Acatistul sfântului Caliopie – 07 Aprilie

Categories:

Troparul Sfântului Mucenic Caliopie, glasul al 4-lea:

Mucenicul Tău, Doamne, Caliopie, întru nevoința sa, cununa nestricăciunii a luat de la Tine, Dumnezeul nostru, că având puterea Ta pe chinuitori a învins, zdrobit-a și ale demonilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lui, mântuiește sufletele noastre, Hristoase Dumnezeule.

Condacul 1

Adunați-vă, toți iubitorii de mucenici, la prăznuirea Sfântului Mucenic Caliopie, care pe Dumnezeu din inimă L-a iubit și jertfă bineprimită lui Hristos, prin răstignire, s-a adus. Pe care toți cu evlavie să-l cinstim și cu dorire să-i cântăm: Bucură-te, Caliopie Mucenice, vrednicule următor al lui Hristos!

Icosul 1

Din copilărie ai petrecut viață îngerească și ai fost crescut întru învățătura Sfintelor Scripturi, având chemare sfântă și alegere de sus; pentru aceasta și noi, smeriții, cu credință te lăudăm, zicând așa:
Bucură-te, odrasla Teocliei celei neroditoare;
Bucură-te, a Pergei Pamfiliei duhovnicească floare;
Bucură-te, rodule al credinței și al rugăciunii;
Bucură-te, curată stâlpare a nestricăciunii;
Bucură-te, că din pruncie ai fost chemat și ales;
Bucură-te, că a ta chemare la vreme o ai înțeles;
Bucură-te, că în vremea marilor prigoane te-ai născut;
Bucură-te, că în frica lui Dumnezeu ai crescut;
Bucură-te, al Bisericii lui Hristos frumos mărgăritar;
Bucură-te, dar al dumnezeiescului har;
Bucură-te, sămânță aleasă spre mult folos;
Bucură-te, mlădiță tânără cu rod preafrumos;
Bucură-te, Caliopie Mucenice, vrednicule următor al lui Hristos!

Condacul al 2-lea

Petrecerea copilăriei tale a fost în rugăciune, în postire și în citirea dumnezeieștilor Scripturi și din fragedă vârstă ai iubit pe Hristos, lăudându-L și cântând: Aliluia!

Icosul al 2-lea

Sosind vremea prigoanei asupra creștinilor, ai plecat, după sfatul maicii tale, în ținutul Ciliciei, lăsând astfel loc mâniei ighemonului. Iar noi, cinstind paza ta cea cu înțelepciune, te lăudăm, zicând așa:
Bucură-te, că de primejdia tiranului te-ai ferit;
Bucură-te, că în locul mâniei dreapta socoteală ai voit;
Bucură-te, că ferirea de primejdii după sfatul Scripturii a fost;
Bucură-te, că prin această pază ai urmat lui Hristos;
Bucură-te, că și Hristos de furia lui Irod a fugit;
Bucură-te, că și Petru Apostolul, la Simon curelarul ascuns a găzduit;
Bucură-te, că și ucenicii Domnului uneori stăteau cu ușile încuiate;
Bucură-te, că și ei, de multe ori se duceau din cetate în cetate;
Bucură-te, că sfatul Scripturii l-ai urmat, dintre toate;
Bucură-te, că ferirea ta de primejdii după sfatul Mântuitorului a fost;
Bucură-te, că din cetate ai fost izgonit și scos;
Bucură-te, Caliopie Mucenice, vrednicule următor al lui Hristos!

Condacul al 3-lea

Ajungând în Cilicia și găsind acolo pe ighemonul Maxim, care aducea jertfă necuraților diavoli, foarte te-ai mirat de amara lui rătăcire și în taina inimii tale te îngrețoșai de nebunia lui, cântând: Aliluia!

Icosul al 3-lea

Fiind chemat la prăznuirea slujitorilor de idoli, ai defăimat cu hotărâre prăznuirea lor, mărturisind că numai lui Hristos vei prăznui cu adevărat. Iar noi, cinstind sfânta ta hotărâre, zicem așa:
Bucură-te, că de jertfele lor tu foarte te-ai îngrețoșat;
Bucură-te, că de întunericul și de rătăcirile lor foarte te-ai mirat;
Bucură-te, că pe tine creștin te-au numit;
Bucură-te, că lui Hristos ai prăznuit;
Bucură-te, că vestea despre tine, la urechile tiranului a ajuns;
Bucură-te, că ostașii prinzându-te la el te-au dus;
Bucură-te, că tiranul pe tine de nume te-a întrebat;
Bucură-te, că pe tine creștin te-a chemat;
Bucură-te, că prin chemare foarte l-ai înfuriat;
Bucură-te, ostaș al cerului neînfricoșat;
Bucură-te, Caliopie Mucenice, vrednicule următor al lui Hristos!

