22 Aprilie – Cuviosul Vitalie Monahul si Cuviosul Teodor Sicheotul

Categories:

Viaţa Cuviosului Vitalie Monahul

În zilele Sfântului Ioan cel Milostiv, patriarhul Alexandriei, a venit în Alexandria un monah, cu numele Vitalie, din mănăstirea Cuviosului Sirida. Acela având şaizeci de ani de la naşterea sa şi-a ales o viaţă ca aceasta, care oamenilor celor ce socotesc cele din afară, li se părea a fi rea şi necurată, iar lui Dumnezeu, Cel ce priveşte cele dinlăuntru şi ispiteşte inimile, era plăcută şi binepri-mită. Căci stareţul acela voind în taină să întoarcă la pocăinţă pe cei păcătoşi şi fărădelege, singur prin părerea omenească se arăta a fi păcătos şi fărădelege, în acest fel: a scris pe toate desfrânatele care erau în Alexandria şi pentru fiecare făcea rugăciuni cu dinadinsul către Dumnezeu, ca să le întoarcă de la viaţa cea păcătoasă. Şi se ducea în cetate la lucru, de dimineaţă până seara şi lua plată pentru osteneala de peste zi, câte doisprezece bani de aramă.

Deci, pe un ban de aramă îşi cumpăra bob şi-l mânca după apusul soarelui, pentru că, lucrând toată ziua, se ostenea. Iar cu ceilalţi bănişori se ducea în casa de desfrânare şi îi dădea unei desfrânate, zicându-i: “Te rog, ca pentru aceşti bănişori să te păzeşti toată noaptea aceasta în curăţenie, neprimind pe nimeni la păcat”. Şi se închidea cu dânsa în aceiaşi cameră. Deci aceea se odihnea pe patul său; iar el stând într-un colţ, petrecea toată noaptea fără somn, citind încetişor psalmii lui David şi se ruga pentru dânsa lui Dumnezeu până dimineaţa. Iar când ieşea de la dânsa o jura să nu spună nimănui fapta lui. Şi făcea aşa în toate zilele, ostenindu-se în post şi întrând în toate nopţile la desfrânate, petrecând fără somn şi în rugăciuni. Deci, în fiecare noapte intra la alta, până le înconjura pe toate şi apoi începea iarăşi de la cea dintâi.

Dumnezeu, văzând o chinuire ca aceea a robului Său, i-a sporit scopul. Că unele din desfrânate, ruşinându-se de o faptă bună ca aceea a lui Vitalie, se sculau la rugăciune, făceau metanii, împreună cu dânsul şi se rugau. Iar el le sfătuia spre pocăinţă, le îngrozea cu înfricoşata judecată şi cu veşnica muncă din gheenă, le făcea să aibă nădejde în milostivirea lui Dumnezeu şi prin îndulcirea la cer a veşnicilor bunătăţi. Iar acelea, venind în frica lui Dumnezeu, se umileau şi făgăduiau ca să-şi îndrepteze viaţa lor. Şi multe dintre dânsele, lepădând neruşinarea păcatului, se măritau după bărbaţi cu rânduială. Iar altele voind prea mult să petreacă în curăţie, se duceau la mănăstiri de femei şi în pustnicie cu lacrimi îşi petreceau zilele. Iar altele vieţuiau în lume fără bărbat, hrănindu-se din osteneala mâinilor lor şi nici una din aceste desfrânate nu îndrăznea, ca să arate cuiva viaţa cea curată a lui Vitalie.

Însă una dintre ele a început să spună oamenilor cum că Vitalie nu pentru păcat vine la dânsele, ci pentru a lor mântuire. Auzind de aceea Vitalie s-a mâhnit, că i se arătase viaţa lui curată. Şi s-a rugat lui Dumnezeu ca să pedepsească pe acea femeie, ca şi celelalte să aibă frică. Deci, îndată cu voia lui Dumnezeu s-a îndrăcit acea femeie, care lucru văzându-l celelalte desfrânate, s-au temut foarte mult şi nu mai îndrăzneau nicidecum să arate ceva oamenilor despre sfinţenia lui Vitalie. Iar după ce s-a îndrăcit femeia, oamenii ziceau: “Vezi, că ţi-a răsplătit ţie Dumnezeu pentru că ai minţit, zicând că nu pentru desfrânare intră la voi monahul acela? Iată s-a făcut arătare despre dânsul, că este desfrânat”. Şi se sminteau de dânsul toţi şi în toate zilele îl ocărau, zicându-i: “Du-te, ticălosule, că te aşteaptă desfrânatele!” Şi scuipau asupra lui.

Iar el, răbdându-le pe toate cu blândeţe, asculta dosădirile şi ocările ce i se făceau de oameni, mângâindu-se cu duhul, că îl socotesc oamenii că este păcătos. Iar uneori răspundea celor ce îl ocărau: “Oare nu sânt şi eu om trupesc ca toţi oamenii? Au doară a zidit Dumnezeu pe monahi fără trupuri? Cu adevărat şi monahii sânt oameni”. Iar alţii îi ziceau lui: “Părinte, ia-ţi de soţie pe una dintre aceste desfrânate şi leapădă chipul monahicesc, ca să nu se hulească cinul prin tine!” Iar el, ca şi mâniindu-se, le răspundea: “Nu vă voi asculta pe voi! Căci ce fel de bine îmi va fi, de voi lua femeie, să mă îngrijesc de dânsa, de copii şi de casă şi să petrec grele zile în griji şi osteneli? Deci pentru ce mă judecaţi? Oare veţi răspunde pentru mine înaintea lui Dumnezeu? Îngrijiţi-vă fiecare de voi, iar pe mine lăsaţi-mă, pentru că unul Dumnezeu este Judecătorul tuturor, Care va răsplăti fiecăruia după faptele lui”.

Astfel cuviosul îşi tăinuia fapta cea bună înaintea oamenilor iar unii dintre clerici l-au clevetit la preasfinţitul Patriarh al Alexandriei, Ioan milostivul, zicând, că un stareţ sminteşte toată cetatea, intrând în toate nopţile în casele desfrânatelor. Însă patriarhul nu credea pe clevetitori, învăţat fiind mai înainte de o întâmplare ce se făcuse, când pe un monah întreg, înţelept şi sfânt, care era din fire famen şi botezase pe o evreică, l-a bătut fără vină, crezând pe clevetitori, precum se scrie în viaţa lui. De aceea, aducându-şi aminte, îngrozea pe cei ce cleveteau pe Vitalie şi le zicea: “Încetaţi de la osândire şi mai ales pe monahi să nu-i osândiţi. Oare nu ştiţi de un lucru ce s-a făcut altădată la întâiul Sinod din Niceea, cu fericitul Împărat Constantin, când oarecare din episcopi şi clerici au scris unul asupra altuia lucrurile cele rele? Iar el, poruncind să aducă o lumânare aprinsă şi, necitind scrisorile acelea, le-a ars, zicând: “Chiar de aş fi văzut cu ochii mei pe vreun episcop, preot sau monah în vreun lucru de păcat, l-aş fi acoperit cu haina mea, ca nimeni altul să nu-l vadă pe el greşind””. Aşa înfrunta preasfinţitul patriarh pe clevetitori, iar robul lui Dumnezeu, Vitalie, nu înceta a se îngriji pentru mântuirea sufletelor păcătoşilor, neştiind nimeni despre faptele cele bune ale lui, până la sfârşitul vieţii.

Într-una din zile, când se lumina de ziuă, Cuviosul Vitalie ieşind din casa desfrânatelor, l-a întâmpinat un tânăr desfrânat, mergând la femei desfrânate pentru păcat. Acela, întinzându-şi mâna, a lovit tare peste obraz pe stareţ, zicându-i: “Ticălosule şi necuratule, pentru ce nu te pocăieşti şi nu te lepezi de necurata ta viaţă, ca prin tine să nu se batjocorească mai mult numele lui Hristos?” Iar sfântul i-a răspuns lui: “Să mă crezi pe mine, omule, că pentru mine smeritul vei lua şi tu peste obraz o lovire ca aceea, încât toată Alexandria se va aduna la plângerea ta”. Iar după puţine zile Cuviosul Vitalie, închizându-se în chilia sa foarte mică, pe care şi-o zidise lângă porţile ce se numeau ale Soarelui, s-a mutat către Domnul, neştiind nimeni. Într-acel timp aceluiaşi desfrânat, care a lovit peste obraz pe cuviosul stareţ, i s-a arătat diavolul în chip de arap înfricoşat şi l-a lovit peste faţă tare, zicându-i: “Primeşte această lovitură, pe care ţi-o trimite monahul Vitalie”. Şi îndată omul acela s-a îndrăcit şi, căzând, tremura, spumega, îşi rupea hainele de pe dânsul şi prin glas înfricoşat făcea zgomot mare, încât toată Alexandria se adunase la plânsul lui cel de spaimă. Muncindu-se el mult timp de diavol şi după câteva ceasuri venindu-şi ân fire, a alergat la chilia lui Vitalie, strigând: “Miluieşte-mă, robule al lui Dumnezeu, că am greşit către tine, mâhnindu-mă foarte mult şi lovindu-te peste obraz; iată că şi eu după proorocirea ta am luat vrednică pedeapsă”.

Astfel strigând, alerga degrabă, urmându-i tot poporul. Iar după ce s-a apropiat de chilia stareţului, îndată diavolul izbind pe omul acela de pământ, a fugit. Iar omul, venindu-şi desăvârşit în fire, a început a spune poporului cum a lovit peste obraz pe stareţ şi cum stareţul i-a proorocit despre pedeapsa ce va lua pentru el; şi bătea în uşa chiliei, dar nu i-a răspuns. Apoi cu sila deschizând uşa, l-a văzut în genunchi, stând la rugăciune, iar sufletul lui cel sfânt se dusese către Dumnezeu şi în mâinile lui ţinea o hârtie scrisă aşa: “Bărbaţi alexandrini, nu osândiţi mai înainte de vreme, până ce Domnul, Judecătorul Cel drept va veni”. În acelaşi ceas a sosit femeia cea îndrăcită care începuse altădată a spune la oameni, despre curăţia lui Vitalie, precum despre aceea ce mai înainte s-a zis. Căci din arătare îngerească înştiinţându-se ea despre sfârşitul cuviosului, a alergat şi s-a atins de cinstitele lui moaşte şi îndată s-a liberat de diavol. Până şi şchiopii şi orbii au început a dobândi tămăduiri, atingându-se de Cuviosul.

Auzind de moartea Cuviosului Vitalie toate femeile acelea, care prin sfătuirea lui se întorseseră prin pocăinţă la Dumnezeu, s-au adunat la dânsul cu lumânări şi tămâie, plângând după părintele şi învăţătorul lor. În acea vreme tot poporul povestea despre viaţa curată a stareţului, cum că nici cu mâna nu s-a atins de vreuna dintr-însele şi nu spre păcat, ci spre mântuire intra la dânsele. Iar poporul mâniindu-se pe ele zicea: “De ce aţi tăinuit înaintea noastră sfinţenia acestui sfânt părinte, iar noi, neştiindu-l, îi greşeam, osândindu-l şi ocărându-l mult?” Iar femeile răspundeau: “Ne temeam, deoarece ne îngrozea cu mari blesteme, ca să nu spunem nimănui acea taină a lui; iar când una din noi a început să spună taina lui la oameni, îndată s-a îndrăcit. Deci, fiecare din noi, temându-se de o pedeapsă ca aceea, tăceam”. Şi se minunau popoarele de un rob ca acesta al lui Dumnezeu, care prin chip minunat îşi tăinuia sfinţenia vieţii sale înaintea oamenilor şi de toţi se socotea că este păcătos şi necurat, el care era prieten al lui Dumnezeu şi vas curat al Sfântului Duh. Şi se defăimau pe sine oamenii, ruşinându-se de necunoştinţa lor; căci pe un plăcut al lui Dumnezeu ca acela l-au osîndit şi cu dosădiri au ocărât pe cel nevinovat şi curat cu inima.

De toate acestea auzind cu de-amănuntul preasfinţitul Patriarh Ioan cel milostiv, a mers împreună cu tot clerul său la chilia stareţului şi văzând scrisoarea cea mai sus zisă, prin care sfătuia a nu osândi pe nimeni şi văzând minunile cele făcute, a zis către clericii aceia care cleveteau pe cuvios: “Să ştiţi că de v-aş fi crezut pe voi şi aş fi supărat pe sfântul stareţ, apoi mie mi s-ar fi dat de acel arap peste obraz lovirea aceea, pe care omul acela a pătimit-o. Dar eu smeritul mulţumesc lui Dumnezeu, că n-am ascultat clevetirile voastre şi m-am izbăvit de păcat şi de pedeapsă”. Iar clevetitorii şi osânditorii cuviosului se ruşinau foarte.

Deci, luând preasfinţitul Patriarh moaştele Cuviosului Stareţ Vitalie, îl petrecea tot poporul din cetate şi femeile cele ce se pocăiseră de păcat, plângând şi tînguindu-se, l-au îngropat cu cinste slăvind pe Dumnezeu, Cel ce are mulţi robi ai Săi tăinuiţi. Iar omul cel ce pătimise de la diavol lovirea, s-a lepădat de lume şi s-a făcut monah, şi mulţi din Alexandria, îndreptându-se prin exemplul vieţii lui Vitalie celei atât de îmbunătăţite, s-au hotărât să nu mai osândească pe nimeni. Cărora şi noi să le urmăm, cu rugăciunile Cuviosului Părintelui nostru Vitalie şi cu darul Domnului nostru Iisus Hristos, Căruia se cuvine slava în veci. Amin.

 

 

Viaţa Cuviosului Teodor Sicheotul, Episcopul Anastasiopolei

 

În pămîntul Galatiei, este un sat ce se numeşte Sicheia, sub stăpînirea cetăţii lui Anastasie, care era mai întîi sub stăpînirea Ancirei, ce este departe de Anastasiopolia ca la douăsprezece stadii. De acolo era patria Cuviosului Teodor Sicheotul, care s-a zămislit cu minune în pîntecele maicei sale, ce se numea Maria, din bărbat cinstit cu numele Cozma, slujbaş împărătesc, pe vremea împăratului Iustinian cel Mare. Căci, atunci cînd a zămislit maica sa Maria, în noaptea aceea adormind, a avut o vedenie minunată: O stea mare şi luminoasă a căzut din cer, pogorîndu-se pe pîntecele ei. Şi deşteptîndu-se Maria, a spus aceasta maicii sale Elpidia şi surorii sale Despina, care vieţuiau lîngă dînsa.

După aceea s-a dus la un oarecare părinte înaintevăzător, care în sihăstrie petrecea în linişte ca la şase stadii de la satul acela. Şi acea vedenie înfricoşătoare pentru zămislirea ei, i-a spus-o lui. Iar stareţul acela, învăţînd-o cu duhovniceşti sfătuiri despre viaţa cea plăcută lui Dumnezeu, i-a zis: “Pruncul cel ce s-a zămislit în tine, va fi cu adevărat om mare, nu numai înaintea oamenilor, ci şi înaintea lui Dumnezeu; pentru că steaua aceea luminoasă însemnează slavă împărătească, precum socotesc cei înţelepţi tîlcuitori de vise.

Însă de tine nu se va spune aşa, adică nu împărătească putere pe pămînt şi steaua cea văzută de tine mai înainte, vesteşte slava de fapte bune şi de darurile lui Dumnezeu ce se va turna în cel zămislit de tine, pentru că voieşte ca pe robii Săi, mai înainte de naşterea lor să-i sfinţească în pîntecele cel de maică”. Aceasta mai înainte proorocind-o Mariei, văzătorul stareţ şi din destul învăţînd-o, a eliberat-o cu pace. Deci, s-a înştiinţat despre aceasta şi lui Teodosie, episcopul cetăţii lui Anastasie şi acela asemenea gîndea la vedenia aceea, căci pruncul ce se va naşte, va fi lumină lumii. Iar Maria întorcîndu-se de la stareţ, petrecea după sfatul lui cu plăcere de Dumnezeu în întreagă înţelepciune, fără bărbat, împreună cu mama şi cu sora sa.

Cînd s-a împlinit vremea naşterii, a născut Maria pe acest rob al lui Dumnezeu şi botezîndu-l după obiceiul creştinesc, l-a numit Teodor, care se tîlcuieşte dar al lui Dumnezeu, arătînd cu numele mai înainte, că pruncul acela are să fie pentru lume mare dăruire de la Dumnezeu. Făcîndu-se pruncul de şase ani, dorea maica sa să-l înscrie mai înainte în rînduiala ostăşească; deci îi gătea lui brîu de aur şi haine de mult preţ, şi alte lucruri de trebuinţă la rînduiala ostăşească. Apoi dorea să meargă la Constantinopol, la împărat, ca acolo să facă ostaş pe fiul său. Dar i s-a arătat ei în vis Sfîntul Mucenic Gheorghe, zicîndu-i: “Pentru ce la un sfat ca acesta te-ai hotărît pentru fiul tău, o, femeie? Nu te osteni în zadar, pentru că Împăratul cel ceresc are trebuinţă de fiul tău!”

Deşteptîndu-se din somn Maria, a început a plînge şi a zice: “S-a apropiat moartea copilului meu”, căci i se părea că va muri degrabă. Dar pruncul creştea cu anii şi cu înţelegerea, iar cînd era de opt ani l-a dat maică-sa la învăţătura cărţii. Cu darul lui Dumnezeu învăţa mai bine decît toţi copiii şi era mai iubit decît toţi pentru obiceiurile sale cele bune; pentru că în copilăreştile jocuri, avea bărbătească înţelegere, păzindu-se de tot cuvîntul de jurămînt sau de hulă şi chiar şi pe ceilalţi copii îi oprea de la acelea, împăcînd toate certurile şi bătăile dintre copii.

Era în casa acelor femei, un bărbat bătrîn, cu numele Ştefan, temător de Dumnezeu şi dreptcredincios, pe care ca pe un părinte îl cinsteau pentru viaţa cea îmbunătăţită a lui. Pe acesta văzîndu-l copilul Teodor, în Sfîntul Post cel de 40 de zile, postind pînă seara şi o mică fărîmitură de pîine cu apă gustînd seara, s-a aprins cu dragostea cea dumnezeiască şi a început a urma postirii lui, pînă seara înfrînîndu-se. Iar cînd se întorcea de la şcoală la vremea prînzului, îl silea maică-sa să mănînce cu dînşii, dar el nu voia. După aceea, ca să nu fie silit la mîncare, a început a nu se mai întoarce la vremea mesei acasă, ci toată ziua şedea la şcoală pînă seara. Iar seara mergea mai întîi la biserică împreună cu Ştefan la obişnuita cîntare şi se împărtăşea cu Preacuratul Trup şi Sînge al lui Hristos Dumnezeul nostru, apoi mergea acasă tîrziu şi primind o mică bucată de pîine cu apă, se întărea.

Dar maică-sa şi ceilalţi casnici îl sileau ca să mănînce fiertură şi celelalte mîncări, iar el nicidecum nu voia. Şi a rugat maică-sa pe dascăl, ca la vremea prînzului să slobozească pe copil de la şcoală acasă şi să-l silească să mănînce cu dînşii, căci din cauza nemîncării era foarte uscat cu trupul. Iar el nu mergea acasă, ci se suia în muntele ce era acolo, unde era biserica Sfîntului Marelui Mucenic Gheorghe. Acolo, Sfîntul Mare Mucenic, la vederea ochilor arătîndu-i-se în chip de tînăr preafrumos, îl ducea înăuntru bisericii; şi se îndeletnicea în biserică Teodor cu citirea cărţilor sfinte, pînă ce trecea vremea prînzului. Şi iarăşi mergea de la biserică la şcoală, iar seara, întrebîndu-l maică-sa pentru ce n-a venit să prînzească, răspundea: “Nu învăţasem stihurile şi pentru aceea m-a oprit”. Şi iarăşi ruga maică-sa pe dascăl, ca să lase pe Teodor să prînzească la vremea cea cuviincioasă. Iar dascălul, cu jurămînt adeverea că după cererea ei cea dintîi, în toate zilele îl lăsase cu ceilalţi copii pe Teodor de la şcoală, la vremea prînzului.

Înştiinţîndu-se maică-sa, cum că Teodor la prînz se suie în munte la biserică, a trimis o slugă să-l aducă cu forţa de acolo şi cu multe certări îl îngrozea să vină să prînzească, iar el, neascultîn-d-o, îşi păzea obişnuita înfrînare. Şi fiind el de zece ani, a năvălit o boală peste satul acela şi mulţi boleau foarte, iar unii şi mureau. Atunci s-a vătămat de acea boală şi fericitul copil Teodor, fiind aproape de moarte, deznădăjduit de ai săi. Deci luîndu-l aproape mort l-au dus la biserica Sfîntului Ioan Botezătorul şi l-au pus în faţa Altarului, ce era aproape, unde în vîrful bisericii sub cruce era închipuirea feţei Mîntuitorului. Dintr-aceea au picat două picături de rouă asupra copilului cel bolnav şi îndată s-a sculat sănătos şi s-a dus acasă, mulţumind lui Dumnezeu. Dormind nopţile între casnicii săi, cînd toţi erau cuprinşi de un somn greu, venea la el Sfîntul Mare Mucenic Gheorghe şi-l deştepta, zicîndu-i: “Scoală-te, Teodore, căci luceafărul a răsărit şi a sosit vremea rugăciunii celei de dimineaţă; de aceea să mergem la biserica Sfîntului Gheorghe”. Iar copilul îndată cu sîrguinţă şi cu bucurie se scula.

Deci, la început i se arăta Sfîntul Gheorghe, în chipul lui Ştefan, cel din casa lor. După aceea în alt chip i se arăta lui, deşteptîndu-l în fiecare noapte şi ducîndu-l la biserică. Iar diavolii, vrînd pe cale să îngrozească pe copil, se prefăceau în lupi şi în diferite fiare şi se repezeau asupra lui. Dar Sfîntul Mucenic, mergînd înaintea lui şi purtînd suliţa în mîini, izgonea acele înfricoşate năluciri şi lui Teodor îi poruncea să nu se teamă. Astfel, făcîndu-se acestea în toate nopţile, maică-sa şi celelalte femei deşteptîndu-se din somn şi pe Teodor neaflîndu-l în pat, s-au mirat şi au aflat că mergea noaptea la biserică. Dar se minunau, cum de cu seară culcîndu-se să doarmă în mijlocul lor, se scoală nesimţit de nimeni. Deci, se temea maica sa ca nu cumva să-l mănînce fiarele pe copil, căci în acea vreme se auzise, că un lup răpeşte nu numai dobitoacele, ci şi pe copiii cei mici. Pentru aceea cu certuri îl îngrozea, să nu iasă din casă la biserică, mai înainte de răsăritul soarelui, de vreme ce locul acela era pustiu. Însă fericitul copil nicidecum nu asculta pe maica sa, ci la obişnuita vreme a nopţii deşteptîndu-se de Sfîntul Gheorghe, pleca la biserica lui, neştiut de nimeni.

Odată, deşteptîndu-se din somn maica sa şi femeile cele cu dînsa, cînd se lumina de ziuă şi pe copilul Teodor neaflîndu-l în pat, s-a umplut de mînie; şi alergînd la biserică, l-a luat de acolo şi apucîndu-l maica lui de păr, îl trăgea spre casă, bătîndu-l foarte rău apoi nu l-a scos toată ziua din casă, iar spre noapte l-a legat de pat, ca să nu iasă nicăieri. Şi în acea noapte Sfîntul Marele Mucenic Gheorghe s-a arătat în vis maicii lui Teodor şi femeilor celor cu dînsa, avînd sabia încinsă la coapsă, pe care scoţînd-o, le îngrozea cu mînie, zicîndu-le: “Voi tăia capetele voastre, dacă veţi bate mai mult pe copilul acesta şi veţi opri venirea lui către mine”. Iar femeile deşteptîndu-se cu spaimă mare din somn, spuneau acea înfricoşată arătare şi îngrozire a mucenicului una alteia, căci toate una şi aceeaşi vedenie văzuseră. Şi îndată dezlegînd pe sfîntul copil, îl dezmierdau prin cuvinte mîngîietoare, să nu se mînie pe dînsele că l-au bătut. Şi îl întrebau, cum mai înainte de a se lumina de ziuă merge la biserică, ieşind din casă şi nu se teme de fiare. Iar el le spunea, cum că în toate nopţile venea la el un tînăr luminos şi îl deştepta şi îl ducea la biserică, apărîndu-l de năluciri pe cale.

Deci, au cunoscut femeile, că Sfîntul Mucenic Gheorghe, pe care îl văzuseră în vedenie, i se arată lui şi îl apără. Din acea vreme, întru nimic nu mai oprea pe Teodor, ci l-a lăsat spre purtarea de grijă a lui Dumnezeu, zicînd: “Voia Domnului să fie!” Acest fericit copil avea o soră mică, cu numele Vlata, pe care o născuse din alt bărbat, fiindcă mama lui, sfătuind-o rudeniile, se mai măritase încă o dată. Acea copilă îl iubea pe fratele său Teodor şi adeseori ziua îi urma lui, pe cînd mergea la biserică şi se străduia să urmeze vieţii lui. Pentru că Duhul lui Dumnezeu lucra şi într-însa, ca şi în Teodor. Nu departe de casa lor era o biserică a Sfîntului Mucenic Emilian, care în acea ţară a Galatiei, în cetatea Ancirei, pe vremea împărăţiei celui fărădelege Iulian Paravatul, după multe munci, a fost răstignit pe cruce.

