Acatistul Sfântului Cuvios Vasile de la Poiana Mărului – 25 Aprilie

Categories:
Troparul Sfântului Cuvios Vasile de la Poiana Mărului, glasul al 8-lea:

Învățătorule al dreptei cinstiri de Dumnezeu, povățuitorule al călugărilor, propovăduitorule al harului, dascălul rugăciunii minții celei cu trezvie lucrate, Părinte Cuvioase Vasile, roagă pururea pe Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre.

Condacul 1

Celui ce a fost vas curat al Duhului Sfânt, îndreptătorul călugărilor, înălțimea cea strălucită a smereniei, cumpăna cea dreaptă a înfrânării și solitorul cel tare al rugăciunii inimii, Cuviosului Părinte Vasile, să-i aducem rugăciuni pentru izbăvirea noastră și să-i cântăm: Bucură-te, Cuvioase Vasile, mare rugător al lui Hristos!

Icosul 1

De tânăr, te-ai arătat iubitor de viață călugărească, Părinte Vasile. Ai lepădat cu îndrăzneală toată grija cea lumească și cu dragoste ai pornit pe calea cea aspră a sihăstriei. Pentru aceea, cu smerenie și glas de bucurie, îți cântăm:
Bucură-te, floare binemirositoare sădită în grădina vieții sihăstrești;
Bucură-te, cel ce pururea vorbești cu Iisus prin rugăciune;
Bucură-te, că întru nevoințe ți-ai petrecut viața călugărească;
Bucură-te, că îngerilor te-ai asemănat prin viețuire pustnicească;
Bucură-te, împreună-locuitorule cu sfinții care au bineplăcut lui Dumnezeu;
Bucură-te, că din Munții Buzăului ai făcut un Athos românesc;
Bucură-te, mare iubitor și trăitor al învățăturii Sfinților Părinți;
Bucură-te, că te-ai hrănit din dumnezeieștile Scripturi;
Bucură-te, că întru tine numele lui Iisus s-a preamărit;
Bucură-te, că pe ucenici i-ai învățat smerita viețuire;
Bucură-te, cel ce pururea te rogi lui Dumnezeu pentru noi;
Bucură-te, Cuvioase Vasile, mare rugător al lui Hristos!

Condacul al 2-lea

Cine nu te va ferici pe tine, Părinte Vasile, cel ce cu pricepere ai știut să alungi duhurile înșelăciunii prin viața curată și plăcută lui Dumnezeu, căci ai strălucit ca o făclie în grădina Maicii Domnului – pe pământul românesc – unde ai cântat neîncetat lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 2-lea

Luminător preastrălucit al călugărilor din mănăstirile românești ai fost, fericite părinte. Căci pilda faptelor și mireasma învățăturilor tale au îndreptat pe mulți către viața cea îmbunătățită a împlinirii virtuților sihăstrești. De aceea, primește și de la noi laude ca acestea:
Bucură-te, pom răsădit în grădina neamului românesc;
Bucură-te, că prin tine s-a binecuvântat pământul țării noastre;
Bucură-te, că noi, românii, te avem pururea rugător la Dumnezeu;
Bucură-te, că te-ai făcut povățuitor cinului călugăresc;
Bucură-te, că te afli în ceata celor iubitori de credință;
Bucură-te, că ți-ai îndreptat pașii spre Țara Românească;
Bucură-te, că în aceste ținuturi ai binevestit pe Dumnezeu;
Bucură-te, că ai întărit obștile mănăstirilor noastre;
Bucură-te, că pe mulți i-ai călăuzit pentru viața pustnicească;
Bucură-te, cel ce ai viețuit pe plaiurile Buzăului;
Bucură-te, că la Poiana Mărului ai fost pildă de rugăciune pentru monahi;
Bucură-te, Cuvioase Vasile, mare rugător ai lui Hristos!

Condacul al 3-lea

Iubitor al rugăciunii lui Iisus și trăitor în liniștea sihăstriei te-ai arătat, Părinte Cuvioase Vasile, și, în trup fiind, te-ai învrednicit de la Dumnezeu să te îndulcești din roadele bunătăților nepieritoare ale Împărăției cerurilor și de vederea fericirii raiului, cântând cu îngerii neîncetat: Aliluia!

Icosul al 3-lea

Chemat de Dumnezeu la treapta preoției, Cuvioase Părinte Vasile, te-ai înfricoșat de această Sfântă Taină; pentru aceea, cu umilință, îți strigăm:
Bucură-te, că vrednic ai fost de harul preoției;
Bucură-te, că împreună cu îngerii ai slujit;
Bucură-te, că, prin evlavie, lui Dumnezeu te-ai dăruit;
Bucură-te, că pe mulți i-ai împărtășit de învățături dumnezeiești;
Bucură-te, că de mari daruri de la Dumnezeu te-ai învrednicit;
Bucură-te, cel ce viața ta ai închinat-o slujirii lui Hristos;
Bucură-te, că întru cele duhovnicești tu strălucești;
Bucură-te, că acum în ceruri slujești cu sfinții;
Bucură-te, cel ce ești cinstitor al preoției lui Hristos;
Bucură-te, podoaba de cinste a călugărilor evlavioși;
Bucură-te, că la Poiana Mărului de mult folos ai fost ucenicilor tăi;
Bucură-te, Cuvioase Vasile, mare rugător al lui Hristos!

Condacul al 4-lea

Prin tine, Cuvioase Părinte, mulți călugări și credincioși au descoperit deprinderea rugăciunii lui Iisus prin care s-au umplut de harul dumnezeiesc, slăvind pe Hristos neîncetat. Pentru aceea, și noi, cu glas de mulțumire, cântăm, împreună cu toți sfinții, lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 4-lea

Scară duhovnicească până la cer a fost, cu adevărat, viața ta, de Dumnezeu înțelepțite; căci cu lacrimile tale nerodirea pustiului o ai lucrat, iar cu rugăciunile te-ai ridicat până la asemănarea cu Dumnezeu pe cât este cu putință oamenilor; pentru aceea, cu bucurie, îți aducem laude ca acestea:
Bucură-te, osârduitorule al neîncetatei chemări a numelui lui Iisus;
Bucură-te, că, prin rugăciune, cu duhul te-ai luminat;
Bucură-te, că sufletul tău cu Dumnezeu l-ai unit;
Bucură-te, că, prin evlavie, liniștea sufletească ai dobândit;
Bucură-te, că, prin post, trupul împotriva ispitelor ți-ai întărit;
Bucură-te, că de la tine iubirea de Dumnezeu am învățat;
Bucură-te, că ne-ai povățuit să ne rugăm Domnului cu luare-aminte;
Bucură-te, că pururea cu îngerii te-ai rugat;
Bucură-te, cel ce ai împletit rugăciunea cu munca;
Bucură-te, că pe viețuitorii schiturilor i-ai învățat smerita cugetare;
Bucură-te, cel ce la Athos pe Paisie Velicicovschi l-ai călugărit;
Bucură-te, Cuvioase Vasile, mare rugător al lui Hristos!

Condacul al 5-lea

Cu bucurie, prealăudate părinte, toate cetele călugărilor și adunarea credincioșilor săvârșesc cinstită pomenirea ta; că te-ai îmbrăcat cu fapta cea bună ca un viteaz ostaș al lui Hristos, iar cu dragostea cea adevărată ți-ai îngrădit viața ta plăcută îngerilor, care cântă împreună cu tine lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 5-lea

Pe îngerul cel pământesc plăcut lui Dumnezeu, pe Cuviosul Vasile, să-l lăudăm, după cuviință, astăzi; în Biserica lui Hristos, cântând unele ca acestea:
Bucură-te, luceafărul de dimineață ca aurul strălucitor;
Bucură-te, purtătorule de făclie al călugărilor;
Bucură-te, mlădița cea preafrumoasă a pustiului;
Bucură-te, trandafirul cel cu bun miros al sihaștrilor;
Bucură-te, povățuitorule al celor rătăciți;
Bucură-te, cămara cea cu bun miros a pustniceștilor nevoințe;
Bucură-te, că ai biruit trufia trupului cea râvnitoare la cele de jos;
Bucură-te, că frumusețea vieții duhovnicești ai dorit;
Bucură-te, că, prin rugăciune, a vorbi cu Hristos te-ai învrednicit;
Bucură-te, că de vederea luminii taborice te-ai umplut;
Bucură-te, că întru tine chipul lui Hristos a rodit;
Bucură-te, Cuvioase Vasile, mare rugător al lui Hristos!

Condacul al 6-lea

Ca și văzătorul de Dumnezeu Moise, ai intrat în norul cel cu adevărat înțelegător al vedeniilor și ai cunoscut că Dumnezeu Se descoperă aceluia care se leapădă de sine și lasă pe Hristos să vieze în inima și în sufletul său, iar prin Duhul Sfânt cântă neîncetat: Aliluia!

Icosul al 6-lea

Prin tine, Cuvioase Părinte Vasile, viața călugărească de la Poiana Mărului s-a statornicit după rânduiala Athosului, unde postul și rugăciunea sunt căile desăvârșirii, pe care, împlinindu-le cu dragoste, ne ridicăm la înălțimea cerului. De aceea, și noi, străduindu-ne a le urma, te cinstim cu aceste cântări:
Bucură-te, că prin smerenie, ai biruit pe nevăzuții vrăjmași;
Bucură-te, iubitorule de isihie călugărească;
Bucură-te, povățuitorul iscusit al monahilor nevoitori;
Bucură-te, că ai statornicit în mănăstiri viața cea de obște;
Bucură-te, că pe frații din mănăstiri spre viața duhovnicească i-ai călăuzit;
Bucură-te, că făgăduințele călugărești pe mulți i-ai învățat;
Bucură-te, cel ce ai pus buna rânduială în mănăstirile de sub povățuirea ta;
Bucură-te, cel ce ai avut în jurul tău mulțime de ucenici;
Bucură-te, mare iubitor al rugăciunii inimii;
Bucură-te, cinstea călugărilor de pretutindeni;
Bucură-te, podoabă duhovnicească a Eparhiei Buzăului și Vrancei;
Bucură-te, Cuvioase Vasile, mare rugător al lui Hristos!

Condacul al 7-lea

Cunoscător și împlinitor al Sfintelor Scripturi te-ai arătat, minunate Părinte Vasile, acestea ajutându-te să înțelegi lucrările lui Dumnezeu din firea lucrurilor și să te sârguiești în viața isihastă, spre unirea cu Hristos, cântând neîncetat: Aliluia!

Icosul al 7-lea

Ne minunăm de înțelepciunea ta, Cuvioase Părinte Vasile, pe care ai dovedit-o din belșug în înțelegerea Sfintelor Scripturi, de unde ai învățat smerita cugetare întru Hristos. Pentru aceasta, cu evlavie, îți cântăm:
Bucură-te, tâlcuitorule al Sfintelor Scripturi;
Bucură-te, păstrătorule al Sfintei Tradiții;
Bucură-te, pururea cugetătorule la cuvântul lui Dumnezeu;
Bucură-te, împlinitorule al poruncilor evanghelice;
Bucură-te, îndemnătorule la trăirea învățăturilor dumnezeiești;
Bucură-te, că te-ai îmbogățit din comoara Sfintelor Scripturi;
Bucură-te, cel ce ai găsit reazem puternic în scrierile sfinte;
Bucură-te, că te-ai adăpat din apa duhovnicească a Sfinților Părinți;
Bucură-te, că din cuvântul cel plin de putere al lui Hristos te-ai înflăcărat;
Bucură-te, că în viața călugărească, după pilda Cuvioșilor Părinți, ai viețuit;
Bucură-te, că pe ai tăi ucenici cu iubirea frățească a viețui i-ai învățat;
Bucură-te, Cuvioase Vasile, mare rugător al lui Hristos!

Condacul al 8-lea

Despărțindu-te de tulburările lumești, viața sihăstrească ai împlinit, părinților pustiei asemănându-te, plăcutule al lui Dumnezeu. Pentru aceasta, împreună cu dânșii, te cinstim, Cuvioase Vasile, cântând lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 8-lea

Văzând trăirea ta în liniștea sihăstriei, prealăudate părinte, cu adevărat, am înțeles că viața pustnicilor fericită este. Căci, întrarmându-te cu dumnezeiescul dor, nerodirea pustiului ai schimbat-o în ogor dătător de roadă duhovnicească. Pentru aceea, îți cântăm:
Bucură-te, cel ce, prin înfrânarea trupului, te-ai asemănat cu pustnicii;
Bucură-te, că te-ai făcut pildă sihaștrilor;
Bucură-te, că pe diavol cu postul și cu rugăciunea l-ai rușinat;
Bucură-te, că ai fost un mare vestitor al Filocaliei Părinților;
Bucură-te, că din învățăturile Sfântului Grigorie Sinaitul te-ai adăpat;
Bucură-te, că de la Sfântul Isaac Sirul ai gustat dulceața rugăciunii lui Iisus;
Bucură-te, că de la Cuviosul Ioan Scărarul ai învățat trezvia în rugăciune;
Bucură-te, că în toate ai urmat pe Sfinții Părinți;
Bucură-te, că din Poiana Mărului te-ai ridicat la cele cerești;
Bucură-te, împreună-locuitorule cu sfinții lui Dumnezeu în ceruri;
Bucură-te, cel ce pururea te rogi pentru mântuirea noastră;
Bucură-te, Cuvioase Vasile, mare rugător al lui Hristos!

Condacul al 9-lea

Împlinitor și propovăduitor al virtuților creștinești te-ai arătat, Cuvioase Părinte, iar tăria cuvintelor tale a înfrumusețat cu strălucite podoabe pe credincioșii Bisericii strămoșești, care, urmând învățăturilor tale, s-au deprins a cânta lui Dumnezeu, Celui în Treime lăudat: Aliluia!

Icosul al 9-lea

Toate obștile călugărești pe care le-ai povățuit, fericite Părinte Vasile, le-ai schimbat în oaze duhovnicești de profundă trăire creștinească; de aceea, minunându-ne, îți strigăm așa:
Bucură-te, cel ce ne-ai lăsat cuvinte ziditoare de suflet;
Bucură-te, că mulți prin ale tale învățături s-au luminat;
Bucură-te, cel ce toată viața ți-ai închinat-o rugăciunii și scrierilor filocalice;
Bucură-te, că, precum o albină iubitoare de dulceața florilor, la citirea celor sfinte te-ai asemănat;
Bucură-te, cel ce ai deprins pe credincioși a pătrunde în taina sfintei rugăciuni;
Bucură-te, ctitor ales al multor mănăstiri cu rânduială sfântă;
Bucură-te, că ucenicilor tăi le-ai poruncit să urmeze cu sfințenie pravila călugărească;
Bucură-te, că spre desăvârșirea îngerescului chip i-ai povățuit;
Bucură-te, că din Poiana Mărului o școală a rugăciunii curate ai făcut;
Bucură-te, că sihăstriile din Munții Buzăului și ai Vrancei le-ai îndrumat;
Bucură-te, părinte al călugărilor și povățuitor al credincioșilor;
Bucură-te, Cuvioase Vasile, mare rugător al lui Hristos!

Condacul al 10-lea

Întocmai ca un înger ai viețuit pe pământ, fericite părinte, iar după mutarea ta la cele nepieritoare, fiind rânduit de Dumnezeu în ceruri, ai aflat împreună-viețuire cu îngerii. De aceea, bucurându-te de slava cea negrăită, înalți neîncetat cu cetele cerești Preasfintei Treimi cântarea: Aliluia!

Icosul al 10-lea

Marele Apostol al neamurilor, Sfântul Pavel, a scris în dumnezeieștile Scripturi că sfinții vor judeca lumea, iar psalmistul, sub insuflarea Duhului Sfânt, glăsuia că minunat este Dumnezeu întru sfinții Săi; pentru aceea, și noi, cunoscând că Dumnezeu te-a preamărit în ceruri, precum tu L-ai preamărit pe pământ, îngenunchind înaintea icoanei tale, Cuvioase Vasile, zicem așa:
Bucură-te, cel ce în ceruri ți-ai pregătit sălașul veșniciei;
Bucură-te, că în cartea vieții numele tău se află scris;
Bucură-te, că mare har ai aflat înaintea lui Dumnezeu;
Bucură-te, că întru toate ai împlinit cuvântul Evangheliei;
Bucură-te, că ne-ai învățat a cugeta la cele cerești;
Bucură-te, cel ce ne-ai povățuit că ascultarea este de mare preț;
Bucură-te, că prin purtare de grijă ucenici în douăsprezece mănăstiri buzoiene și vrâncene ai rânduit;
Bucură-te, că, prin tine, Poiana Mărului a devenit loc mult iubit;
Bucură-te, că numărul sfinților români l-ai sporit;
Bucură-te, cel ce pururea te rogi pentru ușurarea necazurilor noastre;
Bucură-te, cel ce mijlocești pentru mântuirea tuturor;
Bucură-te, Cuvioase Vasile, mare rugător al lui Hristos!

Condacul al 11-lea

Cale spre ceruri a fost viața ta, Cuvioase Părinte Vasile, pe care ai urcat, prin virtuți, până la Dumnezeu, Căruia se cuvine toată slava și închinăciunea, iar de la noi cuvenita cântare îngerească: Aliluia!

Icosul al 11-lea

După truda vieții sihăstrești, întraripat fiind de dragostea lui Hristos, ai ajuns în ceruri, acolo primind plata ostenelilor tale, fericite părinte. Și, strălucind în lumina cea negrăită a slavei lui Dumnezeu, nu înceta să mângâi pe fiii tăi care se nevoiesc în iureșul necazurilor vieții și care strigă așa:
Bucură-te, că viața ta a fost o neîncetată jertfă sfântă;
Bucură-te, că ți-ai pregătit comori în ceruri din ale tale fapte bune;
Bucură-te, că, prin moarte, te-ai mutat cu sufletul la cele cerești;
Bucură-te, că ne-ai învățat să ne lepădăm de cele lumești;
Bucură-te, că, prin viața ta, ne-ai dat pildă de smerenie;
Bucură-te, cel ce pe călugări la deasă spovedanie și la împărtășire i-ai povățuit;
Bucură-te, că ne-ai învățat să cugetăm la cele de sus;
Bucură-te, cel ce prin testament ai lăsat rânduială sfântă în mănăstiri;
Bucură-te, că, prin sfintele tale rugăciuni, de ispite și necazuri ne ferești;
Bucură-te, cel ce ne-ai îndemnat să ne ridicăm din întinăciunea păcatelor;
Bucură-te, mângâierea monahilor și a credincioșilor osârduitori;
Bucură-te, Cuvioase Vasile, mare rugător al lui Hristos!

Condacul al 12-lea

Propovăduitor al rugăciunii inimii și învățător al înfrânării te-ai arătat pe tine, Cuvioase Părinte Vasile; pentru ale tale multe osteneli, lumea te cinstește după cuviință, dând slavă lui Dumnezeu, Căruia și noi Îi cântăm: Aliluia!

Icosul al 12-lea

Luminător al dreptei credințe și chip blândeților te-ai adeverit pe tine, Cuvioase Părinte Vasile, de care minunându-ne, cu glas de bucurie, îți strigăm așa:
Bucură-te, cel ce locuiești în ceruri dimpreună cu toți sfinții;
Bucură-te, cel ce din pruncie ai fost hrănit cu Pâinea Vieții;
Bucură-te, că mai presus de toate ai ales calea îngerească a călugăriei;
Bucură-te, că la Dumnezeu ai cugetat ziua și noaptea prin rugăciune;
Bucură-te, cel ce ai gustat din bucuria raiului aici, pe pământ, prin viața duhovnicească;
Bucură-te, cel ce ne-ai insuflat duhul rugăciunii lui Iisus;
Bucură-te, că rugăciunile tale ca o tămâie de bună mireasmă la ceruri s-au înălțat;
Bucură-te, cel ce ți-ai agonisit în candela sufletului untdelemnul bucuriei;
Bucură-te, cel ce ai învățat pe toți să ceară mila lui Dumnezeu;
Bucură-te, că purtând Crucea lui Hristos te-ai întărit sufletește;
Bucură-te, îndrumătorule duhovnicesc al vestitului stareț Paisie de la Neamț;
Bucură-te, Cuvioase Vasile, mare rugător al lui Hristos!

