Acatistul Sfinţilor Chiril, Chindeu şi Tasius Mucenici de la Axiopolis (Cernavoda) – 26 aprilie

Categories:

Condacul 1

Astăzi soborul cerurilor se adună în sărbătoare, pentru cinstita şi întru tot slăvita cinstire a mucenicilor lui Hristos. Că aceştia ca nişte bărbaţi ai raiului şi fii ai lui Dumnezeu, au înfruntat toată tabăra păgânătăţii şi au revărsat asupra Bisericii lui Hristos râuri de mântuire. Pentru aceasta şi noi, cei trăitori pe marea cea învolburată a acestei lumi, stăruim şi cu dragoste cântăm lor: Bucuraţi-vă Sfinţilor Chiril, Chindeu şi Tasius, pătimitori pentru dragostea lui Hristos.

Icosul 1

Biserica, Mireasa sfântă a lui Hristos se împodobeşte astăzi în veşmânt de purpură împărătească pentru slava şi buna cinstire a sfinţilor pătimitori în cetatea Axiopolei. Şi cetele îngereşti cu frică şi cu plângere strâng picăturile de sânge mucenicesc ale acestor sfinţi stră-români, în potirele lor de lumină. Soboarele arhiereilor slujesc cu frică Liturghia cea cerească în ceruri, şi cohortele mucenicilor cântă acestei treimi de mucenici cântarea cea cerească. Cu aceştia însă şi noi cântăm aşa:

Bucuraţi-vă sfinţilor mucenici Chiril, Chindeu şi Tasius.

 

Bucuraţi-vă, treime de martiri ai slavei lui Dumnezeu.

 

Bucuraţi-vă, revărsare de har a sfinţeniei peste cetatea Axiopolisului.

Bucuraţi-vă lumină de foc ceresc peste întreaga Scythia Minor.

Bucuraţi-vă aştri strălucitori ai harului în tot neamul stră-românesc.

Bucuraţi-vă slava întregii lumi ascunsă în sângele vostru mucenicesc.

Bucuraţi-vă stâlpi ai creştinătăţii româneşti.

Bucuraţi-vă înţelepţi de la Răsărit care aţi găsit Răsăritul cel de Sus.

Bucuraţi-vă Sfinţilor Chiril, Chindeu şi Tasius, pătimitori pentru dragostea lui Hristos.

Condacul 2

Sfinte Mucenice Chiril, adevărat este cuvântul Mântuitorul nostru Iisus Hristos că „după roadele lor îi veţi cunoaşte”, căci părinţii tăi cu frică şi cu cutremur te-au crescut în credinţa cea sfântă a Treimii: Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt. Şi sfinţenia firii lor de două ori mai bogată au odrăslit-o întru tine, pentru care cântăm lui Dumnezeu: Aliluia.

Icosul 2

Din copilărie, Sfinte Chiril ai deprins buna învăţătură a lui Hristos, în cetatea lui Dumnezeu Axiopolis, acolo unde mulţi dintre locuitori erau creştini şi slăveau numele cel preacurat al lui Dumnezeu. Însă credinţa ta a fost ascunsă de ochii lumii acesteia, căci cetatea aceasta a Scytiei era stăpânită de tiranii romani păgâni care ucideau pe toţi creştini iubitori de Dumnezeu. Pentru aceasta îţi cântăm:

Bucură-te, că de mic copil ai aflat despre Pruncul Dumnezeu.

Bucură-te, că ai învăţat cu dragoste despre Maica Domnului.

Bucură-te, că învăţătura Sfintei Treimi ţi-a fost pecetluită în inimă.

Bucură-te, că semnul ceresc al Sfintei Cruci l-ai iubit cu dulceaţă.

Bucură-te, că rugăciunea „Tatăl nostru” ai învăţat-o cu dor.

Bucură-te, că virtuţile creştineşti, credinţa nădejdea şi dragostea le-ai scris în sufletul tău.

