Acatistul sfântului mucenic Vasilisc – 03 Martie

Categories:

Tropar (Glasul al 4-lea) :

Mucenicul Tău, Doamne, Vasilisc, întru nevoinţa sa, cununa nestricăciunii a dobândit de la Tine, Dumnezeul nostru; că având Puterea Ta, pe chinuitori a învins; zdrobit-a şi ale demonilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lui, mântuieşte sufletele noastre, Hristoase Dumnezeule!

Condacul 1

Ales de către Regele Cerului, binefăcătorul Mucenicilor lui Hristos şi Făcătorul-de-Minuni Vasilisc, protectorul creştinilor, tutore de castitate, mângâietorul celor suferinzi, cel ce stai în picioare lângă Tronul Sfintei Treimi, către tine înălţăm rugăciuni pentru boli şi necazuri, în Credinţă şi dragoste, te chemăm pe tine : Bucură-te, Vasilisc, pururea fericite, Sfinte Mare Mucenice !

Icosul 1

Îngerească viaţă alegând a petrece pe pământ, părinte, ca să te bucuri cu Îngerii în ceruri, ai părăsit toate cele veselitore ale lumii şi, rănindu-te cu Dumnezeiasca dragoste, ai alergat la limanul cel mântuitor, ca să preaslăveşti cu viaţa ta cea minunată Numele Sfintei Treimi, pentru care fapte, noi, minunându-ne, zicem ţie :

Bucură-te, că din pruncie ai ridicat pe umeri Crucea Mântuitorului Hristos ;

Bucură-te, că pentru dragostea lui Hristos ai uitat dorul părinţilor tăi ;

Bucură-te, că ai ales fecioria mai mult decât nunta ;

Bucură-te, că ai câştigat în inima ta, frica Domnului ;

Bucură-te, că din ea ai născut duh de mântuire ;

Bucură-te, căci cu plugul înfrânării ai arat pământul sufletului tău ;

Bucură-te, că ai semănat întrânsul seminţele Dreptei Credinţe;

Bucură-te, că din ele odrăsleşti nouă roadele tămăduirilor;

Bucură-te, căci cu lucrarea cuvântului tău ţi-ai arătat viaţa multroditoare ;

Bucură-te, Vasilisc, pururea fericite, Sfinte Mare Mucenice !

Condacul al 2-lea

Sfinţilor Mucenici Eutropie, Cleonic şi Vasilisc, binecuvântaţi pe calea cea strâmtă a călugăriei cu Sfânta Cruce, însemnând dragostea cea mare pentru Cel ce s-a răstignit pentru noi, Hristos, Dumnezeul nostru, pe toţi care cântăm : Fii curajos, fii puternic în Credinţă, dar întotdeauna demn să-I cânţi lui Hristos, Dumnezeului nostru : Aliluia !

Icosul al 2-lea

Înţelegere cerească ţi s-a dăruit ţie, Sfinte al lui Dumnezeu, că, din tinereţile tale, necontenit ai cugetat la cele cereşti, ai lăsat casa părinţilor tăi pentru Împărăţia Cerurilor şi pentru dragostea ta către Ea ; pentru aceasta, primeşte de la noi laudele acestea :

Bucură-te, insuflătorul nădejdii în Dumnezeu ;

Bucură-te, pierzătorul nebuniei vrăjmaşului ;

Bucură-te, că, din tinereţe, lui Hristos ai urmat ;

Bucură-te, că fireşte de trup te-ai depărtat ;

Bucură-te, aratător al căilor monahiceşti ;

Bucură-te, cel ce mântuirea tuturor voieşti ;

Bucură-te, stejar cu umbră Dumnezeiască ;

Bucură-te, că te-ai făcut tuturor masă duhovnicească ;

Bucură-te, prin care Dumnezeu s-a preaînălţat ;

Bucură-te, prin care satana s-a ruşinat ;

Bucură-te, Biserica lui Hristos ;

Bucură-te, Vasilisc, pururea fericite, Sfinte Mare Mucenice !

