Acatist / Canon de rugăciune către Sfântul Mucenic Isihie – 02 Martie

Categories:

Troparul Sfântului Mucenic Isihie, glasul al 4-lea:

Mucenicul Tău, Doamne, Isihie, întru nevoinţa sa, cununa nestricăciunii a dobândit de la Tine, Dumnezeul nostru; că având puterea Ta, pe chinuitori a învins; zdrobit-a şi ale demonilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lui, mântuieşte sufletele noastre, Hristoase Dumnezeule.

 

Cântarea 1, glasul al 4-lea

Irmosul:

Cânta-voi Ţie, Doamne, Dumnezeul meu, că ai scos pe popor din robia Egiptului şi ai acoperit carele şi puterea lui Faraon.

Stih: Sfinte Mucenice Isihie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu Dumnezeieştile Străluciri ale Mântuitorului fiind luminat, pătimitorule, umple de Lumină Dumnezeiască pe cei ce prăznuiesc pătimirea ta cea sfântă.

Stih: Sfinte Mucenice Isihie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu totul dăruindu-te Mân­tuitorului, ai suferit cu răbdare moartea cea pentru Dânsul, Sfinte Isihie Preafericite şi ai dobân­dit Viaţa Cea Dumnezeiască.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Îngrădit fiind cu Legile Stă­pânului, ai îndepărtat de la tine momelile cele viclene ale nele­giuiţilor, Sfinte Isihie Preafericite, pă­timind cu multă răbdare.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Fecioară ai rămas după naş­tere, ca şi mai înainte de naş­tere, născând cu adevărat pe Ziditorul. Pe Acesta roagă-L, Preacurată, să fie izbăviţi cei ce te laudă pe tine.

 

Cântarea a 3-a

Irmosul:

Arcul celor puternici a slă­bit, iar cei neputincioşi s-au încins cu putere. Pentru aceasta s-a întărit întru Domnul inima mea.

Stih: Sfinte Mucenice Isihie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Având cugetul tău sus, la Dumnezeu, purtătorule de biruinţă, ai înfrânt puterea cea aducătoare de pierzare a prigonitorilor tăi, luptându-te cu multă răbdare.

Stih: Sfinte Mucenice Isihie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Numai Frumuseţea cea dorită a lui Hristos ai iubit-o şi ai fugit de frumuseţile lumii; şi luptân­du-te, ai primit cununa drep­tăţii, fericite.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

O Singură Dumnezeire cu­noscând, ai defăimat nestator­nicia închinării la idoli, purtă­torule de biruinţă şi te-ai ară­tat strălucitor prin mucenicie, vrednicule de laudă.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Moartea până la tine a stăpâ­nit, căci ai născut Izvorul ne­muririi, Preasfântă, pe Hristos, Însuşi Dumnezeul nostru, Cel Preabun.

Irmosul:

Arcul celor puternici a slă­bit, iar cei neputincioşi s-au încins cu putere. Pentru aceasta s-a întărit întru Domnul inima mea.

 

Cântarea a 4-a

Irmosul:

Din dragoste pentru chipul Tău, Milostive, pe Cruce Te-ai Răstignit şi neamurile s-au mântuit. Că Tu eşti Puterea şi Lauda mea, Iubitorule de oameni.

Stih: Sfinte Mucenice Isihie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu vitejia cugetului ai stat împotriva tiranului, preaferi­cite, care îţi poruncea să jert­feşti idolilor, Mărite Mucenice Isihie.

Stih: Sfinte Mucenice Isihie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ca o jertfă preacurată te-ai adus Celui Ce, din îndurările milostivirii Sale, s-a jertfit pen­tru tine, Mare Mucenice Isihie, po­doaba mucenicilor.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Sprijin şi Întărire s-a arătat ţie Stăpânul, în timpul pătimiri­lor tale, pururea fericite. Pentru aceasta nu te-ai înfricoşat de moartea cea vremelnică.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Fecioară, odrăslind Strugu­rele Cel fără stricăciune, Care picură tuturor mustul nemuri­rii, te-ai arătat, Preacurată şi Maică şi Fecioară.

 

Cântarea a 5-a

Irmosul:

Tu, Doamne, Lumină ai venit în lume, Lumina Cea Sfântă, Care întorci din întunericul necunoştinţei pe cei ce Te laudă pe Tine cu credinţă.

Stih: Sfinte Mucenice Isihie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Mintea ta, luminată cu Lumi­na Cea Nematerialnică, a risipit înşelăciunea rătăcirii idoleşti a mulţimii, Sfinte Isihie, Fericite.

Stih: Sfinte Mucenice Isihie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu înţelegeri pline de lumină şi cu bune înălţări îndumnezeindu-te, preafericite, ai scăpat de nestatornicia închinării la idoli, purtătorule de biruinţă.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Părăsind necunoştinţa cea plină de tulburare, te-ai liniştit şi ai primit, purtătorule de biruinţă, în locul ostenelilor şi durerilor tale, Dumnezeiasca Veselie.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Tu Singură ai născut pe pă­mânt, Preacurată, pe Dumnezeu Cuvântul Cel Ceresc, pe Care Îl laudă toată făptura, ca pe Făcătorul şi Domnul.

 

Cântarea a 6-a

Irmosul:

Strigat-a, mai înainte în­chipuind îngroparea Ta cea de trei zile, Iona, în chit rugându-se: din stricăciune mă scapă, Iisuse, Împărate al Puterilor.

Stih: Sfinte Mucenice Isihie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Înălţând dragostea inimii tale către Dumnezeu, ai fost aruncat în apele râurilor, Sfinte Isihie, găsindu-ţi în ele sfârşitul tău cel fericit, mucenice.