Bucură-te, că viaţa Mântuitorului Hristos ţi-a fost ţie călăuză şi model sfânt.

Bucură-te, că pilda de jertfelnicie a sfinţilor din cetatea ta ţi-a umplut inima de lacrimi.

Bucură-te Sfinte Mucenice Chirile, pătimitor pentru dragostea lui Hristos.

Condacul 3

Sfinte al lui Dumnezeu Chindeu, toată lucrarea firii neamului daco-romanilor a tins către Dumnezeul cel adevărat. Căci firea lor vitează s-a umplut de curajul Duhului Sfânt, dreptatea lor temeinică şi-a găsit menirea în credinţa cea dreaptă, jertfelnicia lor în războaie s-a împlinit în războiul cel nevăzut împotriva patimilor, iar dragostea lor pentru neam s-a sădit în pământul cel sfânt al iubirii de Dumnezeu. Pentru aceasta slăvim pe Dumnezeu cântându-i: Aliluia.

Icosul 3

Bunule creştin Chindeu, fiind de neam daco-roman, şi trăind printre creştinii din Axiopolis, în cetatea măreţului Lisimah, ai deprins de tânăr învăţăturile cele sfinte ale credinţei celei adevărate. Căci neamurile tale şi părinţii tăi fiind drepţi şi cinstitori de Dumnezeu, te-au învăţat şi pe tine curăţia, dreptatea şi înţelepciunea sfinţilor. Pentru aceasta îţi cântăm:

Bucură-te, din neam daco-roman cinstitor de Dumnezeu.

 

Bucură-te, că străbunii tăi l-au învins pe marele Traian, împăratul romanilor.

 

Bucură-te, că strămoşii tăi care se închinau la Zamolxes, au îmbrăţişat credinţa creştină.

Bucură-te, că de la cinstirea soarelui au trecut cu uşurinţă la iubirea Soarelui dreptăţii.

Bucură-te, că slăvirea zeiţei Bendis, luna cea preafrumoasă, au părăsit-o spre slava Născătoarei de Dumnezeu.

Bucură-te, că vitejia şi jertfelnicia lor în războaie şi-au împlinit-o în credinţa cea adevărată împotriva patimilor

Bucură-te, că dreptatea neamului lor, cinstită şi de Herodot, s-a desăvârşit în Domnul dreptăţii

Bucură-te, Sfinte Mucenice Chindeu, pătimitor pentru dragostea lui Hristos.

Condacul 4 – Bucuraţi-vă Sfinţilor Chiril, Chindeu şi Tasius

Pruncule Tasius, lumina părinţilor tăi, tu ai purces la învăţătura cea aleasă a neamului tău şi ai învăţat şi dogmele cele mântuitoare al credinţei celei creştine. Căci din pruncie ai învăţat de la părinţii tăi şi de la preoţii din cetatea ta lumina faptelor bune, mireasma cea sfântă a fecioriei şi taina bunătăţii pentru toţi oamenii. Pentru aceasta cântăm lui Dumnezeu împreună cu tine: Aliluia.

Icosul 4

Sfinte Mucenice Tasius, tu fiind din familie aleasă din Axiopolis, ai fost trimis la disciplina militară şi ai urmat toată învăţătura şi arta armelor, având în minte lupta cea bună împotriva patimilor şi inima având-o mereu la Împăratul oştirilor îngereşti. Căci toată educaţia ta şi firea ta plină de bunătate te arăta cu adevărat ca fiind ostaş preaales al marelui Dumnezeu şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Pentru aceasta îşi cântăm:

Bucură-te, alesule ostaş al lui Hristos,

Bucură-te tânăr strălucitor de virtuţi creştine

Bucură-te, lumină a părinţilor tăi

Bucură-te, stâlp de foc al înfrânării şi curăţiei

Bucură-te, sodat în legiunea iubirii lui Hristos

Bucură-te, centurion al sfinţeniei şi rugăciunii

Bucură-te, cavaler al virtuţilor şi al smereniei

Bucură-te, luptător cu patimile tinereţilor

Bucură-te, Sfinte Mucenice Tasius, pătimitor pentru dragostea lui Hristos.

