Acatistul Sfântului Cuvios Teodosie de la Lavra Pecerska – Kiev  – 3 mai

| | 0 Comment| 22:05
Categories:
Sfinte Teodosie roagă-te  lui Dumnezeu pentru noi.

Ales fiind prin puterea Domnului nostru Iisus Hristos și chemat din tinerețe pentru viața călugărească, Preacuvioase Părinte al nostru Teodosie, fost-ai întemeietor al monahismului de obște în Rusia și mare făcător de minuni. Roagă-L pe Dumnezeu să ne izbăvească din toate necazurile și din tot păcatul, ca să-ți strigăm ție: Bucură-te, Sfinte Preacuvioase Teodosie, întemeietor al monahismului de obște în Rusia!

Icosul 1

Ai fost, Preacuvioase Părinte Teodosie, înger pământesc și om ceresc, și ca un luceafăr ai luminat Biserica din Rusia, alungând orice întuneric al păcatului prin viața și învățătura ta luminată și aducându-i pe mulți oameni la lumina lui Hristos. Pentru aceasta, primește de la noi laudele acestea:

Bucură-te, rod sfânt al orașului Vasiliev;

Bucură-te, bună creștere a ținutului Kursk;

Bucură-te, cel ce din tinerețe L-ai iubit pe Hristos;

Bucură-te, cel ce pentru El fier ai purtat pe trupul tău;

Bucură-te, cel ce cu sârguință te-ai îndreptat spre locașul Domnului;

Bucură-te, ostaș al Bisericii lui Dumnezeu prin faptele tale evlavioase;

Bucură-te, cel ce ai rămas orfan de tatăl trupesc și ai fost primit ca fiu de Părintele ceresc;

Bucură-te, cel ce, din pricina dragostei tale pentru Dumnezeu, ai suferit multe necazuri și bătăi de la mama ta;

Bucură-te, cel ce ai fost mucenic de bună voie;

Bucură-te, cel ce nu te-ai lăsat ademenit nicidecum de cinstirile lumești;

Bucură-te, cel ce cu mâinile tale pregăteai prescurile pentru altarul Domnului;

Bucură-te, cel ce în pâinea curată însuți sufletul tău l-ai dăruit Sfintei Treimi;

Bucură-te, Sfinte Teodosie, întemeitor al monahismului de obște în Rusia!

Condacul 2

Văzând mama ta, Părinte Teodosie, cum dispețuiai tot ce era pământesc și cum din tinerețe cugetai la cele de sus, s-a pornit asupra ta foarte tare, străduindu-se fie prin rugăminți, fie prin amenințări și bătăi, să te întoarcă de la slujirea lui Dumnezeu. Însă nimic nu a reușit, ci mai mult te-a întărit în credința către Dumnezeu și pentru El ai suferit cu bucurie bătăi și huliri din partea ei, cântând zi și noapte cântarea îngerească: Aluluia!

Icosul 2

Înțelegând bine că trăind în mijlocul deșertăciunii acestei lumi îți este greu să dobândești mântuirea, ai dorit, Cuvioase Părinte Teodosie, să ajungi la sfânta cetate a Ierusalimului, iar cu mintea să atingi cerescul Ierusalim. Însă fiind oprit de la acest gând de mama ta, a trebuit să viețuiești în continuare în orașul patriei tale. Iar noi, văzând râvna ta pentru mântuirea sufletului, îți strigăm ție așa:

Bucură-te, cel ce, fiind născut din trup omenesc, L-ai iubit pe Dumnezeu Cel netrupesc;

Bucură-te, cel ce nu te-ai mulțumit doar cu dragostea de mamă;

Bucură-te, cel ce ai lepădat toată slujirea lumească;

Bucură-te, cel ce ai dorit să-I slujești doar lui Dumnezeu;

Bucură-te, cel ce ai purtat îmbrăcăminte sărăcăcioasă;

Bucură-te, cel ce te-ai ostenit cu osârdie la coacerea prescurilor;

Bucură-te, cel ce cu sârguință ai mers în locașul Domnului pentru rugăciune;

Bucură-te, cel ce ai iubit rugăciunea neîncetată;

Bucură-te, cel ce ai trăit ca înger dumnezeiesc în casa mamei tale;

Bucură-te, cel ce ți-ai ridicat ochii inimii către Domnul;

Bucură-te, căci cu osârdie L-ai rugat pe Dumnezeu să te elibereze din robia păcatului;

Bucură-te, Sfinte Teodosie, întemeietor al monahismului de obște în Rusia!

