Acatistul sfântului Irineu de Sirmium – 06 Aprilie

Categories:

Troparul Sfântului, glasul 4

Cu harul arhieriei lui Hristos fiind împodobit, ai strălucit prin păstorirea creștinilor din Sirmium; rămânând statornic în credință, ai batjocorit jertfele idoleșți, pe dregatorul Prob l-ai înfruntat și la slujirea Treimii de o ființă i-ai îndreptat pe păgâni. Pentru această, pildă fiind Bisericii lui Hristos, Sfinte Ierarhe Irineu, roagă-te pentru sufletele noastre.

Condacul 1

Sfinte Părinte Ierarhe Irineu, ție, că unui ales pastor duhovnicesc și luminator al credincioșilor creștini în Sirmium, mare mărturisitor al lui Hristos și următor al Pătimirilor Domnului, îți aducem cu bucurie aceste smerite laude și cu dragoste îți cântăm: Bucură-te, Sfinte Ierarhe Irineu, Mucenicul lui Hristos!

Icosul 1

Fiind luminat cu Duhul Sfânt, deși tânăr cu vârstă, că o făclie în sfeșnic te-ai arătat, Părinte Ierarhe Irineu, pentru care ai fost ales pastor și povățuitor sufletesc al dreptslavitorilor creștini din Sirmium, îndemnându-i pe toți la credință curată și la viețuire duhovnicească, pentru care și noi cu umilință îți aducem laudele acestea:

Bucură-te, cel ce din copilărie ai deprins dreapta credință;

Bucură-te, cel ce de tânăr ai strălucit că lumina în sfeșnic;

Bucură-te, cel chemat la vrednicia de episcop;

Bucură-te, pastor bun al credincioșilor din Sirmium;

Bucură-te, cel ce ai povățuit pe păstoriți la mântuire;

Bucură-te, iubitor de viețuire duhovnicească;

Bucură-te, cel tânăr cu vârstă, dar desăvârșit cu înțelepciunea;

Bucură-te, cel ce ai fost luminat de Duhul Sfânt;

Bucură-te, următor al Preotului Mucenic Montanus;

Bucură-te, cel ce ai avut pildă și pe sfânta Maximă;

Bucură-te, părinte duhovnicesc al multor Sfinți din Sirmium;

Bucură-te, mărturisitor al dreptei credințe împreună cu aceștia;

Bucură-te, Sfinte Ierarhe Irineu, Mucenicul lui Hristos!

Condacul 2

În vremea când, de frică prigonitorilor păgâni, creștinii se rugau în locuri tainice, tu, Sfinte Irineu, propovăduind cuvântului lui Dumnezeu cu sfințenie și înțeleaptă stăruință, ai povățuit turmă cea cuvantatoare cu învățătură Sfintei Evanghelii și, slujind totdeauna adevăratului Dumnezeu, i-ai îndemnat pe toți credincioșii să-I slujească numai Lui și să I se închine în duh și în adevărneîncetat cântându-I: Aliluia!

Icosul 2

După ce împărații români au început grea prigoană asupra creștinilor, preotul Montanus și soția să Maximă din Singidunum au primit cununa muceniciei pentru dreapta credință în cetatea Sirmium. Acolo și tu, slujitorule al lui Hristos, Irineu, că episcop al acelei cetăți, ai fost prins și întemnițat pentru râvna cu care propovaduiai pe Hristos, adevăratul Dumnezeu și Mântuitorul lumii; de aceea, îți cântăm așa:

Bucură-te, cel întemnițat pentru îndrăzneala propovăduirii;

Bucură-te, slujitor al lui Hristos, Mântuitorul lumii;

Bucură-te, cel ce ai păstorit Biserica în vreme de prigoană;

Bucură-te, cel stăruitor în vestirea Evangheliei;

Bucură-te, cel ce ai chemat pe oameni să se închine numai lui Dumnezeu;

Bucură-te, cel ce ai îndemnat la închinarea în duh și în adevăr;

Bucură-te, cel ce te-ai rugat pentru mântuirea pastoritilor;

Bucură-te, râvnitor de înalta viețuire duhovnicească;

Bucură-te, cel ce ai suferit pentru necredința progonitorilor tăi;

Bucură-te, doritor de patrie cerească;

Bucură-te, cununa Mucenicilor din Sirmium;

Bucură-te, cel ce ai dat pastoritilor tăi pildă de dreapta mărturisire;

Bucură-te, Sfinte Ierarhe Irineu, Mucenicul lui Hristos!

Condacul 3

Mărturisitorul lui Hristos, Irineu, fiind adus la înfățișare, dregatorul Prob i-a poruncit să se supună poruncilor împărăteșți și să aducă jerfta idolilor, că nu-L cunoastea pe adevăratul Dumnezeu, Făcătorul cerului și al pământului, de aceea nu-L cinstea și nu-L laudă precum făceau creștinii și nici nu știa să-I cânte Lui: Aliluia!

Icosul 3

Nelegiuitul Prob te îndemna să te lepezi de Domnul nostru Iisus Hristos, ceea ce însemna pentru ține moarte și osânda pentru veșnicie; dar tu, Sfinte Ierarhe Irineu, că un ales al lui Dumnezeu, ai zis: Cel ce jertfește la alți dumnezei, afară de Domnul, va pieri! De aceea, ai primit ajutor ceresc, putere și statornicie în dreapta credință, că să-L mărturiseșți cu îndrăzneala pe Hristos, pentru care noi te cinstim cu aceste laude:

Bucură-te, cel adus înaintea dregatorului pagan;

Bucură-te, cel ce ai stat neplecat în față chinurilor;

Bucură-te, cel ce ai defăimat nedreptele porunci împărăteșți;

Bucură-te, cel ce ai vestit paganilor pe Dumnezeu;

Bucură-te, cel ce ai spus: jertfirea la alți dumnezei este moarte!

Bucură-te, cel binecuvântat de Dumnezeu să spui adevărul;

Bucură-te, cel statornic în dreapta credință;

Bucură-te, cel stăruitor în rugăciune;

Bucură-te, vrednic mărturisitor al lui Hristos;

Bucură-te, rugător împreună cu Mucenicii din Sirmium;

Bucură-te, slujitor în soborul Sfinților Ierarhi;

Bucură-te, cel scos de Domnul din mijlocul răutății;

Bucură-te, Sfinte Ierarhe Irineu, Mucenicul lui Hristos!

Icosul 4

Fiind luminat de Duhul Sfânt, fericitul Irineu a răspuns hotărât dregatorului: Mi s-a poruncit să primesc chinurile, mai degrabă decât să jertfesc demonilor, tagaduindu-L pe Dumnezeu. Mă bucur dacă voi fi chinuit, să că fiu și eu părtaș la patimirile Domnului. Astfel, incredintandu-ne și pe noi de puterea cuvintelor tale și de împlinirea lor în fapte, Sfințite Mucenice al lui Hristos, te lăudăm, zicând:

Bucură-te, cel ce ai fost amenințat de dregător cu moartea;

Bucură-te, răbdător de suferințe trecătoare;

Bucură-te, cel ce ai scăpat de chinurile veșnice;

Bucură-te, cel ce, pentru nevoință ta, cununa sfințeniei ai dobândit;

Bucură-te, cel mărturisit de Domnul înaintea Tatălui ceresc;

Bucură-te, cel ce ai primit chinurile vremelnice cu bucurie;

Bucură-te, cel ce te-ai depărtat de jertfele demonilor;

Bucură-te, cel ce ți-ai păzit conștiința curată;

Bucură-te, cel ce nu ai tăgăduit, ci ai mărturisit pe Dumnezeu;

Bucură-te, cel ce ai încredințat pe dregător de acest adevăr;

Bucură-te, cel ce ai dorit să fii părtaș la patimirile lui Iisus;

Bucură-te, cel ce din tinerețe te-ai adus jertfă curată lui Dumnezeu;

Bucură-te, Sfinte Ierarhe Irineu, Mucenicul lui Hristos!

Condacul 5

După ce păgânii l-au supus la chinuri pe mărturisitorul lui Hristos, Irineu, nelegiuitul dregător Prob i-a vorbit din nou, îndemnându-l să jertfească idolilor. Dar Sfântul Irineu a răspuns că suferințele pe care le îndură acum nu sunt decât o dreapta mărturisire a credinței sale în Dumnezeu, Căruia I-a jertfit întotdeauna, cântându-I: Aliluia!

Icosul 5

Toți s-au minunat de suferințele și de chinurile pe care le-ai îndurat pentru mărturisirea lui Hristos, până și cei mai apropiați ai tăi, prieteni și rudenii, soția și copiii. Aceștia te îndemnau să jerfesti idolilor, să că scapi cu viață. De aceea, toți lăcrimau și te rugau: Ai milă de floarea tinereții tale! Tu însă, Sfinte, ai dorit mai mult să te bucuri de prietenia Sfinților și de ocrotirea lui Dumnezeu, pentru care îți cântăm:

Bucură-te, cel ce ai adus pururea lui Dumnezeu jertfe duhovniceșți;

Bucură-te, mărturisitor al dreptei credințe prin nedreaptă suferință;

Bucură-te, cel ce ai uimit pe toți prin răbdarea chinurilor;

Bucură-te, doritor cu ardoare al tinereții veșnice;

Bucură-te, cel ce ai ales prietenia Sfinților;

Bucură-te, primitor de har și milă de la Dumnezeu;

Bucură-te, cel ce ai fost primit între aleșii Săi;

Bucură-te, cel ce ai avut nădejdea cea plină de bucurie;

Bucură-te, cel ce ai fost dăruit cu mari binefaceri;

Bucură-te, cel ispitit și încercat, dar aflat vrednic de Dumnezeu;

Bucură-te, cel în care împărățește Duhul Sfânt;

Bucură-te, înaintemergător al pastoritilor tăi în Împărăția cerurilor;

Bucură-te, Sfinte Ierarhe Irineu, Mucenicul lui Hristos!

Condacul 6

Fiind cuprins de dorirea Împărăției cerurilor și având înaintea ochilor cuvintele Domnului, Care a zis: De cel ce se va lepăda de Mine înaintea oamenilor și Eu mă voi lepăda de el înaintea Tatălui Meu, care este în ceruri, alesule Ierarh Irineu nu a răspuns rudeniilor sale, de vreme ce dorea cu ardoare să ajungă la împlinirea chemării de sus și împreună cu Îngerii să cânte lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 6

Că un făcător de pace, potrivit numelui tău, te-ai împodobit cu tăcerea și te rugai în taină; iar Prob dregatorul, văzând că nu poate să te înduplece nici cu ademeniri, nici cu amenințări, a poruncit să fii adus în față idolilor la miezul nopții că să jerfesti fără să te vadă mulțimea, și, astfel, să fii cruțat de chinuri; dar ai rămas neclintit în credință, purtând în suflet pacea lui Hristos, având în minte rugăciunea, iar în inima dragostea de Dumnezeu, pentru care grăim ție acestea:

Bucură-te, pastor jerfelnic al Bisericii;

Bucură-te, cel ce porți în suflet pacea lui Hristos;

Bucură-te, cel ce ai avut pe Dumnezeu totdeauna înaintea ochilor;

Bucură-te, vestitor al lui Hristos înaintea oamenilor;

Bucură-te, propovăduitor al bunelor vestiri de mântuire;

Bucură-te, martusitor al credinței și prin tăcere, și prin cuvânt;

Bucură-te, cel chemat de sus la slujirea arhierească;

Bucură-te, purtător al numelui și al duhului păcii;

Bucură-te, cel ce ai vestit Evanghelila cu timp și fără timp;

Bucură-te, cel ce inaintai pururea în viață duhovnicească;

Bucură-te, viteaz patimitor pentru Adevăr;

Bucură-te, a noastră pildă de credință neclinitita;

Bucură-te, Sfinte Ierarhe Irineu, Mucenice al lui Hristos!

Condacul 7

Statornic fiind în dreapta credință, întemeiat pe învățătură Sfintei Scripturi și, mai ales, știind Cui ai crezut, Părinte Ierarhe Irineu, nu te-ai supus îndemnurilor stăruitoare ale dregatorului pagan, ci ai zis: Fă ceea ce ți s-a poruncit, și să nu aștepți de la mine să jertfesc idolilor, că sunt slujitor al lui Hristos, Căruia Îi cant: Aliluia!

Icosul 7

Plin fiind de manie și rușinat în față mulțimii, păgânul dregător a poruncit să fii bătut cumplit, iar tu, Sfinte, primind cu bucurie suferințele trupești te-ai întărit în hotărârea de a-L mărturisi pe Hristos până la sfârșitul vieții, pentru care vrednic ești de laudele acestea:

Bucură-te, cel hrănit cu învățătură Sfintelor Scripturi;

Bucură-te, cel ce ai avut bună îndrăznire a-L mărturisi pe Hristos;

Bucură-te, cel ce ai zis judecătorului să nu aștepte lepădarea ta;

Bucură-te, cel ce ai mâniat pe păgâni prin statornicie;

Bucură-te, cel ce ai rușinat pe dregător prin tăria ta sufletească;

Bucură-te, cel ce ai îndurat de la păgâni multe chinuri;

Bucură-te, cel ce ai îndemnat pe toți să caute adevărul;

Bucură-te, învățător al credincioșilor prin fapte bune;

Bucură-te, nevoitor plin de dorul veșniciei;

Bucură-te, cel ce nu ai defăimat pe prigonitor, ci doar poruncile lui;

Bucură-te, cel ce nu ai luat în seama credință deșartă a păgânilor;

Bucură-te, cel ce ai chivernisit bine viață această trecătoare;

Bucură-te, Sfinte Ierarhe Irineu, Mucenicul lui Hristos!

Condacul 8

Având nădejde mare în ajutorul lui Dumnezeu, Sfinte Ierarhe Irineu, ai mărturisit: Am pe Dumnezeu, Căruia am învățat să-L slujesc din copilărie. Lui mă închin. El mă întărește în toate și Lui Îi aduc jertfă, iar idolilor făcuți de mâini omeneșți nu li se cuvine nicio cinstire! De aceea, numai lui Dumnezeu celui în Treime Închinat Îi cântai: Aliluia!

Icosul 8

Fiind amenințat cu moartea de către dregătorul Prob, Mucenice Irineu, ai grăit cu îndrăzneala: Prin chinurile pe care crezi că mi le-ai făcut, dar pe care nu le simt, sunt ferit de moarte, când primesc pentru Domnul viață veșnică! Auzind și noi acestea, ne minunăm de înțelegerea creștinească și de vitejia sufletească pe care le-ai dovedit în făță primejdiei morții și te lăudăm cu cântări că acestea:

Bucură-te, cel ce ai zis: Am pe Dumnezeu și Lui mă închin;

Bucură-te, cel ce ai învățat să-I slujeșți Lui din copilărie;

Bucură-te, cel întărit de Domnul spre tot lucrul cel bun;

Bucură-te, cel ce ai cinstit pe Hristos și Lui I-ai adus jertfă;

Bucură-te, cel ce ai strigat că idolilor nu li se cuvine nicio jertfă;

Bucură-te, cel ce, prin har, nu ai simțit chinurile;

Bucură-te, cel ce, prin mucenicie, ai primit viață veșnică;

Bucură-te, cel cu minunată înțelegere creștinească;

Bucură-te, cel ce ai avut curaj să înfrunți cruzimea dregatorului;

Bucură-te, slujitor minunat al lui Iisus Mântuitorul;

Bucură-te, cel însoțit în rugăciune de Mucenicii din Sirmium;

Bucură-te, rugător și veghetor pentru turmă ta cuvantatoare;

Bucură-te, Sfinte Ierarhe Irineu, Mucenicul lui Hristos!

Condacul 9

Având ochii ațintiți spre fereastră veșniciei și gândul la Împărăția cerurilor, Sfinte, când ai auzit de amenințarea cu moartea, ai zis: o învățătură a Domnului meu Iisus Hristos spune: Cel ce iubește pe tată ori pe mama mai mult decât pe Mine, nu este vrednic de Mine. De aceea, voiesc să mă fac vrednic de Domnul meu că să dobândesc Împărăția cerurilor și nădăjduiesc că și toți cei dragi ai mei să înțeleagă această, cântând cu mine lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 9

Neputând Prob să te înduplece a te lepăda de Domnul Hristos, a poruncit să ți se taie capul cu sabia și să fii aruncat în apele răului Sava, care se varsă în Dunăre. Astfel, Sfinte Irineu, că un plăcut al lui Dumnezeu ai ajuns la capătul alergării, potrivit Scripturii care zice: Dreptul care va ajunge să se sfârșească, întru odihhna va fi și, făcându-se plăcut, Dumnezeu l-a iubit; de aceea, te cinstim în cântări că acestea:

Bucură-te, cel ce ai avut ochii ațintiți spre veșnicie;

Bucură-te, neîncetat cugetător la Împărăția cerurilor;

Bucură-te, cel amenințat de guvernator cu moartea;

Bucură-te, cel ce ai știut să te faci vrednic de Domnul;

Bucură-te, cel ce ai dorit să-L slavesti mereu pe Dumnezeu;

Bucură-te, cel ce ai voit că toți să se mântuiască;

Bucură-te, cel osândit la moarte prin tăiere;

Bucură-te, cel ce nu ai avut loc de odihnă pe pământ;

Bucură-te, cel aruncat în apă răului Sava, că într-un mormânt;

Bucură-te, următor al chinurilor Sfinților Mucenici;

Bucură-te, pildă pentru mulți păstoriți ai tăi;

Bucură-te, laudă Marturisitorilor daco-români;

Bucură-te, Sfinte Ierarhe Irineu, Mucenicul lui Hristos!

Condacul 10

După ce te-ai arătat biruitor asupra ademenirilor și asupra ingrozirilor lui Prob, Sfințite Mucenice, și nu te-ai supus să jertfeșți zeilor, ai primit porunca de ucidere prin tăierea capului cu sabia, că pe a două biruință asupra celui viclean, și te-ai rugat, zicând: Îți mulțumesc, Doamne Iisuse Hristoase, Care în felurite pedepse și chinuri mi-ai dat tărie și m-ai socotit vrednic să mă fac părtaș slavei Tale celei veșnice, că, împreună cu Îngerii, să-Ți cant: Aliluia!

Icosul 10

Cu trupul chinuit și sfârtecat de lovituri, purtând în suflet nădejdea întâlnirii cu Domnul, Mărturisitorul dreptei credințe a ajuns la locul muceniciei, pe podul lui Basent, de pe răul Sava. Deci, dezbracandu-și hainele sale și ridicând mâinile spre cer, Sfântul Irineu a zis: Doamne Iisuse Hristoase, Care ai binevoit să patimesti pentru mântuirea lumii, fă să se deschidă cerurile, că îngerii să primească sufletul robului Tău, Irineu, cel care moare pentru numele Tău și pentru poporul care sporește în credință Bisericii sobornicesti. Iar pe drepslavitorii creștini întărește-i în dreapta credință. Și noi, cei ce prăznuim pomenirea ta, Sfinte, te lăudăm, zicând așa:

Bucură-te, biruitor asupra vrăjmașilor văzuți și nevăzuți;

Bucură-te, cel ce nu te-ai supus ademenirilor amăgitoare;

Bucură-te, cel ce ai biruit, prin credință, frică de moarte;

Bucură-te, cel socotit vrednic să te faci părtaș slavei veșnice;

Bucură-te, trup chinuit în care s-a păstrat sufletul curat;

Bucură-te, cel ce te-ai rugat înainte de a fi tăiat cu sabia;

Bucură-te, cel ce ai văzut cerul deschis, asemenea Arhidiaconului Ștefan;

Bucură-te, cel primit de Îngeri în cerestile lăcășuri;

Bucură-te, cel ce ți-ai dat viață pentru Evanghelie;

Bucură-te, jertfă care zidește Biserica Ortodoxă;

Bucură-te, icoană a muceniciei creșține împlinite;

Bucură-te, următor al pătimirilor și al proslăvirii Domnului;

Bucură-te, Sfinte Ierarhe Irineu, Mucenice al lui Hristos!