Condacul 5

De mic copil, Sfinte Chirile, ai mers pe cărările sfinte ale Scythiei căutând urmele sfinţilor, întrebând pe bătrâni şi cercetând istoria creştinilor din neamul tău. Căci şi locurile pe unde Sfântul Apostol Andrei, cel întâi chemat la apostolie de Hristos, tu le-ai cercetat şi în bisericile pe care le-a înfiinţat tu te-ai închinat, cântând lui Dumnezeu: Aliluia.

Icosul 5

Sfinte Chiril, toată frumuseţea cea cerească a sufletului tău, primită în dar de la Hristos, Iubitorul de oameni şi Pruncul cel veşnic, ai pus-o pe altarul iubirii de Dumnezeu şi nu te-ai schimbat la inimă cu năvălirea de foc a tinereţilor, ci şi cu mai multă râvnă ai cercetat adâncurile de lumină ale sfinţeniei lui Dumnezeu. Pentru aceasta îţi cântăm:

Bucură-te, tânăr cinstitor de bătrâni

Bucură-te, flăcău plin de flacăra dumnezeiască a curăţiei

Bucură-te, odraslă a curăţiei şi a sfinţeniei

Bucură-te, foc ascuns al dorului de privirea Mirelui ceresc

Bucură-te, mlădiţă sfântă din copac înmiresmat de fapte bune

Bucură-te, cercetător al învăţăturilor îngereşti

Bucură-te, pelerin al sfinţeniei la preoţii şi duhovnicii ţinutului Axiopolei

Bucură-te, călător la sfintele moaşte ale mucenicilor

 

Bucură-te, Sfinte Mucenice Chiril, pătimitor pentru dragostea lui Hristos.

 

Condacul 6

Lumina din sufletul tău, Sfinte Mucenice Chindeu, strălumina ca un soare luminos în întunericul patimilor acestei lumi. Şi această lumină a liniştii au văzut-o în rugăciune părinţii tăi, atunci când ţi-au pus numele Chindeu, adică soare tihnit înainte de asfinţit. Pentru aceasta, împreună cu ei, slăvim pe Dumnezeu care ne-a dat acest dar nouă şi ăi cântăm: Aliluia.

Icosul 6

Sfinte pătimitor Chindeu, tinereţea şi frăgezimea ta sufletească nu te-au putut opri din dorul după sfinţenia lui Dumnezeu. Şi pruncia sufletului tău s-a asemănat în rugăciune cu pruncia Marelui Dumnezeu, Cel ce a venit în lume pentru mântuirea oamenilor. Însă această sfinţenia a sufletului tău era mereu rănită de orânduirea cea păcătoasă şi idolatră a veacului tău. Căci cetatea Axiopolei se umplea de demoni în sărbătorile cele spurcate ale zeilor păgâni, acolo unde toate cumplitele patimi omeneşti şi diavoleşti erau cinstite ca venind de la zeii olimpieni. Pentru aceasta, tu Sfinte Chindeu, fugeai din cetatea aceea în zilele pline de patimi, şi noi îţi cântăm ţie zicând:

Bucură-te, fragedă mlădiţă a curăţiei şi a înţelepciunii

Bucură-te, cel plin de dor pentru dumnezeiasca dragoste

Bucură-te, prunc nevinovat la inima şi la suflet

Bucură-te, lumină sfântă în întunericul acestei vieţi

Bucură-te, fugar din calea patimilor cumplite ale diavolului

Bucură-te mustrător al celui rău prin sfinţenia vieţii tale

Bucură-te floare a sfinţeniei rănită de viforul iernii demonilor

Bucură-te că puritatea ta nu putea răbda năvala păcatelor

Bucură-te, Sfinte Mucenice Chindeu, pătimitor pentru dragostea lui Hristos.

Condacul 7 – Bucuraţi-vă Sfinţilor Chiril, Chindeu şi Tasius

Mucenice al lui Hristos, Tasius, tăcerea ta de taină în mijlocul soldaţilor romani pătimaşi şi zgomotoşi a stârnit nedumerire. Căci toate deşertăciunile şi cumplitele rătăciri ale ostaşilor, tu le evitai cu multă înţelepciune, îndeletnicindu-te cu rugăciunea cea de taină şi cu plimbările în mijlocul frumuseţilor lui Dumnezeu. Aşa încât mulţi dintre soldaţii cu apucături de fiară te priveau cu invidie şi te batjocoreau, iar tu cântai în inima ta cântare lui Dumnezeu: Aliluia.

Icosul 7

Sfinte Tasius, ostaşule preaales în armata lui Hristos, tăcerea ta plină de dumnezeiască cuviinţă nu i-a împiedicat pe soldaţii cei răi să te batjocorească în fel şi chip pe tine, floarea cea sfântă a Axiopolei. Căci brutalitatea, violenţa, setea de sânge şi viscolul patimilor îţi erau pe deplin străine, mucenice al lui Dumnezeu. Dar când au văzut că tu răspundeai cu tăcere şi rugăciune la insultele lor, s-au potolit şi au început să te întrebe despre izvorul unei asemenea purtări. Pentru aceasta îţi cântăm:

Bucură-te ucenicule al duhovnicului tău

Bucură-te învăţătorule blând al ostaşilor cu nărav de fiară

Bucură-te că i-au povăţuit pe cei orbi la lumina cunoştinţei

Bucură-te că le-ai spus soldaţilor despre Hristos, Cel ce a murit pe Cruce

Bucură-te că le-ai arătat unde este izvorul vieţii celei veşnice

Bucură-te că le-ai descoperit taina morţii oamenilor care mergeau la moarte

Bucură-te că le-ai încredinţat dogmele învierii celor cufundaţi în întuneric

Bucură-te că mulţi dintre ostaşi au început să se întrebe despre înţelesul vieţii lor

Bucură-te, Sfinte Mucenice Tasius, pătimitor pentru dragostea lui Hristos.

Condacul 8

Chirile de Dumnezeu fericite, din învăţăturile părinţilor tăi şi din cercetarea creştinilor bătrâni şi a preoţilor duhovnici care vieţuiau în pustiile Scytiei, s-a născut în tine un dor de sfinţenie şi de rugăciune, mai presus de toate chemările şi iluziile tinereţilor. Şi mai mult decât orice, te-a fascinat iubirea cea mai presus de fire a mucenicilor care şi-au dat viaţa în mâinile lui Dumnezeu pentru mărturisirea credinţei în Preasfânta Treime. Pentru aceasta, împreună cu tine, cântăm lui Dumnezeu: Aliluia.

Icosul 8

Sfinte Chiril, din vechile scrieri bisericeşti şi din istoria necontenitelor prigoniri ale creştinilor în tot cuprinsul Imperiului romanilor, ai învăţat curajul cel mai presus de fire al mucenicilor lui Hristos. Căci şi în vremea lui Domiţian, şi a lui Traian, şi a lui Marcu Aureliu, dar mai greu în vremea lui Deciu Împăratul, mulţime mare de mucenici şi-au dat viaţa pentru Împărăţia lui Hristos. Iar acum în vremea vieţii tale, domnea Diocleţian, cel mai înverşunat dintre fiarele omorâtoare de creştini, care dăduse şi edict în toată împărăţia pentru uciderea tuturor celor care cheamă şi slăvesc numele cel preadulce al lui Hristos. Pentru care îţi cântăm:

Bucură-te cercetător al vechilor manuscrise din vechime

Bucură-te căutător al vieţii mucenicilor

Bucură-te că domniile cele cumplite ale prigonitorilor le-ai studiat

Bucură-te că lucrările cele alese ale mucenicilor le-ai urmat

 

Bucură-te că pe moaştele lor sfinte, biserici s-au înălţat

 

Bucură-te că ascunse în catacombe, altarele cerurilor s-au întemeiat

Bucură-te că sub pământ, în Axiopole, cerul s-a adăpostit

Bucură-te că în sânurile pământului, mucenicii ca nişte prunci s-au hrănit

Bucură-te, Sfinte Mucenice Chiril, pătimitor pentru dragostea lui Hristos.

Condac 9 – Bucuraţi-vă Sfinţilor Chiril, Chindeu şi Tasius

Sfinte Chindeu, asfinţitul iubirii tale pentru Dumnezeu n-a mai răbdat dansurile cele drăceşti şi jocurile cele pline de spurcăciunea demonilor. Pentru aceasta ai ieşit în piaţa cea mare a cetăţii şi ai strigat, în mijlocul petrecăreţilor păgâni: Mare este Dumnezeul creştinilor! Şi îndată ai fost luat de soldaţii care vegheau la pierzarea aceea şi întrebat despre mărturisirea ta. Iar comandantul militar al cetăţii, Bassus, te-a ademenit cu vorbe mieroase să te lepezi de credinţa în Hristos. Tu însă, mai tare, mărturistind Preasfânta Treime, Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt, ai fost chinuit cumplit de prigonitorii lui Hristos. Pentru aceasta cu lacrimi, cântăm lui Dumnezeu: Aliluia.

Icosul 9

Văzând tiranul Bassus că nu te poate abate de la credinţă, a poruncit soldaţilor să te bată cu biciul şi să te sfărâme sub bolovanii cei grei de la marginea drumului. Tu însă, izvorâtorule de sânge mucenicesc, ai strigat cu şi mai multă râvnă: Mare este Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Pentru aceasta îţi cântăm:

Bucură-te că ai fost interogat de credinţa ta de Legatul Bassus.

Bucură-te că ai mărturisit din inimă: Sunt creştin.

Bucură-te că ai fost biciuit cu bice de piele de bou.

Bucură-te că ai fost sfărâmat de bolovanii cei grei de lângă drum.

Bucură-te că plin fiind de sânge, cântai imne Preasfintei Treimi.

Bucură-te că ostaşii păgâni ca nişte fiare turbau de bucuria ta.

Bucură-te, că rosteai rugăciunea: Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Bucură-te, că tiranul văzând că mulţimile murmurau de mila ta a poruncit să ţi se taie capul

Bucură-te că rostind rugăciunea: Amin, ţi-ai dat sufletul în mâinile lui Dumnezeu.

Bucură-te Sfinte Mucenice Chindeu, pătimitor pentru dragostea lui Hristos.

Condacul 10

Sfinte Mucenice Tasius, soldaţii cei răi, văzând credinţa ta în Hristos, te-au ales să fii ales „Rege al Saturnaliilor”, de sărbătoarea cea păgână a lui Saturn, zeul timpului. Şi complotau să te vadă întinat, căci această alegere însemna că tu puteai să păcătuieşti cu toate desfrânatele din cetate, puteai să ceri orice şi să primeşti, şi fiind înfăţşurat într-o mantie a lui Saturn, erai cinstit ca un zeu, însă la sfârşitul celor 30 de zile de destrăbălare, erai ucis în numele zeului ucigaş de copii Saturn. Tu însă, mucenice al lui Dumnezeu, ai refuzat această cursă diavolească, şi ai cântat lui Dumnezeu: Aliluia.

