Acatist / Canon de rugăciune către Sfântul Cuvios Teodor Trihina – 20 Aprilie

Categories:
Troparul Sfântului Cuvios Teodor Trihina, glasul al 8-lea:

Cu curgerile lacrimilor tale ai lucrat pustiul cel neroditor şi cu suspinurile cele dintru adânc ai făcut ostenelile tale însutit roditoare; şi te-ai făcut luminător lumii, strălucind cu minunile, Teodor, Părintele nostru. Roagă-te lui Hristos Dumnezeu ca să mântuiască sufletele noastre.

 

Troparul Sfântului Cuvios Teodor Trihina, glasul 1:

Locuitor pustiului, înger în trup şi de minuni făcător te-ai arătat, purtătorule de Dumnezeu, Părintele nostru Teodor. Cu postul, cu privegherea şi prin rugăciune primind daruri cereşti, tămăduieşti pe cei bolnavi şi sufletele celor ce aleargă la tine cu credinţă. Slavă Celui Ce ţi-a dat ţie putere; slavă Celui Ce te-a încununat pe tine; slavă Celui Ce lucrează prin tine tuturor tămăduiri.

 

Troparul Sfântului Ierarh Teotim, Episcopul Tomisului,glasul al 4-lea:

Îndreptător credinţei şi chip blândeţelor, învăţător înfrânârii te-a arătat pe tine, turmei tale, adevărul lucrurilor. Pentru aceasta ai dobândit cu smerenia cele înalte şi cu sărăcia cele bogate; Părinte Ierarhe Teotim, roagă pe Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre.

 

Cântarea 1, glasul al 4-lea. Irmos: Adâncul Mării Roşii…

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Teodor, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Pomenirea purtătorului de Dumnezeu astăzi pune înainte tuturor credincioşilor florile virtuţilor, care trimit mirosul de taină cel bun al Duhului şi minuni prea alese.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Teodor, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu sabia cea înţelegătoare tăind tu, Părinte Teodor, năvălirile patimilor, ai ridicat împotriva lor semne de biruinţă. Drept aceea te-ai încununat cu darurile minunilor şi cu ale tămăduirilor, preacuvioase.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Dorind sărăcia Domnului, Cuvioase, lămurit ai urât toată mărirea cea de pe pământ şi vremelnică, Părinte Teodor. Pentru aceea ai câştigat mărire nepieritoare şi luminată.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Fără de sămânţă ai zămislit pe Fiul lui Dumnezeu, cu voia Tatălui de la dumnezeiescul Duh şi ai născut cu trup pe Cel din Tatăl fără de Maică şi pentru noi din tine fără de tată, Preacurată Fecioară.

 

Cântarea a 3-a. Irmos: Se veseleşte de Tine…

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Teodor, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Zburdările trupului le-ai omorât prin înfrânare, cea adevărată şi ai luminat toate puterile sufletului, Cuvioase.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Teodor, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ostenelile tale, înţelepte, cu lacrimi semănându-le, cu adevărat au dat roadă de bune spice, care s-au adus Împăratului tuturor.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Cu adevărat nu ai dat dormitare genelor tale, Cuvioase, până ce te-ai făcut locaş desăvârşit lui Dumnezeu, fericite părinte.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Numai tu, Maica lui Dumnezeu, te-ai făcut celor de pe pământ pricinuitoarea bunurilor celor mai presus de fire; pentru aceea aducem ţie cuvântul: Bucură-te!

Irmosul:

Se veseleşte de Tine Biserica Ta Hristoase, strigând: Tu eşti puterea mea, Doamne şi scăparea şi întărirea.