În biserica acelui mucenic intrînd fericitul Teodor, petrecea toată noaptea în rugăciune. Iar la miezul nopţii adormind, i s-a făcut o astfel de vedenie. I se părea, că stă înaintea unui împărat care şedea pe scaun într-o slavă mare, înconjurat de mulţime mare de ostaşi şi o femeie luminată, îmbrăcată în porfiră, era de-a dreapta Împăratului şi l-a auzit pe Acela zicîndu-i: “Nevoieşte-te, Teodore, ca să primeşti plata cea desăvîrşită în Împărăţia cerului; iar Eu şi pe pămînt te voi face cinstit şi te voi preamări înaintea oamenilor!” Această vedenie i s-a făcut în anul al 12-lea al vieţii lui. Şi din acel ceas cu mai multă dorire către Dumnezeu şi cu dragoste aprinzîndu-se, a început mai mult a se osteni. Deci, s-a închis într-o cămară a casei sale şi a petrecut într-însa, de la praznicul sfintei dumnezeieştii Arătări (Botezul Domnului) pînă la praznicul Duminicii Stîlpărilor, în post şi rugăciune; îndeletnicindu-se cu citirea cărţilor şi vorbind cu însuşi Dumnezeu. Dar mai ales în două săptămîni ale Sfîntului Post cel de 40 zile, în cea dintîi şi în cea din mijloc, nu vorbea nimic cu nimeni, ci, petrecînd cu adîncă tăcere, îşi adîncea mintea sa în Dumnezeu.

După trecerea sfîntului şi marelui post, sosind praznicul Învierii lui Hristos, urîtorul diavol nesuferind să-l vadă pe un îmbunătăţit copil ca acesta, gîndea cum l-ar pierde. Şi a meşteşugit un vicleşug într-acest chip: într-una din zile, s-a prefăcut în chipul unui tînăr, Gherontie, care, împreună cu Teodor, învăţa la şcoală şi mergînd la Teodor l-a chemat cu el spre răcorire. Şi luîndu-l, l-a suit pe un deal înalt, ce se numea Tzedrama, stînd pe o piatră mai înaltă. Apoi a început a ispiti pe Teodor, ca şi altădată în pustie pe Însuşi Domnul nostru Iisus Hristos, zicîndu-i: “De voieşti, o, bunule Teodore, să-ţi arăţi vitejia ta, aruncă-te de aici jos”. Iar Teodor a răspuns: “Mă tem, de vreme ce acea înălţime este nemăsurată”. Zis-a diavolul: “Tu mai mult decît toţi ai fost mai viteaz la şcoală, iar acum te temi de aceasta? Iată eu nu mă tem, ci îndată voi sări jos”. Teodor a zis: “Să nu faci aceasta, ca să nu mori căzînd”. Iar diavolul se întărea, zicînd că nici o primejdie nu va pătimi. Teodor a răspuns: “Dacă vei face aceasta tu mai întîi şi te voi vedea întreg, apoi şi eu după tine voi urma”. Şi îndată diavolul a sărit din înălţime jos, în acea adîncime fără măsură, apoi stătea acolo în dreptu-i şi chema la sine pe Teodor, ca şi el asemenea să se arunce.

Iar Teodor văzînd aceasta, s-a spăimîntat şi gîndea în sine, cum Gherontie, care mai înainte nu avea niciodată o îndrăzneală ca aceea, a putut fără vătămare, ca din aşa înălţime de deal, să sară jos! Gîndind el acestea, iar diavolul strigîndu-l de jos şi chemîndu-l la sine, îndată s-a arătat Sfîntul Mare Mucenic Gheorghe. Şi, apucînd de mînă pe Teodor, i-a zis: “Vino aici şi urmează-mi! Nu asculta pe ispititorul, care caută sufletul tău! Pentru că acesta nu este Gherontie, ci vrăjmaşul neamului nostru”. Atunci a dus mucenicul pe copil în biserica sa, în care zăbovind, au venit la el maica lui şi bunica sa şi îl rugau pe fericitul să se întoarcă acasă, de vreme ce multe rudenii şi prieteni se adunaseră la ei la ospăţ şi-l aşteptau. Iar el ştiind Scriptura, că dragostea acestei lumi este vrăjmaşă lui Dumnezeu, pentru că cel ce voieşte să fie lumii prieten, se face vrăjmaş lui Dumnezeu, nu i-a ascultat; ci dezlegîndu-şi brîul său cel de aur apoi haina cea de deasupra de mult preţ şi scoţînd gherdanul, le-a aruncat, zicînd: “Ştiu că vă temeţi, să nu le pierd; luaţi-le, iar pe mine lăsaţi-mă”. Iar el nu a mers.

Auzind de un părinte îmbunătăţit, care se numea Glicherie, că este ca la zece stadii de satul lor, într-un loc liniştit, s-a dus la el, voind să se binecuvînteze şi să se povăţuiască de către dînsul. Iar Glicherie, fiind bărbat mai înaintevăzător şi cunoscînd că în copil este Duhul lui Dumnezeu, l-a primit cu dragoste şi bucurie. Şi a zis către el, zîmbind: “Fiule, iubeşti chipul monahicesc?” Copilul a răspuns: “Îl iubesc foarte mult, părinte, şi doresc cu tărie a mă învrednici aceluia”. Atunci era secetă mare în părţile acelea şi, ieşind amîndoi din chilie, au mers şi au stat înaintea bisericii Sfîntului Ioan Botezătorul. Şi a zis Cuviosul Glicherie către fericitul copil Teodor: “Fiule, să plecăm genunchii şi să ne rugăm Domnului, ca milostivindu-Se, să ne dea ploaie şi să adape pămîntul cel uscat; din acestea vom şti, de sîntem în numărul drepţilor”.

Aceasta a voit să facă stareţul, nu ca ispitind pe Domnul, ci nădăjduind, că sînt bineprimite rugăciunile lui la Dumnezeu. Deci, plecîndu-şi genunchii, s-au rugat şi îndată cerul s-a acoperit de nori, iar cînd s-au sculat de la rugăciune, a căzut ploaie foarte mare şi tot pămîntul s-a adăpat din destul. Stareţul umplîndu-se de bucurie pentru darul Domnului, a zis către Teodor cu dragoste: “De acum, fiule, orice vei cere de la Dumnezeu, toate îţi va da. Pentru că va fi cu tine, întărindu-te ca şi cu trupească vîrstă şi cu duhovnicească vieţuire să creşti din putere în putere; iar tu să-ţi săvîrşeşti dorinţa, cînd va veni vremea”.

După aceasta Teodor, luînd binecuvîntare de la stareţ, s-a întors la casa sa. Şi avînd 14 ani de la naşterea sa, a gîndit să-şi lase casa pentru totdeauna şi să petreacă lîngă biserica Sfîntului Gheorghe cea din munte. Deci, a rugat pe maică-sa şi pe casnici să nu-i facă împiedicare la scopul său, nici să-l supere venind la el. Iar rudele n-au îndrăznit să-l oprească, ştiind că Dumnezeu este cu dînsul. Ducîndu-se Teodor, şi-a săpat o peşteră în munte sub altar şi petrecea acolo, intrînd totdeauna în biserică şi rugîndu-se. Şi îi trimitea maica sa pîine curată şi păsări fierte şi prăjite. El pe toate acelea le punea pe o piatră lîngă drumul bisericii, ca ori păsările, ori fiarele, ori oamenii cei ce treceau pe acolo să le mănînce, iar el se hrănea din prescurile ce se aduceau la biserică, mîncînd cîte una pe zi, seara.

Era acolo un loc oarecare stăpînit de diavoli, ce se numea Area, fiind departe de acolo ca la şase stadii. Deci se povestea că zeiţa Artemida cea păgînă petrecea acolo cu mulţime de diavoli şi nu era cu putinţă nimănui să treacă prin locul acela fără primejdie. Şi mai ales la amiază, în lunile iulie şi august, mulţi oameni se vătămau pînă la moarte de diavolii aceia. Aceasta auzind-o fericitul tînăr, venea în lunile acelea în toate zilele în acel loc. Şi toată ziua zăbovind acolo, seara se întorcea acasă întreg, nepătimind nici o primejdie de la diavoli, pentru că ei văzîndu-l venind acolo, fugeau de dumnezeiasca putere. Iar în luna lui Ianuarie, cînd se făcea praznicul Dumnezeieştii Arătări, ieşea Teodor cu ceilalţi oameni şi clerici la rîu, pentru sfinţirea apei. Şi intrînd în apă desculţ, stătea nemişcat pînă la săvîrşirea cîntării, iar după dumnezeieasca Arătare, se închidea în peşteră şi petrecea în tăcere, fără să iasă pînă la Duminica Stîlpărilor.

Şi îl iubea bunica lui, Elpidia, mai mult decît pe amîndouă fiicele şi se mîngîia de o viaţă ca aceea a lui şi îi ducea de mîncare poame şi pîine. Din acestea gusta în toate sîmbetele şi Duminicile şi toţi se minunau de atît de mare dar al lui Dumnezeu, care era în copilul acela atît de tînăr şi preamăreau pe Dumnezeu, zicînd: “Ai ascuns acestea de cei înţelepţi şi pricepuţi şi le-ai descoperit acestui prunc“. Asemenea şi Teodosie episcopul Anastasiopolei, auzind toate acestea despre Teodor, se bucura şi, lăudîndu-l înaintea tuturor, zicea: “Pruncul acesta este trimis de la Dumnezeu spre o viaţă ca aceasta”.

Într-un timp oarecare, din supărare, a căzut într-o boală şi dormitînd, i s-a arătat Sfîntul Marele Mucenic Gheorghe, zicîndu-i: “Care este pricina bolii tale, fiule?” Iar el, căutînd, a văzut pe duhul cel necurat stînd departe şi arătînd spre dînsul, zicea mucenicului: “Acel necurat şi urît a adus asupra mea această boală!” Iar Sfîntul Gheorghe, apucînd pe diavol, l-a muncit tare şi l-a izgonit; iar lui Teodor, luîndu-l de mînă, i-a zis: “Scoală-te şi fii sănătos! De acum urîtul şi vicleanul acela nu se va mai arăta înaintea feţii tale!” Şi îndată Teodor, deşteptîndu-se, s-a sculat şi s-a simţit bine şi sănătos.

Dar iubitorul de oameni Dumnezeu, Cel ce a dat sfinţilor Săi Apostoli putere asupra duhurilor necurate, ca să le izgonească şi să tămăduiască în popor toate bolile, Acela a dăruit şi acestui iubit al Său tînăr putere şi dar şi a început Teodor a face minuni întru slava lui Dumnezeu. Un om oarecare a adus la dînsul, cînd era în biserică, pe fiul său îndrăcit, rugîndu-l să-l tămăduiască. Teodor, fiind copil, nu ştia ce să facă şi se lepăda de un lucru ca acesta, iar omul acela, plîngînd, îi dădu lui Teodor un bici, zicîndu-i: “Robule al lui Dumnezeu, ia biciul acesta şi, îngrozind, bate pe fiul meu, zicîndu-i: “Ieşi, duhule necurat, din copilul acesta, în numele Domnului meu!””. Iar fericitul Teodor, cum a fost învăţat de omul acela, aşa a şi făcut. Şi a început diavolul a striga în copil: “Voi ieşi, voi ieşi, dar numai un ceas să mă slăbeşti!”

Şi depărtîndu-se Sfîntul Teodor spre Altar, diavolul striga din copil: “O, nevoie, o, mare este puterea Nazarineanului! Pentru că de cînd a venit pe pămînt, a înarmat asupra noastră pe oameni şi acum acelui neiscusit copil i-a dat putere asupra noastră. O, vai mie, de ce fel de copil sînt izgonit eu! Pentru că nici nu pot suferi darul cel dat lui din cer şi mare primejdie are să fie nouă de la acest copil mic; căci pe mulţi de ai noştri îi va izgoni din trupurile omeneşti. Şi aceasta, mai cumplită primejdie îmi este, că începătura stăpînirii celei date lui, asupra mea o începe şi nici că îndrăznesc, să mă întorc la tatăl meu diavolul, izgonindu-mă de acest mic copilaş. Căci de mi s-ar fi întîmplat mie aceasta de la vreun bărbat bătrîn, nu mi-ar fi fost atîta ruşine şi necaz. Blestemată fie ziua cînd s-a născut acest cumplit copilaş!” Acestea strigîndu-le diavolul, Sfîntul Teodor a luat untdelemn din candelă şi a uns capul pruncului cel îndrăcit, l-a însemnat cu semnul crucii şi a poruncit diavolului, zicîndu-i: “Ieşi de acum, duhule viclean, şi nu bîrfi mai mult!” Iar diavolul cu mare glas a răcnit şi aruncînd pe prunc la picioarele lui Teodor, a ieşit; iar pruncul s-a făcut sănătos, cu darul lui Dumnezeu. Această minune a străbătut prin toată partea aceea şi slăveau pe Dumnezeu, cei ce auzeau de acea minune.

Vrînd Teodor să fie următor Sfîntului Ioan Botezătorul şi Sfîntului Ilie Proorocul, prin viaţa pustnicească, se gîndea unde s-ar putea depărta de oameni. Şi suindu-se în partea cea mai înaltă a muntelui, umbla împrejurul locului pustiu şi văzînd o piatră mare şi-a săpat sub dînsa o peşteră. Apoi a rugat pe unul din clerici, un diacon îmbunătăţit ca să-i aducă cîte puţină pîine şi apă la vremea sa şi cu numele lui Dumnezeu l-a jurat să nu spună nimănui despre dînsul. Apoi a luat de la clericul acela o haină aspră de lînă, pentru că pînă atunci umbla încă în haine noi date de maica lui, şi s-a închis în peştera sa. După rugămintea lui, clericul i-a astupat uşa cu pămînt, lăsîndu-i numai o ferestruică mică, pe cît îi era cu putinţă ca să-i dea o bucată de pîine şi un vas cu apă.

Astfel închizîndu-se sfîntul, a petrecut doi ani, îngropat de viu în pămînt şi neştiind nimeni de dînsul, fără numai clericul acela. Iar oamenii din sat, mergînd la biserică şi nevăzînd pe Teodor, se minunau şi nu se pricepeau unde s-a ascuns. S-a întîmplat în acel timp de a trecut prin satul acela o ceată de ostaşi şi unii socoteau, cum că ostaşii luîndu-l, l-au dus cu dînşii şi au plecat cu toţii spre stăpînitorul acelei părţi, ca să trimită la ostaşi după copil, pe care căutîndu-l cu dinadinsul şi negăsindu-l, au socotit că este mîncat de fiare. Plîngea după dînsul maica lui şi toţi casnicii fără de mîngîiere, ca pentru un mort jelindu-se toţi oamenii din satul acela după dînsul.

După ce au trecut doi ani, clericul acela, văzînd tînguirea maicii sale, apoi temîndu-se ca să nu moară Teodor într-o viaţă strîmtorată ca aceea, a spus despre dînsul. Şi alergînd cu sîrgu-inţă şi cu bucurie, a deschis peştera şi l-a scos afară ca pe un mort, care, dacă a văzut lumina zilei, a rămas fără glas multă vreme. Capul lui era acoperit de răni şi plîngeau casnicii privind la dînsul. L-au dus în biserica Sfîntului Gheorghe şi voia maică-sa să-l ia acasă ca să-l tămăduiască cu doctorii, dar el n-a voit nicidecum, ci petrecea ca şi mai înainte lîngă biserica mucenicului şi în puţine zile i s-a tămăduit capul.

Auzind de toate acestea Teodosie, episcopul Anastasiopoliei, s-a dus cu clerul în satul acela, să vadă pe robul lui Dumnezeu Teodor; şi văzîndu-l, s-a minunat de viaţa lui. Apoi, povăţuindu-se de dumnezeiescul Duh, l-a ridicat mai întîi la treapta cea mai de jos a clericului; după aceea l-a hirotonit preot, avînd optsprezece ani de la naşterea sa, pentru că zicea episcopul despre dînsul: “Vrednic este unul ca acesta, să se hirotonească şi mai înainte de vremea cea cuviincioasă, căci în el petrece darul lui Dumnezeu; pentru că şi Sfîntul Apostol Pavel a învrednicit de treapta episcopiei pe Sfîntul Timotei, fiind tînăr”. Iar către Teodor a zis: “Domnul Care te-a învrednicit preoţiei, El te va învrednici şi episcopiei, ca să paşti turma Lui cea cuvîntătoare; dar mai întîi să te îmbraci în rînduiala monahicească, să creşti cu credinţa şi cu faptele bune şi să te rogi pentru mine”.

Zicîndu-i aceasta episcopul şi dîndu-i binecuvîntare, s-a dus în ale sale. Iar Fericitul Teodor a început a săvîrşi jertfa cea fără de sînge, stînd cu vrednicie înaintea Altarului lui Dumnezeu. După aceea, vrînd să vadă Sfintele locuri de la Ierusalim şi găsind un bun însoţitor de călătorie, s-a dus. Şi ajungînd la Ierusalim, s-a închinat cu multă osîrdie şi cucernicie lemnului Crucii cel făcător de viaţă şi Sfîntului Mormînt al Domnului. Apoi a înconjurat şi celelalte sfinte locuri, închinîndu-se şi rugîndu-se. A cercetat încă şi pe sfinţii părinţi, care erau acolo în închisori şi în sihăstriile pustiei şi învrednicindu-se de rugăciunile şi binecuvîntările acelora, s-a dus în lavra Sfîtului Gheorghe Hozevitul, care era aproape de rîul Iordan, în apropiere de biserica Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, unde i s-a făcut arhimandritului în vedenie, înştiinţare de la Dumnezeu despre Teodor.

Deci, în acea lavră l-au îmbrăcat în chipul monahicesc, cu porunca lui Dumnezeu şi l-a liberat cu binecuvîntare la locul său. Iar după ce s-a întors la locul său, a început iarăşi a petrece lîngă biserica Sfîntului Mare Mucenic Gheorghe, slujind lui Dumnezeu în cuvioşie şi strălucind ca Moise, cu darul Domnului, cu care fiind dăruit mult, tămăduia toate bolile ce se întîmplau în popoare şi izgonea duhurile cele necurate, ca cel ce avea putere peste dînsele.

Dar bunica lui, Elpidia, mătuşa sa, Despina, şi Vlata, sora cea tînără nu voiau să se despartă de dînsul. Ci privind la viaţa lui cea plăcută lui Dumnezeu, se sîrguiau după puterea lor, să-i urmeze, postind şi rugîndu-se. Apoi făceau milostenie săracilor din osteneala mîinilor lor. Nu după multă vreme, mătuşa lui, Despina, s-a mutat către Domnul în bună mărturisire, pe care îngropînd-o, a dus pe sora sa Vlata într-o mănăstire de fecioare, fiind de doisprezece ani şi a făcut-o mireasa lui Hristos. Iar pe fericita Elpidia a lăsat-o într-o casă aproape de el să petreacă pînă la o vreme. Deci, Vlata, fecioara lui Hristos, avînd viaţă sfîntă, după trei ani s-a dus fără prihană la cămara Mirelui său Cel fără de moarte. Auzind de sfîrşitul ei, fericitul Teodor a mulţumit lui Dumnezeu cu bucurie; iar, Elpidia, cu sfatul sfîntului, s-a dus într-o mănăstire de femei, care era aproape de biserica Sfîntului Mucenic Cristofor. Şi trimitea cuviosul la dînsa pe copilele cele ce se aduceau la dînsul pentru tămăduire, îndrăcite sau bolnave, ca să le povăţuiască Elpidia, cum să se roage şi să postească. Apoi să le înveţe la tot obiceiul bun.

După ducerea fericitei Elpidia în mănăstire, cuviosul, neavînd de la nimeni vreo slujbă pentru dînsul, a găsit un lucrător ca să-i slujească. Iar purtarea de grijă a lui Dumnezeu, voind să-l facă vînător de oameni, a început a trimite la dînsul pe oarecare, spre a vieţui împreună. Mai întîi pe un oarecare Epifanie tînăr cu anii, care, pornindu-se cu dorinţă de Dumnezeu, a venit la dînsul. Şi s-a bucurat cuviosul Teodor, că nu l-a lăsat Dumnezeu singur. Deci a primit pe Epifanie şi l-a îmbrăcat în chipul monahicesc şi l-a povăţuit la o viaţă atît de sfîntă, încît avea stăpînire şi asupra diavolilor şi îi izgonea din oameni. După aceea, o femeie drept-credincioasă care dobîndise tămăduire de boala sa cu rugăciunile Cuviosului Teodor, a adus la dînsul pe fiul său cu numele Filumen, tînăr cu anii, însă nu şi cu înţelegerea, ştiind bine a citi şi a scrie. Şi erau trei de o vîrstă unul cu altul, robi ai lui Hristos, asemenea cu cei trei tineri de demult din Babilon, avînd o dragoste şi o osîrdie către Dumnezeu, iar în mijlocul lor era şi însuşi Hristos, Care a zis: Unde sînt doi sau trei adunaţi în numele Meu, acolo sînt şi Eu în mijlocul lor.

După cîţiva ani, fericitul Epifanie sfîrşindu-se întru Domnul, a venit în locul lui Ioan, om sîrguitor în fapte bune. În acea vreme au venit la cuviosul nişte oameni de la un sat ce se numea Protomaria şi-l rugau să meargă în satul lor, fiindcă aproape de acel sat era un loc stăpînit de duhuri necurate şi nimeni nu putea să treacă pe la acel loc fără vătămare, nici oameni, nici dobitoace, mai ales la amiază şi după apusul soarelui. Deci a mers robul lui Dumnezeu în acel loc şi poruncind să-i sape o peşteră mică, s-a închis într-însa toată iarna aceea. Şi a petrecut în acel loc în post şi rugăciunile cele obişnuite pînă la Paşti, iar diavolii nesuferind petrecerea lui, de acolo, au fugit izgoniţi ca de o armă, prin rugăciunile sfîntului. Şi de multe ori mulţi oameni auzeau glasuri diavoleşti, care se tînguiau, căci îi izgonea Teodor. Iar oamenii din satul acela aveau atît de mare credinţă către el, încît mergeau de luau ţărînă de la peştera aceea în care petrecea cuviosul şi amestecînd-o în mîncare şi băutură, o dădeau la oamenii bolnavi şi la dobitoace ca pe o adevărată doctorie şi toţi dobîndeau tămăduire după credinţa lor.

Era în satul acela un om cucernic, cu meşteşugul fierar; aceluia i-a poruncit cuviosul să-i facă o cămăruţă de fier, fără acoperămînt, strîmtă, pe cît era cu putinţă unui om să stea într-însa, căci aşa a socotit să-şi afle chinuirea trupului său. De care lucru înştiinţîndu-se oamenii din satul acela, au adus la fierar multe unelte de fier, ca să fie spre săvîrşirea acelui lucru. După ce a făcut cămăruţa aceea, a dus-o în satul Sicheot la cuviosul, pe care el punînd-o în peşteră, s-a închis într-însa mult timp. Şi stătea ca un stîlp nemişcat, răbdînd toată cumplirea văzduhului, de vreme ce era fără acoperămînt acea cămăruţă. Şi se ardea vara de zăduf, iar iarna îngheţa de răceală şi de frig, căci zăpada şi ploaia îl udau, furtunile şi vînturile îl băteau, dar el petrecea ca o piatră şi ca un diamant tare. O răbdare ca aceea i-a dat Atotputernicul Dumnezeu, care covîrşea firea şi mintea omenească, spre mirarea oamenilor şi spre mărirea Sfîntului Lui nume cel dumnezeiesc. Şi nu numai închisoarea cămăruţei aceleia de fier şi-a ales de bunăvoie, ci şi tot trupul său cu greutate de fier îşi învelea. Apoi se încălţa cu încălţăminte de fier, făcută după măsura picioarelor sale şi mănuşi de asemenea purta şi în platoşă de fier grea se îmbrăca şi cu un lanţ de fier gros se încingea ca şi cu un brîu. Încă şi un toiag de fier greu purta, avînd în vîrf cruce; apoi îşi hotărîse viaţa în acest chip. După praznicul Naşterii lui Hristos, la dumnezeiasca Arătare intra în peşteră, înfăşurîndu-se cu fiarele acelea grele; şi petrecea acolo pînă la Paşti, iar după Paşti se închidea în acea cămăruţă de fier.

Cu o greutate de fier ca aceea şi cu închisoarea cea strîmtă de bunăvoie îşi chinuia trupul, ca pe un rob obosindu-l şi pedepsindu-l, ca să nu se ridice războaiele cele dinlăuntru. Iar în sfîntul şi marele post de 40 de zile, nu gusta nicidecum pîine, ci puţine poame, sau legume crude şi acelea numai sîmbăta şi Duminica. Şi îi supusese Dumnezeu fiarele cele sălbatice, care erau în pustia aceea; pentru că un urs înfricoşat venind trei ani de-a rîndul, lua hrană din mîinile lui, asemenea şi un lup din pustie venind, se hrănea de dînsul. Apoi venind şi ducîndu-se fiarele acelea, pe nimeni nu vătămau, nici pe oameni, nici pe dobitoace, deşi se întîlneau cu cineva; pentru că aceea era facerea de minuni a lui Dumnezeu, prin care slăvea pe plăcutul Său.

A mers la cuviosul, în cămăruţa în care era închis, un om ce avea tot trupul bolnav, căutînd tămăduire prin sfintele lui rugă-ciuni. Iar el, poruncind aceluia să se dezbrace de hainela sale, a luat apă şi s-a rugat lui Dumnezeu, zicînd: “Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, Cel ce prin proorocul Elisei ai curăţit, pe Neeman Sirianul de stricăciune şi singur prin milostivirea Ta pogorîndu-Te la noi şi făcîndu-Te om, cu cuvîntul ai tămăduit pe cei stricaţi, caută acum spre noi şi spre apa aceasta şi binecuvîntînd-o, dă-i putere de tămăduire, ca să poată curăţi de stricăciune pe acest om, care stă înainte, întru preamărirea numelui Tău Celui Sfînt”.

Astfel rugîndu-se şi însemnînd apa cu semnul Crucii, a turnat omului pe cap şi pe tot trupul şi îndată s-a curăţit de acea boală şi s-a dus sănătos, lăudînd pe Dumnezeu. Asemenea, venind şi un preot, anume Colirie, şi numai haina sfîntului pe sine punînd-o, îndată a cîştigat tămăduire. Nişte minuni ca acestea şi o viaţă ca aceasta a Sfîntului Teodor văzînd fericita Elpidia, se fericea cu duhul. Deci şi ea a povăţuit pe multe femei spre viaţă plăcută lui Dumnezeu şi spre chipul monahicesc le-a adus, pentru că era foarte îmbunătăţită şi urma nepotului său în nevoinţele cele duhovniceşti. După aceea, cuvioasa Elpidia s-a apropiat spre sfîrşitul său, pe care mai înainte l-a ştiut din descoperirea ce i s-a făcut ei. Şi mergînd la cea mai de pe urmă cercetare şi sărutare a cuviosului său nepot, i-a spus vedenia sa, zicînd: “Fiul meu şi lumina ochilor mei, am văzut în arătare un tînăr foarte frumos, îmbrăcat în haină luminoasă, avînd părul în chipul aurului, asemenea Sfîntului Marelui Mucenic Gheorghe, precum îl vedem închipuit pe icoană. Acela venind la mine, m-a întrebat despre tine, vrînd să ştie de la mine rînduiala cîntării de psalmi şi a vieţii tale. Iar eu cu de-a-mănuntul i-am spus lui, însă el mi-a zis: “Cînd cîntaţi psalmi, ziceţi aceasta: “Binecuvîntaţi pe Domnul, munţilor şi dealurilor!””. După aceea mi-a zis: “Mare dar ai cîştigat, o, femeie, învrednicindu-te a vedea pe nepotul tău într-o rînduială ca aceasta, iar mie, ajutătorului, îmi eşti mult datoare. Dar mai ales Stăpînului Cel de obşte Ziditorului Dumnezeu, toată mulţumirea I se cuvine, Care pe nepotul tău l-a făcut vrednic, a fi în rîndul sfinţilor robilor Lui. Deci, tu de acum te odihneşte, pentru că te-ai ostenit pînă acum””.

Această vedenie spunînd-o fericita Elpidia Sfîntului Teodor şi dîndu-i cea de pe urmă sărutare, s-a dus la chilia sa şi îmbol-năvindu-se puţin s-a mutat către Domnul şi s-a îngropat cu cinste de către cuviosul. Iar după îngroparea ei, a venit cineva la cetatea Ancira, aducînd înştiinţare sfîntului, cum că maica lui, Maria, a murit şi-l sfătuia să trimită ca să-i ia averea, de vreme ce a murit fără moştenitor. Răspuns-a sfîntul: “Nu spui adevărul, căci maica mea n-a murit”. Iar acela stăruia, zicînd: “Cu ochii mei am văzut-o moartă”. Iar el iarăşi a răspuns: “Nu este adevărat! Căci n-a murit maica mea, nici va muri cu sufletul, ci şi acum viază şi va fi vie în veci!” Şi nu s-a îngrijit de averea ce rămăsese după dînsa, ci a postit o săptămînă întreagă, făcînd rugăciuni cu dinadinsul către Dumnezeu pentru sufletul ei.

Petrecînd Cuviosul Teodor în peşteră, a mers la dînsul economul bisericii de la Iliopoli şi prin cel ce-i slujea i-a spus rugămintea sa cu lacrimi, zicînd: “Miluieşte-mă, robule al lui Dumnezeu, în necazul ce mi s-a întîmplat! Pe sluga mea am trimis-o, ca să adune veniturile bisericeşti, iar el, toate veniturile adunîndu-le, a fugit. Iar eu, alergînd încoace şi încolo după dînsul şi căutîndu-l, nu pot să-l aflu. Roagă-te Domnului, să mi-l arate, că toată averea mea nu-mi ajunge să plătesc bisericii”. Răspuns-a lui sfîntul: “De făgăduieşti că pe acel slujitor al tău nu-l vei bate, ci îl vei libera şi nimic mai mult de la dînsul nu vei lua, fără numai cele bisericeşti, pe care el le-a luat, apoi te va mîngîia Domnul şi-l va da în mîinile tale; iar de nu vei făgădui aşa apoi nu vei putea să-l afli pe el”. Iar economul a făgăduit a nu-l bate pe acela şi nici a-i lua ceva dintre ale lui, ci şi dintre ale sale a-i da, decît numai să întoarcă averea bisericească. Pentru că zicea: “Eu şi copiii mei vom rămîne goi dacă cu a mea avere voi plăti pentru venitul bisericesc cel răpit”. Atunci i-a zis sfîntul: “Mergi cu pace la casa ta şi să fii fără grijă, căci nădăjduiesc către Dumnezeu că degrabă te va mîngîia”. Şi s-a dus economul într-ale sale, bucurîndu-se, avînd neîndoită nădejde în cuvintele cuviosului. Iar fugarul acela, care răpise cele bisericeşti, a stat în cale aproape de satul ce se numea Nicheia, fiind legat cu rugăciunile cuviosului şi neputînd să se ducă mai departe cît de puţin. Deci, cu părerea i se arăta că fuge degrabă, dar de fapt el stătea pe loc. Şi, văzîndu-l oamenii care se întîmplaseră în calea aceea şi cunoscîndu-l, l-au prins şi l-au dus la econom.

Aşa a fost întoarsă toată averea bisericească pe care o luase el. Iar economul şi-a împlinit făgăduinţa şi a slobozit pe acela, nefăcîndu-i nici o strîmbătate. Apoi a mers iarăşi la cuvios, dîndu-i mulţumire. După aceasta un om, în ziua a 50-a a adus pe femeia sa muncită de diavol şi după ce a certat cuviosul pe duhul cel necurat, acela striga, zicînd: “O, pentru ce te mînii asupra mea, mîncătorule de fier? Oare sînt vinovat? Căci nu de bunăvoie am intrat într-însa, ci fiind trimis de Teodor vrăjitorul, care se numeşte Carapos şi petrece în satul Mazamia”. Iar plăcutul lui Dumnezeu, certînd cu numele lui Iisus Hristos pe diavolul, l-a izgonit din femeia aceea.

În acelaşi an, în luna iunie, oamenii din satul Mazamia, auzind de minunile făcute de plăcutul lui Dumnezeu, Teodor, au mers la el, rugîndu-l cu lacrimi să vină la ei, să le izgonească lăcustele care năvăliseră ca un nor asupra ţarinilor şi grădinilor lor. Iar cuviosul, mergînd la ei, a intrat în biserica lor şi a petrecut toată noaptea la rugăciune. Iar a doua zi a mers cu rugăciune la ţarini şi, luînd trei lăcuste în mîna sa, se ruga Domnului pentru popor. Şi în vremea rugăciunii au murit lăcustele în mîinile lui, iar el, mulţumind lui Dumnezeu, a zis către popor: “Să ne întoarcem la biserică, fiilor, pentru că degrabă ne va arăta Domnul mila sa”.

Deci, întorcîndu-se sfîntul la biserică, a săvîrşit Sfînta şi dumnezeiasca Liturghie şi, a doua zi, oamenii au văzut toată mulţimea lăcustelor moartă. Aceasta văzînd cel ce locuia într-acele locuri, mai sus pomenitul vrăjitor, Teodor Carapos, s-a pornit cu zavistie asupra sfîntului, fiindcă mai dinainte se mîniase asupra lui, pentru izgonirea diavolului din femeie, pe care acel vrăjitor îl trimisese într-însa. Deci, vrăjitorul acela mîniindu-se asupra sfîntului şi zavistuind asupra puterii lui Dumnezeu celei dintr-însul făcătoare de minuni, a chemat pe diavolii cei de sub mîna lui şi le-a poruncit să meargă şi să muncească pe Teodor Sicheotul pînă la moarte. Iar aceia dacă s-au dus, n-au putut să se apropie de el, fiindcă avea întotdeauna rugăciunea în gura sa şi-l aşteptau pînă va adormi. Iar sfîntul dormind şi darul lui Dumnezeu ieşind ca un foc dintr-însul, ardea şi izgonea pe diavoli, care din nou întorcîndu-se, se repezeau asupra cuviosului; însă iar s-au întors cu ruşine la cel ce i-a trimis.

Deci vrăjitorul acela cu dosădiri îi ocăra, zicîndu-le: “Cu adevărat nimic nu este puterea voastră, căci dacă nici cînd dormea, nu v-aţi putut apropia, apoi cum îi veţi face aceluia ceva cînd este deşteptat?” Dar diavolii îi ziceau: “Cînd ne apropiem de el, iese o văpaie de foc din gura lui şi ne arde, încît nu putem suferi”. Iar vrăjitorul iuţindu-se cu mai multă mînie din zavistie, a pus nişte otravă omorîtoare într-un peşte şi a trimis peştele acela în dar cuviosului. Iar plăcutul lui Dumnezeu, fiind păzit cu darul lui Hristos, cînd era vremea mesei cea obişnuită lui, a gustat din peştele acela şi a rămas nevătămat. De acest lucru minunîndu-se vrăjitorul Teodor Carapos şi cunoscînd puterea lui Dumnezeu şi neputinţa diavolilor, s-a umilit cu sufletul. Apoi, mergînd la cuviosul, a căzut la picioarele lui cele sfinte, mărturisind păcatele sale cu lacrimi. Şi arzînd cărţile sale cele vrăjitoreşti şi lepădîndu-se de lucrurile satanei, a luat Sfîntul Botez şi s-a făcut rob credincios al lui Iisus Hristos.

După ce s-a întors cuviosul în locaşul său, i s-a întîmplat de a căzut într-o boală grea şi aştepta să moară, pentru că a văzut pe sfinţii îngeri venind la el şi socotea că acum vor să-i ia sufletul. Deci plîngea şi se tînguia, socotindu-se că nu este gata de ieşire. Şi era deasupra lui icoana sfinţilor doctori celor fără de plată, Cosma şi Damian. Aceia i s-au arătat în vedenie şi după obiceiul doctoricesc, îi pipăiau venele mîinilor lui şi vorbeau unul cu altul ca şi cum deznădăjduiau de viaţă, fiindcă i-a slăbit puterea. Şi au zis către el: “Pentru ce plîngi şi te mîhneşti atîta?” Răspuns-a bolnavul: “De vreme ce nu m-am pocăit la Dumnezeu, domnii mei, şi de vreme ce las această mică turmă, neîndreptată încă la calea cea desăvîrşită, mai avînd ea încă nevoie multă de povăţuire”. Sfinţii i-au zis: “Dar voieşti să rugăm pe Dumnezeu pentru tine, ca să-ţi lungească vremea vieţii?”