Stih: Sfinte Mucenice Isihie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Apa desfătării după vredni­cie te-a primit pe tine, Sfinte Mucenice Isihie, cel ce ai primit sfârşitul fericit în apele râurilor, în care ai îne­cat mulţimea demonilor.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Cu Tăria şi cu Puterea Duhu­lui ai călcat în picioare, prea­fericite, mulţimea nemăsurată a vrăjmaşilor celor nevăzuţi şi încununat fiind de biruinţă, te-ai numărat laolaltă cu Cetele îngerilor.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

În pântecele tău cel Sfânt lo­cuind Domnul, Născătoare de Dumnezeu, locaşuri pline de desfătare ale Treimii face pe cei ce cu credinţa adevărului te fericesc acum pe tine.

Irmosul:

Strigat-a, mai înainte în­chipuind îngroparea Ta cea de trei zile, Iona, în chit rugându-se: din stricăciune mă scapă, Iisuse, Împărate al Puterilor.

 

Cântarea a 7-a

Irmosul:

Tinerii lui Avraam, oarecând în Babilon, văpaia focului în picioare au călcat-o, strigând în cântări: Binecuvântat eşti, Dumnezeul părinţilor noştri!

Stih: Sfinte Mucenice Isihie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Vitejeşte luptându-te cu vrăj­maşul, ai umilit tăria aceluia, Preafericite Isihie, strigând: Binecuvântat eşti, Dumnezeul părinţilor noştri!

Stih: Sfinte Mucenice Isihie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

De la o margine până la alta a pământului, mucenice, vite­jia, faptele şi credinţa ta hotă­râtă se vestesc, Mucenice Isihie, cugetătorule de Dumnezeu.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Cu legăturile cele preatari ale luptei tale, mucenice, ai spân­zurat pe vrăjmaşul şi moarte preamărită ai primit, Sfinte Isihie, înecat fiind în apă.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Pe noi toţi, cei omorâţi de păcat, născând Viaţa, ne-ai înviat. Pentru aceasta, îţi strigăm ţie: Maică a lui Dumnezeu, Fecioară, pururea Mărită.

 

Cântarea a 8-a

Irmos:

Toate lucrurile lui Dum­nezeu şi toată făptura binecuvântaţi pe Domnul. Cei cuvioşi şi popoarele cele smerite cu inima, lăudaţi-L şi-L preaînălţaţi pe Dânsul întru toţi vecii!

Stih: Sfinte Mucenice Isihie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Gata pentru lupte cu vite­jie te-ai arătat, având pe Hristos Sprijinitor, mărite şi biruind în chip desăvârşit, ai primit cununa nestricăciunii şi vieţuieşti în veci.

Stih: Sfinte Mucenice Isihie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu luptele tale cele sfinţite ai oprit valurile credinţelor celor deşarte, înţelepte; şi aruncat fiind în Rai, ai primit acolo sfâr­şitul, lăudând pe Hristos în veci.

Binecuvântăm pe Tatăl şi pe Fiul şi pe Sfântul Duh, Domnul.

Ca unul ce ai împărăţit cu strălucire asupra rătăcirii, ai părăsit, mărite, petrecerile cele împărăteşti şi slujba ta cea înaltă şi te-ai lipit de Împăratul tuturor.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Preasfinţitul prooroc te nu­meşte pe tine Uşă Neumblată, Preacurată, prin care a trecut Ziditorul, precum Singur ştie şi pe care iarăşi a lăsat-o Închisă, ca şi mai înainte de naştere.

Irmosul:

Să lăudăm, să binecuvântăm şi să ne în­chinăm Domnului, cântându-I şi preaînălţându-L pe Dânsul întru toţi vecii.

Toate lucrurile lui Dum­nezeu şi toată făptura binecuvântaţi pe Domnul. Cei cuvioşi şi popoarele cele smerite cu inima, lăudaţi-L şi-L preaînălţaţi pe Dânsul întru toţi vecii!

 

Cântarea a 9-a

Irmosul:

Eva, adică, prin boala ne­ascultării blestem înăuntru a adus, iar tu, Fecioară de Dumnezeu Născătoare, prin Odrasla sarcinii tale, ai înflorit în lume Binecuvântarea; pentru aceasta, toţi te mărim.

Stih: Sfinte Mucenice Isihie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Frumos la suflet şi la trup ai fost cunoscut, Sfinte Mucenice Isihie; că ai părăsit slujba ta şi averea şi mărirea cea trecătoare şi numai lui Hristos ai urmat, alăturându-te mulţimilor de mucenici.

Stih: Sfinte Mucenice Isihie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Zdrobit-ai idolii pierzării, Înţelepte Isihie şi ai murit de moarte silnică, ca să dobân­deşti viaţa cea viitoare, laolaltă cu toţi cei ce au pătimit. Pentru aceasta cu credinţă te fericim.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Sositu-ne-a nouă, astăzi, po­menirea ta, Sfinte Mucenice Isihie, de Dumnezeu Fericite, luminând inimile tutu­ror celor ce cu credinţă laudă acum ostenelile, luptele tale cele vitejeşti şi nevoinţele oste­nelilor tale.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Lumină ne-a răsărit nouă din tine, Preacurată, Cel Ce Sin­gur este Domnul tuturor şi a luminat inimile tuturor.

Irmosul:

Eva, adică, prin boala ne­ascultării blestem înăuntru a adus, iar tu, Fecioară de Dumnezeu Născătoare, prin Odrasla sarcinii tale, ai înflorit în lume Binecuvântarea; pentru aceasta, toţi te mărim.