Acatist / Canon de rugăciune catre sfântul Teofilact – 08 Martie

Categories:

Troparul Sfântului Ierarh Mărturisitor Teofilact, Episcopul Nicomidiei, glasul al 6-lea:

Neştiut ai trăit, preafericite, dar Hristos te-a arătat pe tine tuturor, luminând ca un astru, punându-te ca pe o lumină în­ţelegătoare în sfeşnic. Şi ţi-a înmânat tablele dogmelor Du­hului, cu care luminează-ne şi pe noi.

 

Cântarea 1, glasul al 8-lea

Irmosul:

Să cântăm Domnului, Ce­lui Ce a povăţuit pe poporul Său, prin Marea Roşie, că Singur cu Slavă S-a preaslăvit.

Stih: Sfinte Părinte Teofilact, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Stând înaintea Scaunului Stă­pânului, purtătorule de Dum­nezeu Părinte Teofilact, păzeşte pe cei ce cu credinţă săvârşesc sfântă pomenirea ta.

Stih: Sfinte Părinte Teofilact, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Te-a uns pe tine, după vred­nicie, harul Duhului, preaferi­cite, pentru adevăr şi pentru bunătatea obiceiurilor tale.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Ca să dobândeşti cele cereşti, fericite, ai călcat în picioare toate cele pământeşti şi ai ur­mat lui Hristos Dumnezeu.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Cel Ce a binevoit a Se naşte din pântecele tău, Mireasă Dumnezeiască, este tot numai Dorire, Dulceaţă şi Lumină Neapusă, Curată.

 

Cântarea a 3-a

Irmosul:

Tu eşti Întărirea celor ce aleargă la Tine, Doamne, Tu eşti Lumina celor întunecaţi şi pe Tine Te laudă duhul meu.

Stih: Sfinte Părinte Teofilact, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Legilor Stăpânului tău plecându-te, mărite arhiereule, cu Dumnezeiască cuge­tare ai arătat lipsite de jude­cată legile celor fărădelege.

Stih: Sfinte Părinte Teofilact, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Dumnezeiasca şi Preacurata Icoană a lui Hristos ai cinstit-o, arhiereule, lepădându-te de nelegiuirile celor fărădelege.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Suferit-ai mai întâi muceni­cia cugetului, ca un pustnic; iar acum, cu cununa mucenicilor te-ai încununat.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Ca să ne arăţi nouă, Stăpâne, cărarea care duce la sfinţenie, ai locuit cu toată sfinţenia în Pântecele cel Preasfânt.

Irmosul:

Tu eşti Întărirea celor ce aleargă la Tine, Doamne, Tu eşti Lumina celor întunecaţi şi pe Tine Te laudă duhul meu.

 

Cântarea a 4-a

Irmosul:

Auzit-am, Doamne, taina iconomiei Tale, înţeles-am lucrurile Tale şi am preaslăvit Dumnezeirea Ta.

Stih: Sfinte Părinte Teofilact, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Nu ai şovăit înaintea focului ispitelor, preafericite, de Dum­nezeu insuflate şi strălucirea desfătării nu a slăbit puterea ta, Sfinte Părinte Teofilact.

Stih: Sfinte Părinte Teofilact, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Pază gurii tale şi buzelor tale a pus Hristos, cuvioase. Pentru aceasta ai rămas neclintit, când nelegiuiţii s-au adunat împo­triva ta.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Cu răbdare ai aşteptat pe Cel Ce a întărit picioarele tale pe piatră, iar Cel Preaînalt a luat aminte la tine, cel ce te închinai Icoanei Sale.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Izbăviţi fiind de datoria pă­catului, prin naşterea ta, Prea­curată, cântare de mulţumire aducem ţie, Dumnezeiască Mi­reasă.

 

Cântarea a 5-a

Irmosul:

Mânecând strigăm Ţie, Doamne, mântuieşte-ne pe noi. Că Tu eşti Dumnezeul nostru, afară de Tine pe altul nu ştim.