Condacul al 3-lea

Atunci când Mucenicii Eutropie, Cleonic şi Vasilisc, au fost închişi şi persecutaţi şi li s-a impus să se lepede de Credinţa în Hristos, au vorbit cu îndrăzneală : « Dacă te lepezi de Hristos şi te inchini la idolii fără suflet – vei fi condamnat la suferinţa veşnică de Domnul şi demonul va triumfa de bucurie ». Frica de patimi şi puterea  Credinţei din inimile lor, în Hristos, s-au păstrat, chiar şi la suferinţă încă din închisoare, de aceea au cântat lui Hristos : Aliluia !

Icosul al 3-lea

Pe mulţi ai tămăduit, Sfinte Mucenice, când mergeai spre munci. Precum spre aceia ţi-ai arătat bunătatea, arată-te milostiv şi spre mine cel ce pătimesc! Dar tu, întărit de Harul lui Dumnezeu, cu suferinţă şi curaj ai îndurat, şi cu Credinţă în Hristos ; de aceea, îţi cântăm ţie :

Bucură-te, neînfricat şi cu Credinţă în Hristos ;

Bucură-te, soldat invincibil al lui Hristos ;

Bucură-te, că de ispitele diavolului ai scăpat ;

Bucură-te căci, cu putere şi răbdare ai izbăvit ;

Bucură-te, că sângele meu, pentru Hristos l-ai izbăvit ;

Bucură-te, că sufletul meu pentru Hristos l-ai mântuit ;

Bucură-te, că neclintit în Credinţa lui Hristos eşti ;

Bucură-te, pilon al Bisericii lui Dumnezeu ;

Bucură-te, credincios al Bisericii lui Dumnezeu ;

Bucură-te, că răutatea păgână ai izgonit ;

Bucură-te, bucuria credincioşilor ;

Bucură-te, că ai ruşinat pe cei răi ;

Bucură-te, Vasilisc, pururea fericite, Sfinte Mare Mucenice !

Condacul al 4-lea

Ajutaţi-ne nouă, Sfinţilor Mucenici Eutropie, Cleonic şi Vasilisc să ieşim din calea răutăţii! Depărtaţi cugetele cele rele! Spălaţi-ne cu roua rugăciunilor voastre, Sfinţilor, pe noi cei ce-I cântăm lui Dumnezeu : Aliluia !

Icosul al 4-lea

Îngerii din ceruri te laudă pe tine, cuvioase părinte, minunându-se de viaţa ta cea mai presus de fire, iar mulţimile călugărilor, lacrimi de bucurie îţi aduc, cântându-ţi unele ca acestea :

Bucură-te, a Îngerilor, mirare ;

Bucură-te, a dracilor, pierzare ;

Bucură-te, a Cuvioşilor, cunună ;

Bucură-te, a sufletelor noastre, duhovnicească arvună ;

Bucură-te, al lumii, ocrotitor ;

Bucură-te, al monahilor, îndrumător ;

Bucură-te, cerească lumină ;

Bucură-te, a nevoitorilor, odihnă ;

Bucură-te, vas, de Duh Sfânt, purtător ;

Bucură-te, al creştinilor, rugător ;

Bucură-te, scutul Credinţei în Hristos ;

Bucură-te, Vasilisc, pururea fericite, Sfinte Mare Mucenice !

Condacul al 5-lea

Rabdat-ai bătăi şi batjocură pentru dragostea lui Hristos, nădăjduind la bunătăţile ce vor să fie celor ce-L iubesc pe El. Şi eu Îl laud pe Dumnezeu. Tu cu bucurie ne-ai scapat de chinuri: « Cine ne va despărţi de dragostea lui Dumnezeu : durerea sau suferinţa, sau persecuţia, sau lipsa de îmbrăcăminte, sau nenorocirea, sau sabia ? Nici moartea, nici viaţa, nici o altă creatură, nu ne poate lua dragostea noastră de Dumnezeu, în Hristos Iisus, Domnul nostru !» El este întotdeauna, fără încetare ! De aceea Îi cântam : Aliluia !

