Acatistul Sfintei Fotini – Samarineanca – 26 Februarie

Categories:

Condac 1
Pe muceniţa lui Hristos cea aleasă dintre samarineni, care cu râvnă dumnezeiască a străbătut cetăţi şi sate propovăduind la multe neamuri lumina Evangheliei şi cu suflet vitejesc a îndurat chinuri nesuferite, pe Fotini cea întocmai cu apostolii, prea mărindu-o să-i cântăm: Bucură-te, Sfântă Muceniţă Fotini, luminătoarea multor popoare!

Icos 1
Trecând Iisus, Mântuitorul lumii din Iudeea către ţinutul Galileii prin Atotştiinţa Sa a cunoscut sufletul tău cel ales ascuns între locuitorii Samariei celei defăimate şi cu smerenia Păstorului în căutarea oii rătăcite, venind în căutarea ta şi cerându-ţi apă, ţi-a deşteptat setea mântuirii şi a iubirii ce nu piere, iar noi fericindu-te îţi grăim:
Bucură-te, că cerându-ţi Domnul apa ţi-a arătat că întru El, vrăjmăşia dintre iudei şi samarineni încetează;
Bucură-te, că te-a făcut a vedea că însăşi natura la iubire frăţească şi mulţumirea Creatorului ne îndeamnă;
Bucură-te, că Hristos ţi-a vestit că El este apa cea vie din care bând cineva, în veac nu mai însetează;
Bucură-te, că văzându-te nedumerită, schimbându-ţi cugetul spre cele cereşti, ţi-a poruncit a-l chema pe bărbatul tău;
Bucură-te, că răspunzând că nu ai bărbat, El ţi-a vorbit de cei cinci pe care i-ai avut şi de cel care nu îţi era bărbat;
Bucură-te, că văzându-ţi descoperită taina inimii, de prooroc L-ai cunoscut;
Bucură-te, că începând a gândi după duh, despre locul închinării Domnului L-ai întrebat;
Bucură-te, Sfântă Muceniţă Fotini, luminătoarea multor popoare!

Condac 2
Peste veacuri răsună şi astăzi cuvintele Domnului: “Dă-mi apă să beau!” îndemnându-ne la faptele bunătăţii. Noi însă Îl lăsăm singur şi însetat pe cruce pe Cel ce pentru noi S-a jertfit, nu ne lăsa muceniţă prea cinstită, ci ajută-ne să urâm păcatul şi prin sfintele tale milojciri să aflăm milă şi izbăvire în ziua judecăţii, cântând cu umilinţă: Aliluia!

Icos 2
Privirea cea plină de duioşie a Răscumpărătorului, pătruzându-te până la cele dinlăuntru ale sufletului, ţi-a frânt legăturile robiei morţii şi încredinţându-te a fi chiar El, Mesia cel aşteptat, cu dor l-ai mărturisit Lumina lumii, pentru care auzi de la noi:
Bucură-te, muceniţă Fotini, porumbiţa lui Hristos cea prea frumoasă;
Bucură-te, că aflându-te Domnul pe braţele iubirii Sale te-a purtat;
Bucură-te, că odraslă a luminii ni te-a dăruit;
Bucură-te, că de însuşi glas al lui Hristos te-ai învrednicit a fi învăţată;
Bucură-te, că blânzii ochi ai Mielului, cei asemenea cerului senini ai văzut;
Bucură-te, că de privirea dumnezeiescului Său chip te-ai învrednicit;
Bucură-te, că găsind pe Mesia, nici găleată, nici apă nu ai mai dorit;
Bucură-te, că apei vieţii părtaşă te-ai făcut;
Bucură-te, că tuturor ai vestit pe Mirele nepreţuit;
Bucură-te, că pe urmele Sale n-ai pregetat a merge;
Bucură-te, că şi viaţa pentru El ţi-ai pus;
Bucură-te, învrednicindu-ne şi pe noi a nu fi lipsiţi de prea scumpa Lui faţă;
Bucură-te, Sfântă Muceniţă Fotini, luminătoarea multor popoare!