Condacul al 13-lea

O, de trei ori fericite, Cuvioase Părinte Vasile, podoaba cea aleasă a călugărilor, bucuria cea sfântă a pustnicilor, stâlpul cel neclintit al răbdării, trâmbița cea netăcută a rugăciunii inimii, îngerească minte care ai înmulțit talantul încredințat de Hristos, auzi-ne pe noi, nevrednicii, care suntem cuprinși de tot felul de necazuri și de ispite, și te roagă lui Dumnezeu să ne învrednicească, la vremea potrivită, de cereasca Sa Împărăție, ca neîncetat, împreună cu îngerii, să cântăm Preasfintei Treimi: Aliluia! (Acest condac se zice de trei ori.)

Apoi se zice iarăși Icosul 1: De tânăr, te-ai arătat iubitor de viață călugărească…, Condacul 1: Celui ce a fost vas curat al Duhului Sfânt…

Icosul 1

De tânăr, te-ai arătat iubitor de viață călugărească, Părinte Vasile. Ai lepădat cu îndrăzneală toată grija cea lumească și cu dragoste ai pornit pe calea cea aspră a sihăstriei. Pentru aceea, cu smerenie și glas de bucurie, îți cântăm:
Bucură-te, floare binemirositoare sădită în grădina vieții sihăstrești;
Bucură-te, cel ce pururea vorbești cu Iisus prin rugăciune;
Bucură-te, că întru nevoințe ți-ai petrecut viața călugărească;
Bucură-te, că îngerilor te-ai asemănat prin viețuire pustnicească;
Bucură-te, împreună-locuitorule cu sfinții care au bineplăcut lui Dumnezeu;
Bucură-te, că din Munții Buzăului ai făcut un Athos românesc;
Bucură-te, mare iubitor și trăitor al învățăturii Sfinților Părinți;
Bucură-te, că te-ai hrănit din dumnezeieștile Scripturi;
Bucură-te, că întru tine numele lui Iisus s-a preamărit;
Bucură-te, că pe ucenici i-ai învățat smerita viețuire;
Bucură-te, cel ce pururea te rogi lui Dumnezeu pentru noi;
Bucură-te, Cuvioase Vasile, mare rugător al lui Hristos!

Condacul 1

Celui ce a fost vas curat al Duhului Sfânt, îndreptătorul călugărilor, înălțimea cea strălucită a smereniei, cumpăna cea dreaptă a înfrânării și solitorul cel tare al rugăciunii inimii, Cuviosului Părinte Vasile, să-i aducem rugăciuni pentru izbăvirea noastră și să-i cântăm: Bucură-te, Cuvioase Vasile, mare rugător al lui Hristos!

Rugăciune către Sfântul Cuvios Vasile de la Poiana Mărului

Sfinte Cuvioase Părinte Vasile, alesule al lui Dumnezeu și moștean al Împărăției cerurilor, care împreună cu îngerii și cu sfinții viețuiești, pe tine te rugăm cu lacrimi și cu umilință: Izbăvește-ne, prin sfintele tale rugăciuni, de mulțimea ispitelor și a necazurilor, de poftele cele vătămătoare ale trupului și de gândurile cele rele care se abat asupra noastră. Fii rugătorul celor din mănăstiri, care, din iubire și credință față de Domnul Iisus Hristos, au lăsat toată grija cea lumească, pentru ca, împreună cu tine, să slujească mereu lui Dumnezeu în viața pustnicească. Tu ești și mijlocitor pentru cei din lume care cinstesc numele lui Iisus Hristos și Biserica cea una, sfântă, sobornicească și apostolească. Către tine, Cuvioase Părinte, îndreptăm această smerită rugăciune, pe care să o duci înaintea Tatălui ceresc ca pe o tămâie cu bună mireasmă. Fă-ne să avem în minte și în inimă rugăciunea lui Iisus. Unește pe toți creștinii în aceeași credință dreptmăritoare și ne învrednicește să dobândim fericirea raiului, în veci. Amin!