Icosul al 5-lea

Cel ce a suferit nevinovat, care a fost bătut, a fost crucificat şi Sângele Său este sacru pentru noi, păcătoşii ! Cu tine, Vasilisc, Sfinte Mucenice, părtaşi la suferinţa ta, către tine, cu bucurie, strigăm: « Tu, Doamne, fii cu mine, în fiecare zi, pentru a te chema de mai multe ori la necaz !» Pentru răbdarea ta, neclintita Credinţă şi iubirea eternă pentru Domnul, noi, cei slabi, păcătoşi şi nevrednici îndrăznim a-ţi aduce ţie slavă :

Bucură-te, Mucenice, răbdător şi de neclintit ;

Bucură-te, cel ce, pe sine, cu totul, jertfă Domnului te-ai adus ;

Bucură-te, păzitorul curăţiei sufleteşti şi trupeşti, cel osârdnic ;

Bucură-te, minunea cea prea veselitoare a Îngerilor ;

Bucură-te, cel ce eşti rană grea dracilor ;

Bucură-te, credinciosule slujitor al lui Dumnezeu ;

Bucură-te, cel ce eşti om între Îngeri ;

Bucură-te, cel ce eşti Înger între oameni ;

Bucură-te, cel ce prin faptele tale ai slujit lui Dumnezeu ;

Bucură-te, ridicarea celor căzuţi ;

Bucură-te, mântuirea multora ;

Bucură-te, mireasmă parfumată ;

Bucură-te, Vasilisc, pururea fericite, Sfinte Mare Mucenice !

Condacul al 6-lea

Sfinţii Eutropie şi Cleonic au fost supuşi la multe chinuri. « Ce bine este de voi fraţilor că sunteţi împreună!» – a exclamat Mucenicul Vasilisc, cuprins de chinul separării de prietenii săi. V-aţi rugat la El şi veţi fi ucişi, împreună, dar inseparabili înaintea Tronului Sfintei Treimi. Doamne, îndeplineşte Voia Ta, pe care tocmai  mi-ai prezis-o, cu smerenie, propovăduiesc : « Nu voia mea, ci a Ta, Doamne, facă-se !» Şi, în închisoare, cu bucurie, cântând lauda lui Dumnezeu : Aliluia !

Icosul al 6-lea

Nu ne pricepem ce să lăudăm mai mult, Mucenice Vasilisc: vrednicia pentru care ai fost ales, sau răbdarea pe care ai avut-o ; prin tine, Mucenice Vasilisc, mulţi călugări şi credincioşi au descoperit deprinderea rugăciunii lui Iisus, prin care s-au umplut de Harul Dumnezeiesc, slăvind pe Hristos neîncetat. Pentru aceea, şi noi, cu glas de mulţumire, cântăm, împreună cu toţi Sfinţii, lui Dumnezeu ; pentru aceasta, şi noi, voind a uni amândouă laudele, te laudăm, Mucenice Vasilisc, zicând:

Bucură-te, pentru Credinţa în Hristos, care a mers, pe jos, pe dealul Golgota, de a deveni la fel ca El ;

Bucură-te, Tu care ai suferit ocara, ca a lui Hristos ;

Bucură-te, pentru că ai purtat cizme grele de cupru, ca şi Hristos care a purtat Crucea ;

Bucură-te, pentru că ai fost vărsare de sânge, ca şi Hristos, care cu propriul Sânge a pătat Ierusalimul ;

Bucură-te, că prin suferinţele îndurate de dragul lui Hristos, ne-ai ridicat pe noi, păcătoşii ;

Bucură-te, că, pentru răbdarea ta, ai câştigat în lupta cu diavolul ;

Bucură-te, iubitorule de oameni ;

Bucură-te, că ai dat speranţă tuturor creştinilor ;

Bucură-te, ajutătorul orfanilor ;

Bucură-te, plâns mângâietor ;

Bucură-te, mângâietorul celor ce au probleme ;

Bucură-te, vindecătorul celor necăjiţi ;

Bucură-te, Vasilisc, pururea fericite, Sfinte Mare Mucenice !

