Acatist / Canon de rugăciune către sfântul Vasile Mărturisitorul – 28 Februarie

Categories:

Troparul Sfântului Cuvios Vasile Mărturisitorul, glasul 1:

Locuitor pustiului, înger în trup şi de minuni făcător te-ai arătat, purtătorule de Dumnezeu, Părintele nostru Vasile. Cu postul, cu privegherea şi prin rugăciune primind daruri cereşti, tămăduieşti pe cei bolnavi şi sufletele celor ce aleargă la tine cu credinţă. Slavă Celui Ce ţi-a dat ţie putere; Slavă Celui Ce te-a încununat pe tine; Slavă Celui Ce lucrează prin tine tuturor tămăduiri.

 

Cântarea 1, glasul al 4-lea

Irmosul:

Adâncul Mării Roşii, cu urme neudat, pedestru trecându-l Israel cel de demult, cu mâinile lui Moise în chipul Crucii puterea lui Amalec în pustiu a biruit.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Vasile, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Punând temeiul pe piatra credinţei, părinte, nu te-ai înspăimântat de năvălirile ispitelor; ci, ai rămas neclintit, ca un apărător al faptei bune, ca cel ce porţi numele împărăţiei.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Vasile, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Harul Preasfântului Duh împuternicindu-te pe tine, te-a întărit să suferi ploaia dureroaselor lovituri de toiege şi te-a arătat purtător de biruinţă împotriva tiranului celui cu cuget deşert.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Întâlnit-ai, părinte, pe împreună luptătorul şi ostaşul înţelept, Sfântul Procopie, care înainta pururea în fapte bune. Cu care împreună bucurându-te, preafericite, ai luptat până la capăt lupta statornică de mucenic.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Ocrotitoare şi pricinuitoare de mântuire şi zid nesfărâmat te pun pe tine vieţii mele, Născătoare de Dumnezeu Prealăudată, care ai născut pe Dumnezeu, Făcătorul de bine a toată zidirea.

 

Cântarea a 3-a

Irmosul:

Se veseleşte de Tine Biserica Ta, Hristoase, strigând: Tu eşti Puterea mea, Doamne şi Scăparea şi Întărirea mea.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Vasile, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu osârdie îndreptându-ţi inima către Dumnezeu, cuvioase, ai strălucit prin harul sihăstriei şi al mărturisirii.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Vasile, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Luând asupra ta rânduiala ostăşească şi arma Crucii, părinte, ai pus pe fugă pe balaurul cel înţelegător şi pe leul cel simţitor.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Păzit-aţi cu sfinţenie chipul lui Dumnezeu în suflet, cuvioşilor şi v-ați nevoit cinstind icoana cea curată a lui Hristos.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Binecuvântatu-s-a prin tine, Preacurată, firea noastră care mai înainte era părtaşă blestemului şi stricăciunii şi s-a împărtăşit din nestricăciune.

Irmosul:

Se veseleşte de Tine Biserica Ta, Hristoase, strigând: Tu eşti Puterea mea, Doamne şi Scăparea şi Întărirea mea.

 

Cântarea a 4-a

Irmosul:

Ridicat pe Cruce văzându-Te Biserica pe Tine, Soarele dreptăţii, a stat întru a sa rânduială, precum se cuvine, strigând: Slavă Puterii Tale, Doamne.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Vasile, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cât este de frumoasă răbdarea ta, preafericite; că întru cărunteţe arată tărie de tinereţe, cuvioase; cu care strigai: Slavă Puterii Tale, Doamne.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Vasile, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Fiind unit prin dragoste de Stăpânul tău şi îmbrăcat cu ajutorul Lui, nu simţeai durerile trupului; ci, cântând strigai: Slavă Puterii Tale, Doamne.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Ca unul ce porţi numele Împărăţiei celei Cereşti şi ai mers pe calea care duce la dânsa, ai întâlnit pe Sfântul Procopie, cel însufleţit de acelaşi duh, care striga: Slavă Puterii Tale, Doamne.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Neispitită de nuntă ai născut, Fecioară şi după naştere te-ai arătat iarăşi Fecioară. Pentru aceasta cu glasuri neîncetate şi cu credinţă neîndoită strigăm ţie: Bucură-te, Stăpână!