Icosul 10

Sfinte al lui Hristos, fiind ales să fii Împărat al patimilor, ai devenit prin rugăciune fierbinte sfărâmător al patimilor celor diavoleşti. Şi fiind adus ca un rege, înfăşurat în mantie, în piaţa din centrul cetăţii, ţi-ai păstrat mintea la Dumnezeu. Şi în uralele mulţimii pătimaşe, ai strigat: Sunt creştin. Fiind deci adus în faţa legatului Bassus: ai mărturisit: Nu slujesc împăratului pământesc şi muritor, nici zeilor spurcaţi, ci Unicului Împărat al veacurilor Iisus Hristos. Pentru aceasta îţi cântăm:

Bucură-te că ai dispreţuit plăcerile pământeşti.

Bucură-te că ai strigat în faţa mulţimii celei fără de minte: Sunt creştin.

Bucură-te că ai fost întrebat de Legatul Bassus, cel legat de satana.

Bucură-te că ai spus că nu slujeşti decât adevăratului Împărat Iisus Hristos.

Bucură-te că ai spus: Trăiesc din harul Lui şi bogăţia mea este Iubirea Lui de oameni.

Bucură-te că ai mărturisit că Dumnezeu este Unul în fiinţă şi Trei Persoane.

Bucură-te că ai fost supus la îngrozitoare chinuri.

Bucură-te că mai mult strigai în faţa mulţimii: Sunt creştin.

Bucură-te că Legatul Bassus a poruncit să te taie cu sabia.

Bucură-te că sufletul tău s-a înălţat în slava Preasfintei Treimi.

Bucură-te Sfinte Mucenice Tasius, pătimitor pentru dragostea lui Hristos.

Condacul 11

Sfinte Chirile, iubitorule de mucenici, văzând prigonirea sfinţilor şi toată mlaştina cea pierzătoare a păgânismului cum înghiţea sufletele oamenilor, ai mers în cetatea Axiopolis şi ai mărturisit credinţa ta în Treimea cea de o fiinţă. Şi la întrebările stăpânitorilor păgâni, cu minte înţeleaptă ai arătat pierzarea şi lipsa de temei a păgânismului. Pentru aceasta cântăm lui Dumnezeu: Aliluia.

Icosul 11

Mucenice al lui Hristos Chiril, ai stat cu îndrăzneală în faţa judecătorilor păgâni netemându-te decât de Judecătorul veacurilor Hristos, şi cu bărbăţie sfântă ai învăţat pe tirani dogmele cele cuvântătoare de Dumnezeu. Şi cuvintele Tale, sfinte, despre Cuvântul cel născător de viaţă, au sfărâmat toate vicleniile păgâneşti, vădind pe demonii cei răi din spatele zeilor olimpieni. Pentru aceasta, bucurându-ne de taina jertfirii tale, îţi cântăm:

Bucură-te că ai demonstrat stăpânilor păgâni că zeii sunt patimile omeneşti.

 

Bucură-te că le-ai arătat că slăbiciunile morţii sunt cinstite ca nişte fiinţe vii.

 

Bucură-te că tu le-ai spus despre Adevăratul Dumnezeu cel nevăzut.

Bucură-te că turbând de mânie, tiranii au poruncit să fii aruncat la chinuri.

Bucură-te că suferind cazne, cântai din inimă lui Dumnezeu.

Bucură-te că ai iubit Crucea lui Hristos chiar atunci când sufereai pentru El.

Bucură-te că fiind sfărâmat, sădeai credinţa în inimile celor ce priveau.

Bucură-te că sângele tău a însămânţat ogorul inimilor celor sterpe.

Bucură-te că văzând statornicia ta au poruncit să fii tăiat cu sabia.

Bucură-te Sfinte Mucenice Chiril, pătimitor pentru dragostea lui Hristos.