Răspuns-a bolnavul: “De o veţi face aceasta şi de-mi veţi cere vreme de pocăinţă, apoi îmi veţi pricinui mare bucurie şi veţi cîştiga plată pentru pocăinţa mea”. Iar sfinţii, întorcîndu-se la îngeri, i-au rugat să mai aştepte puţin, pînă ce vor merge la Împăratul Dumnezeu, ca să-L roage pentru Teodor. Iar îngerii făgăduind că vor aştepta, s-au dus sfinţii răbdători de chinuri, Cosma şi Damian, la Atotputernicul Împărat, Hristos Dumnezeul nostru, Care a adăugat altădată cincisprezece ani lui Iezechiel şi rugîndu-L pentru lungirea anilor lui Teodor, s-au întors degrabă, avînd între ei un tînăr, asemenea cu acei îngeri, însă cu slava mai luminat. Şi acela a zis către îngeri astfel: “Lăsaţi pe Teodor între cei vii, pentru că Stăpînul Cel de obşte al tuturor şi Împăratul slavei este rugat pentru el şi i-a poruncit ca să fie în trup!” Şi îndată sfinţii îngeri cu acel prealuminat tînăr s-au dus la cer, iar Sfinţii Cosma şi Damian au zis către Teodor: “Scoală-te, frate, şi ia aminte la tine şi la turma ta, căci bunul şi milostivul nostru Stăpîn a primit rugăciunile noastre pentru tine şi ţi-a dăruit viaţă, ca să nu ai mîncarea cea pieritoare, ci pe aceea care este în viaţa vecilor şi să aduci mîntuirea multor suflete!”

Acestea zicînd către el sfinţii doctori, s-au făcut nevăzuţi. Iar Sfîntul Teodor venindu-şi în sine, simţindu-se că este cu totul sănătos, s-a sculat îndată. Apoi lăuda pe Dumnezeu şi cu mai multă osîrdie se sîrguia la cîntarea de psalmi şi la post, şi cu darul dat lui făcea minuni, tămăduind multe feluri de boli şi izgonind diavolii cu cuvîntul. Apoi, străbătînd vestea pretutindeni de minunile lui, mulţi se minunau şi lăsîndu-şi casele, se duceau la dînsul spre călugărie. Iar cei ce cîştigau tămăduire de la dînsul de bolile lor, mulţi dintre ei nemaivrînd să se lase de el, petreceau la dînsul, slujind trebuinţelor mănăstireşti.

Deci, adunîndu-se mulţime de fraţi, au zidit o mănăstire aleasă, iar Cuviosul Teodor s-a făcut arhimandrit al mănăstirii sale. Şi deoarece biserica Sfîntului şi Marelui Mucenic Gheorghe era mică şi nu putea să-i încapă pe toţi la obişnuita cîntare, s-a sîrguit cuviosul să zidească altă biserică mai mare, în alt loc nu departe de acolo, în muntele Sfîntului Arhanghel Mihail. Şi a rînduit pe fraţi să vieţuiască acolo, iar pe ucenicul său Filiume l-a trimis la episcopul cetăţii lui Anastasie, ca să ia hirotonia preoţiei. Şi punîndu-l egumen la acea mănăstire, singur se îndeletnicea în linişte. Şi avea nevoie de un vas de argint, pentru slujirea Dumnezeieştii Liturghii, deoarece pînă atunci în mănăstirea lui se săvîrşeau dumnezeieştile Taine, în vas de marmură.

Astfel, cuviosul a trimis un diacon al său la Constantinopol, ca să cumpere acel vas de argint pentru sfinţita slujbă. Dar după ce a cumpărat şi a adus la dînsul acel vas curat, lucrat cu meşteşug ales, sfîntul l-a lepădat, nevrînd să slujească într-însul, pentru că îl vedea cu ochii minţii că este negru, urît şi netrebnic. Iar diaconul lăuda vasul, că este de argint curat şi bine lucrat. Însă cuviosul îi zicea: “Şi eu văd, o, fiule, că vasul este din argint şi bine lucrat, însă are necurăţenie nevăzută. Şi de nu mă crezi pe mine, să facem rugăciune, ca să-ţi deschidă Domnul ochii tăi sufleteşti şi vei vedea”. Deci, după ce s-a închinat şi s-a rugat, atunci nu numai diaconul acela, ci şi toţi fraţii care erau acolo au văzut că vasul acela era negru ca un cărbune luat din cuptor şi s-au minunat. Iar după ce diaconul a luat vasul în mîini, îndată s-a văzut curat şi luminat, ca mai înainte şi l-a dus la Constantinopol la argintarul de la care îl cumpărase şi i-a spus lui pentru ce l-a lepădat Cuviosul Teodor. Iar argintarul, cercetînd despre argintul acela de unde i-a venit lui, şi-a adus aminte că era din podoabele oarecărei desfrînate, din podoaba ei cea necurată şi se mira mai dinainte cum de văzuse cuviosul şi îşi cerea iertare.

Deci, luînd vasul acela, alte vase mai curate a dat în dar pentru trebuinţa bisericii, cerînd rugăciunile sfinţilor pentru dînsul. Iar diaconul, aducîndu-le în mănăstire, a spus părintelui şi fraţilor din ce fel de argint a fost vasul cel dintîi şi minunîndu-se de mai înainte vederea sfîntului, preamăreau pe Dumnezeu.

În acel timp nişte oameni din satul Muzia, care este supus al lui Gratianopoli, au venit la Cuviosul Teodor pentru o pricină ca aceasta: făcîndu-şi un pod de piatră peste un rîu în satul lor, pe cînd scoteau piatra din pămînt şi ciopleau lespezile au ieşit din groapă mulţime de diavoli, care năvăleau asupra oamenilor şi dobitoacelor şi-i munceau, iar alţii, ca nişte tîlhari şezînd pe lîngă drumuri, răneau pe cei ce treceau. Deci, au rugat pe cuviosul ca să meargă în satul lor şi să izgonească de la dînşii acea ispită diavolească. Cuviosul a mers împreună cu dînşii, nădăjduind spre Dumnezeu, iar cînd se apropia de satul acela, diavolii cei din oameni, simţind venirea lui, ieşeau strigînd împotriva lui: “O, primejdie! Pentru ce, lăsînd Galatia, vii aici mîncătorule de fier? Ştim pentru ce vii, dar nu te vom asculta, precum te ascultă duhurile cele din Galatia, că mai aprinşi şi mai puternici sîntem decît ei”.

Iar cuviosul, certîndu-i pe dînşii, le-a poruncit să tacă. A doua zi, adunînd poporul, a înconjurat satul cu cruci şi, suindu-se pe dealul acela, au făcut rugăciuni către Dumnezeu mult timp şi îndată diavolii cei ce ieşiseră de acolo, s-au adunat cu puterea lui Dumnezeu în chip de muşte, de şoareci şi de iepuri şi izgonindu-i în groapa aceea pe toţi, pecetluindu-i cu semnul Crucii, a poruncit ca cu pietre şi cu pămînt să-i astupe acolo. Astfel a scăpat satul acela de ispita diavolească. Încă şi alte case şi sate fiind năvălite de diavoli, în asemenea chip le-a izbăvit, izgonind din oameni duhurile cele viclene, încît diavolii se cutremurau de numele aceluia.

Dintre ucenicii cuviosului, mulţi erau vestiţi şi mari bărbaţi în fapte bune. Astfel fericitul Arsenie, închizîndu-se într-o chilie strîmtă, petrecea în tăcere şi abia a treia zi primea puţină hrană, pîine şi verdeţuri crude sau linte şi apă cu măsură, iar în sfîntul post cel de 40 de zile, mînca numai sîmbăta şi Duminica şi atunci doar mîncare uscată. Asemenea viaţă mai petreceau şi alţi doi, Evagrie şi Andrei, care aveau chiliile aproape de Arsenie, de a căror sfîntă viaţă Cuviosul Teodor mult se bucura şi mulţumea lui Dumnezeu. Acei trei ucenici sfătuindu-se, să se închine Sfintelor Locuri de la Ierusalim, au rugat pe părintele Teodor, ca să-i libereze cu binecuvîntare şi, dîndu-le drumul, s-au dus. Ajungînd la Ierusalim, au cercetat toate lavrele cele de primprejur şi mănăstirile sihăstreşti. Deci, Evagrie a vrut să rămînă acolo şi, intrînd în lavra Cuviosului Sava, a vieţuit cu sfinţenie, arătîndu-se cu lucrul că este ucenic al lui Teodor. Iar Arsenie şi Andrei întorcîndu-se în Galatia, la părintele lor, l-au rugat să se ducă în linişte în alte locuri deosebite.

Deci, Andrei s-a sălăşluit pe un deal, ce se numea Vrian, ca la opt stadii de la mănăstire, cu binecuvîntarea părintelui. Iar Arsenie, ducîndu-se în părţile cele de sus ale Potamiei, şi-a ales un loc departe de locuinţa omenească, în care se spunea că este sălăşluire diavolească. Acolo s-a rugat, zicînd: “Dumnezeule, milostiveşte-Te prin rugăciunile părintelui meu Teodor, păzeşte-mă pe mine păcătosul, apără-mă de năpasta diavolească şi-mi ajută să-Ţi plac în locul acesta”. Deci, mai întîi şi-a zidit o chiliuţă de lemn şi a iernat într-însa. După aceea a zidit un turn înalt şi, petrecînd patruzeci de ani cu mare răbdare, s-a dus către Domnul.

Încă şi Elpidie, cu povăţuirea Cuviosului Teodor, nu puţin a sporit în bunătăţi şi după cîţiva ani de petrecere lîngă părintele său, ducîndu-se în părţile Răsăritului cu binecuvîntare, s-a sălăşluit aproape de muntele Sinai. Şi vieţuind în tăcere mult timp, s-a săvîrşit precum cuvioşii, iar locul acela a fost numit de părinţii din Sinai, “Tăcerea lui Elpidie”. Iar Leontie, ucenicul părintelui nostru Teodor, a fost bărbat minunat în pustnicie, aproape de locul Permatia. El, învrednicindu-se darului proorocesc, spunea mai înainte cele ce aveau să fie. Şi a proorocit despre năvălirea perşilor, cum şi despre uciderea sa de către dînşii, lucru care s-a şi împlinit. Pentru că, nevoind să iasă din chilia sa cea strîmtă şi liniştită, a fost ucis într-însa de perşi. Încă şi Teodor, care a postit în muntele Draconiei, Ştefan cel de lîngă rîul Psiliei şi alţi mulţi ucenici ai fericitului părintelui nostru Teodor, au strălucit cu fapte bune, unii vieţuind lîngă dînsul, iar alţii sălăşluindu-se prin diferite locuri pustii.

Venindu-i dorinţă Cuviosului Teodor să cerceteze Sfintele Locuri în Ierusalim, a luat pe doi din ucenicii lui şi s-a dus. În acea vreme în Palestina, în care se află Ierusalimul, era secetă mare şi toţi oamenii erau în nevoie mare, încît mureau oameni şi dobitoace, căci se uscaseră toate gropile şi cisternele în care îşi adunau apă. Deci, oamenii se rugau mult, cerînd ploaie de la Dumnezeu şi nu puteau să-şi cîştige cererea, căci Domnul păstra acel dar plăcutului Său, Teodor. Pentru aceasta îl şi adusese în Palestina. Şi erau acolo unii din părţile Galatiei, care ştiau pe Cuviosul Teodor şi facerile lui de minuni. Aceia grăiau adeseori către oameni: “Ştim un sfînt părinte în părţile noastre, care poate numai cu o rugăciune să umple de ploaie toată lumea, precum a umplut-o odată proorocul Ilie”.

După ce a sosit cuviosul la Ierusalim şi s-a închinat lemnului Crucii cel de viaţă făcător şi Mormîntului lui Hristos, cel purtător de viaţă, l-au cunoscut cei din Galatia, care erau acolo. Şi îndată a străbătut vestea despre dînsul în toată Sfînta Cetate şi prin mănăstirile şi prin lavrele de primprejur. Deci, adunîndu-se mulţime de monahi şi toţi clericii bisericii celei mari, au înconjurat pe sfîntul, bucurîndu-se de venirea lui la dînşii şi l-au rugat în numele patriarhului să ceară de la Domnul ploaie pămîntului cel uscat. Iar sfîntul se lepăda, numindu-se nevrednic şi păcătos. Dar ei grăiau: “Nădăjduim, părinte, că dacă vei amesteca rugăciunile tale cu ale celorlalţi părinţi, Dumnezeu se va milostivi spre noi şi va trimite ploaie pe pămînt”. Sfîntul a zis către dînşii: “Dacă credeţi aşa, apoi să fie după credinţa voastră”.