Condacul al 4-lea

Nu te-au înspăimântat amenințările ighemonului și nici momelile lui nu te-au înșelat, ci ca o stâncă ai rămas neclintit în hotărârea ta și pe Dumnezeu L-ai lăudat, cântând: Aliluia!

Icosul al 4-lea

Văzând ighemonul că nici cu amenințările, nici cu momelile nu te poate întoarce de la credința în Hristos, a poruncit ostașilor să te întindă la pământ și să-ți sfărâme oasele cu toiege de plumb. Iar noi, cinstind a ta sfântă pătimire, zicem așa:
Bucură-te, că oasele tale cu toiege de plumb au fost zdrobite;
Bucură-te, că durere mare ai suferit;
Bucură-te, că pentru toate, Domnului ai mulțumit;
Bucură-te, că în a ta chinuire ai rămas neclintit;
Bucură-te, că de dulceața odihnei tale, în chinuri ți-ai amintit;
Bucură-te, că Ierusalimul cel de sus patria ta l-ai numit;
Bucură-te, că Biserica maică o ai chemat;
Bucură-te, căci chinurile cu mare dragoste le-ai răbdat;
Bucură-te, că în chinuri fiind, mintea la cer o aveai;
Bucură-te, că dorind pe Hristos, durerile nu le simțeai;
Bucură-te, că ai defăimat cu totul lumea și cele de jos;
Bucură-te, că spre cer cu tot sufletul te-ai întors;
Bucură-te, Caliopie Mucenice, vrednicule următor al lui Hristos!

Condacul al 5-lea

Stând înaintea ighemonului, tu, fericite Caliopie, voit-ai mai degrabă moartea pentru Hristos decât dulceața păcatului cea trecătoare și, pregătindu-te cu sufletul spre chinuire, rugai pe Dumnezeu cu multă dorire, cântând: Aliluia!

Icosul al 5-lea

Văzând neclintita ta hotărâre, tiranul ighemon a adus asupra ta chinuire peste chinuire, dar tu cu inimă tare răbdai și mustrai rătăcirea lui; auzi-ne și pe noi, care cu umilință te lăudăm așa:
Bucură-te, că pe ighemon, nebun și fiară l-ai numit;
Bucură-te, că ai fost cu o vână de bou foarte chinuit;
Bucură-te, că pe roată cu fiare ascuțite ai fost tras;
Bucură-te, că până la desfacerea legăturilor și încheieturilor ai răbdat;
Bucură-te, că de cuțite ai fost tăiat;
Bucură-te, că foc sub roată călăii au ațâțat;
Bucură-te, că nici iuțimea focului nu te-a biruit;
Bucură-te, că de tăierea cuțitelor foarte ai fost rănit;
Bucură-te, că rănile tale cu foc se ardeau;
Bucură-te, că sângele tău că apa curgea pe roată și focul se stingea;
Bucură-te, că întru aceste groaznice chinuri ai cerut ajutorul lui Hristos;
Bucură-te, că mila Domnului spre tine s-a întors;
Bucură-te, Caliopie Mucenice, vrednicule următor al lui Hristos!

Condacul al 6-lea

Stând legat pe roată, răni adânci îți brăzdau trupul și prin ele se vedeau oasele însângerate; iar tu, viteazule ostaș al lui Hristos, fiind în aceste amare chinuri, cu ochii minții căutai spre Hristos și din inimă Îl lăudai, cântând: Aliluia!

Icosul al 6-lea

Multă îmbărbătare și mângâiere ți-au adus în aceste cumplite chinuri mila lui Dumnezeu și grabnicul Său ajutor; iar noi slăvim pe Dumnezeul minunilor și zicem către tine așa:
Bucură-te, că spre rugăciunea ta Domnul a căutat;
Bucură-te, că îngerul Domnului îndată în față ți-a stat;
Bucură-te, că îngerul roata oprind-o, focul s-a stins;
Bucură-te, că din această vedere pe toți spaima i-a cuprins;
Bucură-te, că de înger dezlegat de pe roată ai fost;
Bucură-te, că privirea tuturor spre tine s-a întors;
Bucură-te, că jalnică priveliște la toți erai;
Bucură-te, că pe toți cu a ta privire înspăimântai;
Bucură-te, că de pe roată coborând pe ighemon l-ai mustrat;
Bucură-te, că tot poporul pe el foarte s-a mâniat;
Bucură-te, că pe mândrul tiran l-ai arătat neputincios;
Bucură-te, că a ta pătimire multora a fost de folos;
Bucură-te, Caliopie Mucenice, vrednicule următor al lui Hristos!