Condacul al 7-lea

Dorind să percepi suferinţa celor asupriti, ca un războinic ai rezistat, Mucenice Vasilisc, pe căldură şi cu sete. Atunci te-ai rugat către Dumnezeu : « Doamne, cercetează-mă pe mine, precum ai cercetat pe Iosif, în temniţă, pe Ieremia, în noroi, pe Daniil, în groapa leilor şi pe cei 3 tineri, în cuptorul Babilonului !» Pe când Sfântul se ruga astfel, deodată s-a cutremurat pământul şi un glas de sus s-a auzit : “Nu te teme, că sunt cu tine !” Şi, îndată, încălţămintea de aramă din picioarele lui s-a topit ca ceara de faţa focului, lanţurile au căzut de pe dânsul şi stejarul cel uscat a înverzit, odrăslind ramuri cu multe frunze şi făcând umbră mare deasupra Sfântului. Iar acolo unde stăteau picioarele Sfântului şi se roşise pământul de sângele lui, a izvorât un izvor de apă. Deci, văzînd minunile cele ce se făcuseră, cântăm : Aliluia !

Icosul al 7-lea

Minunata ta răbdare în suferinţă şi Credinţa neclintită a fost văzută de Dumnezeu şi rugăciunea ta, auzită : „Darurile pe care le vei primi, Mucenice Vasilisc, sunt de vindecare, pentru toţi, care le vor cere în Numele Meu». Iar Domnul a făcut cunoscută Puterea Lui şi un miracol s-a facut, ca să-L slăvim pe Tatăl Ceresc.  Noi, cu îndrăzneală, ne rugăm :

Bucură-te, răbdarea şi Mila Domnului ;

Bucură-te, că, legat de copac, precum Hristos, ai fost flagelat ;

Bucură-te, că Domnul a auzit rugăciunea ta şi S-a uitat la suferinţa ta şi ti-a vindecat rănile tale ;

Bucură-te, pentru că El îi iubeşte pe cei neprihăniţi şi a înverzit un copac uscat odrăslind ramuri cu multe frunze ;

Bucură-te, că, pentru dragostea ta pentru El, a izvorât un izvor de apă ;

Bucură-te, că, prin Puterea Lui, s-au vindecat rănile tale ;

Bucură-te, că ai învins vrăjmaşul cu smerenia ta ;

Bucură-te, pentru răbdarea ta în lupta cu diavolul ;

Bucură-te, pentru Împărăţia cerurilor, care te aşteapta ;

Bucură-te, că ţi-ai făcut Mânăstire în Casa Tatălui ceresc;

Bucură-te, că Duhul Sfânt este cu tine ;

Bucură-te, că pe Sfânta Treime propovăduieşti ;

Bucură-te, Vasilisc, pururea fericite, Sfinte Mare Mucenice !

 Sfântul Mucenic Vasilisc

Condacul al 8-lea

Multe minuni ale lui Dumnezeu ai făcut, prin rugăciunile tale, Mucenice Vasilisc, pentru oamenii necăjiţi ! Deschizând, cu Dumnezeiască cuviinţă, Scripturile, ai scos din ele învăţături temeinice, îndulcind cu ele inimile credincioşilor, cu adevărat, mai mult decât mierea şi ai învăţat pe toţi creştinii a se închina Sfintei Treimi. Pentru aceasta, şi noi te cinstim cu aceste laude : Aliluia !