Condacul 11

Sfinte Ierarhe Irineu, urmând pildă Mântuitorului, ai fost adevărat pastor credincioșilor, împlinind în fapta cuvântul Evangheliei. De aceea, după vrednicie ai primit cununa dreptății din mâna Domnului pentru cele ce bine ai lucrat și pentru slujba ta, pe care ai făcut-o deplin, iar acum în ceruri, cu Îngerii lauzi neîncetat pe Dumnezeu, cântând: Aliluia!

Icosul 11

Că o făclie ce luminează în întuneric s-a arătat mărturisirea dreptei credințe pe care ai făcut-o înaintea paganilor, chinuitorii tăi, care încercau să te silească să te lepezi de Hristos. Dar, întărit de harul Duhului Sfânt și având nădejdea în Dumnezeu-Tatăl, ai biruit cu ajutorul Fiului Sau, Mântuitorul lumii, iar noi, pentru acestea, te lăudăm așa:

Bucură-te, cel ce ai auzit chemarea Mântuitorului;

Bucură-te, pastor care ai urmat Bunului Pastor;

Bucură-te, cel ce ai așteptat în tăcere cununa dreptății;

Bucură-te, că ai îndurat chinurile cu nădejdea rasplatirii;

Bucură-te, urmatorule al îndemnului: slujirea ta fă-o deplină!

Bucură-te, cel așezat în soborul Ierarhilor Mucenici;

Bucură-te, făclie care răspândeșți lumina cunoștinței de Dumnezeu;

Bucură-te, cel ce ai avut acoperamant harul Sfântului Duh;

Bucură-te, cel ce ai viețuit cu nădejdea în Dumnezeu-Tatăl;

Bucură-te, cel dorit de Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul lumii;

Bucură-te, întărire de nădejde pentru fii tăi din Biserica luptătoare;

Bucură-te, duhovnciesc părinte al celor ce caută îndrumare;

Bucură-te, Sfinte Ierarhe Irineu, Mucenicul lui Hristos!

Condacul 12

Vrând Stăpânul de obște, Mântuitorul Hristos, să aducă multe suflete rătăcite la adevărată credință, pe ține, Ierarhe și Mucenice, mult-patimitorule, cu al Sau har te-a întărit să-L mărturiseșți pe El, Dumnezeu adevărat; pentru El ai suferit chinuri înfricoșătoare, dar prin acestea, mulți necredincioși L-au cunoscut și L-au slăvit, căci sângele martirilor este sămânța creștinilor. De aceea lăudăm pe Dumnezeu, cântându-I: Aliluia!

Icosul 12

Ne minunăm de multele și feluritele tale chinuri și lăudăm, cu multă smerenie, pătimirile tale, pe care le-ai îndurat pentru Hristos, că te-ai arătat întru totul nebiruit de păgâni; de aceea, se cuvine a te laudă în cântări cuviincioase și a strigă ție așa:

Bucură-te, cel ce ai înțeles cuvântul Evangheliei: În lume necazuri veți avea;

Bucură-te, cel ce ți-ai purtat crucea suferințelor cu smerenie;

Bucură-te, biruitor al răului, prin frică lui Dumnezeu;

Bucură-te, cel ce ai adus la credință pe mulți dintre păgâni;

Bucură-te, cel ce ai izbăvit de închinarea idoleasca pe cetățenii tăi;

Bucură-te, cel lămurit în focul încercărilor că aurul în topitoare;

Bucură-te, cel neînduplecat de păgâni prin cuvinte ademenitoare;

Bucură-te, cel ce, prin pătimirile tale, i-ai făcut pe oameni să se minuneze;

Bucură-te, cel ce în privegheri ai unit oamenii cu Îngerii;

Bucură-te, intaistatator în soborul Sfinților din Sirmium;

Bucură-te, mijlocitor la Dumnezeu, pentru noi, cu toți Sfinții daco-români;

Bucură-te, arhiereu al Bisericii Sobornicesti;

Bucură-te, Sfinte Ierarhe Irineu, Mucenice al lui Hristos!