Deci a făcut rugăciune, şi pe cînd mergea poporul cu crucile, sfîntul a grăit către dînşii: “Să vă schimbaţi hainele, o, fiilor, pentru că vă veţi uda; căci degrabă va arăta Domnul mila Sa pentru credinţa voastră”. Şi ajungînd la un loc afară din cetate, cuviosul a poruncit să stea poporul; apoi, ridicîndu-şi mîinile către cer, a început a se ruga mai cu dinadinsul, şi îndată s-a arătat dinspre apus un nor mic şi într-un ceas a acoperit tot cerul. Iar sfîntul, săvîrşindu-şi rugăciunea, a poruncit să se întoarcă mai repede poporul, ca să nu se ude; dar deodată s-a vărsat o ploaie mare peste măsură şi toţi alergau degrabă în cetate spre biserică, fiindcă se udaseră foarte tare. Iar ploaia n-a stat nicidecum, pînă ce n-a adăpat tot pămîntul din destul şi s-au umplut de apă gropile, cisternele şi văile. Iar Cuviosul Teodor, pentru o minune ca aceea temîndu-se să nu fie slăvit şi cinstit de oameni, s-a ascuns de toţi şi a ieşit din cetate cu amîndoi ucenicii săi. Apoi, alergînd cu sporire, s-au întors în mănăstirea Sicheotului din Galatia. Încă şi în latura sa, prin multe locuri de primprejur făcea asemenea minuni şi după rugămintea poporului aducea ploi, înmulţea rodurile pămîntului şi sadurile, potolea pîraiele cele pornite şi spunea mai înainte cele ce aveau să fie. Mavrichie voievodul, întorcîndu-se de la războiul persienesc prin Galatia la Constantinopol şi venind la cuviosul pentru rugăciune şi binecuvîntare, el i-a proorocit că degrabă are să fie împărat.

După ce s-a împlinit aceea, împăratul Mavrichie a scris către proorocul său, adică către acest sfînt părinte, cerînd rugăciuni pentru el şi pentru toată împărăţia lui. A adăugat încă şi aceasta, să ceară de la dînsul ce va voi. Cuviosul Teodor a trimis la dînsul pe fericitul Filumen, scriindu-i să dea ceva pîine la mănăstirea lor, pentru mulţimea săracilor ce veneau la dînşii în toate zilele. Împăratul a scris la ispravnicii săi din Galatia, ca în fiecare an să dea grîu la mănăstirea lui Teodor cîte şase sute de măsuri; şi a dăruit încă şi bisericii vase de mult preţ.

Văzînd Cuviosul Teodor că din zi în zi se înmulţeşte turma sa şi venea la mănăstirea sa mulţime de popor pentru rugăciuni şi pentru tămăduiri, iar biserica Sfîntului Marelui Mucenic Gheorghe fiind foarte mică, a prefăcut-o, zidind-o în chip minunat mai mare. Căci fiind acolo o piatră mare şi neclintită niciodată, i-a poruncit ca singură să se mişte şi să se ducă de la locul său în alt loc. Iar cînd se aducea var nestins pentru zidirea bisericii din satul Evarzia care era aproape, i-au cuprins deodată pe cale un nor de ploaie şi lucrătorii s-au temut, să nu se aprindă carele cu var din ploaie şi să le ardă dobitoacele. Cuviosul, prin rugăciune, a despărţit norul în două şi era ploaie mare pe amîndouă părţile drumului, iar pe var şi pe care n-a picat nici o picătură, pînă ce au dus varul la locul bisericii şi l-au descărcat.

După ce s-a sfîrşit biserica, s-a săvîrşit episcopul Timotei al cetăţii lui Anastasie, care a fost după Teodosie şi mergînd cetăţenii la arhiepiscopul Pavel al mitropoliei Ancirei, l-au rugat să aleagă episcop al cetăţii lor pe Cuviosul Teodor arhimandritul lavrei Sicheotul. Arhiepiscopul s-a bucurat şi a trimis după fericitul Teodor, să-l aducă cu cinste la dînsul. În acea vreme, Cuviosul fiind închis în peştera sa, se liniştea şi se îndeletnicea în obişnuita rugăciune. Iar după ce clerul şi cetăţenii cetăţii lui Anastasie s-au dus la dînsul cu multă rugăminte ca să le fie episcop, el nici nu voia să audă de aceasta. Însă ei, deschizînd casa cu sila, l-au scos afară chiar nevrînd şi, punîndu-l în careta arhierească, l-au dus la Ancira, bucurîndu-se şi veselindu-se. Iar fraţii plîngînd şi tînguindu-se pentru părintele lor, căci se despărţiseră de dînsul, cuviosul a trimis la ei, zicîndu-le: “Nu vă mîhniţi, fraţilor, şi să mă credeţi, că niciodată nu vă voi lăsa, pentru că nimic nu este pe pămînt care să mă poată despărţi de voi”.

Deci, Cuviosul Teodor, a fost pus episcop al cetăţii lui Anastasie de către Pavel, mitropolitul Ancirei, deşi nu voia să primească o dregătorie ca aceasta. Şi pe cînd a primit scaunul, unui bărbat oarecare i s-a făcut o vedenie în acest chip: o stea luminoasă şi mare s-a pogorît din cer spre biserică şi a luminat cu razele sale nu numai cetatea şi ţara aceea, ci şi toate cetăţile şi părţile de primprejur. Pentru că, cu adevărat acest cuvios, fiind pus pe scaunul arhieresc, s-a arătat ca o lumină în sfeşnic a fi lumină lumii, cu minunile cele fără de număr şi cu chipul cel minunat al vieţii sale, luminînd şi spăimîntînd toată partea cea de sub cer. El cerceta adeseori lavra sa cea de la Sicheot şi mîngîia pe fraţi. Iar biserica Sfîntului Gheorghe cea zidită prin a sa sîrguinţă a sfinţit-o. Apoi, cîte minuni mari a făcut în vremea episcopiei sale, nu se pot spune cu deamănuntul. Pentru că îşi îndoia ostenelile sale, avînd purtare de grijă cu dinadinsul pentru păstoria sa cea încredinţată, însă mult se mîhnea pentru că i se tăiase liniştea. El avea totdeauna credinţă neschimbată în mintea sa, ca să lase episcopia şi iarăşi să se întoarcă la linişte în mănăstirea sa.

După cîţiva ani iarăşi a dorit să se închine sfintelor locuri din Ierusalim. Luînd pe doi fraţi din mănăstirea sa, pe Ioan arhidia-conul şi pe Martin, s-a dus cu dînşii în cale. Înconjurînd sfintele locuri din Ierusalim, nu se arăta că este episcop, ci umbla ca un simplu stareţ şi gîndea să nu se mai întoarcă întru ale sale ci să vieţuiască acolo într-o mănăstire, pentru că i se părea că, pentru dregătoria episcopiei şi-a părăsit nevoinţa cea monahicească. Deci, mergînd în lavra Sfîntului Sava, a cerut o chilie pentru el şi a petrecut într-însa, liniştindu-se de la praznicul Naşterii lui Hristos, pînă la Paşti. Iar, după Paşti, acei doi fraţi, care merseseră cu dînsul, Ioan şi Martin, neîncetat îl supărau să se întoarcă la locul său, însă el nu voia să-i asculte. Dar într-o noapte i s-a arătat Sfîntul Marele Mucenic Gheorghe în vedenia somnului, dîndu-i în mînă un toiag şi zicîndu-i: “Ieşi degrabă de aici, ca să ne întoarcem în patrie; pentru că nu ţi se cade, ca lăsîndu-ţi patria, să zăboveşti aici”. Zis-a Teodor: “Nu voiesc să merg în patrie fiindcă nu poftesc episcopie”. Zis-a mucenicul: “Eu degrabă te voi libera de la episcopie, dar numai să te întorci, de vreme ce mulţi se mîhnesc după tine”. De o vedenie ca aceasta, înduplecîndu-se Teodor, şi-a luat pe amîndoi ucenicii şi s-a dus în patria sa.

Iar cînd se apropia de Galatia, a intrat într-o mănăstire ce i se întîmplase în cale, care se numea Druinia, poruncind împreună călătorilor săi, ca să nu spună de dînsul, cine este. Iar monahii mănăstirii aceleia, de demult auzind de minunile Cuviosului Teodor, doreau să-l vadă. Deci, cuviosul, fiind necunoscut monahilor acelora, s-a odihnit în casa de oaspeţi cea mănăstirească, primit fiind de Anichit, primitorul de străini. Şi întrebînd pe ucenici despre stareţ, cine este, a spus că este din părţi depărtate. Şi, şezînd cuviosul la masă, a căutat spre ucenicii care mîncau cu poftă, căci erau flămînzi şi a zis către dînşii: “Cu adevărat, fiilor, mîncăm ca Galatenii”. După un ceas iarăşi le-a zis aceeaşi.

Acestea auzindu-le Anichit, grăia întru sine: “Nu cumva din părţile Galatiei este acest stareţ?” Iar după masă culcîndu-se stareţul după obicei pe pămînt spre odihna nopţii, Anichit, luînd de obicei pe amîndoi ucenicii, cu multe rugăciuni îi supăra să-i spună cine este acest stareţ. Deci, i-au spus aceia, că este Teodor făcătorul de minuni al Sicheotului şi episcopul cetăţii lui Anastasie. Atunci, îndată Anichit alergînd, a spus egumenului Ştefan şi fraţilor şi s-au bucurat foarte mult de dînsul, fiindcă de multă vreme dorea ca să-l vadă. Iar după ce a sosit vremea cîntării Utreniei, cînd stareţul mergea la biserică, l-a întîmpinat în uşile bisericii egumenul şi fraţii şi, căzînd la picioarele lui cele sfinţite, i s-au închinat ca unui episcop şi făcător de minuni şi cereau binecuvîntare. Apoi l-au rugat să petreacă cu dînşii cîteva zile, ca să se îndulcească de vederea feţii lui celei îngereşti şi să se sature de vorbele cele cu miere curgătoare. Şi a petrecut sfîntul la dînşii zile destule. Atunci a străbătut despre dînsul vestea prin toată latura aceea şi mulţi din popor au mers la mănăstire, ducîndu-şi pe bolnavii lor la Cuviosul, iar el, cu darul lui Hristos, pe toţi îi tămăduia.

După aceasta, mergînd de acolo Sfîntul Teodor la episcopia sa şi îndeletnicindu-se în acele obişnuite osteneli păstoreşti, gîndea neîncetat cum ar putea lăsa episcopia. Iar fericitul Antioh, vieţuitorul pustiei l-a sfătuit la aceasta, fiind la dînsul din întîm-plare, cînd se întorcea de la cetatea lui Constantin într-ale sale. Căci acel Antioh a fost trimis din părţile Răsăritului la împăratul Mavrichie, să-l roage pentru o cetate ce se numea Sinofrin, ca să o apere de barbari. Şi Antioh era bărbat bătrîn, avînd de la naşterea sa ca la o sută de ani, iar şaizeci de ani n-a gustat nici vin, nici unt-delemn. Apoi treizeci de ani n-a gustat pîine, decît numai verdeţuri crude cu sare şi cu oţet şi băutura îi era apă. Pe cînd trecea prin părţile Galatiei şi ale cetăţii lui Anastasie, pe acel fericit părinte l-a primit Cuviosul Teodor cu bucurie şi cu cinste şi l-a odihnit. Apoi mult s-a mîngîiat cu dînsul în vorbiri duhovniceşti, şi grăia fericitul Antioh ucenicilor săi, despre Teodor: “N-am văzut un astfel de om sfînt, nici n-am auzit pînă acum, pentru că mi-a descoperit Domnul viaţa lui”.

Asemenea şi Sfîntul Teodor a grăit despre Antioh către fraţii săi: “În toată pustia Răsăritului n-am văzut, nici n-am auzit de un astfel de rob al lui Dumnezeu”. La acel Cuvios Antioh, Sfîntul Teodor a cerut sfat de folos, spunîndu-i scopul său pentru lăsarea episcopiei. Iar Cuviosul Antioh i-a lăudat scopul şi l-a sfătuit să-şi săvîrşească dorirea.

După ducerea lui Antioh, s-au mîhnit cei ce luau cu nedreptate averile bisericeşti. Pe lîngă aceia nişte casnici ai episcopiei erau vrăjmaşi tăinuiţi ai sfîntului, fiind porniţi de vrăjmaşul sufle-telor spre zavistie şi urîciune, care în taină oarecum, cu slobozirea lui Dumnezeu i-au dat otravă. Şi a zăcut Cuviosul Teodor trei zile fără glas şi stătea nemişcat ca un mort, încît chiar începuse în cetate a străbate vestea despre moartea sfîntului. Dar după trei zile i s-a arătat Preasfînta Stăpîna noastră de Dumnezeu Născătoare şi i-a spus pricina bolii lui, ce-i venise din otrava cea dată în taină şi i-a spus pe urîtorii cei ce îi dăduseră otravă. Apoi scoţînd din basmaua cea din mîini trei grăunţe, i le-a dat lui, zicînd: “Mănîncă-le pe acestea, că nu vei mai pătimi de acum nici un rău”. Deci, mîncînd cuviosul grăunţele acelea, şi-a venit în simţiri şi s-a simţit cu totul sănătos. Apoi, sculîndu-se, a mulţumit lui Hristos Dumnezeu şi Preacuratei Maicii Lui. Iar pe acei răi vrăjmaşi nu i-a mustrat, nici n-a spus cuiva de ei. Ci a făcut rugăciune către Dumnezeu, ca să nu le socotească lor aceasta ca păcat. Iar către Sfîntul Marele Mucenic Gheorghe totdeauna se ruga, ca mai degrabă să-l libereze de episcopie, precum i se făgăduise în vedenie, cînd din Palestina nu voia să se întoarcă în Galatia.