Icosul al 8-lea

Neîncetat ai fost ispitit cu bunătăţi şi cinstiri lumeşti, dar, ca pe nişte curse în calea către cer, judecându-le, ai fost aruncat în mijlocul leilor, care, neliniştiţi te-au privit, dorind să-ţi vadă trupul sfâşiat ; dar Stăpînul tuturor gurile fiarelor a închis ; pentru care, îţi cântăm :

Bucură-te, cel ce eşti cu nevinovăţie încununat ;

Bucură-te, că pentru nevinovăţie la chinuri ai fost dat ;

Bucură-te, că lupta cea bună ai luptat ;

Bucură-te, că Dumnezeu minunat te-a arătat ;

Bucură-te, lumină ce, sub obroc, nu s-a putut pune ;

Bucură-te, vieţuitor plin de fapte bune ;

Bucură-te, cel ce bunătăţile lumeşti, curse le socoteşti ;

Bucură-te, că te-ai făcut asemenea oştilor cereşti ;

Bucură-te, noule Daniele, aruncat în mijlocul leilor ;

Bucură-te, că fiarele s-au făcut asemenea mieilor ;

Bucură-te, că vrăjmaşii doreau să te piardă ;

Bucură-te, că Hristos nevătămat te-a păzit ;

Bucură-te, Vasilisc, pururea fericite, Sfinte Mare Mucenice !

Condacul al 9-lea

Pentru fiecare laudă a Făcătorului tău, pentru Mila Lui cea mare pentru tine, Sfinte Mucenice Vasilisc ai  grăit : « Doamne Iisuse ! Poate, oare, cânta un păcătos al tău, mii de cuvinte ?» Şi Sfântul Mucenic Vasilisc cădea în genunchi înaintea lui Dumnezeu, cântând : Aliluia !

Icosul al 9-lea

Pentru Minunile Sale, Vasilisc a mulţumit lui Dumnezeu Însuşi : « Nu vă faceţi griji, Eu sunt cu voi, de-a pururea !» Sunt doar ca să mă rog Puterii Atotputernice a lui Dumnezeu. Tu ai făcut multe minuni. Şi acum, tot datorită rugăciunilor tale şchiopii umblă, orbii văd, surzii pot auzi. Împreună cu tine glăsuim pentru aceste minuni :

Bucură-te, tu Putere a lui Dumnezeu şi vindecatorul bolilor;

Bucură-te, ca numele tău nu va dispărea ;

Bucură-te, propovăduitorul Dumnezeieştii Credinţe ;

Bucură-te, vindecatorul leproşilor ;

Bucură-te, pentru că rugăciunea ta vindecă orice boală ;

Bucură-te, că din Credinţă, ai făcut şi vindecare ;

Bucură-te, harul vindecării ;

Bucură-te, medic al sufletelor şi al trupurilor ;

Bucură-te, pentru ca noi să ne rugam neîncetat lui Dumnezeu ;

Bucură-te, căci eşti dascăl al patimilor ;

Bucură-te, Lăcaş al Duhului Sfânt ;

Bucură-te, pentru Harul lui Hristos ;

Bucură-te, Vasilisc, pururea fericite, Sfinte Mare Mucenice !

Condacul al 10-lea

Zadarnice au fost chinurile păgânilor, Sfinte, căci drumul ţi-a fost drept către Hristos ; pentru aceasta, te-ai învrednicit de darul tămăduirilor, pe care-l reverşi tuturor celor ce cu Credinţă vin la tine cu rugăciuni ; dar tu cu bucurie I-ai cântat lui Dumnezeu : Aliluia !