Condacul al 7-lea

Înfuriindu-se crudul tiran, se lăuda că degrab te va pierde, iar tu, fericite mucenice, nădăjduind spre Hristos, Mântuitorul nostru, până la sfârșit, ți-ai păzit curată sfânta ta mărturisire și pe toți cei binecredincioși i-ai îndemnat să cânte lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 7-lea

Din porunca tiranului ai fost legat cu lanțuri și aruncat în grea temniță, unde ai petrecut în foame și sete, suferind cu răbdare durerile rănilor tale; pentru care primește și de la noi această smerită cântare:
Bucură-te, că ai fost ferecat cu grele lanțuri;
Bucură-te, că prin aceasta Stăpânului Hristos te-ai asemănat;
Bucură-te, că în temniță grea ai fost aruncat;
Bucură-te, că pentru noi temniță ai răbdat;
Bucură-te, că suferind lui Hristos i-ai urmat;
Bucură-te, căci cu foame și cu sete ai fost chinuit;
Bucură-te, că durerile rănilor cu bărbăție le-ai suferit;
Bucură-te, că paharul suferințelor cu răbdare l-ai băut;
Bucură-te, că în suferințele tale mintea la Hristos o ai avut;
Bucură-te, că pentru Hristos crucea suferințelor cu dragoste o ai purtat;
Bucură-te, adevărat ostaș al Marelui Împărat;
Bucură-te, a creștinilor icoană de mult folos;
Bucură-te, Caliopie Mucenice, vrednicule următor al lui Hristos!

Condacul al 8-lea

Stând cu multă răbdare în temniță și lipsit de mângâierile omenești, te mângâiai cu singura nădejde a bunurilor celor veșnice și, mulțumind pentru toate, lui Dumnezeu cântai: Aliluia!

Icosul al 8-lea

Fericita ta maică, Teoclia, venind să vadă suferințele tale cele sfinte, aur a dat ostașilor, și intrând în temniță mulțumea lui Dumnezeu cu lacrimi că s-a învrednicit a fi maică de mucenic; iar noi, cei smeriți, lăudându-te, cu evlavie zicem așa:
Bucură-te, că fericită maică ai avut;
Bucură-te, că întru frica de Dumnezeu te-a crescut;
Bucură-te, că ție cu evlavie ți s-a închinat;
Bucură-te, că lui Dumnezeu pentru suferință ai mulțumit;
Bucură-te, că pe tine cu evlavie te-a fericit;
Bucură-te, că și tu pe dânsa o ai mângâiat;
Bucură-te, că ea cu nădejdea s-a întemeiat;
Bucură-te, că o noapte lângă tine a petrecut;
Bucură-te, că vederea ta mare mângâiere i-a făcut;
Bucură-te, că pe trupul tău a văzut numele lui Hristos;
Bucură-te, fiule al raiului cel preafrumos;
Bucură-te, Caliopie Mucenice, vrednicule următor al lui Hristos!

Condacul al 9-lea

O noapte întreagă a privegheat lângă tine fericita ta maică și, văzând mulțimea rănilor tale, se ruga lui Dumnezeu să-ți dea răbdare până la sfârșit, spre a cânta împreună cu toți sfinții din cer: Aliluia!

Icosul al 9-lea

Fiind în temniță cu fericita ta maică, în miezul nopții s-a auzit un glas din cer numindu-vă pe voi sfinți și mărturisitori ai lui Hristos, din care multă mângâiere și întărire ați luat; pentru care și noi, bucurându-ne, cu laude îți cântăm:
Bucură-te, că, împreună cu maica ta, glas din cer ai auzit;
Bucură-te, că acel glas pe amândoi în credință v-a întărit;
Bucură-te, că prin cuvinte de îmbărbătare, pe maica ta o ai mângâiat;
Bucură-te, că spre veșnica fericire pe ea o ai îndemnat;
Bucură-te, că și așa pe cele lumești le-ai lepădat cu totul;
Bucură-te, că Dumnezeu a căutat spre a ta pătimire;
Bucură-te, că și pe maica ta ai învrednicit-o de veșnica fericire;
Bucură-te, că, pentru dragostea lui Hristos, dragostea lumii o ai defăimat;
Bucură-te, ostașul cel vrednic al Marelui Împărat;
Bucură-te, că pentru Hristos viața cu dragoste ți-ai dat;
Bucură-te, răsadule al raiului cu rod preafrumos;
Bucură-te, că a ta petrecere în ceruri a fost;
Bucură-te, Caliopie Mucenice, vrednicule următor al lui Hristos!