Condacul 3

Puterea lui Dumnezeu te-a întărit spre fapte bune, Cuvioase Părinte Teodosie, căci cu ajutorul Lui ai părăsit în taină casa părintească și ai ajuns la un bun povățuitor, la Cuviosul Antonie din orașul Kiev, care locuia într-o peșteră, rugându-l pe acesta să te primească și pe tine în turma păstorită de el. Iar el, văzând bunătatea ta sufletească, te-a primit cu dragoste și a poruncit Cuviosului Nicon să te îmbrace în sfântul chip îngeresc, pentru a cânta împreună cu dânșii lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 3

Având mare dragoste pentru Hristos, te-ai lipit de Cuviosul Antonie și văzând viața sa cuvioasă și sfântă din peșteră, te-ai străduit să-i urmezi lui întru totul, și toate cuvintele sale le-ai păstrat în inima ta. De aceea, noi te lăudăm cu aceste cântări:

Bucură-te, cel ce ai început cu bucurie drumul ce duce la mântuirea sufletului;

Bucură-te, cel ce ai arat în orașul Kiev pășunea cea duhovnicească;

Bucură-te, cel ce ai primit adăpost pentru a ta mântuire în peștera Cuviosului Antonie;

Bucură-te, cel îmbrăcat în chipul îngeresc prin mâinile Cuviosului Nicon;

Bucură-te, cel ce te-ai lepădat cu totul de înțelepciunea acestei lumi prin tunderea părului în călugărie;

Bucură-te, cel îmbrăcat în veșmântul smereniei;

Bucură-te, cel încălțat cu sandalele ascultării;

Bucură-te, cel ce ai semănat sămânța bunătății tale;

Bucură-te, cel ce ai luat asupra ta datoria propovăduirii cuvântului lui Dumnezeu;

Bucură-te, cel ce totdeauna ai avut în mâna ta sabia cea duhovnicească;

Bucură-te, cel ce, cu numele lui Iisus, ai pus pe fugă pe vrăjmașii nevăzuți;

Bucură-te, Sfinte Teodosie, întemeietor al monahismului de obște în Rusia!

Condacul 4

Trecând prin furtunile vieții, Cuvioase Părinte, ai petrecut în linistea peșterii viață plăcută lui Dumnezeu, fiind povățuit de Cuviosul Antonie spre tot felul de virtuți.  Nu te-ai lăsat nicicum înduioșat de rugămințile mamei de a te întoarce în lume, ci prin rugăciunile tale către Domnul ai adus-o și pe mama ta la viața călugărească, cântând lui Dumnezeu care a înmuiat inima ei cântarea: Aliluia!

Icosul 4

Auzind, Părinte Teodosie, învățăturile povățuitorului tău Cuviosul Antonie, ai ascultat cu evlavie cuvintele lui și le-ai împlinit cu fapta, iar ele te-au povățuit spre mântuire și te-au făcut bine plăcut lui Dumnezeu, iar fiind tu bun ucenic al blândului tău învățător, vrednic ești de a primi de la noi unele ca acestea:

Bucură-te, cel ce ai dobândit multă smerenie;

Bucură-te, cel ce zi și noapte te-ai aflat în rugăciune;

Bucură-te, oglindă a ascultării călugărești;

Bucură-te, chip al sârguinței;

Bucură-te, cel ce prin fapte duhovncești ți-ai supus trupul duhului;

Bucură-te, cel ce ți-ai petrecut nopțile fără de somn;

Bucură-te, cel ce ai tors lână cu mâinile tale;

Bucură-te, cel ce cu gura ai cântat psalmi;

Bucură-te, cel ce înaintea tuturor veneai la bisercia Domnului la rugăciune;

Bucură-te, cel ce ai purtat cu multă dragoste neputințele fraților tăi;

Bucură-te, cel ce și lucrul de mână în locul lor îl împlineai;

Bucură-te, Sfinte Teodosie, întemeietor al monahismului de obște în Rusia!

Sfinte Teodosie roagă-te  lui Dumnezeu pentru noi.

