Acatist / Canon de rugăciune către Sfântul Ierarh Teodor Sicheotul, Episcopul Anastasiopolei – 22 Aprilie

Categories:

Troparul Sfântului Ierarh Teodor Sicheotul, Episcopul Anastasiopolei, glasul al 2-lea:

Cunoscut fiind din scutece sfinţit şi arătându-te plin de haruri, ai luminat lumea cu minunile şi mulţimile demonilor ai alungat, lucrătorule de sfinţenie, Părinte Ierarhe Teodor. Pentru aceasta roagă-te Domnului pentru noi.

 

Cântarea 1, glasul al 4-lea. Irmos: Celui Ce a povăţuit…

Stih: Sfinte Părinte Teodor, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Soarele cel înţelegător pe tine, înţelepte, te-a arătat stea de Dumnezeu luminată spre întărirea Bisericii, care trimiţi totdeauna razele minunilor şi risipeşti negura patimilor.

Stih: Sfinte Părinte Teodor, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Din pântecele maicii tale, Cuvioase, sfinţindu-te Făcătorul, ca şi pe Prorocul Ieremia odinioară, te-a făcut vas de bună trebuinţă Duhului, care goneşti duhurile cele viclene, Sfinte Părinte Teodor.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Cunoscând Hristos mai înainte inima ta, Părinte Teodor, ungându-te cu ungere prooro­cească, ca pe Samuil odinioară, te-a arătat prooroc, de vedeai prin dumnezeiescul Duh cele de departe, ca şi cum ar fi de faţă.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Strugurele cel lelucrat a înflorit în pântecele tău Maică Fecioară, izvorând dulceaţă de iertare şi de veselie tuturor, celor ce și-au pierdut firea de ameţeala suferinţelor, Preacurată.

 

Cântarea a 3-a. Irmos: Cel Ce întăreşti tunetul…

Stih: Sfinte Părinte Teodor, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cât este de minunată viaţa ta, cugetătorule de Dumnezeu, cât de înfricoşătoare minunile, cât îţi este de înaltă unirea către Dumnezeu şi înclinarea şi suirea cea neabătută, Cuvioase Teodor.

Stih: Sfinte Părinte Teodor, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Pornirea patimilor ai oprit-o cu creşterea ostenelilor şi cursele cele viclene ale demonilor le-ai surpat cu puterea Preasfântului Duh, Preafericite Teodor.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Din pântece fiind dat Domnului, te-ai făcut vas de cinste şi preacurat, înţelepte, înălţând mireasmă de miros dumnezeiesc al Duhului, Celui Ce S-a sălăşluit întru tine.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Legile firii se înnoiesc întru tine, Fecioară, că mai presus de fire şi de cuvânt ai născut pe Stăpânul, pe Care roagă-L neîncetat să mântuiascăsufletele noastre.

Irmosul:

Cel Ce întăreşti tunetul şi zideşti Duhul, întăreşte-mă Doamne ca să Te laud pe Tine curat şi să fac voia Ta. Că nu este sfânt ca Tine, Dumnezeul nostru.

 

Cântarea a 4-a. Irmos: Auzit-am, Dumnezeule…

Stih: Sfinte Părinte Teodor, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Râu arătat eşti plin de ape dumnezeieşti şi de harurile Duhului adăpând toată Biserica, Părinte Teodor.

Stih: Sfinte Părinte Teodor, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu coardele ostenelilor tale, preafericite, ai sugrumat pe vrăjmaşul şi prin sabia rugăciunilor tale ai nimicit oştile cele viclene, Părinte Teodor.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Tu te-ai arătat cu adevărat păstor turmei tale, iar nu năimit, că urmând lui Hristos, ţi-ai jertfit sufletul, bine apărând-o, Preaînţelepte.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Din toate neamurile tu te-ai arătat fericită, căci ai născut pe Hristos, Care face fericiţi pe cei ce slujesc Lui, Maică Fecioară, Stăpână Preacurată.

 

Cântarea a 5-a. Irmos: Să-mi răsari mie, Doamne…

Stih: Sfinte Părinte Teodor, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Lumina cea mai presus de vreme te-a arătat pe tine făclie neadormită şi sfeşnic nestins, celor ce erau cuprinşi de întunericul patimilor şi de negura păcatelor celor multe, Părinte Teodor.

Stih: Sfinte Părinte Teodor, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ai avut pe Mucenicul Gheorghe bine învăţându-te de copil mic şi întru toate te-ai asemănat sârguielii lui şi dragostei către Domnul, Cuvioase Părinte.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Îngerii şi toate puterile se uimesc de darul minunilor tale, Părinte Teodor şi oamenii cu credinţă luând din darul tău, cu adevărat se sfinţesc la trup şi la suflet.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Cu picăturile milei tale adapă-mi cugetul meu, care se topeşte de văpaia păcatului şi aprinde-mi sfeşnicul inimii mele cel stins, ceea ce eşti uşa Luminii, Prea­curată.

 

Cântarea a 6-a. Irmos: Viforul gândurilor…

Stih: Sfinte Părinte Teodor, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

De grija celor de pe pământ te-ai lepădat şi toată dragostea ţi-ai pornit către Stăpânul, îndulcindu-te de frumuseţile Lui şi de strălucirile care izvorăsc de acolo, Părinte.