Icosul al 10-lea

Izbăveşte-ne, Vasilisc, cu rugăciunile tale ! Auzi-ne, preacuvioase, cu auzul tău ! Dă-ne mână de ajutor, aşa cum Domnul nostru, Iisus Hrisos, ţi-a grăit : « Vino, rob bun şi credincios, Vasilisc, vino în Împărăţia Mea ! Veniţi, voi toţi care sunteţi vătămaţi de dragul Meu !» Cu mare bucurie, grăim astfel :

Bucură-te, Dumnezeul meu, mult milostiv ;

Bucură-te, pentru dragostea sa ;

Bucură-te, pentru viaţa lui, jertfită lui Hristos ;

Bucură-te, pentru că sângele tău l-ai vărsat pentru Hristos ;

Bucură-te, ca de sabie ai fost tăiat pentru Hristos ;

Bucură-te, coroană de Martiriu, de El îmbrăcat ;

Bucură-te, slujitor credincios al lui Hristos ;

Bucură-te, că în faţa Tronului Sfintei Treimi vei sta ;

Bucură-te, Credinţă în Hristos neînfricată ;

Bucură-te, ostaş invincibil al lui Hristos ;

Bucură-te, că prin rugăciunile tale ai adus mântuire celor rătăciţi ;

Bucură-te, milostenia celor mulţi ;

Bucură-te, Vasilisc, pururea fericite, Sfinte Mare Mucenice !

Condacul al 11-lea

Cu durere, dreptcredincioşii au privit sfârşitul tău, Vasilisc ; căci tu le-ai fost flacără nestinsă a Dreptei Credinţe, miluitor al celor lipsiţi şi vindecător al celor bolnavi, dar ne mângâiem că te-ai suit la Dumnezeu, de unde nu încetezi a privi spre mulţimea ce te cheamă în rugăciuni şi, izbăvind-o de dureri, cânţi lui  Dumnezeu : Aliluia !

Icosul al 11-lea

Senin la suflet şi blând la chip ţi-ai primit sfârşitul, trecând astfel în Împărăţia cerească, unde eşti întâmpinat de Sfânta Treime şi aşezat de-a dreapta Sa, mărit de Sfinţi şi de Puterile cereşti ; tu eşti păstorul cel bun, Vasilisc, că pe turma ta o povăţuieşti către păşunea cea duhovnicească şi din izvorul Raiului o adăpi pe ea. Pentru aceea, împreună cu tine cântăm lui Dumnezeu :

Bucură-te, păstrătorul de Har al lui Dumnezeu ;

Bucură-te, mireasmă ce, până la cer, te-ai ridicat ;

Bucură-te, că duhul tău, Treimii l-ai încredinţat ;

Bucură-te, mult-plânsule de credincioşii pământului ;

Bucură-te, mult-lăudatule de Puterile cereşti ;

Bucură-te, vieţuitorule în locaşul Celui Preaînalt ;

Bucură-te, păzitorul rânduielii tale ;

Bucură-te, că, de pământ, nicidecum, nu te-ai depărtat ;

Bucură-te, că, în rugăciuni, pe orice credincios ai ascultat;

Bucură-te, albină ce te-ai îmbogăţit în fapte bune ;

Bucură-te, că ai fost încoronat cu nepieritoare cunună ;

Bucură-te, piatră la temelia creştinătăţii ;

Bucură-te, Vasilisc, pururea fericite, Sfinte Mare Mucenice !

Condacul al 12-lea

Lupta cea bună ai luptat, Credinţa ai păstrat, mulţumindu-ţi sufletul, că ai urmat lui Hristos, iar pentru noi ai rămas vrednică pildă, ca, privind la tine, să-ţi urmăm Credinţa şi în ispite să ne înarmăm cu armele tale şi biruitori să mulţumim iui Dumnezeu, cântând : Aliluia !