Condacul 5

Străbătut-ai, Cuvioase Părinte Teodosie, calea lui Dumneze, urcând din putere în putere și fiind vas încăpător al harului lui Dumnezeu ai fost sfințit preot și așezat stareț al monahilor din peșteri, fiind ales de către ei și fiind binecuvântat de Cuviosul Antonie. Iar împreună cu acesta ai lucrat cu multă osârdie la mântuirea sufletelor omenești, pentru care acum, în locașurile cele de sus, cu dulce glas Îi cânți lui Dumnezeu, Celui în Trei Persoane: Aliluia!

Icosul 5

Te vedem, Cuvioase Părinte Teodosie, ostenindu-te cu multă râvnă pentru întemeierea Mănăstirii Pecerska și alcătuind cu înțelepciune rânduielile pentru viața monahală, care apoi au devenit model pentru toate mănăstirile rusești. Pentru care, strigăm către tine așa:

Bucură-te, Cuvioase, cel plin de înțelepciune dumnezeiască;

Bucură-te, cel împodobit cu darurile Sfântului Duh;

Bucură-te, cel ce ai iubit cuvintele psalmistului David;

Bucură-te, cel ce ai așezat rânduielile vieții de obște în locașurile Pecerskăi;

Bucură-te, primul întemeietor al vieții chinoviale în Rusia;

Bucură-te, mare apărător al vieții monahicești de obște;

Bucură-te, cel ce ai rânduit ca monahii să aibă totul în comun;

Bucură-te, cel ce însuți ai împlinit întru totul rânduielile vieții monahicești;

Bucură-te, cel ce, stareț fiind, cărai apă și tăiai lemne;

Bucură-te, cel ce, prin exemplul tău i-ai învățat pe toți monahii dragostea de muncă;

Bucură-te, cel ce i-ai hrănit pe cei sărmani și i-ai adăpostit pe pelerini;

Bucură-te, cel ce pentru pelerini ai poruncit să se ridice un adăpost și o bolniță;

Bucură-te, Sfinte Teodosie, întemeietor al monahismului de obște în Rusia!

Condacul 6

Fost-ai, Părinte Teodosie, propovăduitor al cuvântului lui Dumnezeu nu numai pentru monahi, ci și pentru mireni, cneji și boieri, și pe toți i-ai învățat cu râvnă virtuțile creștinești adică dragostea de aproapele, smerenia, cumpătarea și curăția. Te rugăm, Preacuvioase, să ceri prin mijlocirea ta cea cerească și pentru noi aceste virtuți plăcute lui Dumnezeu, ca să fim izbăviți din robia patimilor lumești și cu evlavie să cântăm Mântuitorului nostru: Aliluia!

Icosul 6

Ai strălucit, Cuvioase Părinte, ca o stea luminoasă a lui Dumnezeu în pământurile Rusiei și mulți oameni ai povățuit spre locașul cel ceresc prin învățătura ta sfântă, căci tu nu doar ai învățat ci ai și împlinit întru totul virtuțile poruncite nouă de Hristos. Pentru aceasta, ca pe un învățător și împlinitor al Evangheliei, te ludăm pe tine așa:

Bucură-te, cel ce ai adus lumină lumii prin strălucirea vieții tale;

Bucură-te, cel ce ai povățuit mulți oameni spre mântuire;

Bucură-te, bunule păstor, străin de orice fățărnicie;

Bucură-te, învățătorule înțelept, plin de iubire pentru cei apropiați;

Bucură-te, cel ce ai vestit fără teamă adevărul lui Dumnezeu puternicilor acestei lumi;

Bucură-te, cel ce ai fost povățuitor spre cucernicie pentru cneji și boieri;

Bucură-te, cel ce i-ai convins pe iudeii necredincioși că creadă în Hristos;

Bucură-te, cel ce ai dăruit celor săraci milostenie din destul;

Bucură-te, cel ce ai plâns cu cei care plângeau;

Bucură-te, cel ce i-ai mângâiat pe cei plini de mâhnire;

Bucură-te, ocrotitorul văduvelor și al orfanilor;

Bucură-te, apărătorul celor prigoniți și izgoniți;

Bucură-te, Sfinte Teodosie, întemeietor al monahismului de obște în Rusia!

Condacul 7

Vrând Domnului să arate oamenilor cum prin bunăvoință dumnezeiască Mănăstirea Pecerska cea povățuită de tine, Preacuvioase Părinte Teodosie, este păzită, a arătat o prealuminată lumină strălucind noaptea deasupra ei, iar celor ce vroiau să înfrumusețeze biserica li s-a arătat biserica înălțată la cer în chip minunat, iar în ea s-au auzit cântări îngerești. Iar noi, cunoascând cât de mare slujitor al lui Dumnezeu ai fost și cât de mult poate rugăciunea ta către Domnul, îi cântăm Lui: Aliluia!