Condac 3
Însetaţi suntem, fericită muceniţă, însă apei vieţii nu ne arătăm vrednici şi nici râvnă dumnezeiască, asemenea ţie n-am dobândit, măcar că netrebnici cu totul ne aflăm, dăruieşte-ne nouă folosinţa ta cea tare, ca neîncetat să cântăm: Aliluia!

Icos 3
Mergând cu grăbire în cetate, spus-ai cele întâmplate ţie la fântână şi pe toţi i-ai chemat a vedea pe Mesia. Ducându-se aceia şi încredinţându-se ei înşişi, împreună cu tine L-au urmat, iar noi te lăudăm cu graiuri ca acestea:
Bucură-te, că în ziua Cincizecimii de la apostoli ai primit sfântul botez;
Bucură-te, că iubirea păcatului ai lepădat;
Bucură-te că ţărânii nu te-ai mai supus;
Bucură-te, că de poftele ruşinoase te-ai dezgustat;
Bucură-te, că viaţă nouă în Hristos şi pentru Hristos ai trăit;
Bucură-te, că şuvoaiele apei celei vii ţi-au fost desfătare îndestulătoare;
Bucură-te, că focul ce-ţi ardea în suflet, pretutindeni l-ai răspândit;
Bucură-te, că sfintele tale picioare n-au mai aflat răgaz;
Bucură-te, că nimic nu a putut opri a ta alergare;
Bucură-te, neînfricată propovăduitoare a Cuvântului;
Bucură-te, a păgânilor întoarcere la Adevăr;
Bucură-te şi îndepărtează norul întunecării noastre sufleteşti;
Bucură-te, Sfântă Muceniţă Fotini, luminătoarea multor popoare!

Condac 4
Nu înceta a te ruga, muceniţă prea lăudată, pentru fiii tăi cei împresuraţi de ispite şi de nevoi, ci tinzând asupră-ne pavăză ocrotirii tale ridică-ne a-ţi aduce prinos de mulţumire cântarea: Aliluia!

Icos 4
Aducând cu smerenie închinarea cea plăcută Domnului, cea în duh şi în adevăr, pildă ai fost tuturor şi pe toţi i-ai îndemnat a cunoaşte pe Dumnezeu de Tată, părăsind orbirea ritualurilor formaliste şi a jertfelor moarte şi îmbrăţişând mila şi dragostea, pentru care te lăudăm, cântându-ţi:
Bucură-te, că pe Unul, Singurul Dumnezeu în trei Feţe ai propovăduit;
Bucură-te, că pe Acela ca pe Dumnezeul iubirii L-ai vestit;
Bucură-te, că ai învăţat că Aceluia, iubire de fiu se cuvine a-I aduce;
Bucură-te, că apropierea cu inima, iar nu frica de rob ai propovăduit;
Bucură-te, căci credinţă şi faptă, intru cunoştinţă şi dragoste ai prea mărit;
Bucură-te, că jertfa duhului umilit, mai presus de sângele ţapilor şi al berbecilor jertfiţi a alege, ai învăţat;
Bucură-te, că slujirii cu inimi de piatră şi minţi întunecate te-ai împotrivit;
Bucură-te, că idolii cei nesimţitori i-ai defăimat;
Bucură-te , că pe mulţi i-ai întors de la închinarea acelora;
Bucură-te, încălzind şi inimile nesimţitoare;
Bucură-te, întorcându-ne de la slujirea idolilor patimilor noastre;
Bucură-te, insuflându-ne nouă iubirea şi apropierea de fiu către Tatăl;
Bucură-te, Sfântă Muceniţă Fotini, luminătoarea multor popoare!

Condac 5
Botezându-se împreună cu tine cei doi fii ai tăi şi cele cinci surori după trup, aţi strălucit ca o salbă de diamante pe ogorul Împăratului şi întorcând pe mulţi din căile pierzării v-aţi ţesut porfira nepieritoare a slavei, prin sângele muceniciei vărsat din dragoste pentru Acela, Căruia îi cântaţi, în veşnică desfătare: Aliluia!

Icos 5
Plinind Hristos lucrarea încredinţată de Părintele Ceresc şi pecetluindu-o cu jertfa Sa pe cruce, sfinţii săi ucenici au purces în toată lumea întru răspândirea învăţăturii Sale. Printre aceia numărându-te şi tu, fericită, cu mare înflăcărare ai propovăduit “nebunia crucii” înviind în dreapta credinţă mulţimi nenumărate, pentru care îţi grăim:
Bucură-te, că de firea femeiască cea neputincioasă n-ai ţinut seama;
Bucură-te, că pentru scumpul tău Mire, multe neajunsuri ai răbdat;
Bucură-te, că de multe ori desculţă şi flămândă te-ai trudit de dragul Evangheliei;
Bucură-te, că odihnă şi mângâiere ai socotit rodirea în inimi a Cuvântului;
Bucură-te, că sfintele tale picioare au străbătut distanţe mari, ca să-i apropii de Domnul pe cei depărtaţi;
Bucură-te, că ai vestit comoara Evangheliei în Siria şi Fenicia;
Bucură-te, că luminându-i pe aceia, în numele Treimii i-ai plecat a se boteza;
Bucură-te, că şi în Palestina, pe mulţi i-ai covertit la Adevăr;
Bucură-te, că Egiptul cel deşert l-ai înflorit cu învăţătura cea de sus;
Bucură-te, că ajungând la Roma ai vorbit cu putere multă;
Bucură-te, că ascultându-ţi mărturisirea, mulţi au crezut;
Bucură-te, că prin tine nenumărate suflete s-au întors şi prin baia pocăinţei s-au curăţit;
Bucură-te, Sfântă Muceniţă Fotini, luminătoarea multor popoare!

Condac 6
După martiriul Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel, aflându-te împreună cu fiul cel mic Iosua, în cetatea Cartagina din nordul Africii, aţi fost înştiinţaţi prin descoperire despre cele ce urma să pătimiţi pentru numele lui Hristos din partea prigonitorilor credinţei şi înconjuraţi de alai mare de credincioşi, aţi mers la Roma, la tiranul împărat Nero, cântând în inimile voastre: Aliluia!

Icos 6
Văzându-te împăratul Nero însoţită de mulţimea de creştini ce te-a urmat şi întrebându-te pricina venirii către el, ai început fericită, cu fierbinte râvnă a-L mărturisi pe Hristos. Sosind din Italia şi fiul tău cel mare, Victor, cel numit de Domnul, Fotinos împreună cu guvernatorul Sebastian pe care acesta îl aduse la credinţă, uniţi în acelaşi gând, ca o familie de mucenici aţi dorit a pătimi pentru Hristos, iar noi vă prea mărim cu laude ca acestea:
Bucură-te, maică a muceniceşti vlăstare;
Bucură-te, că fiul tău Iosua ţi-a urmat în propovăduire şi în pătimire;
Bucua-te, că şi Fotinos a lepădat cinstea de stratilat şi voied a toată Italia;
Bucură-te, că nu s-a învoit a-i persecuta pe creştini, ci a dorit mai vârtos a fi chinuiţi împreună cu ei;
Bucură-te, că prietenul său, guvernatorul Sebastian încercând a-l opri, a orbit;
Bucură-te, că după trei zile de bolire şi amuţire, a cerut botezul;
Bucură-te, că botezându-se, îndată s-a tămăduit şi pe Dumnezeu L-a slăvit;
Bucură-te, că surorile tale: Anatoli, Foto, Fotis, Paraschevi şi Chiriachi vi s-au alăturat;
Bucură-te, că dragostea de fii şi de rudenii, desăvârşită în Hristos a ajuns;
Bucură-te, căci chemării lui Hristos cu propria viaţă i-aţi răspuns;
Bucură-te, mieluşiţa Domnului şi ceată binecuvântată;
Bucură-te, aleasă pilduire de petrecere sfinţită şi iubire înflăcărată;
Bucură-te, Sfântă Muceniţă Fotini, luminătoarea multor popoare!
Condac 7
Mâniindu-se cumplit împăratul, a poruncit slujitorilor săi ca punându-ţi mâinile pe nicovală, să fii bătută cu lanţuri grele de fier, obosind aceia, de trei ori s-au schimbat între ei, iar tu, fericită, nicidecum nu slăbeai. Auzind acestea, Nero a ordonat să-ţi fie tăiate mâinile şi neizbutind, călăii au paralizat căzând jos ca morţi, iar noi minunându-ne cântăm: Aliluia!