 

Cântarea a 4-a. Irmos: Ridicat pe Cruce văzându-Te…

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Teodor, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Crescut-au împreună cu trupul tău frumuseţile virtuţilor, cugetătorule de Dumnezeu. Pentru aceea ai înflorit ca un finic, punând înaintea turmei tale roade, care izvorăsc dulceaţă, Sfinte Părinte Teodor.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Teodor, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Prin înfrânare ţi-ai omorât patimile şi te-ai arătat locaş dumnezeiesc al Sfântului Duh, prin care tuturor ai izvorât darurile tămăduirilor, purtătorule de Dumnezeu Teodor.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Cu sărăcia duhului şi cu strâmtorare petrecând pururea, Părinte, acopereai trupul cu zdrenţe de păr, privind numai la avuţia cea nepieritoare şi veşnică.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Neispitită de nuntă ai născut, o, Fecioară şi după naştere te-ai arătat iarăşi Fecioară. Pentru aceea cu glasuri neîncetate cu credinţă, neîndoită strigăm ţie: Bucură-te, Stăpână.

 

Cântarea a 5-a. Irmos: Tu, Doamne, Lumina mea…

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Teodor, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Tu, Doamne, ai întărit pe sihastrul Tău, Tu l-ai încins pe el cu putere şi cu bărbăţie împotriva luptătorului.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Teodor, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

De Tine, Doamne, dorind cuviosul întru sihăstria lui, Ţie s-a adus arătat pe sine ca o jertfă fără prihană, prin focul înfrânarii.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

În sete şi în foame căutând pe Domnul, Părinte Teodor, te îndulceşti acum de izvorul desfătării împreună cu cetele cuvioşilor.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Pe tine armă neînfrântă asupra vrăjmaşilor te punem înainte, pe tine întărire şi nădejde a mântuirii noastre te-am câştigat, dumneze­iască mireasă.

 

Cântarea a 6-a. Irmos: Jertfi-voi Ţie…

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Teodor, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Săgeţile vrăjmaşului le-ai sfărâmat, Cuvioase, oştindu-te împotriva lui cu armele smereniei şi cu ajutorul lui Hristos ai primit biruinţă, Părinte Teodor.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Teodor, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Patimile încercărilor le-ai lepădat cu bine, Cuvioase, ca pe nişte valuri, prin sudoarea înfrânării întru răbdare, bine ocârmuit fiind cu liniştea lui Hristos, Părinte.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Făcând neuitat ceasul morţii, erai spălând patul cu lacrimi şi cu suspinuri şi cu frică ai slujit Domnului totdeauna, Părinte Teodor.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

O, minune mai nouă decât toate minunile! Că fără ispită bărbă­tească Fecioara primind în pântece pe Cel Ce toate le îngrijeşte, n-a fost strâmtorată de acesta.

Irmosul:

Jertfi-voi Ţie cu glas de laudă, Doamne, strigă către Tine Biserica curăţindu-se de sângele demonilor cu Sângele cel curs prin milostivire din coasta Ta.

 

CONDAC, glasul al 4-lea. Podobie: Arătatu-Te-ai astăzi…

Arătatu-te-ai prealuminat cu viaţa, Înţelepte Părinte Teodor, socotind zdrenţele cele de păr mai mult decât vistieriile cele împărăteşti de pe pământ. Pentru aceasta ai şi dobândit haina cea cerească; roagă-te pururea pentru noi, preacuvioase.

 

CONDACglasul al 8-lea.

Ca cel ce eşti stâlp al Bisericii lui Hristos, ai surpat eresul lui Arie, Înţelepte Teotime; pentru aceasta Dumnezeu nostru te-a împodobit pe tine, Preafericite Ierarhe Teotim. Cu rugăciunile tale păzeşte, preasfinte, întreaga turmă şi cetatea tomitană.