Stih: Sfinte Părinte Teodor, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Trudindu-te de frig, ai topit gerul păcatului, când şedeai în mijlocul închisorii şi sufereai lovirile vântului, ca şi neavând carne, încălzindu-te cu harul cel dumnezeiesc, Părinte.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Ca finicul ai înflorit în livada Curţilor Ziditorului tău, adăpându-te cu picăturile lacrimilor tale şi ai adus roade dumnezeieşti îmbelşugate, ale virtuţilor tale, Sfinte Părinte Teodor.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Furtuna patimilor mă tulbură, adâncul deznădăjduirii îmi înviforează inima. Fecioară, care ai născut pe Ocârmuitorul şi Mântuitorul Hristos, te rog izbăveşte-mă şi mă miluieşte.

Irmosul:

Viforul gândurilor apucându-mă, întru adâncul greşelilor celor nemăsurate mă trage. Dar Tu, Ocârmuitorule Bunule, mai înainte apucând scoate-mă ca pe prorocul şi mă mântuieşte.

 

CONDAC, glasul al 3-lea. Podobie: Fecioara astăzi…

Ca pe unul ce prin faptele cele bune te-ai suit ca într-un car de foc, purtătorule de Dumnezeu, ai alergat către locaşurile cele cereşti şi ca un înger vieţuind, împreună cu oamenii, ca un om, dănţuieşti împreună cu îngerii. Pentru aceasta te-ai şi arătat vas dumnezeiesc al minunilor, Preacuvioase Părinte Teodor.

 

Cântarea a 7-a. Irmos: Pe Cel Ce a păzit în cuptor…

Stih: Sfinte Părinte Teodor, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ca un nemincinos ierarh, ai adus jertfă fără de sânge întru Duhul şi prin omorârea patimilor, jertfă bine mirositoare te-ai adus pe tine Stăpânului întru credinţă, Preafericite.

Stih: Sfinte Părinte Teodor, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Focul poftelor l-ai stins cu sudorile înfrânării şi pământul cei uscat cu mulţimile ploilor l-ai odrăslit ca şi Proorocul Ilie deschizând cerurile cele încuiate, prin rugăciunile tale, făcătorule de minuni, Sfinte Teodor.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Lucrând minuni alese, ai gonit bolile de la oameni, dăruind lumină orbilor şi ologilor întregire, căci ştie Dumnezeu a slăvi, după vrednicie, pe cei ce-L slăvesc pe Dânsul, Părinte Teodor.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Pe tine, frumuseţea lui Iacov te-a ales Domnul şi întru tine S-a sălăşluit şi pe tine te-a păzit şi după naştere Fecioară, precum ai fost şi mai înainte de naştere Fecioară, Născătoare de Dumne­zeu, Preacurată.

 

Cântarea a 8-a. Irmos: Pământul şi toate cele…

Stih: Sfinte Părinte Teodor, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Pe piatra răbdării întărindu-ţi temeiurile sufletului, nu te-ai clintit de năpădirile celor potrivnici, nu te-ai clintit de supărările de la vrăjmaşi, o, Părinte! Ci, te-ai suit către înălţimea cea dumnezeiască, rugându-te pentru cei ce cu credinţă te cinstesc pe tine.

Stih: Sfinte Părinte Teodor, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Râu de vindecări  iese din racla ta, făcătorule de minuni şi spală întinăciunile patimilor şi curăţă putreziciunile răutăţilor şi adapă inimile tuturor credincioşilor, celor ce te cinstesc pe tine cu credinţă, Părinte Teodor.

Binecuvântăm pe Tatăl şi pe Fiul şi pe Sfântul Duh, Domnul.

Locuind pe pământ ca un pământean, te-ai arătat mai presus decât cei de pe pământ, căci vieţuirea ta şi în viaţă trăind o aveai în cer, către care te-ai şi mutat, ca să vezi curat pe Domnul, cu Care împreună te şi bucuri, cugetătorule de Dumne­zeu, Sfinte Ierarhe Teodor.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Sfinţitele glasuri ale cinstiţilor prooroci te propovăduiau pe tine, prin semne, uşă şi munte şi cort şi nor sfânt al luminii, din care a răsărit Soarele Hristos, Dătătorul de lumină, celor ce şed întru întuneric şi în umbră, Fecioară.

Irmosul:

Să lăudăm, bine să cuvântăm şi să ne închinăm Domnului, cântându-I şi preaînălţându-L pe Dânsul întru toţi vecii.

Pământul şi toate cele ce sunt pe el, mările şi toate izvoarele, cerurile cerurilor, lumina şi întunericul, gerul şi arşiţa, fiii oamenilor şi preoţii binecuvântaţi pe Domnul şi-L preaînălţaţi pe El în veci.

 

Cântarea a 9-a. Irmos: Pentru că mi-a făcut…

Stih: Sfinte Părinte Teodor, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Sosit-a praznicul tău ca zorile şi ca o zi luminoasă luminând inimile noastre, celor ce cu credinţă lăudăm cinstitele tale osteneli, Preaînţelepte Părinte Teodor.

Stih: Sfinte Părinte Teodor, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Făcându-te împreună cetăţean cu îngerii, cu apostolii, cu mucenicii şi cu cuvioşii, cu drepţii şi cu ierarhii, pururea te rogi în cer lui Hristos pentru noi, Părinte.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Racla sfintelor tale moaşte, părinte înţelepte, ca o altă scăldătoare Siloam s-a făcut cunoscută credincioşilor, de care cei ce ne apropiem ne sfinţim sufletele.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Înfricoşătoare îţi este naşterea, Maică a lui Dumnezeu. Pentru aceea te fericim pururea şi te mărim cu credinţă neamurile neamurilor în veci. Amin.

Irmosul:

Pentru că mi-a făcut mie mărire Cel Puternic şi Sfânt este Numele Lui. Şi mila Lui este din neam în neam spre cei ce se tem de El.