Icos 7
Socotind împăratul că va birui prin momeala podoabelor scumpe şi a palatelor aurite, neînduplecarea ta muceniţă de a te închina idolilor necuraţi, cu linguşiri a poruncit să fii pusă sub un baldachin aurit, împrejmuită de tronuri de aur şi masă îmbelşugată, în compania fiicei sale Domnina, însă nu idolilor ai dorit a aduce cinstire Sfântă Fotini, ci Soarelui Dreptăţii, ce te-a împodobit cu cunună de nematerialnic foc, pe care l-ai împărtăşit şi Domninei, iar noi, lăudându-te îţi grăim:
Bucură-te, că îmbrăţişând-o pe Domnina, ca pe o roabă a lui Hristos ai sărutat-o;
Bucură-te, că văzându-i aplecarea spre cele sfinte, i-ai vorbit îndelung despre credinţa creştină;
Bucură-te, că aceea crezând a primit botezul;
Bucură-te, că logodindu-o cu Iisus, Antuza ai numit-o;
Bucură-te, că şi roabele sale, o sută la număr, primindu-ţi învăţătura, au fost botezate;
Bucură-te, că Antuza degrab a împărţit la săraci bijuteriile de mare preţ şi podoabele aurite date de tatăl său;
Bucură-te, stâlp luminos, căci cugetul tău numai la cele dumnezeieşti era aţintit;
Bucură-te, că toată slava lumii acesteia cu măgulirile ei, ai dispreţuit;
Bucură-te, că îndulcindu-te de iubirea Mântuitorului tău, nimic altceva n-ai mai socotit vrednic de cinstire;
Bucură-te, că fără de Hristos, nici viaţă nu ai dorit;
Bucură-te, că sfaturile amăgitorului, neputincioase le-ai arătat;
Bucură-te, că şi nouă ne eşti scut şi povaţă în toată clipa cea grea;
Bucură-te, Sfântă Muceniţă Fotini, luminătoarea multor popoare!

Condac 8
Aflând împăratul cele întâmplate, cu mare turbare s-a pornit, prea cinstită, a te chinui şi poruncind a fi aprins un cuptor şi timp de şapte zile făcându-se foc mare, să fii băgată înăuntru şi închisă. Socotindu-te arsă, după trei zile au deschis cuptorul şi văzându-te neatinsă de foc, soldaţii au încremenit de groază, iar locuitorii Romei văzând prea slăvita minune, împreună cu tine L-au slăvit pe Dumnezeu şi I-au cântat: Aliluia!

Icos 8
Văzându-şi încă un plan zădărnicit, Nero a scornit cu mintea sa întunecată, că prin otrăvire să şteargă pomenirea ta, sfântă muceniţă şi o dată cu aceasta şi pomenirea lui Hristos. Bând otrăvurile gătite de marele vrăjitor Lambadio, cu puterea Celui propovăduit de tine, nevătămată te-ai arătat, de care lucru spăimântându-se vrăjitorul, a crezut în Dumnezeul creştinilor, iar noi cu uimire şi cu evlavie îţi rostim:
Bucură-te, răbdătoare pentru Hristos şi unealtă a slăvirii Lui;
Bucură-te, că vrăjitorul ţi-a pus înainte otrăvuri ce pe toţi i-au răpus mai înainte;
Bucură-te, că pentru dulcele Iisus, băutură amară ai gustat;
Bucură-te, că pentru dulceaţa Mirelui tău, licoarea cea de moarte nectar ţi s-a părut;
Bucură-te, că prin chemarea numelui lui Hristos, puterea otrăvii a dispărut;
Bucură-te, că văzându-şi meşteşugul biruit, Lambadio s-a botezat şi a ars toate cărţile vrăjitoreşti;
Bucură-te, că acesta s-a făcut mai întâi, mucenic al lui Hristos, cu numele Teoclit;
Bucură-te, că prin tine, Sfintei Treimi laudă s-a adus;
Bucură-te, că fii ai luminii, pătimind, ai făcut să răsară;
Bucură-te, că pătimirea trupului tău, vie propovăduire s-a arătat;
Bucură-te, că pe cât chinul sporea, pe atât credinţa se întărea;
Bucură-te, că pe slujitorii satanei, robi iubiţi lui Dumnezeu, i-ai făcut;
Bucură-te, Sfântă Muceniţă Fotini, luminătoarea multor popoare!

Condac 9
Fiindu-ţi tăiate venele şi sângele curgând şiroaie din mult pătimitorul tău trup, râdeai şi batjocoreai, muceniţă mărită, pe împăratul şi pe zeii lui ca pe nişte neputincioşi, iar pe Dumnezeu Îl lăudai cu glas mare şi-I cântai: Aliluia!

Icos 9
Multe feluri de chinuri gătindu-ţi Nero cel împietrit de ură şi răutate, pe toate le-ai primit, muceniţă prea iubită, cu inimă veselă şi cu glas mulţumitor, închinându-le Mirelui tău ca pe nişte mărgăritare strălucite. Însufleţeşte-ne şi pe noi, fericită să ridicăm cu bucurie de acum înainte, crucea nevoinţelor rânduite nouă de Domnul, cu ochii aţintiţi la Cel ce a răbdat pe nedrept pentru noi, Care ne îndeamnă a-ţi cânta:
Bucură-te, că sălbaticii chinuitori au turnat plumb topit şi pucioasă în sfânta ta gură;
Bucură-te, că cenuşă amestecată cu oţet ţi-au băgat în nări şi ochi;
Bucură-te, că spânzurându-te pe lemn, au jupuit cu nemilostivire piele din trupul tău cel curat;
Bucură-te, că ai fost arsă cu făclii aprinse;
Bucură-te, că şi carnea cinstitului tău trup a fost sfârtecată cu cruzime;
Bucură-te, că în temniţă întunecoasă plină de şerpi veninoşi ai fost aruncată;
Bucură-te, că intrând tu în temniţă, fiarele cele veninoase au murit şi bună mireasmă s-a răspândit în tot locul;
Bucură-te, că întunericul temniţei s-a luminat de cerească slavă;
Bucură-te, că în lumina negrăită, Hristos a apărut zicându-ţi: “ Pace ţie!”;
Bucură-te, că făgăduindu-ţi a fi cu tine, El te-a îmbărbătat a stărui în pătimire;
Bucură-te, că îndată ca nişte solzi au căzut rănile de pe trupul tău;
Bucură-te, că stând închisă vreme de trei ani, mulţimi de oameni alergau să te vadă şi se botezau;
Bucură-te, Sfântă Muceniţă Fotini, luminatoarea multor popoare!

Condac 10
Mustrându-te cu furie că n-ai încetat nici în închisoare a întări credinţa creştină, prigonitorul a poruncit să fii răstignită pe cruce cu capul în jos şi strujită trei zile, apoi lăsată atârnată alte patru zile. Acestea făcându-se, ostaşii ce veneau către tine au orbit, iar un înger al Domnului pogorându-se din cer te-a dezlegat de pe cruce şi vindecându-te de toate rănile, ţi-a aşternut pe buze cântarea îngerească: Aliluia!