Condacul 12

Fiind tăiaţi pentru dragostea lui Hristos, Sfinţilor Mucenici, aţi sfinţit pământul Dobrogei şi al întregii Românii. Şi mulţime multă de biserici s-a ridicat în cinstea voastră şi tot poporul stră-român a îmbrăţişat credinţa cea mântuitoare a lui Hristos şi a dărâmat capiştile idolilor păgâni. Iar după moartea voastră, sfinţilor ai lui Dumnezeu, a răsărit peste lume soarele credinţei prin Sfântul Împărat Constantin cel Mare, iar neamul stră-român s-a creştinat întreg în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Pentru aceasta cântăm lui Dumnezeu, cel ce v-a încununat pe voi: Aliluia.

Icos 12

Sfinţilor Mucenici Chiril, Chindeu şi Tasius, mărgăritarele cele mai alese ale raiului pe cununa cetăţii Axiopolis, viaţa şi moartea voastră au devenit pentru noi, cei cufundaţi în întunericul păcatelor, izvor de învăţătură şi de har, pe care îl dăruiţi tuturor celor ce se roagă vouă cu credinţă. Vă rugăm dar sfinţilor, îngenunchiaţi în faţa Tronul Preasfintei Treimi şi rugaţi-vă pentru neamul nostru românesc, pentru pacea acestei lumi şi pentru mântuirea tuturor celor botezaţi în numele Sfintei Treimi. Pentru care vă cântăm:

Bucuraţi-vă iubitori de oameni asemenea Iubitorului de oameni Hristos

Bucuraţi-vă izvoare de vindecare pentru toţi credincioşii

Bucuraţi-vă obârşii de har ceresc în neamul nostru românesc

Bucuraţi-vă străjerii Dobrogei şi a întregii Românii.

Bucuraţi-vă izgonitorii duhurilor celor necurate

Bucuraţi-vă păzitori ai curăţiei şi sfinţeniei celor ce se închină vouă

Bucuraţi-vă mângâierea celor suferinzi şi ocrotitorii pruncilor

Bucuraţi-vă dulcea mângâiere a celor bătrâni şi bolnavi

Bucuraţi-vă stâlpi ai dogmelor celor mântuitoare

Bucuraţi-vă Sfinţilor Mucenici Chiril, Chindeu şi Tasius, pătimitori pentru dragostea lui Hristos.

Condacul 13

O, de trei ori fericiţilor mucenici Chiril, Chindeu şi Tasius, podoaba lumii, treime de mucenici ai Treimii celei mântuitoare, razele cele frumoase ale Soarelui dreptăţii, columnele cele sfinte ale creştinătăţii româneşti, răurile de foc care ard toată păgânătatea cea pierzătoare de suflete, rugămu-vă vouă, rugaţi-vă şi stăruiţi la Tronul marelui Dumnezeu pentru neamul românesc şi pentru toţi credincioşii care, cu evlavie şi cu dor vă cinstesc şi cântă lui Dumnezeu: Aliluia, Aliluia, Aliluia.

Icosul 1

Biserica, Mireasa sfântă a lui Hristos se împodobeşte astăzi în veşmânt de purpură împărătească pentru slava şi buna cinstire a sfinţilor pătimitori în cetatea Axiopolei. Şi cetele îngereşti cu frică şi cu plângere strâng picăturile de sânge mucenicesc ale acestor sfinţi stră-români, în potirele lor de lumină. Soboarele arhiereilor slujesc cu frică Liturghia cea cerească în ceruri, şi cohortele mucenicilor cântă acestei treimi de mucenici cântarea cea cerească. Cu aceştia însă şi noi cântăm aşa:

Bucuraţi-vă sfinţilor mucenici Chiril, Chindeu şi Tasius.

Bucuraţi-vă, treime de martiri ai slavei lui Dumnezeu.

Bucuraţi-vă, revărsare de har a sfinţeniei peste cetatea Axiopolisului.

Bucuraţi-vă lumină de foc ceresc peste întreaga Scythia Minor.

Bucuraţi-vă aştri strălucitori ai harului în tot neamul stră-românesc.

