Acatist / Canon de rugăciune către Sfântul Vasilevs, Sfinţit Mucenic, Episcopul Amasiei

Categories:

Cântarea 1

glasul al 2-lea

 

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Vasilevs, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Înaintea Împăratului puterilor celor cereşti stai purtând cunună, Sfinte Vasilevs purtătorule de Dumnezeu, har şi milă cerând pentru toţi cei ce cu dragoste te cinstesc pe tine.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Vasilevs, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Împărăţit-ai peste patimile trupului şi ai călcat pe împăratul cel fără de Dumnezeu, care poruncea să te lepezi de Împăra­tul Cel Ceresc, Fericite Vasilevs.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Ca pe un păzitor al dumneze­ieştilor porunci celor împărăteşti, te-a uns cu dumnezeiască ungere de împărăţie Împăratul Slavei şi te-a împodobit cu cununa muceniciei, fericite părinte.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Ceea ce eşti scăpare credin­cioşilor, pururea Fecioară, ajutătoarea cea tare a celor ce aleargă la tine, păzeşte-ne pe noi de toată nevoia şi de stricăciunea cea potrivnică.

 

Cântarea a 3-a. Irmos: Pe piatra credinţei…

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Vasilevs, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Număratu-te-ai în cetele celor întâi-născuţi, îndumnezeindu-te cu împărtăşiri dumneze­ieşti şi văzând mai curat frumuseţea Stăpânului, Sfinte Mucenice, nebiruite, Vasilevs, de Dumnezeu înţelepţite şi fericite.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Vasilevs, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Topit-ai iarna eresurilor cu căldura preaînţeleptelor tale învăţături; ceata idolilor ai risi­pit-o cu lumina luptelor tale. Pen­tru aceasta lu mi nează-mă, Fericite Vasilevs, pe mine cel ce te cinstesc pe tine.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Fugind Glafira de prăpastia cea pierzătoare de suflet, te-a aflat, Sfinte Mucenice Vasilevs, Sfinţite Părinte, liman de mântuire. Pentru aceea şi logodindu-se cu Hristos Ziditorul, se bucură strigând: Tu eşti Dumnezeul nostru şi nu este sfânt afară de Tine, Doamne.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Născut-ai pe Împăratul Cel fără de început, Care a luat începere de la tine, Fecioară Maică. Roagă-L pe Dânsul ca pe un Iubitor de oameni, să mântuiască pe robii tăi de toată nevoia şi de luarea de către vrăjmaşi, Preacurată.

Sfinte Sfinţite Mucenice Vasilevs, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Irmosul:

Pe piatra credinţei întărindu-mă, lărgit-ai gura mea asupra vrăjmaşilor mei, că s-a veselit duhul meu, a cânta: Nu este sfânt ca Dumnezeul nostru şi nu este drept, afară de Tine, Doamne.

 

Cântarea a 4-a. Irmos: Venit-ai din Fecioară…

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Vasilevs, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Jertfitu-te-ai pe tine însuţi, ca un miel fără de prihană, junghiindu-te, preafericite şi cu curgerile sângiurilor tale ai uscat marea necredinţei celei rele, prin harul cel dumnezeiesc.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Vasilevs, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Vopsindu-ţi haină împărătească cu sângiurile şi punându-ţi pe cap diadema de biruinţe, bucurându-te ai mers la curţile Împărăţiei Cerurilor, părinte.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Cu cuviinţă şi cu dreptate păstorindu-ţi turma, ai dus-o în staulul cel ceresc, Cuvioase, unde ai şi mers, fiind împodobit cu cununa pătimirii.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Ceea ce eşti prealăudată, gata ajutătoare oamenilor, îmblân­zeşte valurile cele sălbatice ale încercărilor, ferind pe robii tăi, cei ce nădăjduiesc întru tine, de stricăciunea vrăjmaşilor.

 

Cântarea a 5-a. Irmos: Lumina celor din întuneric…

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Vasilevs, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Fiind luminat cu lumina strălucirii Duhului, ai micşorat întunericul necredinţei, cunoscătorule de cele sfinte şi pe cei ce erau cuprinşi de negura deşertăciunii, i-ai îndreptat către locaşurile cele cereşti.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Vasilevs, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Fiind păzitor al poruncilor dumnezeieşti şi fiind închis în temniţă de cei necredincioşi, ai văzut viitorul, sfârşitul cel dumnezeiesc, care era să fie asupra ta, fiind învăţat de îngeri, cel ce eşti temei şi întărire Sfinţilor Mucenici.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Minune înfricoşătoare s-a văzut de toţi la sfârşitul tău, că tăindu-ţi-se capul prin sabie, Sfinţite Mucenice şi aruncat fiind în mare, iarăşi s-a împreunat cu dumnezeiescul tău trup, dându-se celor ce te doresc, dar dăruit de Dumnezeu.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Ceea ce eşti cetatea lui Dumnezeu, despre care s-au grăit lucruri preamărite, fereşte această cetate a ta şi toată ţara de primejdii şi de foamete şi de barbari, Născătoare de Dumnezeu Fecioară; că tu singură eşti apărătoare tare a credincioşilor.

 

Cântarea a 6-a. Irmos: De adâncul greşelilor…

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Vasilevs, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Făcându-ţi călătoria prin ape, ai uscat apele înşelăciunii, prin curgerea, sfintelor tale sângiuri şi ai ajuns către Limanul cel fără de valuri.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Vasilevs, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Arătatu-te-ai mort purtător de viaţă, Sfinte Părinte Vasilevs, trecând prin apă şi în chip vădit ai fost dat ucenicilor tăi, prin dumnezeiască îndemnare.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Împestritu-ţi-ai sfânta îmbră­căminte cu cinstitele sângiuri ca un vison împărătesc, cu care te-ai îmbrăcat, Sfinte Vasilevs, stând înaintea lui Hristos, purtător de cunună.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Preasfântă Fecioară, mireasă a lui Dumnezeu, ceea ce, după Dumnezeu, eşti ocrotitoare robilor tăi, fereşte-ne pe noi de robia barbarilor şi de primejdii.

