Acatistul Sfantului Mucenic Veniamin Diaconul – 31 martie

Categories:

CONDACUL 1

Talantul credinţei cel ascuns în adâncul inimii tale l-ai înmulţit întru sudorile chinurilor muceniciei şi umplând vistieria Bisericii cu talanţii rugăciunilor tale, Sfinte Mucenice Veniamin, înveţi pe toţi a cânta împreună cu tine lauda îngerească : Aliluia !

ICOSUL 1

Pe treapta diaconiei fiind chemat de însuşi glasul Cuvântului, luminat-ai cu strălucirea cuvintelor tale pe cei ţinuţi întru întunericul înşelăciunii, care te măresc acum împreună cu noi împletindu-ţi cântări ca acestea:

Bucură-te, stea vestitoare a tainelor Împărăţiei;

Bucură-te, oglindă a înţelepciunii dumnezeieşti;

Bucură-te, nor cuvântător al gândurilor Treimii;

Bucură-te, cununa veseliei mucenicilor;

Bucură-te, luceafăr al dreptei credinţe;

Bucură-te, sălaş sfinţit al Cuvântului;

Bucură-te, tunet înfricoşător ereticilor;

Bucură-te, scut nebiruit al credinţei adevărate;

Bucură-te, plinitorul testamentului iubirii;

Bucură-te, lucrător vrednic al poruncilor lui Hristos;

Bucură-te, piatră nesfărâmată de loviturile înşelăciunii;

Bucură-te, crin plin de mireasma înţelepciunii îngereşti;

Bucură-te, Sfinte Mucenice Veniamin, turn neclintit al mucenicilor lui Hristos !

CONDACUL 2

În temniţă ai fost închis pentru mărturisirea Cuvântului, Sfinte Veniamin, cel ce din temniţa patimilor ai fost slobozit de Hristos şi petreceai ca un înger în trup ostenindu-te a-ţi împodobi haina sufletului cu toate strălucirile faptelor bune în cântări de: Aliluia !

ICOSUL 2

Chezaş pentru slobozirea ta din temniţă făcându-se solul către împărat, ai scăpat din legăturile robiei pământeşti, ca să slujeşti şi mai mult cu lumina cuvintelor tale ca un rob al lui Iisus Hristos, Ce voieşte a primi tu laude ca acestea :

Bucură-te, făclie mărturisitoare a Soarelui dreptăţii;

Bucură-te, că pe piatra răbdării ai rămas neclintit;

Bucură-te, trâmbiţă vestitoare a tainelor Luminii;

Bucură-te, izvor nesecat de înţelepciune;

Bucură-te, moştenitor al vieţii celei veşnice;

Bucură-te, slujitor neobosit al Împăratului ceresc;

Bucură-te, zid nesurpat al tainelor neajunse;

Bucură-te, mângâierea celor greu prigoniţi;

Bucură-te, surparea patimilor de suflet stricătoare;

Bucură-te, casă sfinţită a Treimii;

Bucură-te, râvnă nemistuită pentru viaţa îngerească;

Bucură-te, carte a însemnărilor gândului dumnezeiesc;

Bucură-te, Sfinte Mucenice Veniamin, turn neclintit al mucenicilor lui Hristos !

CONDACUL 3

Prin darul lui Dumnezeu fiind slobozit din legături iarăşi ai strălcuit ca o făclie în sfeşnic, cu razele cuvintelor tale luminând pe păgâni şi aducându-i către Împăratul luminii, Căruia cetele îngereşti Îi cântă neîncetat : Aliluia !

ICOSUL 3

Voind a înmulţi talantul credinţei dat ţie, îmbogăţit-ai în înţelepciune dumnezeiască pe păgâni şi aducându-i ca pe nişte mieluşei în staulul lui Hristos, te-ai învrednicit a primi cununi de cinstire ca acestea:

Bucură-te, făclie a mărturisirii Adevărului;

Bucură-te, cel neclintit pe piatra înţelepciunii;

Bucură-te, că aprinzi făcliile sufletelor cu focul credinţei;

Bucură-te, scut împotriva vrăjmaşilor nevăzuţi;

Bucură-te, că în hambarul ceresc ai adus roadele propovăduirii;

Bucură-te, căci cu untdelemnul Duhului ai mângâiat sufletele întristate;

Bucură-te, că din adâncul rătăcirii ai pescuit pe păgâni;

Bucură-te, că risipeşti degrab norul ispitelor lui veliar;

Bucură-te, corabie încărcată cu darurile rugăciunii;

Bucură-te, că ne îndulceşti marea sărată a vieţii cu rugăciunea ta;

Bucură-te, că după putinţă te-ai făcut icoană a asemănării cu Hristos;

Bucură-te, că nu ai luat în seamă ameninţările împăratului mânios;

Bucură-te, Sfinte Mucenice Veniamin, turn neclintit al mucenicilor lui Hristos !

CONDACUL 4

Auzind împăratul că iarăşi propovăduieşti cu glas mare pe Hristos, Glasul Tatălui în lume, cu mai mare mânie s-a pornit asupra ta, însă tu în pace cu glasul inimii cântai Împăratului vieţii: Aliluia !

ICOSUL 4

Ţepuşi ascuţite de trestii sub unghii ai primit, dar privind la icoana răstignirii Celui Ce suliţă în coastă a primit pentru mântuirea noastră, ai răbdat toate cu nădejde, primind de la îngeri pentru nevoinţa ta cântări de laudă ca acestea :

Bucură-te, cel neclintit pe temelia răbdării;

Bucură-te, că nu te-ai înfricoşat de mânia de fiară a păgânilor;

Bucură-te, că prin chinuri ţi-ai gătit odihna cerească;

Bucură-te, că ţi-ai zidit casa sufletului pe stânca răbdării;

Bucură-te, că durerile le-ai socotit desfătări;

Bucură-te, oglindă a duhovniceştilor vederi;

Bucură-te, punte nestricată a rugăciunii;

Bucură-te, vas plin de mireasma darurilor cereşti;

Bucură-te, că prin pătimire patima Celui fără de patimă ai închipuit;

Bucură-te, pahar plin de nectarul iubirii;

Bucură-te, căci cu sângele tău ai pecetluit taina iubirii;

Bucură-te, chimval vestitor de taine dumnezeieşti;

Bucură-te, Sfinte Mucenice Veniamin, turn neclintit al mucenicilor lui Hristos !

CONDACUL 5

Fiind îmbrăcat în armura Duhului chinurile slobozite asupra ta de tiran le socoteai ca pe nişte pânze de păianjen şi cu îngerii ţeseai din cuvinte cântări de: Aliluia !

ICOSUL 5

Cu ţepuşă de trestie ascuţită dureri cumplite ţi-a pricinuit nesuferitul tiran, dar privind cu ochii sufletului la Cel Ce cu trestie a primit a fi lovit, ca să scrie lui Adam iertare, ai răbdat până la sfârşit, fiind lăudat de îngeri aşa :

Bucură-te, munte neclintit în răbdare;

Bucură-te, că prin pătimire ţi-ai agonisit cununa Vieţii;

Bucură-te, trestie a rugăciunii ce ne scrii iertare;

Bucură-te, că nu te-ai plecat asupritorului neîmpăcat;

Bucură-te, că ai ruşinat pe cel învecht în răutate;

Bucură-te, pom duhovnicesc plin de roadele înţelepciunii;

Bucură-te, moştenitorule al cămărilor cereşti;

Bucură-te, că ai nimicit pe vrăjmaşii cei înţelegători;

Bucură-te, biruinţă nerăpită împotriva celor răi ;

Bucură-te, sălaş preacurat al Cuvântului;

Bucură-te, că prin durere desfătarea cerească ai agonisit;

Bucură-te, căci chinurile nu ai ocolit şi ai luat plata răbdării;

Bucură-te, Sfinte Mucenice Veniamin, turn neclintit al mucenicilor lui Hristos !

CONDACUL 6

În cumplite chinuri ale trupului ţi-ai dat sufletul în mâinile Mântuitorului, Celui Care pentru noi pe cruce a băut paharul chinurilor, ca să ne aşeze pe noi la masa cerească în Împărăţia Sa şi să-I cântăm cu îngerii: Aliluia !

ICOSUL 6

Cununa slavei ai luat din mâna dumnezeiască, fericite mucenice Veaniamin, ca unul ce ai urcat scara nevoinţelor cu întreagă înţelepciune şi de groaza chinurilor nu te-ai înfricoşat, purtând în vasul inimii bogăţia darurilor dumnezeişti, pe care dăruieşte-o şi celor ce te cinstesc pe tine aşa:

Bucură-te, mărturisitor ales al tainelor Treimii;

Bucură-te, vistierie prea bogată a darurilor Vieţii;

Bucură-te, că reverşi izvoare de mângâiere celor necăjiţi;

Bucură-te, întărirea cea mare a mucenicilor lui Hristos;

Bucură-te, condei cu care Duhul a scris cuvintele mărturisirii Cuvântului;

Bucură-te, că întru bucuria Tatălui ai intrat ca un fiu al Împărăţiei;

Bucură-te, mare apărător de primejdii al celor ce te cinstesc pe tine;

Bucură-te, pildă prea minunată de mărturisire;

Bucură-te, înfricoşătoare privire taberelor vrăjmaşilor nevăzuţi;

Bucură-te, că pentru dureri te-ai învrednicit de cămara desfătării cereşti;

Bucură-te, rugător neîncetat pentru cei ce aleargă la acoperământul rugăciunilor tale;

Bucură-te, că ai înmulţit întru înţelepciune talantul credinţei;

Bucură-te, Sfinte Mucenice Veniamin, turn neclintit al mucenicilor lui Hristos !

CONDACUL 7

Ochii inimii ridicând către Cel Ce S-a răstignit pe Cruce şi a apus înaintea soarelui zidit, ca să slobozească pe Adam din încremenirea în întunericul iadului, te-ai stins din viaţă cu nădejdea mântuirii, cântând Stăpânului: Aliluia !

ICOSUL 7

Capul şarpelui ai zdrobit cu arma răbdării tale stăruitoare şi pentru Capul Bisericii vărsându-ţi sângele, te-ai învrednicit a fi mutat lângă izvoarele Raiului, ca să te îndulceşti de curgerea laudelor îngereşti:

Bucură-te, piatră nesfărâmată a răbdării ;

Bucură-te, surpător al curselor diavoleşti;

Bucură-te, moştenitor al frumuseţilor tainice ale Raiului;

Bucură-te, că acum te îndulceşti de imnele dumnezeieşti;

Bucură-te, căci cu picăturile sângelui tău ţi-ai împodobit haina sufletului;

Bucură-te, minte stăpânitoare peste patimile de ocară;

Bucură-te, căci prin mucenicie ai luat vrednicie împărătească;

Bucură-te, că slujeşti în rugăciune în oastea Cuvântului;

Bucură-te, neadormit păzitor al celor ce te cinstesc;

Bucură-te, că risipeşti norii necazurilor celor din încercări;

Bucură-te, mir al înţelepciunii îndulcind minţile cele curate;

Bucură-te, chimval ce chemi pe toţi la Lumină;

Bucură-te, Sfinte Mucenice Veniamin, turn neclintit al mucenicilor lui Hristos !

CONDACUL 8

În via lui Hristos ai lucrat cu toată vrednicia, aducând pe mulţi păgâni la lumina credinţei, iar acum smulge gândurile patimilor din pământul inimii noastre, ca să cântăm Domnului cu mulţumire: Aliluia !

ICOSUL 8

Întunericul temniţei ai răbdat, ca să te veseleşti de lărgimea Raiului celui luminat şi paharul chinurilor bând până la sfârşit te îndulceşti acum de vinul cel tainic al veseliei, primind de la îngeri glasuri de cântări ca acestea :

Bucură-te, că în temniţa iubirii dumnezeieşti te-ai ascuns;

Bucură-te, că în cămara inimii tale ai odihit pe Hristos;

Bucură-te, căci cu plugul rugăciunii ai arat pământul inimii;

Bucură-te, că Domnului ai adus roadele ostenelilor tale;

Bucură-te, cel binecuvântat spre a purta crucea mărturisirii lui Hristos;

Bucură-te, fiul cel ales a sluji bunăvoinţei Tatălui;

Bucură-te, căci te-ai umplut de Duh Sfânt ca un alt Sfânt Ştefan;

Bucură-te, icoană prea luminată a muceniciei;

Bucură-te, că ai sfărâmat toate cursele vrăjmaşului neîmpăcat;

Bucură-te, că în liniştea rugăciunii te-ai cufundat;

Bucură-te, căci tulburarea ispitelor nu ţi-a clintit gândul mărturisirii;

Bucură-te, piatră de mare preţ în vistieria Bisericii;

Bucură-te, Sfinte Mucenice Veniamin, turn neclintit al mucenicilor lui Hristos !

CONDACUL 9

Ca o slugă bună şi credincioasă ai înmulţit darul lui Hristos din destul, iar acum nu încetezi a fi sprijinitor celor ce au trebuinţă de întărire în propovăduirea Cuvântului, cântându-I Acestuia cu credinţă: Aliluia !

ICOSUL 9

Darul înţelepciunii Cuvântului umbrindu-te, ca un soare ai strălucit cu razele cuvintelor Duhului, cu acestea scriind în cărţile inimilor întunecate slovele iubirii Tatălui, pe Care roagă-L să fie milostiv celor ce te cinstesc pe tine aşa :

Bucură-te, condei scriitor al tainelor nevăzute;

Bucură-te, gură bine grăitoare a mărturisirii Tatălui;

Bucură-te, sălaş sfinţit întru care S-a odihnit Cuvântul;

Bucură-te, vas prea luminat în care au încăput darurile Duhului;

Bucură-te, cel împreună cu îngerii lăudător al Treimii;

Bucură-te, că ai aflat milă înaintea Împăratului tuturor;

Bucură-te, că opreşti necazurile noastre cu lumina rugăciunii tale;

Bucură-te, că îmblânzeşti pornirile patimilor noastre;

Bucură-te, că ne întăreşti pe piatra răbdării;

Bucură-te, nor ce picură înţelepciune dumnezeiască;

Bucură-te, apărător al celor nedreptăţiţi;

Bucură-te, că din temniţa păcatelor scoţi pe cei greşiţi;

Bucură-te, Sfinte Mucenice Veniamin, turn neclintit al mucenicilor lui Hristos !

CONDACUL 10

Scara muceniciei urcând până la sfârşit sprijinit de îngeri, mâna Cuvântului te-a înălţat în cămările mucenicilor împreună cu care roagă-te să afle întărire în răbdare cei ce strigă Ziditorului: Aliluia !

ICOSUL 10

Ca un luceafăr răsărind pe cerul Bisericii lui Hristos trimiţi razele minunilor către cerul minţilor întunecate şi trezeşti pe toţi din noaptea păcatului, ca să afle mila Domnului mărindu-te pe tine aşa:

Bucură-te, că ne păzeşti de săgeţile vrăjmaşilor nevăzuţi;

Bucură-te, că te veseleşti în ceata mucenicilor lui Hristos;

Bucură-te, că ne descui vistieriile îndurărilor dumnezeieşti;

Bucură-te, că pe calea smereniei ai ajuns la înălţimea slavei;

Bucură-te, că din legăturile durerilor ne scoţi cu sabia rugăciunii tale;

Bucură-te, că nu te-ai plecat până la sfârşit înşelăciunii;

Bucură-te, că ai mustrat pe cei ce se împotriveau Adevărului;

Bucură-te, căci cu blândeţe ne îndreptezi la izvorul pocăinţei;

Bucură-te, că primeşti pe toţi cei lipsiţi de ajutor;

Bucură-te, că te avem rugător neîncetat la tronul Treimii;

Bucură-te, că prin tine noi, întunecaţii, aflăm îndrăzneală înaintea Luminii;

Bucură-te, că ne înlesneşti călătoria pe marea vieţii;

Bucură-te, Sfinte Mucenice Veniamin, turn neclintit al mucenicilor lui Hristos !

CONDACUL 11

Durerile mâinilor şi ale picioarelor ai răbdat pentru Cel Care răstignit pe Cruce ne-a iscălit nouă iertare cu mâna Sa şi a oprit alunecarea în păcat, cu piciorul înţelegător al gândului, a celor ce Îi cântă Lui: Aliluia!

ICOSUL 11

Slujitor al Luminii fiind, ai împărtăşit din destul lumina înţelepciunii celor ce dormeau întru întunericul pierzării, iar acum cu fecioarele cele înţelepte ai intrat în cămara de nuntă, ţinând în mâini făclii de laude ca acestea primite de la cei ce te cinstesc aşa:

Bucură-te, cel ce ai fost înţelepţit de Dumnezeu;

Bucură-te, căci cu râvnă ţi-ai plinit datoria propovăduirii;

Bucură-te, că pe cei rătăciţi ai adus în staulul Marelui Păstor;

Bucură-te, fluier ce ne cheamă pe păşunea laudelor cereşti;

Bucură-te, că frica chinurilor nu ai cunoscut;

Bucură-te, că întăreşti pe cei neputincioşi şi prigoniţi;

Bucură-te, apărător neîndoielnic al celor nedreptăţiţi;

Bucură-te, că în ceata Sfinţilor ai aflat mărire;

Bucură-te, că îndulceşti amărăciunea necazurilor noastre;

Bucură-te, că scoţi pe toţi din tulburarea vrăjmaşilor;

Bucură-te, că la umbra rugăciunii tale aflăm pace sufletelor;

Bucură-te, că pe toţi chemi pe calea smeritei cugetări;

Bucură-te, Sfinte Mucenice Veniamin, turn neclintit al mucenicilor lui Hristos !

CONDACUL 12

Fiind însetat de mântuire tot paharul chinurilor ai băut, iar acum noi, cei ce însetăm de milă fiind istoviţi de alergarea prin deşertul patimilor, spre tine ne îndreptăm paşii gândurilor ca să ne adăpi din izvorul cântărilor de: Aliluia !

ICOSUL 12

Sfinte Mucenice Veniamin, nebunia perşilor ai defăimat şi la limanul înţelepciunii ai îndreptat pe cei rătăciţi pe căile necredinţei; deci, nouă, celor ce, deşi suntem în dreapta credinţă, nebunia patimilor nu am lepădat, ne întinde mână de ajutor ca întru ridicarea prin pocăinţă să-ţi aducem mulţumiri ca acestea:

Bucură-te, sabie a rugăciunii înfricoşătoare vrăjmaşilor nevăzuţi;

Bucură-te, văpaie de foc ce mistuie gândurile rele;

Bucură-te, că ne scoti din marea cugetelor deşertăciunii;

Bucură-te, fântână a înţelepciunii ce umpli adâncul inimilor noastre;

Bucură-te, ploaie cerească a tainelor Luminii;

Bucură-te, strajă tare la uşa inimilor noastre;

Bucură-te, luminător al minţilor umbrite de păcat;

Bucură-te, că deschizi ochii inimilor spre vederea Cuvântului;

Bucură-te, că stingi văpaia patimilor noastre cumplite;

Bucură-te, că îmblânzeşti degrabă pe cei ce ne necăjesc;

Bucură-te, solitor neîncetat al mântuirii celor rătăciţi;

Bucură-te, moştenitor al slavei negrăite a Cuvântului;

Bucură-te, Sfinte Mucenice Veniamin, turn neclintit al mucenicilor lui Hristos !

CONDACUL 13

O, Sfinte Mucenice Veniamin, cununa prea strălucită a purtătorilor de chinuri, cel ce prin răbdarea ta stăruitoare ţi-ai agonisit în cer plata mântuirii, pe noi, cei străini de orice nevoinţă duhovnicească ne întăreşte a răbda mucenicia necazurilor, ca să intrăm în cămara lui Hristos cu haină curată a sufletului şi să cântăm împreună cu tine şi cu cetele îngereşti: Aliluia ! (Acest Condac se spune de 3 ori)

ICOSUL 1

Pe treapta diaconiei fiind chemat de însuşi glasul Cuvântului, luminat-ai cu strălucirea cuvintelor tale pe cei ţinuţi întru întunericul înşelăciunii, care te măresc acum împreună cu noi împletindu-ţi cântări ca acestea:

Bucură-te, stea vestitoare a tainelor Împărăţiei;

Bucură-te, oglindă a înţelepciunii dumnezeieşti;

Bucură-te, nor cuvântător al gândurilor Treimii;

Bucură-te, cununa veseliei mucenicilor;

Bucură-te, luceafăr al dreptei credinţe;

Bucură-te, sălaş sfinţit al Cuvântului;

Bucură-te, tunet înfricoşător ereticilor;

Bucură-te, scut nebiruit al credinţei adevărate;

Bucură-te, plinitorul testamentului iubirii;

Bucură-te, lucrător vrednic al poruncilor lui Hristos;

Bucură-te, piatră nesfărâmată de loviturile înşelăciunii;

Bucură-te, crin plin de mireasma înţelepciunii îngereşti;

Bucură-te, Sfinte Mucenice Veniamin, turn neclintit al mucenicilor lui Hristos !

CONDACUL 1

Talantul credinţei cel ascuns în adâncul inimii tale l-ai înmulţit întru sudorile chinurilor muceniciei şi umplând vistieria Bisericii cu talanţii rugăciunilor tale, Sfinte Mucenice Veniamin, înveţi pe toţi a cânta împreună cu tine lauda îngerească : Aliluia !

Rugăciune către Sfantul Mucenic Veniamin Diaconul

O, Sfinte Mucenice Veniamin, cel ce prin focul chinurilor de multe feluri ai trecut şi ai rămas ca o făclie nestinsă a mărturisirii lui Hristos, alungă de la noi viforul ispitelor şi la limanul păcii ne povăţuieşte. Bătăi primind pentru Cel Care pentru mântuirea noastră a răbdat loviturile celor fărădelege, ţi-ai agonisit cununa răbdării. Acum pe noi, cei ce suntem biciuiţi de patimi, cu rugăciunile tale ne scoate la odihna nepătimirii. Îmblânzeşte pornirile vrăjmaşilor asupra noastră şi ne dă trecere netulburată pe cărările mântuirii. Întăreşte paşii gândurilor noastre pe calea smeritei cugetări şi dă-ne nouă ca din toată inima să plinim porunca Preaiubitului nostru Mântuitor, Cel Ce a arătat lămurit prin faptă şi cuvânt că Cel Ce voieşte a fi mai mare se cuvine a fi slujitorul tuturor. Toate legăturile dezbinării le strică fericite, cu puterea mijlocirii Tale şi întăreşte dragostea întru Hristos între cei ce se nevoiesc cu frică de Dumnezeu pe calea mântuirii. Dezrădăcinează spinii urii şi ai altor patimi din inimile cele lipsite de cunoaşterea iubirii Domnului şi în armura răbdării neputinţelor aproapelui îmbracă sufletele noastre, ca să ne arătăm prin iubire curată aspru mustrători ai încercărilor neputincioase ale lui Veliar.

Întoarce privirea inimilor noastre spre cei necăjiţi care au trebuinţă de ajutorul nostru şi dobândeşte pentru noi de la Hristos lumina înţelepciunii, ca bine să petrecem noaptea acestei vieţi şi să ne învrednicim a vedea mai înainte de sfârşitul pământesc pe cerul inimilor noastre pe Răsăritul Cel de sus, Cel Ce cheamă pe toţi din negura greşelilor la lumina pocăinţei spre dobândirea veşnicei odihne întru lumina iubirii Preasfintei Treimi.

Ca unul ce slujeşti în Biserica lui Hristos, fiind mai mare între diaconi, căzând înaintea tronului Stăpânului tuturor cere cu stăruinţă să nu se stingă făclia înţelepciunii mai marilor noştri păstori, ca bine să povăţuiască turma pe calea Adevărului şi să afle plata ostenelilor lor în ceruri când Dreptul Judecător va veni să răsplătească tuturor. Atunci arată-ne neosândiţi şi pe noi, cei ce suntem purtaţi de tulburările acestei lumi în adâncurile multor păcate. În ceasul sfârşitului nostru să ne întinzi mână de ajutor, izbăvindu-ne de toată mânia vrăjmaşilor nevăzuţi şi făcând îndelungă rugăciune spre iertarea noastră şi primirea în cămara Cuvântului. Luând împreună rugători pe Maica Domnului şi cetele tuturor puterilor cereşti şi ale tuturor Sfinţilor, cere pace lumii, surparea eresurilor, vreme de pocăinţă şi mare milă.

Ca unul ce acum te veseleşti în grădinile Raiului întipăreşte şi pe cărările inimii mele paşii rugăciunilor tale şi sădeşte în pământul minţii noastre seminţele gândurilor dumnezeieşti, pe care să le arătăm în lumina Duhului, sub căldura iubirii Tatălui şi în ploaia milostivirii Cuvântului aducătoare de roadele faptelor bune spre slava Preasfintei Treimi şi dobândirea mântuirii sufletelor. Amin.

Cuvine-se, cu adevărat, să te fericim pe tine, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită şi prea nevinovată şi Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce eşti mai cinstită decât Heruvimii şi mai slăvită, fără de asemănare, decât Serafimii, care, fără stricăciune, pe Dumnezeu Cuvântul ai născut, pe tine, cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te mărim.

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi. Amin.