Condacul al 10-lea

Fiind în temniță și plin de răni, erai ca într-o grădină veselitoare, căci te mângâiai cu nădejdea veșnicelor bucurii și cu multă dorire așteptând despărțirea de trup, din inimă cântai lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 10-lea

După ce te-au scos din temniță și te-au adus înaintea ighemonului, iar te îngrozeau cu chinuri grele; dar tu, mucenice al lui Hristos, mustrând nebunia lor, ai rămas neclintit în mărturisirea lui Dumnezeu; pentru care primește și de la noi, smeriții, aceste cântări:
Bucură-te, că din temniță la judecată ai fost scos legat;
Bucură-te, că nebunia ighemonului o ai mustrat;
Bucură-te, că sufletește de alte chinuri te-ai pregătit;
Bucură-te, că pe ighemon spre o mai mare furie l-ai pornit;
Bucură-te, că pentru tine multe chinuri au uneltit;
Bucură-te, căci chinurile cu dragoste le-ai așteptat;
Bucură-te, că amenințările ighemonului deloc nu te-au înspăimântat;
Bucură-te, că chinurile cu dragoste și cu dorire le așteptai;
Bucură-te, că durerile pentru Hristos dulceață le socoteai;
Bucură-te, că nu mai erai cu inima la cele de jos;
Bucură-te, că îți era mintea la raiul cel preafrumos;
Bucură-te, Caliopie Mucenice, vrednicule următor al lui Hristos!

Condacul al 11-lea

Auzind ighemonul mustrarea ta și văzându-te neschimbat în gândul cel de mărturisire al lui Hristos, a dat poruncă ostașilor să te răstignească pe cruce. Iar tu, foarte bucurându-te de această sfântă pătimire, I-ai adus lui Dumnezeu laudă de mulțumire, cântând: Aliluia!

Icosul al 11-lea

În Joia cea Mare ai fost osândit la moarte și ai pătimit răstignirea din mâinile ostașilor păgâni, asemănându-te prin aceasta Stăpânului Hristos, Care a răbdat moarte pe cruce pentru păcatele noastre, pe Care slăvindu-L, zicem către tine așa:
Bucură-te, că în dreapta mărturisire ai rămas neclintit;
Bucură-te, că tiranul ighemon spre răstignire te-a dat;
Bucură-te, că în Joia cea Mare răstignire ai răbdat și ai pătimit;
Bucură-te, că și Mântuitorul în această zi jertfa cea fără de sânge a rânduit;
Bucură-te, că pe Hristos până la cruce L-ai urmat;
Bucură-te, că după putere, cu El te-ai asemănat;
Bucură-te, că la Crucea lui Hristos și Preasfânta Sa Maică a stat;
Bucură-te, că și a ta fericită maică până la cruce te-a urmat;
Bucură-te, că la a ta răstignire multe lacrimi a vărsat;
Bucură-te, că prin aceasta Patimilor lui Hristos v-ați asemănat;
Bucură-te, că prin răstignire jertfă te-ai adus lui Hristos;
Bucură-te, că răstignirea ta a fost cu capul în jos;
Bucură-te, Caliopie Mucenice, vrednicule următor al lui Hristos!

Condacul al 12-lea

Fericita ta maică, Teoclia, din multă smerenie a dat cinci galbeni ostașilor ca să fii răstignit cu capul în jos, spre a nu fi răstignirea ta asemenea cu a lui Hristos. Și dobândind a sa cerere, a dat mulțumire și slavă lui Dumnezeu, cântând: Aliluia!

Icosul al 12-lea

Răstignindu-te cu capul în jos, după dorința maicii tale, prin aceasta te-ai asemănat Marelui Apostol Petru, care tot astfel a fost răstignit. Drept aceea, toți credincioșii cu laude te cinstesc așa:
Bucură-te, că întru a ta pătimire și lui Petru te-ai asemănat;
Bucură-te, că pentru dragostea lui Hristos până la răstignire L-ai urmat;
Bucură-te, că prin răstignire adevărat ucenic al lui Hristos te-ai arătat;
Bucură-te, că sfatul Mântuitorului ai urmat;
Bucură-te, că răstignire pentru a Lui dragoste ai primit;
Bucură-te, că în ziua Cinei celei mântuitoare te-ai răstignit;
Bucură-te, că în Vinerea cea Sfântă te-ai săvârșit;
Bucură-te, că în ziua a șasea Dumnezeu pe om l-a zidit;
Bucură-te, că și tu în aceeași zi călătoria spre cer ai săvârșit;
Bucură-te, că în ceasul al treilea ți-ai dat sufletul lui Hristos;
Bucură-te, duhovnicească jertfă și preacurat prinos;
Bucură-te, Caliopie Mucenice, vrednicule următor al lui Hristos!

Condacul al 13-lea

O, Sfinte Mucenice al lui Hristos, Caliopie, care ai răbdat până la moartea pe cruce pentru dragostea lui Hristos și după dar te-ai asemănat Stăpânului, primește smeritele noastre rugăciuni și fii nouă mijlocitor către Îndurătorul Dumnezeu pentru mântuirea noastră. Ca, mântuindu-ne, și noi, nevrednicii, să cântăm împreună cu tine, în veacul viitor, laudă lui Dumnezeu: Aliluia! (Acest condac se zice de trei ori.)

Apoi se zice din nou: Icosul 1: Din copilărie ai petrecut viață îngerească…, Condacul 1: Adunați-vă toți iubitorii de mucenici…,

Icosul 1

Din copilărie ai petrecut viață îngerească și ai fost crescut întru învățătura Sfintelor Scripturi, având chemare sfântă și alegere de sus; pentru aceasta și noi, smeriții, cu credință te lăudăm, zicând așa:
Bucură-te, odrasla Teocliei celei neroditoare;
Bucură-te, a Pergei Pamfiliei duhovnicească floare;
Bucură-te, rodule al credinței și al rugăciunii;
Bucură-te, curată stâlpare a nestricăciunii;
Bucură-te, că din pruncie ai fost chemat și ales;
Bucură-te, că a ta chemare la vreme o ai înțeles;
Bucură-te, că în vremea marilor prigoane te-ai născut;
Bucură-te, că în frica lui Dumnezeu ai crescut;
Bucură-te, al Bisericii lui Hristos frumos mărgăritar;
Bucură-te, dar al dumnezeiescului har;
Bucură-te, sămânță aleasă spre mult folos;
Bucură-te, mlădiță tânără cu rod preafrumos;
Bucură-te, Caliopie Mucenice, vrednicule următor al lui Hristos!

Condacul 1

Adunați-vă, toți iubitorii de mucenici, la prăznuirea Sfântului Mucenic Caliopie, care pe Dumnezeu din inimă L-a iubit și jertfă bineprimită lui Hristos, prin răstignire, s-a adus. Pe care toți cu evlavie să-l cinstim și cu dorire să-i cântăm: Bucură-te, Caliopie Mucenice, vrednicule următor al lui Hristos!

și această

Rugăciune către Sfântul Mucenic Caliopie

O, Sfinte al lui Dumnezeu, Mucenice Caliopie, care din fragedă copilărie ai iubit pe Hristos și pentru dragostea Lui te-ai jertfit cu trupul pe cruce; auzi-ne și pe noi, păcătoșii și nevrednicii, care viețuim cu multă nepăsare în toată vremea, mâniind pe Dumnezeu cu mulțimea răutăților. Roagă-te pentru noi, neputincioșii, spre a ne trezi din somnul lenevirii noastre, căci îngreunată este inima noastră de poftele cele viclene și foarte întunecată ne este mintea de grijile cele pierzătoare ale veacului de acum. De aceea, cu stăruință, din inimă te rugăm să mijlocești către Preabunul și Preaînduratul Dumnezeu ca, prin mila Sa și prin sfintele tale rugăciuni, să ne trezim, până mai avem vreme, din amara nesimțire care ne stăpânește și să începem cu frica lui Dumnezeu a viețui și a lucra poruncile lui Hristos, spre a dobândi mila și iertarea în ceasul sfârșitului nostru și în ziua cea mare a Judecății de Apoi. Amin.