Nu se cuvine a tăcea şi aceasta, că era rînduit în cetatea lui Anastasie, spre a se da la masa arhierească peste tot anul, din averile bisericeşti, trei sute şaptezeci şi cinci de galbeni. Dintr-acel mertic, Cuviosul Teodor cheltuia numai patruzeci de galbeni la mesele sale cele de peste tot anul, iar pe ceilalţi îi întorcea Sfintei Biserici. Iar darurile ce-i veneau de aiurea, acelea le împărţea milostenie. Şi, vrînd ca desăvîrşit să lase dregătoria episcopiei, mai întîi cu dinadinsul a făcut către Dumnezeu multă rugăciune în multe zile, ca să nu i se socotească păcat acea socoteală. Şi cîştigînd înştiinţare de la Dumnezeu pentru liberarea sa, a adunat tot clerul cum şi pe toţi cetăţenii şi le-a zis: “Ştiţi, fraţilor, că voi cu sila scoţîndu-mă din mănăstire, m-aţi silit să iau jugul acesta al episcopiei. Şi v-am spus atunci, că sînt nevrednic de povăţuirea voastră. Dar voi, neascultîndu-mă, aţi săvîrşit voinţa voastră. Iată, este al unsprezecelea an de cînd vă mîhnesc şi sînt mîhnit de voi. Deci, vă rog, căutaţi-vă alt păstor, care să vă poată plăcea; căci eu de acum nu pot să vă mai fiu episcop, ci ca un monah prost mă voi întoarce la mănăstirea mea, în care am făgăduit ca în toate zilele vieţii mele să slujesc lui Dumnezeu”.

Aceasta zicînd, a luat pe arhidiaconul său Ioan, care era din mănăstirea lui, s-a dus la arhiepiscopul Pavel, mitropolitul Ancirei şi l-a rugat să pună în locul său un alt episcop, în cetatea lui Anastasie. Deci, a fost mare ceartă între ei, pentru că mitropolitul nu voia de loc să libereze de la episcopie pe fericitul, Teodor zicînd că nu este cu putinţă ca să găsească un bărbat ca acela, la acea rînduială. Iar Cuviosul Teodor se lepăda foarte mult, spunîndu-i că acea sarcină este mai presus de măsura şi puterea lui. Şi a fost nevoie, ca pentru aceea să trimită la Constantinopol, la prea sfinţitul Patriarh Chiriac şi la drept credinciosul împărat Mavrichie. Iar aceia fiind povăţuiţi de Dumnezeu, au scris mitropolitului Ancirei, ca să nu supere pe plăcutul lui Dumnezeu care voieşte să se liniştească, ci să-l libereze, precum pofteşte.

Astfel Cuviosul Teodor, izbăvindu-se de greutatea episcopiei, s-a umplut de negrăită bucurie, văzîndu-se liber de gîlcevi şi de grijile cele multe. Ducîndu-se la mănăstirea sa, a stat în chilie, liniştindu-se; apoi petrecea viaţa sa cea obişnuită în nevoinţe pustniceşti. Adeseori săvîrşea dumnezeieştile slujbe, aducînd lui Dumnezeu jertfa fără de sînge. Şi se învrednicea acest plăcut al lui Dumnezeu în vremea Liturghiei, că vedea darul Sfîntului Duh, în asemănare de pînză şi în chip de porfiră prealuminată, care se cobora de sus peste sfintele daruri şi le acoperea. Despre acest lucru a spus unuia din cei împreună slujitori ai săi, ieromonahul Iulian, bărbat duhovnicesc şi îmbunătăţit, fiind silit de acela cu stăruitoare rugăminte. Cînd vedea aceea, se umplea de negrăită bucurie duhovnicească şi faţa lui cea cinstită strălucea cu o mare lumină şi se schimba. Preoţii şi diaconii care slujeau cu Sfîntul Teodor, văzînd în faţa lui o dumnezeiască strălucire, se spăimîntau.

Odată s-a întîmplat şi aceasta: în şaisprezece zile ale lunii iulie, la pomenirea Sfîntului Mucenic Antioh şi hramul aceluia, cînd arhiereul lui Dumnezeu, Teodor, săvîrşea dumnezeiasca Liturghie, a sosit vremea înălţării Sfintelor Daruri, ridicînd după obicei discul cu Sfîntul Agneţ în sus şi strigînd: “Sfintele sfinţilor”. Atunci dumnezeiescul Agneţ singur de sine s-a ridicat sus pe disc în văzduh, înălţîndu-se ca de o nevăzută mînă şi iarăşi s-a lăsat pe disc la locul lui. O minune ca aceasta, pe toţi cei ce erau atunci împrejurul acelui dumnezeiesc prestol, i-au umplut de spaimă şi de mirare mare. Iar Cuviosul Teodor, vărsînd pîraie de lacrimi din ochii săi şi totodată bucurîndu-se negrăit, preamărea pe Hristos Dumnezeu, Care este adevărat în Preacuratele Sale Taine.

Dreptcredinciosul împărat Mavrichie şi preasfinţitul Patriarh Chiriac, vrînd să vadă pe Cuviosul Teodor, de care auzeau multe, au scris către dînsul să vină la ei la Constantinopol, ca să se învrednicească de rugăciunile şi de binecuvîntarea lui. Iar Cuviosul, neputînd să nu-i asculte, s-a dus şi a fost primit de toţi cu mare cinste, şi a petrecut în Constantinopol puţină vreme. Apoi multe minuni a făcut cu puterea lui Dumnezeu. Un prunc orb s-a luminat, pe o femeie slăbănoagă a ridicat-o din pat; pe mulţi îndrăciţi de muncirea diavolului i-a liberat. Pe una ce-i curgea sînge, a tămăduit-o cu rugăciunea; pe fiul împăratului care era deznădăjduit de la doctori, l-a tămăduit; celor neroditori în însoţire le-a dăruit naştere de fii prin a sa binecuvîntare şi alte multe minuni preaslăvite, făcînd acolo, şi pe toţi cu darul Domnului veselindu-i, s-a întors la mănăstirea sa. După aceea, mai tîrziu, a doua oară a fost chemat la Constantinopol, sub împărăţia lui Foca Tiranul, de preasfinţitul Patriarh Toma, care a ţinut scaunul după Chiriac; iar pricina chemării a fost următoarea:

Un lucru preaminunat s-a întîmplat în părţile Galatiei, unde, în nişte cetăţi de acolo, făcîndu-se litanii cu crucile şi purtînd cruci mari de lemn, acestea, cu o putere mare şi minunată şi neoprită, plecîndu-se una spre alta, se loveau, se plecau şi se sfărîmau. Acea minune străbătînd şi în Constantinopol auzindu-se, preasfinţitul Patriarh Toma a trimis la Cuviosul Teodor, rugîndu-l să vină la el degrabă. Şi cînd a mers Cuviosul la Constantinopol, a fost primit ca şi mai înainte de toţi cu cinste. Deci, luîndu-l deosebit preasfinţitul Patriarh, l-a întrebat despre minunea aceea, ce ar însemna ea? Iar Sfîntul Teodor l-a înştiinţat despre acea minune, că adevărată a fost; dar ce ar însemna, nu voia să-i spună, zicînd, că nu ştie acea taină a lui Dumnezeu.

Atunci preasfinţitul patriarh, a căzut la picioarele lui cu mare rugăminte şi cu smerenie a silit pe Cuviosul să-i spună mai înainte cele ce vor fi. Deci, stareţul a zis că acea plecare, lovire şi sfărîmare a crucilor, însemnează multe primejdii şi risipiri ce vor veni asupra Bisericii lui Dumnezeu şi asupra împărăţiei greceşti; pe de-o parte de la vrăjmaşii cei dinafară, iar pe de alta de la cei dinlăuntru. Pentru că dinafară are să fie grea năvălire a barbarilor, iar dinlăuntru oamenii cei numiţi cu numele lui Hristos, împărţindu-se în credinţă, vor începe a se izgoni singuri unul pe altul şi a se pierde; de aceea multe biserici ale lui Dumnezeu se vor pustii şi se vor risipi şi toate acelea vor fi repede.

Patriarhul, auzind acestea, s-a spăimîntat foarte şi a rugat pe Cuviosul Teodor să se roage Domnului pentru dînsul, ca să-i ia sufletul din trup mai repede, adică mai înainte de a veni acea risipire, ca să nu vadă nişte primejdii ca acelea, ce au să vină asupra Bisericii. După puţină vreme, zăbovind puţin Cuviosul Teodor în Constantinopol, la biserica Sfîntului Ştefan, s-a îmbol-năvit patriarhul şi a trimis la Cuviosul, unde era închis şi postea, spunîndu-i despre boala sa şi-l ruga ca degrabă să-i ceară sfîrşitul de la Dumnezeu. Iar sfîntul, lepădîndu-se şi nevrînd, patriarhul a trimis la dînsul rugăminte cu dinadinsul, dorind ca mai înainte de năvălirea primejdiilor asupra Bisericii, să se dezlege din trup şi să se ducă către Domnul. Deci chiar nevrînd Cuviosul, a făcut voia patriarhului, ca să se roage lui Dumnezeu pentru sfîrşitul lui şi a trimis la dînsul, zicîndu-i: “Porunceşti, oare să vin la tine, sau ne vom vedea amîndoi acolo, înaintea Domnului nostru?” Patriarhul i-a răspuns prin trimisul acela: “Să nu-ţi laşi liniştea ta, părinte. Îmi ajunge că mi-ai zis. Ne vom vedea acolo amîndoi înaintea Domnului nostru”. Şi într-acea zi, preasfinţitul Patriarh Toma, înaintea ceasului Vecerniei, bucurîndu-se, s-a despărţit de trup şi s-a dus către Domnul.

După sfîrşitul patriarhului, Cuviosul Teodor s-a întors la mănăstirea sa şi nu după mulţi ani s-a apropiat şi el de fericitul său sfîrşit, făcînd multe, mari şi preaslăvite minuni şi proorocind cele ce au să fie. Iar mai înainte de sfîrşitul său, de două ori a văzut pe Sfîntul Marele Mucenic Gheorghe, arătîndu-i-se în vedenia somnu-lui. Mai întîi i s-a arătat dîndu-i un toiag de cale şi-l chema împreună cu el într-o călătorie îndepărtată. După aceea i s-a arătat mergînd călare, ducînd şi alt cal şi zicîndu-i: “Teodore, încalecă pe calul acesta şi vino după mine!” Din aceasta, Sfîntul Teodor şi-a cunoscut trecerea sa degrabă de la cele pămînteşti şi a spus aceasta cu bucurie ucenicilor săi, cum şi vremea sfîrşitului său, după praznicul Paştilor, care a şi fost. Iar cînd se sfîrşea, a văzut pe sfinţii îngeri, care veniseră să-l ia şi, zîmbind cu faţa luminoasă, şi-a dat sfîntul său suflet în mîinile lor. Şi a fost sfîrşitul lui în anul al treilea al împărăţiei lui Iraclie.

Viaţa şi minunile lui le-a scris Elevsie, ucenicul lui, cel numit de Cuviosul în călugărie Gheorghe. Acesta spunea despre el, că părinţii lui, petrecînd mult în însoţire, erau neroditori. Şi rugau pe Cuviosul Teodor, ca prin rugăciunea şi binecuvîntarea lui, să poată să fie născători de fii. Iar el, luînd brîiele lor, le-a binecuvîntat şi, dîndu-le, le-a proorocit dezlegarea nerodirii. Apoi au născut pe acest Elevsie, pe care crescîndu-l, l-au adus la Cuviosul Teodor şi l-au dat lui Dumnezeu spre slujbă. Şi a petrecut doisprezece ani lîngă el, văzînd singur minunile cele negrăite ale aceluia, pe care le-a şi scris foarte pe larg. Dintre acestea noi, aducînd aici pe scurt cîteva, pot să ne folosească din destul pe noi, cei ce slăvim pe minunatul Dumnezeu Cel preamărit în ai Săi făcători de minuni, pe Tatăl, pe Fiul şi pe Sfîntul Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.