Bucuraţi-vă slava întregii lumi ascunsă în sângele vostru mucenicesc.

Bucuraţi-vă stâlpi ai creştinătăţii româneşti.

Bucuraţi-vă înţelepţi de la Răsărit care aţi găsit Răsăritul cel de Sus.

Bucuraţi-vă Sfinţilor Chiril, Chindeu şi Tasius, pătimitori pentru dragostea lui Hristos.

Condacul 1

Astăzi soborul cerurilor se adună în sărbătoare, pentru cinstita şi întru tot slăvita cinstire a mucenicilor lui Hristos. Că aceştia ca nişte bărbaţi ai raiului şi fii ai lui Dumnezeu, au înfruntat toată tabăra păgânătăţii şi au revărsat asupra Bisericii lui Hristos râuri de mântuire. Pentru aceasta şi noi, cei trăitori pe marea cea învolburată a acestei lumi, stăruim şi cu dragoste cântăm lor: Bucuraţi-vă Sfinţilor Chiril, Chindeu şi Tasius, pătimitori pentru dragostea lui Hristos.

Rugăciune către Sfinţii (Mucenici) Chiril, Chindeu şi Tasius

O, mucenicilor preasfinți, Chiril, Chindeu şi Tasius, lumina cea lină a Bisericii, avocaţii cei sfinţi ai neamului românesc la Tronul de Judecată al lui Dumnezeu, rugaţi-vă pentru noi cei păcătoşi. Puterea iubirii voastre de Dumnezeu v-a făcut să sfărâmaţi orice frică şi orice îndoială, şi să mărturisiţi Preasfânta Treime: Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt în faţa fiarelor cu chip de om. Iubirea voastră s-a pecetluit cu sângele vostru cufundat euharistic în Sângele lui Hristos, Cel ce a murit şi a înviat pentru noi. Aţi fost sfărâmaţi de puterile întunecate ale acestei lumi, însă sufletele voastre au mers la Cerurile slavei şi mângâierii celei veşnice, iar trupurile voastre au devenit izvoare de vindecări şi de har pentru tot neamul românesc. Pe sfintele voastre moaşte s-au zidit sute de biserici unde se cântă până la sfârşitul acestei lumi Liturghia Jertfei lui Hristos pentru noi. Moartea voastră mucenicească a sfinţit pământul românesc şi cuvintele voastre de mărturisire a Treimii au sfinţit limba românească. Noi suntem urmaşii voştri. Noi am moştenit pământul pe care l-aţi sfinţit cu sângele vostru şi noi rostim limba cea dulce pe care voi aţi rostit-o. Ajutaţi-ne pe noi, cei cufundaţi în marea cea sărată a acestei vieţi. Stăruiţi la Tronul milei lui Dumnezeu pentru toţi creştinii ortodocşi de pretutindeni, voi cei ce aţi deschis cerurile cu sângele vostru. Străpungeţi întunericul cel gros al acestei lumi cu lumina sufletelor voastre şi dăruiţi Bisericii celei pământeşti îndrăzneala cea sfântă a mărturisirii Adevărului Hristos. Poposiţi la casele celor bolnavi, în suferinţă, ale celor bătrâni sau singuri şi alinaţi-le durerile cu harul Preasfântului Duh care v-a învrednicit să muriţi pentru Dumnezeu. Mângâiaţi inimile pruncilor cu sfinţenia şi cu curăţia inimilor voastre, povăţuiţi tainic sufletele tinerilor spre cunoaşterea şi iubirea lui Dumnezeu, sprijiniţi pe bătrâni cu toiagul de lumină al jertfei voastre, ocrotiţi familiile creştineşti de bântuiala demonilor dezbinării, sfărâmaţi, voi ostaşi ai lui Hristos, toate cursele vrăjmaşului, ucideţi toată răutatea din inimi, zdrobiţi puterea morţii din inima neamului românesc.