Icos 10
Precum Domnul S-a rugat pentru cei ce-L batjocoreau, aşa şi tu, prea lăudată, făcându-ţi-se milă de orbirea slugilor împăratului, cerând îndurarea Stăpânului asupra lor, şi-au recăpătat vederea şi crezând în Hristos au primit botezul. Înştiinţându-se tiranul a poruncit ca iarăşi să-ţi fie jupuită pielea şi să fii azvârlită într-o fântână seacă, iar noi minunându-ne de statornicia ta în chinuri, te mărim şi-ţi zicem;
Bucură-te, următoarea lui Hristos până la ultima suflare;
Bucură-te, că jupuirea trupului tău, îmbrăcăminte de nestricăciune ţi s-a făcut;
Bucură-te, că mare binecuvântare socoteai a suferi pentru Domnul;
Bucură-te, că răbdând, fierbinţi rugăciuni înălţai;
Bucură-te, că din fântână, te-au băgat iarăşi în închisoare;
Bucură-te, că arătându-ţi-se Domnul, te-a pecetluit cu semnul Sfintei Cruci;
Bucură-te, că în chip minunat te-ai făcut din nou sănătoasă;
Bucură-te, că sufletul ţi l-ai dat în mâinile Celui pe care L-ai iubit cu ardoare;
Bucură-te, că cete de îngeri cântau înălţarea lui intru slavă;
Bucură-te, că pentru pătimirile ce ai suferit, cu dar de sfinţenie a fost învăluit trupul tău;
Bucură-te, că noian de minuni şi tămăduiri izvorăşti până astăzi dintr-însul;
Bucură-te, că mângâiere şi lumină te-a dăruit Dumnezeu neamului nostru;
Bucură-te, Sfântă Muceniţă Fotini, luminătoarea multor popoare!

Condac 11
Nu trece cu vederea, muceniţă Fotini, pe cei ce cu umilinţă şi evlavie înalţă către tine aceste puţine cuvinte de laudă. Deschide-ne nouă uşile îndurării, că prin sfintele tale mijociri să ne învrednicim şi noi, smeriţii, veşnicei mântuiri şi neîntreruptei cântări: Aliluia!

Icos 11
Făclie strălucitoare lumii fiind, prea cinstită, ai revărsat harul cel dumnezeiesc prin osârdia propovăduirii Evangheliei şi prin mărturisirea acesteia în chinurile cele înfricoşătoare, căci văzând poporul răbdarea ta din munci şi minunile ce se făceau, se boteza şi binecuvânta pe Dumnezeu care cu o astfel de tărie îmbracă pe ai Săi, zicând împreună cu noi:
Bucură-te, solie de pace şi neprihănire;
Bucură-te, rază a slavei neînserate;
Bucură-te, odihnă sufletelor învolburate;
Bucură-te, cercetarea celor apăsaţi de ispite şi păcate;
Bucură-te, lumină dulce, alungătoarea duhurilor necurate;
Bucură-te, cântare de slavă a celor izbăviţi de la moarte;
Bucură-te, sprijinul nostru în primejdii nenumărate;
Bucură-te, mireasmă ce ne îmbii a jindui virtuţile înălţătoare;
Bucură-te, porumbel ceresc ce ne îndemni spre gânduri curate;
Bucură-te, turn de nădejde al celor descurajaţi şi mâhniţi;
Bucură-te, mijlocitoare fierbinte pentru sufletele noastre întinate;
Bucură-te şi venind ne ajută când vom da seamă, la Judecată;
Bucură-te, Sfântă Muceniţă Fotini, luminătoarea multor popoare!

Condac 12
Dezleagă, muceniţă prea iubită, din mrejele vrăjmaşului urâtor al binelui şi urzitor de urâciune, pe cei cuprinşi de erezii şi credinţe pierzătoare. Aşterne pacea şi bunăvoirea între oameni, ca uniţi în dragoste frăţească, izbăvindu-ne prin tine, să cântăm veşnic: Aliluia!