Icosul 7

Te-a rânduit Domnul pe tine, Sfinte Preacuvioase Părinte Teodosie, să fii stareț al obștii monahicești, iar prin tine a proslăvit Lavra Pecerka, maica mănăstirilor rusești, căci în ea din vechime a înflorit viața monahicească și mulți cuvioși I-au slujit lui Dumnezeu, între care și tu ca o lună plină strălucești neîncetat cu lumina virtuților și minunilor tale. Pentru aceasta, pe toți ne îndemni să-ți zicem așa:

Bucură-te, omule cu îngerească fire;

Bucură-te, pustnicule de Dumnezeu dăruit;

Bucură-te, mare făcătorule de minuni;

Bucură-te, închinătorule plin de râvnă;

Bucură-te, cel ce ai primit în taină aur de la înger;

Bucură-te, cel ce cu acest aur ai cumpărat hrană pentru cei flămânzi;

Bucură-te, cel ce prin minune ai împlinit lipsa vinului și a untdelemnului din locașul tău;

Bucură-te, cel ce ai umplut cu făină cămara cea goală;

Bucură-te, cel ce ai umplut cu miere vasul cel deșert;

Bucură-te, cel ce ai săvârșit minuni preaslăvite în viața ta;

Bucură-te, cel care ai proslăvit pe Dumnezeu prin faptele tale;

Bucură-te, cel înzestrat de Dumnezeu cu daruri duhovnicești;

Bucură-te, Sfinte Teodosie, întemeietor al monahismului de obște în Rusia!

Condacul 8

Ai iubit, Părinte Teodosie, să adăpostești pelerinii ca și Avrram, trimițând pâine din belșug pentru cei închiși în temință, ascultând cuvintele lui Hristos, Care spune că pe călători și pe cei din temniță, El însuși îi primește cu bunăvoință. Ajută-ne și pe noi, iubitorule de Dumnezeu, să urmăm aceste fapte ale tale, ca prin milostenie să bineplăcem lui Dumnezeu și să-I cântăm Lui cu dragoste: Aliluia!

Icosul 8

Te-ai dăruit cu totul, Sfinte Teodosie, Părintele nostru, slujirii lui Dumnezeu și aproapelui tău, și ai păstorit bine turma cea cuvântătoare încredințată ție de Dumnezeu, pe cei neputincioșo întărindu-i, pe cei căzuți ridicându-i, pe cei tari ocrotindu-i și veghind întru rugăciune ca să nu răpească vrajmașul cel nevăzut nici una din oile tale. Pentru aceasta te slăvim zicându-ți:

Bucură-te, cel ce ai primit de la Dumnezeu mare putere asupra duhurilor necurate;

Bucură-te, cel ce ai curățit, cu rugăciunile tale, locul cel bântuit de arătări diavolești;

Bucură-te, cel ce, prin rugăciunile tale, i-ai păzit pe ucenicii tăi de mrejele vrăjmașilor nevăzuți;

Bucură-te, cel de multe ori încercat, care i-ai ajutat pe cei aflați în ispită;

Bucură-te, omule al lui Dumnezeu prin credință nezdruncinată;

Bucură-te, luptător aprig împortiva lăcomiei, care niciodată nu te-ai îngrijit de nevoile tale pentru ziua de mâine;

Bucură-te, cel ce ai nădăjduit în Dumnezeu prin credință nezdruncinată;

Bucură-te, cel ce, prin credința ta, ai primit de la Dumnezeu toate cele necesare din belșug;

Bucură-te, cel ce totdeauna ai înălțat mulțumire Domnului pentru toate darurile Lui;

Bucură-te, cel ce ai ocrotit cu însuflețire pe frații tăi de cârtirea celor slabi în credință;

Bucură-te, Sfinte Teodosie, întemeitor al monahismului de obște în Rusia!

Sfinte Teodosie roagă-te  lui Dumnezeu pentru noi.

Condacul 9

I-ai ajutat, Cuvioase Părinte, pe toți cei care au cerut al tău ajutor și ai arătat multă milă față de cei sărmani și neputincioși, căci ai fost într-adevăr ochi pentru cei orbi, picioare pentru cei schiopi, mâini pentru cei nejautorați și nimeni nu a plecat de la tine nemângâiat. Prin dragostea ta, îndreaptă-ți privirea și spre noi, slujitorule al lui Dumnezeu, și ne dăruiește cu rugăciunile tale vindecare de rănile păcatului, ca să cântăm cu mulțumire lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 9

Rușinând prin viața ta, preaînțelepte Teodosie, întortocherile viclene ale vieții, ai părăsit tulburarea cea deșartă și ai primit viața cea schivnicească, căci vedem întru tine întruparea viețuirii celei cerești și a obiceiurilor îngerești. De aceea, minunându-ne de sfințenia ta îngerească, te lăudăm prin aceste cântări:

Bucură-te, steaua dimineții care ai izgonit din Rusia întunericul diavolesc;

Bucură-te, ocrotitor preatare de vrajmașii văzuți și nevăzuți;

Bucură-te, stâlp al propovăduirii sfintei credințe ortodoxe;

Bucură-te, podoabă dăruită de Dumnezeu Bisericii lui Hristos;

Bucură-te, ocrotitorule ceresc al patriei tale celei pământești;

Bucură-te, povățuitorule pe calea mânturii, nesupus măgulirilor pământești;

Bucură-te, mare voievodule al oastei luptătorilor duhovnicești;

Bucură-te, comandantule viteaz, care ai învins oștirile cele diavolești;

Bucură-te, cel ce te-ai învrednicit să vorbești cu îngerii;

Bucură-te, cel ce I-ai slujit lui Dumnezeu cu mare osârdie;

Bucură-te, cel ce urmezi îndeaproape milostivirii lui Dumnezeu;

Bucură-te, preaales slujitor al Sfintelor Taine;

Bucură-te, Sfinte Teodosie, întemeietor al monahismului de obște în Rusia!

Condacul 10

Ai pus temelia bisericii sfinte de la Pecerska, ca adăpost al mântuirii și locaș sfânt al slavei Domnului, cu multe semne și minuni înălțându-o până la ceruri, Cuvioase Părinte Teodosie, și cu mâinile tale ai ajutat celor ce o ridicau, rugându-L mereu pe Domnul și pe Sfânta Fecioară ca această biserică să fie adăpost al harului dumnezeiesc și ca Domnul să audă aici rugăciunile credincioșilor Săi, care Îi strigă cu credință: Aliluia!

Icosul 10

Fost-ai, purtătorule de Dumnezeu Sfinte Teodosie, credincios slujitor al lui Hristos, Împăratul ceresc, căci te-ai învrednicit împreună cu Cuviosul Antonie a sta înaintea împărătesei cerești într-o arătare minunată din biserica din Vlaherne, când ea a poruncit zidarilor să meargă la Kiev să ridice marea biserică a Pecerskăi și le-a dăruit icoana dumnezeiască a adormirii sale ca binecuvântare pentru totdeauna a lăcașului tău. Pentru care toți îți cântăm unele ca acestea:

Bucură-te, întemeietor al marii biserici a Pecerskăi;

Bucură-te, cel ce i-ai pus temelia în loc minunat și arătat prin multe minuni;

Bucură-te, cel ce întru rugăciuni ai udat cu lacrimi temelia ei;

Bucură-te, cel ce ai așezat piatra ei de temelie cu mâinile tale;

Bucură-te, slujitor credincios al Sfinte Fecioare Maria;

Bucură-te, cel ce ai primit cu bucurie icoana minunată a Adormirii ei;

Bucură-te, cel ce ai așezat cu multă cinste această icoană binecuvântată în lăcașul tău;

Bucură-te, cel ce ai înălțat în fața acestei icoane rugăciuni pline de evlavie;

Bucură-te, cel acoperit de binecuvântarea Sfintei Fecioare;

Bucură-te, cel răsplătit de ea cu descoperiri dumnezeiești;

Bucură-te, alesul Fiului său, Domnul nostru Iisus Hristos;

Bucură-te, Sfinte Teodosie, întemeitor al monahismului de obște în Rusia!

Condacul 11

Ai înălțat, Cuvioase Părinte Teodosie, cântare preamare lui Dumnezeu Celui în Trei Ipostasuri, și nu ai încetat până la sfârșitul vieții să-L slăvești prin rugăciunile tale pe Domnul. Astfel ai dăruit prin rugăciuni pline de evlavie sufletul tău în mâinile Domnului, pe care sfinții l-au înălțat cu slavă în locașul cel din înălțime, unde te-ai odihnit împreună cu slujitorii lui Dumnezeu și cânți cu bucurie Făcătorului îngerilor și al oamenilor cântarea: Aliluia!

Icosul 11

Fața ta, Cuvioase Părinte, s-a luminat de strălucirea cerească și ai fost cuprins cu blândețe de somnul morții, fiind petrecut cu multe lacrimi la mormânt de către frații și fii tăi, ce plângeau și se tânguiau la despărțirea ta de ei. Iar noi îți închinăm aceste cântări de îngropare:

Bucură-te, cel ce ți-ai petrecut viața pământească fără prihană și cu dragoste de Dumnezeu;

Bucură-te, cel ce ai primit cunună veșnică din mâinile lui Hristos;

Bucură-te, căci amintirea ta este cinstită cu laude de Sfânta Biserică;

Bucură-te, căci adormirea ta este prăznuită în chip luminos de cei credincioși;

Bucură-te, cel ce ai gustat moartea, dar care nu ai cunoscut putrezirea;

Bucură-te, cel ce ai arătat slava cerească prin strălucirea feței tale;

Bucură-te, cel îngropat de frații tăi în peșteră cu multe lacrimi;

Bucură-te, cel ce după optzeci de ani ai fost aflat neputrezit;

Bucură-te, cel ce ai fost strămutat cu cinste în marea biserică a Pecerskăi;

Bucură-te, cel ale cărui moaște la mutare au fost luminate de o minunată strălucire cerească;

Bucură-te, cel pentru care s-au arătat trei cercuri luminoase pe drumul de la peșteră la biserica Pecerskăi;

Bucură-te, cel de la ale cărui moaște se înalță o minunată mireasmă;

Bucură-te, Sfinte Teodosie, întemeitor al monahismului de obște în Rusia!

Condacul 12

Sfânta raclă cu moaștele tale s-a arătat a fi plină de har dumnezeiesc, Cuvioase Părinte Teodosie, căci dăruiește vindecare celor suferinzi și tămăduiește orice boală a celor ce se apropie de ea cu credință și cu dragoste, chemând întru rugăciuni numele tău cel sfânt. De asemenea, ne închinăm si la locul odihnei tale după moarte, sărutând înfățișarea sfântă a feței tale de acolo și strigăm lui Dumnezeu, Cel minunat întru Sfintții Săi: Aliluia!

Icosul 12

Cântând faptele și minunile tale, Cuvioase Părinte Teodosie, ne rugăm ție cu stăruință: roagă-te cu noi și pentru noi către Dumnezeu, Cel iubitor de oameni și milostiv față de toți, ca să nu slăbească în noi sfânta credință strămoșească, căci prin ajutorul ei tu ai ajuns la desăvârșirea duhovnicească iar noi să devenim urmașii tăi în credința adevărată și în fapte bune, ca astfel să putem să-ți strigăm:

Bucură-te, podoabă minunată a sfintei și marii lavre Pecerska, cea asemenea cerului în măreție;

Bucură-te, cel ce ai înzestrat locașul Sfintei Fecioare cu slăvitele tale minuni;

Bucură-te, el a cărui raclă a fost împodobită în chip minunat cu aur și argint;

Bucură-te, căci înaintea raclei tale s-au făcut multe vindecări;

Bucură-te, tămăduitorul celor bolnavi;

Bucură-te, mângâietor al celor cuprinși de mâhnire;

Bucură-te, cel ce ai sărit în ajutorul celor sărmani;

Bucură-te, cel ce dăruiești ocrotirea ta celor ce te cinstesc;

Bucură-te, cel ce ne ești tuturor ajutător neînfruntat în ceasul morții;

Bucură-te, puternicul nostru apărător în fața curselor diavolești;

Bucură-te, apărător preatare al Lavrei Pecerska;

Bucură-te, nădejdea noastră înaintea lui Dumnezeu și a Sfintei Fecioase;

Bucură-te, Sfinte Teodosie, întemeietor al monahismului de obște în Rusia!

Condacul 13

O, mare făcătorule de minuni și grabnic ajutătorule, Cuvioase Părinte Teodosie! Ascultă cu îngăduință această mică rugăciune a noastră înălțată cu credință și cu dragoste în cinstea ta, și roagă-te Domnului Dumnezeu să ne scape de toate nevoile și necazurile și să ne izbăveascăde chinurile cele veșnice, ca împreună cu tine să-I cântăm Lui în Împărăția cerului: Aliluia! (Acest Condac se spune de 3 ori).

Icosul 1

Ai fost, Preacuvioase Părinte Teodosie, înger pământesc și om ceresc, și ca un luceafăr ai luminat Biserica din Rusia, alungând orice întuneric al păcatului prin viața și învățătura ta luminată și aducându-i pe mulți oameni la lumina lui Hristos. Pentru aceasta, primește de la noi laudele acestea:

Bucură-te, rod sfânt al orașului Vasiliev;

Bucură-te, bună creștere a ținutului Kursk;

Bucură-te, cel ce din tinerețe L-ai iubit pe Hristos;

Bucură-te, cel ce pentru El fier ai purtat pe trupul tău;

Bucură-te, cel ce cu sârguință te-ai îndreptat spre locașul Domnului;

Bucură-te, ostaș al Bisericii lui Dumnezeu prin faptele tale evlavioase;

Bucură-te, cel ce ai rămas orfan de tatăl trupesc și ai fost primit ca fiu de Părintele ceresc;

Bucură-te, cel ce, din pricina dragostei tale pentru Dumnezeu, ai suferit multe necazuri și bătăi de la mama ta;

Bucură-te, cel ce ai fost mucenic de bună voie;

Bucură-te, cel ce nu te-ai lăsat ademenit nicidecum de cinstirile lumești;

Bucură-te, cel ce cu mâinile tale pregăteai prescurile pentru altarul Domnului;

Bucură-te, cel ce în pâinea curată însuți sufletul tău l-ai dăruit Sfintei Treimi;

Bucură-te, Sfinte Teodosie, întemeitor al monahismului de obște în Rusia!

Condacul 1

Ales fiind prin puterea Domnului nostru Iisus Hristos și chemat din tinerețe pentru viața călugărească, Preacuvioase Părinte al nostru Teodosie, fost-ai întemeietor al monahismului de obște în Rusia și mare făcător de minuni. Roagă-L pe Dumnezeu să ne izbăvească din toate necazurile și din tot păcatul, ca să-ți strigăm ție: Bucură-te, Sfinte Preacuvioase Teodosie, întemeietor al monahismului de obște în Rusia!

Sfinte Teodosie roagă-te  lui Dumnezeu pentru noi.

Rugăciune:

O, povățuitorule sfânt, îngerule pământesc și omule ceresc, Preacuvioase și purtătorule de Dumnezeu Părinte al nostru Teodosie, slujitorule credincios al Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, cel care ai înălțat în numele ei sfânt un locaș prea minunat în munții Pecerskăi și ai strălucit aici prin nenumărate minuni! Te rugăm cu multă osârdie: mijlcește pentru noi înaintea lui Dumnezeu și cere pentru noi mare și bogată milă, credință adevărată, nădejde neîndoielnică de mântuire, dragoste lipsită de fățărnicie pentru toți, evlavie statornică, sănătate trupească și sufletească, cele trebuitoare vieții noastre și mai ales să nu prefacem în răutate lucrurile bune dăruite nouă cu mărinimie de Dumnezeu, ci toate să le facem spre slava numelui Său cel Sfânt și spre mântuirea noastră. Veghează, Cuvioase făcătorule de minuni, ca patria noastră, toate satele și orașele ei dar și credincioșii care vin să se închine la cinstitul tău mormânt să rămân neatinși de orice rău sau vătămare.

Acoperă-ne pe toți din sfântul tău locaș cu binecuvântarea ta cerească și ne izbăvește prin milostivirea ta de toate relele și nenorocirile, iar în ceasul morții noastre să ne arăți nouă ocrotirea ta atotputernică, pentru ca mântuindu-ne prin rugăciunile tale cele către Dumnezeu de puterea cumplitului vrăjmaș, să ne învrednicim a moșteni împărăția Sa cea cerească. Arată-ne, Părinte, milostivirea ta și nu ne lăsa singuri și neajutorați, ca lăudând ocrotirea ta cea sfântă, veșnic sa-L slăvim pe Dumnezeu Cel minunat între sfinții Săi, pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh, în vecii vecilor. Amin.