 

Cântarea a 5-a

Irmosul:

Tu Doamne, Lumina mea, în lume ai venit; Lumina Cea Sfântă, Care întorci din întunericul necunoştinţei, pe cei ce Te laudă pe Tine cu credinţă.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Vasile, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Tu, Preacuvioase Vasile, în chip strălucit ai luptat, defăimând neîmblânzita hotărâre şi gândul cel rău al lui Leon.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Vasile, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Întâlnind pe Sfântul Procopie, cel deopotrivă cu tine în nevoinţe, ai dus lupta până la capăt, Dumnezeieşte înarmându-te, cu tot felul de fapte bune.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Acum priveşti limpede pe Hristos, pe Care L-ai dorit, ale Cărui arătări vreme îndelungată duhovniceşte le vedeai, Preafericite şi Preasfinţite Vasile.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Pe tine te punem înainte Pavăză Nesfărâmată, împotriva vrăjmaşilor; pe tine te-am câştigat Ancoră şi Nădejde a mântuirii noastre, Dumnezeiască Mireasă.

 

Cântarea a 6-a

Irmosul:

Jertfi-voi Ţie cu glas de laudă, Doamne, strigă Biserica către Tine, curăţindu-se de sângele demonilor cu Sângele cel curs prin milostivire din coasta Ta.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Vasile, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Fiind cuprins de dragostea Împărăţiei celei de sus, vitejeşte nu ai ţinut seamă de planul cel nesocotit şi de poruncile împăratului celui pământesc, de Dumnezeu purtătorule.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Dezbrăcându-te de cele pământeşti, înţelepţește te-ai nevoit, Sfinte Preacuvioase Mărturisitorule Vasile; şi îmbrăcându-te cu Dumnezeiască Putere, purtător de cunună te-ai arătat, ca unul ce ai biruit împotrivirea tiranilor celor fără de Dumnezeu.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Iată s-au împlinit acum propovăduirile Proorocilor, născând tu, Fecioară pe Cel propovăduit de demult de Prooroci, Care împlineşte cele mai înainte grăite prin harul Domnului.

Irmosul:

Jertfi-voi Ţie cu glas de laudă, Doamne, strigă Biserica către Tine, curăţindu-se de sângele demonilor cu Sângele cel curs prin milostivire din coasta Ta.

 

CONDAC glasul al 2-lea. Podobie: Cele de sus căutând…

De sus primind Dumnezeiasca descoperire, ai ieşit, înţeleptule, din mijlocul tulburărilor; şi cuviincios sihăstrind, ai primit lucrarea minunilor şi a tămăduirii bolilor prin har, Sfinte Vasile Preafericite şi Preasfinţite.

 

Cântarea a 7-a

Irmosul:

În cuptorul persienesc tinerii lui Avraam de pofta dreptei credinţe mai mult decât de văpaia focului fiind aprinşi, au strigat: Binecuvântat eşti în Biserica Slavei Tale, Doamne.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Vasile, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Lucrat fiind ca o holdă şi curăţit prin nevoinţe şi prin sihăstrie strălucind plin de răbdare, părinte, te-a primit pe tine Hristos, Căruia strigai: Binecuvântat eşti Dumnezeul meu şi Domnul.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Întărit fiind cu Dumnezeiască Putere, părinte, ai înfruntat pe toţi cei ce ca nişte nebuni se lepădau de Cinstita Icoană a lui Hristos, strigând: Binecuvântat eşti Dumnezeul meu şi Domnul.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Ca pe Născătoarea de Dumnezeu şi Împărăteasa a toată zidirea te lăudăm pe tine toţi credincioşii, Preacurată, şi strigăm ţie: Bucură-te! Binecuvântată eşti tu între femei, Preacurată, Stăpână.