Icos 12
Cântând cu bucurie laude proslăvirii tale, îţi fericim râvna cea mare pentru răspândirea Evangheliei şi cinstindu-te întocmai cu apostolii, ne închinăm ţie ca uneia ce te-ai învrednicit apei celei vii, cu care rourează-ne şi pe noi, cei ce grăim către tine:
Bucură-te, veselia şi minunarea cereştilor cete;
Bucură-te şi a noastră bucurie şi nădejde;
Bucură-te, ceea ce ne înveleşti cu acoperământul ocrotirii tale;
Bucură-te, adiere plăcută ce ne revarsă har dumnezeiesc;
Bucură-te, dăruitoare şi înţelepciune şi luminare;
Bucură-te, că auzi îndată a noastră strigare;
Bucură-te, că în frământări şi dureri ne aduci uşurare;
Bucură-te, vas ce reverşi mirul milostivirii;
Bucură-te, punte ce ne scapi de înghiţirea valurilor amăgitoare;
Bucură-te, folositoarea cea tare a creştinilor evlavioşi;
Bucură-te, rugătoare nebiruită pentru fii tăi;
Bucură-te, limanul şi îndrăznirea cea de la moartea noastră;
Bucură-te, Sfântă Muceniţă Fotini, luminătoarea multor popoare!

Condac 13 ( de trei ori)
O, mare muceniţă Fotini, care după toate pătimirile pământeşti te odihneşti în slava şi desfătarea sfinţilor, cercetează cu har de sus pe robii tăi. Dăruieşte-ne credinţă nezdruncinată, dragoste şi răbdare şi curăţând tina de pe ochii sufletului nostru, arată-ne moştenitori ai veşnicelor bunătăţi şi neîncetatei cântări îngereşti: Aliluia!

Icos 1
Trecând Iisus, Mântuitorul lumii din Iudeea către ţinutul Galileii prin Atotştiinţa Sa a cunoscut sufletul tău cel ales ascuns între locuitorii Samariei celei defăimate şi cu smerenia Păstorului în căutarea oii rătăcite, venind în căutarea ta şi cerându-ţi apă, ţi-a deşteptat setea mântuirii şi a iubirii ce nu piere, iar noi fericindu-te îţi grăim:
Bucură-te, că cerându-ţi Domnul apa ţi-a arătat că întru El, vrăjmăşia dintre iudei şi samarineni încetează;
Bucură-te, că te-a făcut a vedea că însăşi natura la iubire frăţească şi mulţumirea Creatorului ne îndeamnă;
Bucură-te, că Hristos ţi-a vestit că El este apa cea vie din care bând cineva, în veac nu mai însetează;
Bucură-te, că văzându-te nedumerită, schimbându-ţi cugetul spre cele cereşti, ţi-a poruncit a-l chema pe bărbatul tău;
Bucură-te, că răspunzând că nu ai bărbat, El ţi-a vorbit de cei cinci pe care i-ai avut şi de cel care nu îţi era bărbat;
Bucură-te, că văzându-ţi descoperită taina inimii, de prooroc L-ai cunoscut;
Bucură-te, că începând a gândi după duh, despre locul închinării Domnului L-ai întrebat;
Bucură-te, Sfântă Muceniţă Fotini, luminătoarea multor popoare!

Condac 1
Pe muceniţa lui Hristos cea aleasă dintre samarineni, care cu râvnă dumnezeiască a străbătut cetăţi şi sate propovăduind la multe neamuri lumina Evangheliei şi cu suflet vitejesc a îndurat chinuri nesuferite, pe Fotini cea întocmai cu apostolii, prea mărindu-o să-i cântăm: Bucură-te, Sfântă Muceniţă Fotini, luminătoarea multor popoare!
Rugăciune
O, mult pătimitoare porumbiţă a lui Hristos, Fotini primeşte smerita noastră rugăciune de acum şi nu trece cu vederea năzuinţa ce avem către al tău ajutor! Nu ne îndepărta de la izvorul darurilor tale pentru urâţenia noastră sufletească şi pentru călcările de fiecare zi ale Evangheliei vestite de tine în îndelungate suferinţe.

Tu, muceniţă, prea mărită care rănindu-te de dragostea lui Hristos ai îndurat cu mare osârdie munci nesuferite, răneşte şi sufletele noastre cu străpungerea pocăinţei şi ne învaţă a primi cu bucurie toate scârbele şi necazurile cele ce pentru mulţimea răutăţilor noastre, ne împresoară.

Aprinde în noi iubirea cea către semenii noştri şi ne învredniceşte să săvârşim cu pace viaţa aceasta, în faptele bunătăţii, cântând laudă ţie şi slavă Sfintei Treimi: Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!