 

Cântarea a 7-a. Irmos: În cuptorul persienesc…

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Teodor, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Harul dumnezeiesc cel ce odinioară, a dat rouă tinerilor în cuptor, acela a veştejit cuptorul pătimirilor tale, Părinte, vărsând ploaie de răcoreală peste tine, ca dintr-un nor.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Teodor, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu sudori amestecând pâraiele lacrimilor prin harul lui Hristos le-ai făcut scăldătoare, Cuvioase, în care spălat fiind, ai şters întinăciunile patimilor, înţelepte părinte.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

În cuptorul lacrimilor arzând patimile trupului, te-ai arătat cu totul curat prealuminat strălucind ca aurul cu haruri dumnezeieşti întru slava Dumnezeului nostru, Părinte Teodor.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Bucură-te dumnezeiesc locaş cel preasfinţit al Celui preaînalt, că prin tine s-a dat bucuria, Născătoare de Dumnezeu, celor ce strigă: Binecuvântată eşti tu între femei, Preacurată Stăpână.

 

Cântarea a 8-a. Irmos: Mâinile întinzându-şi…

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Teodor, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Fiind împodobit în minte cu obiceiurile virtuţilor, ai suflat în lume mirosul lor cel bun, Cuvioase, şi mirurile minunilor tale le trimiţi tuturor credincioşilor, care strigă lui Hristos: Binecuvântaţi toate lucrurile Domnului pe Domnul şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Teodor, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Către Dumnezeu întinzându-ţi mâinile, Preacuvioase Părinte Teodor, prin rugăciunile tale ai legat gurile fiarelor celor înţelegătoare, care s-au ridicat asupra ta, Părinte şi veselindu-te cu cuget curat ai cântat: Binecuvântaţi toate lucrurile Domnului pe Domnul şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii.

Binecuvântăm pe Tatăl şi pe Fiul şi pe Sfântul Duh, Domnul.

Ridicatu-te-ai, Cuvioase, de pe pământ la cer, din strâmtoare la lărgimea necuprinsă în locaşurile sfinţilor, în loc de haină simplă împodobindu-te cu vison, Părinte Teodor, strigând: Binecuvântaţi toate lucrurile Domnului pe Domnul şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Numai tu, Fecioară curată, în toate neamurile te-ai arătat Maica lui Dumnezeu; tu te-ai făcut locaş dumnezeirii, Preacurată, nearzându-te de focul luminii celei neapropiate. Pentru aceea toţi te binecuvântăm, Marie, mireasă a lui Dumnezeu.

Irmosul:

Să lăudăm, bine să cuvântăm şi să ne închinăm Domnului, cântându-I şi preaînălţându-L pe Dânsul întru toţi vecii.

Mâinile întinzându-şi Daniel, gurile leilor cele deschise în groapă le-a închis; şi puterea focului au stins, cu fapta bună încingându-se tinerii cei iubitori de dreaptă credinţă, strigând: Binecuvântaţi toate lucrurile Domnului pe Domnul.

 

Cântarea a 9-a. Irmos: Hristos, Piatra Cea din…

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Teodor, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Dorind să ai vieţuire în ceruri, te-ai slujit de virtuţi ca de o scară, prin care ai ajuns acolo şi ai câştigat ceea ce ai dorit, Părinte Teodor.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Teodor, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Casă a virtuţilor te-ai făcut, Părinte, în care s-au pus credinţa, nădejdea, dragostea şi înţelepciunea. Pentru aceasta te-ai mutat bine şi plin de virtuţi, Cuvioase.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Unde sunt mulţimile cuvioşilor şi cetele drepţilor, unde sunt mulţimile sfinţilor şi adunările celor întâi-născuţi, acolo arătat te-ai sălăşluit, Părinte, cu care împreună adu-ţi aminte de noi totdeauna.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Tu eşti podoaba tuturor celor ce se laudă cu tine; tu eşti veselia lumii şi mulţumirea robilor tăi; tu eşti îndulcirea şi dorirea celor ce te laudă, Maică Fecioară Prea­curată.

Irmosul:

Hristos piatra cea din capul unghiului, cea netăiată de mână, din tine, muntele cel netăiat, Fecioară, s-a tăiat, unind firile cele osebite. Pentru aceasta veselindu-ne, pe tine, Născătoare de Dumnezeu, te mărim.