 

Cântarea a 8-a

Irmos:

Mâinile întinzându-şi Daniel, gurile leilor cele deschise în groapă le-a închis; şi puterea focului au stins-o, cu fapta bună încingându-se tinerii cei iubitori de dreaptă credinţă strigând: Binecuvântaţi toate lucrurile Domnului pe Domnul!

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Vasile, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Adus-ai prinos lui Hristos, trupul şi cugetul tău, purtătorule de Dumnezeu, ca pe o jertfă de ardere de tot, săvârşită prin focul cugetului şi prin văpaia chinurilor, strigând: toate lucrurile lăudaţi pe Domnul.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Vasile, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Urmăritu-ţi-ai vrăjmaşii şi prigonit fiind de ei, părinte, i-ai ajuns şi ai călcat în picioare trufia cea îngâmfată, văzând ruşinaţi pe cei ce te-au bătut cu toiege şi strigând: toate lucrurile lăudaţi pe Domnul.

Binecuvântăm pe Tatăl şi pe Fiul şi pe Sfântul Duh, Domnul.

Ca un viteaz preaiscusit te-ai arătat nouă, ucenicilor, preafericite. Că ai adus pe lângă sihăstria cea dintâi şi lupta cea bărbătească, având ca soţ de luptă pe ucenicul Procopie, care striga: toate lucrurile lăudaţi pe Domnul.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Poartă a cerului Purtătoare de Lumină, te numim pe tine Preacurată, prin care a trecut Dumnezeu şi S-a Întrupat Cel Ce mai înainte era fără de Trup ca un Dumnezeu şi întocmai la Fiinţă cu Tatăl; Căruia strigăm: toate lucrurile lăudaţi pe Domnul.

Irmosul:

Să lăudăm, bine să cuvântăm şi să ne închinăm Domnului, cântându-I şi preînălţându-L pe Dânsul întru toţi vecii.

Mâinile întinzându-şi Daniel, gurile leilor cele deschise în groapă le-a închis; şi puterea focului au stins-o, cu fapta bună încingându-se tinerii cei iubitori de dreaptă credinţă strigând: Binecuvântaţi toate lucrurile Domnului pe Domnul!

 

Cântarea a 9-a

Irmosul:

Hristos, Piatra Cea Netăiată de mână, Cea din capul unghiului, din tine, Fecioară, Muntele cel Netăiat, S-a tăiat, adunând firile cele osebite. Pentru aceasta, veselindu-ne, pe tine Născătoare de Dumnezeu te mărim.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Vasile, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Întrecând acum toată simţirea, părinte, bucurându-te te-ai mutat cu dragoste lângă Stăpânul, culegând bogăţia luptelor tale; Veselia cea îngerească şi Desfătarea Raiului Cea Nesfârşită.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Vasile, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu ucenicul şi împreună cu tine luptătorul, luând parte la nădejdea celor fericiţi, purtătorule de biruinţă şi împreună veselindu-vă în veac, privegheaţi asupra celor ce săvârşesc prăznuirea voastră.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Mutându-vă de la pământ către sălăşluirea cea cerească, purtătorilor de cununi, unde sunt cetele sfinţilor şi dumnezeieştile oşti ale îngerilor, izbăviţi cu rugăciunile voastre adunarea ucenicilor.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Rupe lanţurile greşelilor celor ce te laudă, Maica lui Dumnezeu; încetează pornirile supărărilor, zdrobeşte tulburarea păcatului; sfărâmă viforul primejdiilor, Maică Fecioară.

Irmosul:

Hristos, Piatra Cea Netăiată de mână, Cea din capul unghiului, din tine, Fecioară, Muntele cel Netăiat, S-a tăiat, adunând firile cele osebite. Pentru aceasta, veselindu-ne, pe tine Născătoare de Dumnezeu te mărim.