Stih: Sfinte Părinte Teofilact, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Mâinile tale, cu cuvioşie fiind ridicate către Dumnezeu, părin­te de Dumnezeu insuflate, pe cei rău credincioşi au pus pe fugă.

Stih: Sfinte Părinte Teofilact, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

De mâna ta cea dreaptă ţinându-te Domnul, părinte, că­tre desfătarea cea cerească te-a povăţuit.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Străbătând cărarea cea strâmtă, Sfinte Teofilact, ai ajuns la lărgimea Raiului, de Dumnezeu insuflate.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Maica lui Dumnezeu, cei ce nu te recunosc pe tine Născă­toare de Dumnezeu să nu vadă Lumina Cea Născută din tine, Preacurată.

 

Cântarea a 6-a

Irmosul:

Haină luminoasă dă-mi mie, Cel Ce Te îmbraci cu lumina ca şi cu o haină, Mult Milostive Hristoase, Dumnezeul nostru.

Stih: Sfinte Părinte Teofilact, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu înfrânarea supunând simţirile, ai ajuns să-ţi stăpâneşti patimile, Sfinte Teofilact. Şi acum te desfătezi întru stră­lucirile nepătimirii.

Stih: Sfinte Părinte Teofilact, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Pe toţi i-ai învăţat să se închi­ne Icoanei Mântuitorului, stră­lucind cu adevărat prin fapte şi prin învăţături, Părinte Teofilact.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Ca pe un nor care izvorăşte ploaia vieţii, te-a arătat Hristos, părinte, ierarhe al lui Hristos, Sfinte Teofilact.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Mai frumos decât toţi oame­nii este, cu frumuseţea dumnezeirii, Fiul tău, Preacurată, cu toate că a luat pentru noi Trup.

Irmosul:

Haină luminoasă dă-mi mie, Cel Ce Te îmbraci cu lumina ca şi cu o haină, Mult Milostive Hristoase, Dumnezeul nostru.

 

CONDAC, glasul al 2-lea

Podobie: Cele de sus căutând…

Luminător marginilor te-ai arătat, Sfinţite Părinte Teofilact, pro­povăduind Cuvântul Cel de o fiinţă cu Tatăl şi cu Duhul şi ceata Dumnezeieştilor părinţi ai luminat-o, arătându-te plă­cut Preasfintei Treimi, înaintea Căreia stând, roagă-te neîncetat pen­tru noi toţi.

 

Cântarea a 7-a

Irmosul:

Tinerii cei ce au ajuns din Iudeea în Babilon, cu credinţa Treimii, văpaia cuptorului au călcat-o în picioare, cântând: Dumnezeul părinţilor noştri, bine eşti cuvântat!

Stih: Sfinte Părinte Teofilact, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Alergarea cea Dumnezeiască săvârşind şi credinţa ta păzind-o până la capăt, ai primit cununa ostenelilor tale, înţelepte, stri­gând, fericite: Dumnezeul pă­rinţilor noştri, bine eşti cuvântat!

Stih: Sfinte Părinte Teofilact, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Urcându-te în carul Dum­nezeieştilor tale fapte bune, te-ai ridicat întru înălţime; iar acum stai înaintea lui Dumnezeu, strigând: Dumnezeul părinţilor noştri, bine eşti cuvântat!

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Cel Ce a zidit îndeosebi inimile oamenilor şi cunoaşte, purtătorule de Dumnezeu, inima ta cea Dumnezeiască şi a întemeiat într-însa scaune de învăţătură, de trei ori Fericite Părinte Teofilact.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Către tine scap acum, Năs­cătoare de Dumnezeu, rugându-mă să fiu izbăvit cu Acope­rământul şi cu ocrotirea ta cea Dumnezeiască, din greşelile cele cumplite, Binecuvântată Prea­curată, Ceea ce ai născut pe Dumnezeu cu Trup.

 

Cântarea a 8-a

Irmos:

De şapte ori chinuitorul haldeilor a ars nebuneşte cuptorul pentru cinstitorii de Dumnezeu. Dar, văzându-i pe aceştia mântuiţi de o Putere mai mare, Făcătorului şi Izbăvitorului a strigat: tineri, binecuvântaţi-L, preoţi, lăudaţi-L, popoare, preaînălţaţi-L întru toţi vecii!

Stih: Sfinte Părinte Teofilact, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Sălăşluitu-te-ai acum acolo unde este Locaşul celor ce se veselesc, mărturisitorule al adevărului, luptătorule şi lu­mină ţi-a răsărit, Preafericite Părinte Teofilact, ca unui drept care s-a luptat luptele mucenicilor, cu care îm­preună strigi acum: preoţi, lăudaţi-L, popoare, preaînălţaţi pe Hristos întru toţi vecii!

Stih: Sfinte Părinte Teofilact, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Primit-ai cununa răbdării, de Dumnezeu insuflate, că ai locuit cu amărăciune în sur­ghiun, aşteptând să iei plata luptelor tale şi de nădejdea cea bună nu ai fost amăgit, stri­gând lui Hristos: preoţi, lăudaţi-L, popoare, preaînălţaţi-L întru toţi vecii!

Binecuvântăm pe Tatăl şi pe Fiul şi pe Sfântul Duh, Domnul.

Pomenirea ta, de Dumnezeu purtătorule, în chip luminat se săvârşeşte acum, înflăcărând cu lumina mărturisirii. Căci ai cinstit Icoana lui Hristos, a Născătoarei de Dumnezeu şi a tuturor sfinţilor, cu care acum împreună strigi: preoţi, lău­daţi, popoare, preaînălţaţi pe Hristos întru toţi vecii!

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Maica lui Dumnezeu, Prea­curată, rănile sufletului meu şi petele păcatului meu şterge-le, Ceea ce ai născut pe Dumnezeu Cel peste toate, din pântecele tău Neispitit de nuntă, Fecioară Preacurată, pe Care tinerii Îl binecuvântează, preoţii Îl laudă, popoarele Îl preaînalţă întru toţi vecii.

Irmosul:

Să lăudăm, să binecuvântăm şi să ne în­chinăm Domnului, cântându-I şi preaînălţându-L pe Dânsul întru toţi vecii.

De şapte ori chinuitorul haldeilor a ars nebuneşte cuptorul pentru cinstitorii de Dumnezeu. Dar, văzându-i pe aceştia mântuiţi de o Putere mai mare, Făcătorului şi Izbăvitorului a strigat: tineri, binecuvântaţi-L, preoţi, lăudaţi-L, popoare, preaînălţaţi-L întru toţi vecii!

 

Cântarea a 9-a

Irmosul:

Cu adevărat Născătoare de Dumnezeu te mărturisim pe tine, Fecioară Curată, noi cei mântuiţi prin tine şi împreună cu cetele îngereşti pe tine te mărim.

Stih: Sfinte Părinte Teofilact, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

De mari daruri, cu ade­vărat te-ai învrednicit, purtătorule de Dumnezeu, cu cuget răbdător primejduindu-te pentru Hristos, de Dumnezeu fericite.

Stih: Sfinte Părinte Teofilact, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Caută spre noi, cei ce te lău­dăm pe tine, fericite, smulgându-ne din ispite şi din primejdii şi sfărâmând meşteşugirile ere­ziilor.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Cu cumpătare şi cu dreptate vieţuind ca un arătător de cele sfinte, te-ai făcut mucenic lumi­nos, ţesându-ţi porfiră din sângiurile tale.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Ca nişte Zori de ziuă te-ai arătat celor din întuneric şi ce­lor rătăciţi, având în braţele tale pe Hristos, Soarele drep­tăţii, Fecioară.