Condacul 13

O, Sfinte Sfințite Mucenice Irineu, pastor duhovnicesc al cetății Sirmium, primește smerită noastră rugăciune; ajută-ne să răbdăm necazurile ce vin asupra noastră; păzește-ne de multele ispite, care vor să ne abată de la dreapta credință și de la viețuirea creștinească, și fii mijlocitor pentru mântuirea sufletelor noastre, că să cântăm împreună cu ține Mântuitorului Hristos: Aliluia! (Acest Condac se spune de 3 ori).

Icosul 1

Fiind luminat cu Duhul Sfânt, deși tânăr cu vârstă, că o făclie în sfeșnic te-ai arătat, Părinte Ierarhe Irineu, pentru care ai fost ales pastor și povățuitor sufletesc al dreptslavitorilor creștini din Sirmium, îndemnându-i pe toți la credință curată și la viețuire duhovnicească, pentru care și noi cu umilință îți aducem laudele acestea:

Bucură-te, cel ce din copilărie ai deprins dreapta credință;

Bucură-te, cel ce de tânăr ai strălucit că lumina în sfeșnic;

Bucură-te, cel chemat la vrednicia de episcop;

Bucură-te, pastor bun al credincioșilor din Sirmium;

Bucură-te, cel ce ai povățuit pe păstoriți la mântuire;

Bucură-te, iubitor de viețuire duhovnicească;

Bucură-te, cel tânăr cu vârstă, dar desăvârșit cu înțelepciunea;

Bucură-te, cel ce ai fost luminat de Duhul Sfânt;

Bucură-te, următor al Preotului Mucenic Montanus;

Bucură-te, cel ce ai avut pildă și pe sfânta Maximă;

Bucură-te, părinte duhovnicesc al multor Sfinți din Sirmium;;

Bucură-te, mărturisitor al dreptei credințe împreună cu aceștia;

Bucură-te, Sfinte Ierarhe Irineu, Mucenicul lui Hristos!

Condacul 1

Sfinte Părinte Ierarhe Irineu, ție, că unui ales pastor duhovnicesc și luminator al credincioșilor creștini în Sirmium, mare mărturisitor al lui Hristos și următor al Pătimirilor Domnului, îți aducem cu bucurie aceste smerite laude și cu dragoste îți cântăm: Bucură-te, Sfinte Ierarhe Irineu, Mucenicul lui Hristos!

Rugăciune

O, Sfinte Sfințite Mucenice Irineu, slujitor și mărturisitor al lui Hristos, tu ai arătat, cu bucurie, dragostea făță de Dumnezeu, prin statornicia în dreapta credință și tăria mărturisirii ei prin tăierea capului cu sabia. Următor sfințit al Mucenicilor lui Hristos, prin jertfă, ai întărit în dreapta propovaduire a Adevărului pe pastoritii tăi din cetatea Sirmium. Ajută-ne și pe noi, cinstitorii curăței tale vietuiri, să urmăm cu evlavie și credință tare pildă iubirii tale de Dumnezeu și de semeni, dar mai ales statornicia în credință ortodoxă. Ajută-ne să primim învățăturile mântuitoare din care, cu harul Sfântului Duh și rugăciunile tale, să izvorască pacea și milă în inimile și sufletele noastre, spre a nu fi rușinați la Dreapta Judecată. Mijlocește la Hristos-Domnul că să ne întărească, prin harul dumnezeiesc, încât să biruim toată încercarea cea rea și ispitele din viață noastră. Ajută-ne și pe noi să urmăm credință dreptmaritoare și să împlinim faptele iubitoare de semeni, că să dobândim pacea sufletului și bunătatea inimii. Astfel, după cuviință să viețuim în blândețe și nerăutate și să slăvim preacinstitul nume al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.