Irmosul:

De adâncul greşelilor fiind înconjurat, chem adâncul milostivirii Tale cel fără de turmă: din stricăciune, Dumnezeule, scoate-mă.

Sfinte Sfinţite Mucenice Vasilevs, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

CONDAC, glasul al 4-lea. Podobie: Arătatu-Te-ai astăzi…

Biruind porunca împăratului, ai câştigat Împărăţia Cerească, Sfinţite Mucenice Vasilevs, întru care dănţuind, adu-ţi aminte de noi, cei ce cinstim pomenirea ta, Sfinţite Mucenice.

 

Cântarea a 7-a. Irmos: Chipul cel de aur…

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Vasilevs, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu vopselele sângiurilor vopsindu-ţi ţie porfiră, Mucenice, şi cu bucurie îmbrăcându-te cu dânsa şi purtând în mână arma Crucii cea mântu­itoare, împărăţeşti pururea cu Împăratul Cel nemuritor, Sfinte Vasilevs pururea pomenite.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Vasilevs, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Datu-s-a turmei tale trupul tău cel ce bine s-a străduit, fiind scos din sânurile mării; care izvorăşte noian de tămăduiri şi usucă vărsările patimilor cu harul dumnezeiescului Duh, Sfinţite Mucenice Vasilevs.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Adus-ai pe Glafira mireasă Mirelui Hristos, împodobită cu totul de virtuţi şi strălucind cu fecioria şi înfrumuseţând-o pe dânsa cu învăţături, ai învrednicit-o şi de cămara Mirelui, cu care împreună te şi bucuri în locaşurile cele cereşti, Sfinte Părinte Vasilevs.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Ceea ce singură eşti nădejdea şi ajutătoarea credincioşilor, Născătoare de Dumnezeu, grăbeşte de ajută robilor tăi celor ce sunt afundaţi în nevoi şi deznădăjduiţi şi care sunt în dureri şi scapă la tine, Fecioară, cu nădejdea sufletului.

 

Cântarea a 8-a. Irmos: Pe Dumnezeu, Care…

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Vasilevs, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu toiagul înţeleptelor tale învăţături păscându-ţi oile către păşuni mântuitoare, ai alungat din mijloc pe lupii cei răi şi grei şi ai fost junghiat ca un miel de voia ta, părinte.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Vasilevs, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Din adâncurile mării ca un mărgăritar ieşind, te adună cu credinţă sfinţii tăi ucenici, ca pe cel ce dai raze de minuni, cel ce eşti îndreptător şi laudă mare a Sfinţilor Mucenici.

Binecuvântăm pe Tatăl şi pe Fiul şi pe SfântulDuh, Domnul.

Cu totul fiind dat din pruncie lui Dumnezeu prin ungere dumneze­iască, te-ai sfinţit cu sfinţenie şi jertfindu-te pe tine însuţi, te-ai adus preot şi jertfă la masa cea nemuritoare şi tainică.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Ceea ce eşti scăpare creştinilor, ajutătoare celor cuprinşi de necazuri, Preasfântă Fecioară, nu ne trece cu vederea pe noi, care suntem de pretutindeni încon­juraţi de primejdii şi de multe năpădiri ale viclenilor barbari.

Irmosul:

Să lăudăm, bine să cuvântăm şi să ne închinăm Domnului, cântându-I şi preaînălţându-L pe Dânsul întru toţi vecii.

Pe Dumnezeu Care S-a pogorât în cuptorul cel cu foc la tinerii evreieşti şi văpaia în răcoreală a prefăcut-o, ca pe Domnul lucrurile lăudaţi-I şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii.

 

Cântarea a 9-a. Irmos: De Dumnezeu Cuvântul…

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Vasilevs, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Strălucind, preafericite, cu dumnezeieştile înfrumuseţări ale preoţiei şi ale cinstitei mucenicii, acum locuieşti în ceruri şi cu bucurie stai înaintea Preasfintei Treimi, rugându-te pentru noi împreună cu toţi mucenicii, Sfinte Sfinţite Mucenice Vasilevs.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Vasilevs, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cât este de luminată pomenirea ta, care străluceşte raze de daruri dumnezeieşti credincioşilor! Cât este de sfânt locaşul tău, unde aflându-te izvorăşti tămăduiri şi din grele primejdii mântuieşti pe cei ce cu dragoste te cinstesc pe tine, Sfinte Vasilevs.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Racla moaştelor tale se vede ca un izvor, izvorând pâraie de vindecări şi tămăduind toate bolile trupurilor şi ale sufletelor, Părinte Vasilevs. Pentru aceea cu credinţă săvârşim sfântă pomenirea ta.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Născătoare de Lumină, Fecioară, împreună cu îngerii cei fără de trup, cu apostolii, cu prorocii, cu ierarhii, cu mucenicii şi cu toţi cuvioşii, roagă pe Însuşi Preabunul Dumnezeu, să mântuiască sufletele noastre.

 

Troparul Sfântului Sfinţit Mucenic Vasilevs, Episcopul Amasiei, glasul al 4-lea:

Şi părtaş obiceiurilor şi următor scaunelor Apostolilor fiind, lucrare ai aflat, de Dumnezeu insuflate, spre suirea privirii la cele înalte. Pentru aceasta, cuvântul adevărului drept învăţând şi cu credinţa răbdând până la sânge, Sfinţite Mucenice Vasilevs, roagă-te lui Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre.