Acatist / Canon de rugăciune către Sfânta Muceniţă Pelaghia din Tars – 4 Mai

| | 0 Comment| 20:22
Categories:
Sfântă Muceniță Pelaghia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.
Cântarea 1, glasul al 4-lea. Irmos: Adâncul Mării Roşii…

Sfântă Muceniță Pelaghia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Înotând eu în noianul minunilor tale, dă-mi mie acum vânt al Duhului, muceniţă a lui Hristos prealăudată, Pelaghia, şi mă îndreptează către limanul cel lin al laudelor tale.

Stih: Sfântă Muceniță Pelaghia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Fiind dată din pruncie Ziditorului tău, după cunoştinţa cea mai dinainte, te-ai lepădat de dragostea celor stricăcioase, preamărită Pelaghia. Şi bărbăteşte ai călcat patimile cu putere dumnezeiască, cinstită.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Poftind să primeşti baia cea dumnezeiască a botezului, şi aflând pe lucrătorul de cele sfinte al lui Hristos, ai alergat către Dânsul, şi împărtăşindu-te băii, te-ai făcut plină de dumnezeiască lumină, muceniţă Pelaghia.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Mai sfântă decât cele sfinte te-ai arătat, Fecioară preacurată, căci ai purtat în braţe pe Sfântul sfinţitor, pe Hristos, Care cuprinde toată zidirea, cu puterile cele dumnezeieşti.

 

Cântarea a 3-a. Irmos: Se veseleşte de Tine Biserica…

Stih: Sfântă Muceniță Pelaghia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ca un pământ bun ce ai primit seminţe cuvântătoare, muceniţă a lui Hristos preaînţeleaptă, acelea le-ai lucrat cu îndestulare.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Sârguindu-te ca o aleasă, te-ai îndreptat către Stăpânul şi Dumnezeu, muceniţă a lui Hristos mărită, întărindu-te cu dumnezeieştile învăţături.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Ridicat-ai, o, cinstită, chipul meu cel căzut, născând pe Cela ce învederat este pricinuitor ridicării celei mai presus de fiinţă.

Irmosul:

Se veseleşte de Tine Biserica Ta, Hristoase, strigând: Tu eşti puterea mea, Doamne, şi scăparea şi întărirea.

 

Cântarea a 4-a. Irmos: Ridicat pe cruce…

Stih: Sfântă Muceniță Pelaghia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Fiind îmbrăcată cu porfira Stăpânului, prin baia naşterii celei de a doua prea mărită, te-ai dezbrăcat de toată porfira cea veselitoare a vieţii, muceniţă Pelaghia preacinstită.

Stih: Sfântă Muceniță Pelaghia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Pofta frumuseţilor celor cereşti, a întunecat poftele cele de pe pământ, purtătoare de chinuri. Pentru aceea te-ai întraripat, strigând către Hristos şi zicând: Slavă puterii Tale Doamne.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Părăsind credinţa cea necurată, ai alergat către credinţa lui Hristos înţelepţeşte, muceniţă Pelaghia pururea pomenită, călcând toată înşelăciunea idolilor, ceea ce eşti cuprinsă de Dumnezeu.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Neispitită de nuntă ai născut, o, Fecioară, şi după naştere iarăşi te-ai arătat fecioară. Pentru aceea cu glasuri neîncetate şi cu credinţă neîndoită, strigăm ţie: Stăpână bucură-te.

Sfântă Muceniță Pelaghia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cântarea a 5-a. Irmos: Tu Doamne, lumina mea…

Stih: Sfântă Muceniță Pelaghia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ai putut să strici trufia vrăjmaşului, prealăudată Pelaghia, întărindu-te cu Crucea şi cu harul Stăpânului.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Acum te bucuri cu adevărat, căci te-ai împreunat cu Mirele tău, ţinând făcliile muceniciei şi ale fecioriei, prealuminată.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Domnul S-a sălăşluit întru tine, Maica lui Dumnezeu, făcând din nou pe om, care a căzut în stricăciune din înşelăciunea şarpelui.

 

Cântarea a 6-a. Irmos: Jertfi-voi Ţie cu glas…

Stih: Sfântă Muceniță Pelaghia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

După lege logodindu-te cu Hristos, ai alergat pe calea muceniciei, urmând după Mirele tău, şi ai năzuit la limanul cel prealin.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Cunună preafrumoasă a dreptăţii s-a împletit creştetului tău, cugetătoare de Dumnezeu Pelaghia, muceniţă purtătoare de cunună. Căci ai păzit credinţa nevătămată, până la sfârşitul tău muceniţă.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Mai întâi a vărsat şarpele cel preaviclean otrava în urechile Evei, iar tu numai singură o ai scuturat, Maica lui Dumnezeu, născând pe omorâtorul lui.

Irmosul:

Jertfi-voi Ţie cu glas de laudă Doamne, Biserica strigă către Tine, de sângele demonilor curăţindu-se, cu sângele cel curs prin milostivire din coasta Ta.

Sfântă Muceniță Pelaghia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

CONDAC, glasul al 3-lea. Podobie: Fecioara astăzi…

Urând cele vremelnice, şi împărtăşindu-te de bunătăţile cele cereşti, pentru chinuire ai primit cunună, preacinstită Pelaghia, şi pâraiele sângiurilor ca un dar ai adus Stăpânului Hristos. Roagă-te să ne mântuiască pe noi din nevoi, cei ce cinstim pomenirea ta.

 

Cântarea a 7-a. Irmos: Tinerii lui Avraam…

Stih: Sfântă Muceniță Pelaghia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Arzându-te de dumnezeiescul sânge al lui Hristos, şi răbdând organul cel ars ca un cuptor, muceniţă strigai: Binecuvântat eşti în Biserica slavei Tale, Doamne.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Cel ce îmbracă cerul cu nori, te-a împodobit cu dumnezeiască haină pe tine, mărită, ceea ce ai fost dezbrăcată, muceniţă, care cântai: Binecuvântat eşti în Biserica slavei Tale, Doamne.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Ceea ce eşti locaş sfinţit dumnezeiesc al Celui preaînalt, bucură-te. Că prin tine s-a dat bucuria, Născătoare de Dumnezeu, celor ce strigă: Binecuvântată eşti tu între femei, ceea ce eşti preacurată stăpână.

 

Cântarea a 8-a. Irmos: Mâinile întinzându-şi…

Stih: Sfântă Muceniță Pelaghia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ca o muceniţă preafrumoasă şi adevărată a lui Hristos, ai teologhisit puterea Lui, învăţând cu dumnezeiesc cuget pe toţi prealăudată, şi ai atras către dreapta credinţă popoare care cântau: Binecuvântaţi toate lucrurile Domnului pe Domnul.

Binecuvântam pe Tatăl şi pe Fiul şi pe Sfântul Duh, Domnul.

Logodindu-te luminos cu Hristos, ai stins toată pornirea tiranului, izvorând noian de înţelepciune preacinstită Pelaghia. Şi cu două diademe te-ai împodobit muceniţă strigând: Binecuvântaţi toate lucrurile Domnului pe Domnul.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Pe Fiul din Tatăl cel fără de început, şi pe Duhul Sfânt mărturisim noi credincioşii zicând, că S-a întrupat din tine preacurată, Cuvântul cel singur născut, Care este împreună fără de început cu Tatăl şi cu Dumnezeiescul Duh, şi strigăm: Binecuvântaţi toate lucrurile Domnului pe Domnul.

Irmosul:

Să lăudăm, bine să cuvântăm şi să ne închinăm Domnului, cântându-I şi preaînălţându-L pe Dânsul întru toţi vecii.

Mâinile întinzându-şi Daniil, gurile leilor cele deschise în groapă le-a încuiat, şi puterea focului a stins, cu buna faptă încingându-se, tinerii cei iubitori de dreapta credinţă, strigând: Binecuvântaţi toate lucrurile Domnului pe Domnul.

 

Cântarea a 9-a. Irmos: Hristos, piatra cea netăiată…

Stih: Sfântă Muceniță Pelaghia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Nu poate cuvântul să spună laudele tale, Pelaghia, căci izvorăşti noian de minuni cu puterea şi cu harul Mirelui tău. Pe Care şi acuma roagă-L, să se mântuiască toţi cei ce te laudă pe tine.

Stih: Sfântă Muceniță Pelaghia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ai încetat de a dori, mireasă purtătoare de cunună, învrednicindu-te a sta înaintea doririi şi celei desăvârşite, muceniţă Pelaghia; şi ai dobândit deplin desfătarea îndulcirii celei veşnice.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Roagă pe Mirele tău să se dea lumii pace, muceniţă Pelaghia, cugetătoare de Dumnezeu, păzind Biserica de supărări, şi luminând cu Darul pe cei ce te laudă.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Arătatu-te-ai Fecioară şi Maică mai presus de fire, Născătoare de Dumnezeu, căci ai zămislit pe Cuvântul lui Dumnezeu, născându-L pe Dânsul întrupat. Prin Care acum mântuindu-ne, pe tine Născătoare de Dumnezeu te mărim.

Sfântă Muceniță Pelaghia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

 

Troparul Sfintei Muceniţe Pelaghia din Tars, glasul al 4-lea:

Mieluşeaua Ta, Iisuse, Pelaghia, strigă cu glas mare: Pe Tine, Mirele meu, te iubesc și pe Tine căutându-Te mă chinuiesc și împreună mă răstignesc, și împreună mă îngrop cu Botezul Tău; și pătimesc pentru Tine, ca să împărățesc întru Tine; și mor pentru tine, ca să viez pentru Tine; ci, ca o jertfă fără de prihană, primește/mă pe mine ceea ce cu dragoste mă jertfesc Ție. Pentru rugăciunile ei, ca un milostiv, mântuiește sufletele noastre.