Icosul al 12-lea

Şi după moarte ai săvârşit minuni, Vasilisc, căci în loc de sânge apă a curs din trupul tău şi de stejarul de care ai fost legat spre tăiere, în vederea tuturor s-a umplut de frunze ; de aceea, iarăşi auzi de la noi :

Bucură-te, bucuria Tatălui ;

Bucură-te, lauda Fiului ;

Bucură-te, desfătarea Duhului Sfânt ;

Bucură-te, miluirea celor de pe pământ ;

Bucură-te, izvor nesecat de tămăduiri ;

Bucură-te, izbăvitor de chinuri ;

Bucură-te, doctor sufletesc şi trupesc ;

Bucură-te, alesule al Tatălui ceresc ;

Bucură-te, cel ce linişteşti sufletele ;

Bucură-te, cel ce îmblânzeşti cugetele ;

Bucură-te, cel ce scapi de urgia duşmanilor ;

Bucură-te, cel ce înlături norul suspinelor ;

Bucură-te, cel ce primeşti gândurile şi puterile ;

Bucură-te, Vasilisc, pururea fericite, Sfinte Mare Mucenice !

Condacul al 13-lea

Sfinte Mare Mucenice şi tămăduitorule, Vasilisc, ţie îţi vărsăm durerile noastre de multe feluri şi tu, fără întîrziere,, cu puterea ce o ai de la Dumnezeu, spre Care ne eşti mijlocitor, auzind suspinuri înăbuşite în noapte, în zi, în pat de suferinţă, în călătorii, fii, celor ce se roagă ţie, după nevoile fiecăruia : celor neliniştiţi, liniştitor ; celor asupriţi, apărător ; celor în primejdii, izbăvitor; celor învăluiţi în păcate, scutitor ; rătăciţilor, îndrumător ; bolnavilor, deplin vindecător ; orfanilor, tată ; văduvelor, părinte ; soţilor, întăritor în căsnicie ; celor porniţi cu răutate, îmblânzitor şi ne întăreşte în faţa necazurilor, căci suntem slabi şi istoviţi, Sfinte şi, astfel, cu puterea ta, descătuşaţi de amărăciunile noastre, să petrecem în mulţumire, cântând lui Dumnezeu: Aliluia ! (Acest Condac se spune de 3 ori)

Icosul întâi:

Îngerească viaţă alegând a petrece pe pământ, părinte, ca să te bucuri cu Îngerii în ceruri, ai părăsit toate cele veselitore ale lumii şi, rănindu-te cu Dumnezeiasca dragoste, ai alergat la limanul cel mântuitor, ca să preaslăveşti cu viaţa ta cea minunată Numele Sfintei Treimi, pentru care fapte, noi, minunându-ne, zicem ţie :

Bucură-te, că din pruncie ai ridicat pe umeri Crucea Mântuitorului Hristos ;

Bucură-te, că pentru dragostea lui Hristos ai uitat dorul părinţilor tăi ;

Bucură-te, că ai ales fecioria mai mult decât nunta ;

Bucură-te, că ai câştigat în inima ta, frica Domnului ;

Bucură-te, că din ea ai născut duh de mântuire ;

Bucură-te, căci cu plugul înfrânării ai arat pământul sufletului tău ;

Bucură-te, că ai semănat întrânsul seminţele Dreptei Credinţe;

Bucură-te, că din ele odrăsleşti nouă roadele tămăduirilor;

Bucură-te, căci cu lucrarea cuvântului tău ţi-ai arătat viaţa multroditoare ;

Bucură-te, Vasilisc, pururea fericite, Sfinte Mare Mucenice !

Condacul întâi:

Ales de către Regele Cerului, binefăcătorul Mucenicilor lui Hristos şi Făcătorul-de-Minuni Vasilisc, protectorul creştinilor, tutore de castitate, mângâietorul celor suferinzi, cel ce stai în picioare lângă Tronul Sfintei Treimi, către tine înălţăm rugăciuni pentru boli şi necazuri, în Credinţă şi dragoste, te chemăm pe tine : Bucură-te, Vasilisc, pururea fericite, Sfinte Mare Mucenice !

Cuvine-se, cu adevărat, să te fericimpe tine, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită şi prea nevinovată şi Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce eşti mai cinstită decât Heruvimii şi mai slăvită, fără de asemănare, decât Serafimii, care, fără stricăciune, pe Dumnezeu Cuvântul ai născut, pe tine, cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te mărim.