezeieşti, zicând:

Bucură-te, Sfinte Ierarhe, cel ce cu vieţuirea ta pe mulţi ai povăţuit;

Bucură-te, credincioasă slugă a Celui ce pentru noi S-a răstignit;

Bucură-te, cel ce toate ademenirile păcatului le-ai biruit;

Bucură-te, atletul lui Hristos cel neclintit;

Bucură-te, lauda cea strălucită a arhiereilor;

Bucură-te, dumnezeiesc învăţător al dogmelor;

Bucură-te, apărător neînfricat al dreptei credinţe;

Bucură-te, cel încununat de Împăratul Hristos  cu mare cinste;

Bucură-te, luminătorul lumii;

Bucură-te, mijlocitor neobosit pentru toţi oamenii;

Bucură-te, blând păstor ce porţi de grijă tuturor;

Bucură-te, nădejdea de mântuire a tuturor creştinilor;

Bucură-te, Sfinte Ierarhe Meletie, mare învăţător şi luminător al Bisericii.

Condacul 13

O, prea fericite părinte Meletie, stând înaintea dătătorului de lumină, cu totul luminat, luminează ochiul cel întunecat al sufletului meu, cu lumina cunostinţei şi alungă negura patimilor cu rugăciunile tale; că tu ai îndrăzneală ca un ierarh, cuvioase Meletie.Învaţă-ne să cântăm cu inimă curată: Aliluia. (de 3 ori)

Icosul 1

Cuprins de mare râvnă ai mărturisit şi cu mâna adevărul despre Sfânta Treime, arătând trei degete pe care le-ai unit mai apoi în una. Căci Unul este Dumnezeu întreit în Feţe, toate de aceeaşi fiinţă şi aceeaşi voinţă.

Bucură-te, apărătorule al dreptei credinţe;

Bucură-te, ocrotitorul celor dreptcredincioşi;

Bucură-te, păstor al turmei lui Hristos;

Bucură-te, floarea Bisericii cea cu bun miros;

Bucură-te, cel asemănător lui David în blândeţe;

Bucură-te, cel ca Solomon în înţelepciune;

Bucură-te, cel care ai bunătatea lui Moise;

Bucură-te, cel râvnitor ca Ilie;

Bucură-te, cel asemănător lui Pavel în necovârşita dragoste;

Bucură-te, cel drept ca Iov întru stricăciunea trupului;

Bucură-te, cel care ai urmat lui Samuil în păzirea cea cu dinadinsul;

Bucură-te, Sfinte Ierarhe Meletie, mare învăţător şi luminător al Bisericii.

Condacul 1

Veniţi toţi credincioşii să aducem laude celui care ne-a întărit pe noi în dreapta credinţă, învăţând lămurit despre treimea după Feţe şi Unimea după Fiinţă a Presfintei Treimi, în vremuri tulburi în care învăţătura ariană a pierdut multe suflete. Să strigăm toţi cu un glas: Bucurăte, Sfinte Ierarhe Meletie, mare învăţător şi luminător al Bisericii.

Rugăciune

Sfinte al lui Dumnezeu, ajută-ne nouă să rămânem în adevăr, căci dacă îmbrăţişăm vreo învăţătură străină de învăţătura Bisericii, ne vom lipsi de Duhul Sfânt, care este Duhul Adevărului şi nu v-om avea parte de veşnica bucurie din Împărăţia Cerurilor.

Sfinte părinte, bucuria noastră, ajută-ne pe noi să urmăm ţie, căci te-ai făcut nouă pildă de vieţuire sfântă în Hristos. Ajută nouă, nu numai să cugetăm ortodox, dar să şi trăim ca un adevărat ortodox.

Sfinte ierarhe, ajută-ne să trăim pentru Hristos şi să nu-L întristăm prin nici o faptă sau gând, ci să fim aşa cum El şi-ar dori de la noi.

Sfinte Meletie, nu ne uita pe noi în rugăciunile tale, căci cu anevoie înnotăm în marea ispitelor din acest veac. Ajută-ne şi pe noi să ajungem la liman, ca împreună cu tine să-I cântăm Domnului în vecii vecilor. Amin.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *