Acatistul Sfântului Nil Sorski – 7 mai

| | 0 Comment| 19:55
Categories:

Condacul 1

Alesule biruitor al dușmanilor nevăzuți, de dulceți trupeșți și slavă deșartă urator, că cel ce în pustie prin cântări de psalmi pe Dumnezeu L-ai preaslăvit, preacuvioase părintele nostru Nil, de trei ori fericite. Iar tu, că cel ce ai îndrăznire către Domnul, roagă-te pentru noi cei ce cu dragoste și cu credință cinstim sfânta pomenirea ta, că să strigăm ție: Bucură-te, preacuvioase părinte Nil, facatorule de minuni!

Icosul 1

Râvnind la viață îngerească asemenea marilor Părinți, și dezlegandu-te de toate legăturile lumeati și cu nevoință postului bărbătește intrarmandu-te, pe calea poruncilor dumnezeieșți cu tărie ai pășit. Drept aceea și noi, cei ce după datorie și cu dreptate cinstim sfânta pomenirea ta, cântăm unele că acestea:

Bucură-te, că ai fost ravnitor viețîi celei îngereșți;

Bucură-te, că eșți urmășul vieților Sfinților Părinți;

Bucură-te, că pe vrăjmașîi cei nevăzuți cu tărie i-ai înfrânt;

Bucură-te, osarduitor plinitor al poruncilor lui Hristos;

Bucură-te, al duhovnicestilor predanii părinte păstrător;

Bucură-te, al dreptarului de viață pustnicească dătător;

Bucură-te, cinstită oglindă a marilor virtuți pusticesti;

Bucură-te, că prin ține calea smereniei ne-am învățat;

Bucură-te, chipul smereniei ce ne aduce mântuirea;

Bucură-te, ravnitor plinitor al voii celei Dumnezeieșți;

Bucură-te, că eșți vindecarea celor neputincioși;

Bucură-te, că prin mijlocirile tale mântuire noi primim;

Bucură-te, preacuvioase părinte Nil, facatorule de minuni!

Condacul 2

Văzând a ta smerită cugtare, cea mai strălucită de cât aurul, ne minunăm de marea ta înțelepciune, părinte, căci cu adevărat ucenic al lui Hristos și următor al Împărăției Lui te-ai arătat. Pentru aceea și noi, cu ale tale mijlociri către Dansul, lăsare de păcate nedajduim să primim și să cântăm cu vrednicie: Aliluia!

Icosul 2

Vrând să te îmbogățeșți cu înțelepciunea Dumnezeieștilor Scripturi, neîncetat cu învățarea acestora te-ai ostenit, înțelepte, din care sufletește pururea te-ai adăpat. Adapă-ne din acestea și pe noi cei smeriți, care cu dragoste îți cântăm unele că acestea:

Bucură-te, visteria dumnezeieștii înțelepciuni;

Bucură-te, vrednic implinitor al voii lui Dumnezeu;

Bucură-te, rău plin de apă darurilor Sfântului Duh;

Bucură-te, înțelepciunea Dumnezeieștilor Scripturi;

Bucură-te, căci cu înțelepciunea pe cei însetați îi adăpi;

Bucură-te, căci ai fost chip de mântuire încercat;

Bucură-te, că eșți călăuză noastră pe calea acestei vieți;

Bucură-te, că eșți izvor dătător de apă nestricăciunii;

Bucură-te, a monihilor frumoasă podoabă de mult preț;

Bucură-te, că prin ține calea mântuirii ne-ai arătat;

Bucură-te, că în lupta cu gândurile biruitor te-ai arătat;

Bucură-te, surpătorul uneltirilor vrajmasesti;

Bucură-te, preacuvioase părinte Nil, facatorule de minuni!

Condacul 3

Incingandu-te cu puterea Celui de sus, cu îndrăzneala ai stat împotriva oștilor dușmanilor, și chipul biruinței prin ține ai arătat tuturor celor ce vor să urmeze bărbăției tale. Asemenea și noi, incingandu-ne și urmând chipului tău, biruind pe vrăjmași, cântăm lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 3

Având în ține smerită cugetare, care la înălțimea virtuților te-ai înălțat, și cu aripile Domnului impodobindu-te, lesne ai zburat peste mrejele vrăjmașului, și în palatele cereșți cu slavă ai intrat, înțelepte. Drept aceea și noi, minunandu-ne de înalta măreție a virtuților tale, cu umilință cântăm așa:

Bucură-te, adevărat următor al smereniei lui Hristos;

Bucură-te, că veșnică fericire prin ea ai dobândit;

Bucură-te, căci cu smerenia și înțelepciunea te-ai intraripat;

Bucură-te, căci prin smerenie și dragoste la ceruri te-ai înălțat;

Bucură-te, căci cu smerită răbdare pe ține te-ai înarmat;

Bucură-te, că inaltatorului smeritilor, cu duh smerit I-ai slujit;

Bucură-te, că smereniei lui Hristos cu osârdie ai urmat;

Bucură-te, că prin blândețe mrejele vrăjmașului ai rupt;

Bucură-te, că pe Hristos din inima a-L slăvi ne-ai învățat;

Bucură-te, că inima ta locaș pentru Domnul ți-ai făcut;

Bucură-te, că neîncetate rugăciuni lui Hristos i-ai înălțat;

Bucură-te, preacuvioase părinte Nil, facatorule de minuni!

Condacul 4

Având înăuntru furtună gândurilor deșarte, nu pot să îmi ridic mintea la înălțimea isprăvilor tale, părinte, și să cant după vrednicie laudele tale. Ajută-mă și pe mine, părinte, cel ce cu inima iubitoare și cu dragoste îți cânta ție, și mântuire mijlocește tuturor celor ce te roagă, și cânta lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 4

Ascultând ucenicii tăi predania cea mântuitoare, și învățăturile tale cele înțelepte, cu osârdie și bucurie au urmat lor. Și sub îndrumările tale au înțeles cele de neînțeles, și au văzut nevăzutul, cântând cu umilință ție unele că acestea:

Bucură-te, că mantuitoarele tale predanii ucenicilor tăi ai dat;

Bucură-te, că spre mântuire pe calea cea minunată i-ai îndreptat;

Bucură-te, că poruncile Dumnezeieșți cu acrivie le-ai păstrat;

Bucură-te, că pe cei ce ți-au urmat ție a le păstra i-ai învățat;

Bucură-te, că mantuitoarele predanii părinteșți le-ai înfăptuit;

Bucură-te, cel ce și pe noi a urmă acestora ne-ai învățat;

Bucură-te, înțelept învățător celor ce vor să ducă viață călugărească;

Bucură-te, osardnic următor al celor mai cuvioși părinți;

Bucură-te, că ingerestilor lăcășuri și în rândul sfinților eșți numărat;

Bucură-te, că după mutarea ta, harul facerilor de minuni ai primit;

Bucură-te, că eșți vindecătorul bolilor celor sufleteșți;

Bucură-te, că prin mijlocirile tale mântuire de la Hristos primim;

Bucură-te, preacuvioase părinte Nil, facatorule de minuni!

Condacul 5

Văzând steaua ta cea purtătoare de lumina ce că un far strălucea în puște, și ademeniți fiind de măreția ei, cu osârdie alergăm pururea la a ei strălucire. Și luminați fiind, săvârșim pomenirea ta, preacuvioase părinte, iar lui Dumnezeu cu mulțumire cântăm: Aliluia!

Icosul 5

Văzându-te pe ține că un strălucitor luminator ce în pustia neumblată luminat străluceșți, și sub sorocul smereniei ascunzându-te, însă în sus de către virtuți inaltandu-te, nicidecum nu te-ai putea ascunde, părinte. Pentru aceea, uimiți fiind de lumina faptelor și minunilor tale cântăm ție așa:

Bucură-te, că de la Izvorul inteleciunii te-ai adăpat;

Bucură-te, înmulțitorul talantului cel dat ție de la Domnul;

Bucură-te, alesule vrednic lucrător al viei lui Hristos;

Bucură-te, că sufletul tău cu lacrimi de umilință l-ai adăpat;

Bucură-te, că roadele virtuților tale însuțiț au odrăslit;

Bucură-te, floarea Raiului ce în pustie ai înflorit;

Bucură-te, că mirul virtuților tale pe noi ne-a înmiresmat;

Bucură-te, că lumina înțelepciunii nouă ne-ai strălucit;

Bucură-te, că întunericul nevederii și întristarea o ai risipit;

Bucură-te, că înțelegerea scrierilor nouă ni le-ai explicat;

Bucură-te, că tainele lor ascunse nouă ni le-ai descoperit;

Bucură-te, preacuvioase părinte Nil, facatorule de minuni!

Condacul 6

Adevărat propovăduitor al dreptățîi ai fost, părintele nostru Nil pururea pomenite, drept arătând calea care duce către Împărăția lui Dumnezeu, celor ce doresc să fie moștenitori ai acesteia. Iar prin adevărată călugărie și prin fapte și cuvinte ai arătat cum să fugim de deșertăciunile lumeșți și să inatam pururea dumnezeiască cântare: Aliluia!

Icosul 6

Strălucind cu lumina facerii de minuni și după cinstită ta mutare, te-ai arătat până în țările cele mai îndepărtate izbavindu-ne de amară intemnitare, Nil facatorule de minuni părintele nostru. Drept aceea și noi, robii tăi, cei izbăviți prin ține de tot felul de necazuri, cu mulțumire cântăm ție:

Bucură-te, al intemnitatilor grabnic izbăvitor;

Bucură-te, al celor ce aleargă la ține grabnic ajutător;

Bucură-te, că eșți sprijinitorul celor ce sunt în nevoi;

Bucură-te, izbăvitorul celor chinuiți de duhuri necurate;

Bucură-te, că scârbă și necazul întru bucurie o prefaci;

Bucură-te, a demonilor mreje grabnic surpatorule;

Bucură-te, întâmpinarea celor ce te cheamă în ajutor;

Bucură-te, căci pe cei ce te iubesc de rele și nevoi îi ocroteșți;

Bucură-te, ajutătorul celor istoviți de tristeți și de nevoi;

Bucură-te, că norii necazurilor pururea îi risipeșți;

Bucură-te, doftorul bolilor sufleteșți și trupeșți;

Bucură-te, mijlocitorul darurilor celor cereșți;

Bucură-te, preacuvioase părinte Nil, făcătorule de minuni!

Condacul 7

Vrând să te muți din acest veac înșelător și să te înalți către Domnul, ai adunat pe ucenicii tăi, care, vărsând râuri de lacrimi au strigat: ”Nu ne lasă pe noi orfani, părinte!” De aceea și noi, asemănându-ne lor, strigăm ție: nu ne uită pe noi, cercetându-ne, mangaiandu-ne și îndreptându-ne, pe cei ce te iubim și cântăm lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 7

Aratatu-te-ai nouă cu preaslavita minune, arătându-te în temniță bărbatului binecredincios, și poruncindu-i să picteze asemănarea chipului tău, și ai dispărut că un fulger din față lui, umplându-l de bună mireasma. Noi, însă, minunandu-ne de unele că acestea, cu bucurie cântăm ție așa:

Bucură-te, savarsitorul preaslăvit al faptelor minunate;

Bucură-te, împlinitorul voii lui Dumnezeu către oameni;

Bucură-te, că prin a ta sfințenie îndrăznire de la Domnulu ai luat;

Bucură-te, că prin arătarea ta pe bolnav l-ai vindecat;

Bucură-te, că grabnică izbăvire celui întemnițat i-ai promis;

Bucură-te, că prin întreită arătare, îndoială lui ai risipit;

Bucură-te, că din suferință și necaz pe acela l-ai izvbavit;

Bucură-te, cel ce ai dat chipul tău spre a fi pictat;

Bucură-te, izbăvitorul din temniță în chip minunat;

Bucură-te, că în patria să cu veselie pe acela l-ai întors;

Bucură-te, că toată scârbă lui întru bucurie o ai schimbat;

Bucură-te, că preaslavita minune a ta pe toți i-a uimit;

Bucură-te, preacuvioase părinte Nil, făcătorule de minuni!

Condacul 8

Străînă și preaslavita minune văzând săvârșită de ține, Nil părintele nostru preabogate, către ține îndrăznind te rugăm, roagă pe Domnul, izvorul tuturor minunilor, că și noi să ne înstrăînăm de aceste griji lumeșți deșarte și trecătoare, și că fără primejdie să trecem adâncul marii vieții acesteia, și la limanul cel lin al mântuirii prin mijlocirile tale să ajungem, că mulțumind să cântăm pururea lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 8

Implinitor al poruncilor dumnezeieșți ai fost întru totul, o, părinte preafericite, că niciodată nu te-ai întors către dragostea trupului și a lumii, ci că unul fără de trup, cu înțelepciune și credință ți-ai săvârșit viață, și darul facerii de minuni de la Dumnezeu ai primit. Primește și a noastră puțînă cântare de laudă, pe care cu osârdie o aducem ție, zicând:

Bucură-te, lăcăș al dragostei dumnezeieșți;

Bucură-te, templu al Preasfintei Treimi;

Bucură-te, tare biruitor al dușmanilor de gând;

Bucură-te, ajutatorul celor în lucrarea minții;

Bucură-te, vrednic locuitor al tainicei pustii;

Bucură-te, mare iubitor de liniște și tăcere;

Bucură-te, că eșți minunat și îndelung răbdător;

Bucură-te, întemeietor al rânduielii monahale de schit;

Bucură-te, îndreptătorul monahilor către mântuire;

Bucură-te, că în cinul preacuviosilor numele tău este scris;

Bucură-te, că dimpreună cu sfinții pururea te veselesti;

Bucură-te, că cerestile lăcășuri dimpreună cu ei mostenesti;

Bucură-te, preacuvioase părinte Nil, facatorule de minuni!

Condacul 9

Toată ființă îngerească și omenească s-a bucurat văzând petrecerea ta cea minunată în trup, cea cu osteneli pustniceșți încununată, Nil de Dumnezeu purtatorule, părintele nostru. Drept aceea și de cununa slavei de la Domnul te-ai învrednicit, și cu această împreună cu sfinții petrecator te-ai arătat, cântând neîncetat lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 9

Viață minunată pe pământ ai petrecut, și nu cu înțelepciunea cea lumească, ci prin lucrarea Duhului Sfânt înger în trup te-ai arătat, părintele nostru Nil, și învățăturile celor neintelepti, cu îndrăzneala ai surpat. Pentru aceea și noi, o, purtatorule de Dumnezeu, cu bucurie laudele acestea aducem ție cântând așa:

Bucură-te, că eșți luminat de Darul Duhului Sfânt;

Bucură-te, tainic dătător al vieții monahale de schit;

Bucură-te, că această predanie nouă ne-ai arătat;

Bucură-te, chipul adevăratei vieți călugăreșți;

Bucură-te, adânc petrecatorule de viață călugărească;

Bucură-te, că eșți mijlocitorul veșnicei fericiri;

Bucură-te, că spre mântuire ne eșți îndreptător;

Bucură-te, că eșți zdrobitorul coarnelor mândriei;

Bucură-te, arătătorul chipului adevăratei smerenii;

Bucură-te, că prin rugăciunile tale din nevoi ne izbăvim;

Bucură-te, că ispita vrajmasului prin ține o biruim;

Bucură-te, preacuvioase părinte Nil, facatorule de minuni!

Condacul 10

Adevărat povățuitor al celor ce vor să se mântuiască ai fost, o, preafericite părinte, povatuindu-i pe ei cu poruncile lui Hristos și cu mantuitoarele predanii ale purtătorilor de Dumnezeu Părinți! Drept aceea și noi, care dorim a merge pe urmele lor, conduși fiind de rugăciunile tale, cu bucurie cântăm: Aliluia!

Icosul 10

Stâlp și zid de întărire ai fost ucenicilor tăi, părinte preacuvioase, întărindu-i pe ei prin fapte și cuvinte să stea țări împotriva uneltirilor vrajmasului. Asemenea și noi, neputincioșii, întărindu-ne prin mijlocirile tale către Dumnezeu, laudă și mulțumire aducem ție, cântând unele că acestea:

Bucură-te, că eșți stâlpul indelungii răbdări pustniceșți;

Bucură-te, că eșți chipul adevăratei lupte bărbăteșți;

Bucură-te, că eșți vrednic și viteaz ostaș al lui Hristos;

Bucură-te, că eșți locuitor al Ierusalimului ceresc;

Bucură-te, că ai adăpat pământul cu lacrimi de umilință;

Bucură-te, cel cu bună inima, care greutatea pustiei ai răbdat;

Bucură-te, că în privegheri neîncetate și în rugăciuni petreceai;

Bucură-te, că mintea pururea către Domnul a fost înălțată;

Bucură-te, cel ce moarte trupească pentru Hristos ai răbdat;

Bucură-te, cel ce din pustie în lăcășurile cereșți ai zburat;

Bucură-te, că în ceruri veșnic cu Hristos te veselesti;

Bucură-te, că te-ai învrednicit de dumnezeiască Lui slavă;

Bucură-te, preacuvioase părinte Nil, facatorule de minuni!

Condacul 11

Cântare de laudă aducem ție, noi, nevrednicii, avându-te pe ține grabnic ajutător și fierbinte rugător către Dumnezeu. Rugamu-te, părinte, fii nouă ajutător și izbăvitor de patimile ce cumplit ne chinuiesc și de năvălirea gândurilor, că prin ține mântuire să dobandim, cei ce-ți cântăm ție și lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 11

Far strălucitor și monahilor luminator te-a arătat pe ține Hristos, preafericite, strălucind în pustie cu focul cel nematerialnic al virtuților, și cu razele smereniei tale. Pururea          luminează-ne pe noi, părinte, cei ce cu credință cântăm ție unele că acestea:

Bucură-te, că eșți al monahilor strălucit luminator;

Bucură-te, că de lumina cea neinserata te împărtășeșți;

Bucură-te, norule purtător, ce ploi de lacrimi ai vărsat;

Bucură-te, că fulgere ale harului trimiți celor ce te iubesc;

Bucură-te, că eșți tunet mare, pentru vrăjmașii cei nevăzuți;

Bucură-te, căci în norul lacrimilor tale pe ei i-ai înecat;

Bucură-te, că sub obrocul pustiei far luminator te-ai arătat;

Bucură-te, că mai presus de ceruri smerenia ta te-a înălțat;

Bucură-te, că în smerenie și blândețe pururea ai petrecut;

Bucură-te, chipul blandetii lui Hristos, ce pentru noi ai fost trimis;

Bucură-te, că prin minuni și semne, cu sfințenia ai strălucit;

Bucură-te, că prin acestea înălțimea vieții tale ai descoperit;

Bucură-te, preacuvioase părinte Nil, facatorule de minuni!

Condacul 12

Vrând să-ți dea mare har Stăpânul tuturor și Domnul, te-a îmbogățit pe ține cu darul facerii de minuni, părinte preacuvioase. Iar noi, păcătoșii, pe pământ căutând fierbinte către a ta bogăție, te rugăm, luminează-ne și ne învață pururea a cânta lui Dumnezeu cântare de mulțumire: Aliluia!

Icosul 12

Lăudăm și mărturisim isprăvile tale, o, preafericite, și cinstind nevoințele și adâncă ta smerenie, fericim a ta mutare către cerestile locașuri. De aceea te rugăm, părinte: cu darul facerii de minuni ce l-ai primit de la Domnul, izbăvește-ne și pe noi din toate nevoile, și ne învață a cânta cu bucurie așa:

Bucură-te, că nevoințele pustniceșți cu pace le-ai săvârșit;

Bucură-te, al fericitelor lăcășuri, pe care le mostenesti;

Bucură-te, că prin strălucirea virtuților pe toți ai luminat;

Bucură-te, că pentru ostenelile tale răsplată în ceruri ai luat;

Bucură-te, că eșți podoabă cea luminată a pustiei;

Bucură-te, că de petrecerea cu sfinții te-ai învrednicit;

Bucură-te, că eșți oglindă strălucită a vieții călugăreșți;

Bucură-te, zid și întărire împotriva năvălitorilor vrăjmași;

Bucură-te, că prin ține, mulțime de ispite noi biruim;

Bucură-te, că din necazuri prin ține ușurare dobandim’

Bucură-te, că eșți dătătorul sănătății celei trupești;

Bucură-te, că eșți mijlocitorul mântuirii sufletești;

Bucură-te, preacuvioase părinte Nil, facatorule de minuni

Condacul 13

O, preafericite și preacuvioase părintele nostru Nil, primește de la noi această cântare de mulțumire, ce cu dragoste o aducem ție, noi, robii tăi. Și căutând către a ta milostivire te rugăm: Izbăvește-ne de tot felul de rele și necazuri, și de chinurile cele veșnice prin mijlocirile tale către Domnul, că să ne învrednicim și noi dimpreună cu ține a cânta veșnic unuia Dumnezeu în Treime slăvit cântare de multimire: Aliluia! (acest Condac se spune de 3 ori)

Icosul 1

Ravnind la viață îngerească asemenea marilor Părinți, și dezlegandu-te de toate legăturile lumeati și cu nevoință postului bărbătește intrarmandu-te, pe calea poruncilor dumnezeieșți cu tărie ai pășit. Drept aceea și noi, cei ce după datorie și cu dreptate cinstim sfânta pomenirea ta, cântăm unele că acestea:

Bucură-te, că ai fost râvnitor vieții celei îngerești;

Bucură-te, că eșți urmașul vieților Sfinților Părinți;

Bucură-te, că pe vrăjmașii cei nevăzuți cu tărie i-ai înfrânt;

Bucură-te, osarduitor plinitor al poruncilor lui Hristos;

Bucură-te, al duhovnicestilor predanii părinte păstrător;

Bucură-te, al dreptarului de viață pustnicească dătător;

Bucură-te, cinstită oglindă a marilor virtuți pusticesti;

Bucură-te, că prin ține calea smereniei ne-am învățat;

Bucură-te, chipul smereniei ce ne aduce mântuirea;

Bucură-te, râvnitor plinitor al voii celei Dumnezeiești;

Bucură-te, că eșți vindecarea celor neputincioși;

Bucură-te, că prin mijlocirile tale mântuire noi primim;

Bucură-te, preacuvioase părinte Nil, facatorule de minuni!

Condacul 1

Alesule biruitor al dușmanilor nevăzuți, de dulceți trupești și slavă deșartă urător, că cel ce în pustie prin cântări de psalmi pe Dumnezeu L-ai preaslăvit, preacuvioase părintele nostru Nil, de trei ori fericite. Iar tu, că cel ce ai indraznire către Domnul, roagă-te pentru noi cei ce cu dragoste și cu credință cinstim sfânta pomenirea ta, că să strigăm ție: Bucură-te, preacuvioase părinte Nil, facatorule de minuni!

Rugăciune

O, preacuvioase și fericite al lui Dumnezeu părintele nostru Nil, preaintelepte povatuitorule și învățătorule al nostru! Tu, pentru dragostea lui Hristos Dumnezeu te-ai depărtat de smintelile lumeșți în pustia cea neumblată și în pădurea cea deasă ai binevoit a te sălășlui, și că o vită cu rod bun înmulțind pe fii pustiei te-ai arată pe ține pentru ei chip al virtuților duhovnicești cu cuvântul, cu scrisurile și cu viață, și că un înger în trup viețuind pe pământ, acum în lăcășurile cele cereșți te-ai sălășlui, și cu cetele sfinților stai înaintea lui Dumnezeu, unde cu glasurie cele netacute ale celor ce pururea prăznuiesc, Aceluia laude și doxologii neîncetat aduci. Te rugăm, fericite al lui Dumnezeu, povățuiește-ne și pe noi, cei ce locuim sub acoperământul tău, fără împiedicare să mergem pe urmele tale; să iubim pe Dumnezeu cu toată inima noastră, pe Acela Unul a-L dori și la Acela Unul a ne gândi, bărbătește și cu bună iscusința a ne lupta cu gândurile cele ce ne trag spre pierzare și cu cursele diavolești, și pe toate acestea totdeauna a le birui.

Fă-ne să iubim toată strâmtorarea vieții monahicești și a uri cele frumoase ale lumii pentru dragostea lui Hristos și sădește în inimile noastre toată virtutea întru care te-ai ostenit. Roagă pe Hristos Dumnezeu, că și tuturor creștinilor ortodocși ce viețuiesc în lume să le lumineze mintea și ochii cei sufletești, să-i întărească în credință cea către mântuire, în bună cucernicie și în împlinirea poruncilor Lui, să-i păzească de lingușirea lumii acesteia și să le dăruiască lor și nouă lăsarea păcatelor și să adauge către aceștia, după făgăduințele Sale cele nemincinoase, și cele de trebuință pentru viață această vremelnică, că și în pustie și în lume petrecând, viață lînă și fără gâlceava să viețuim întru toată cucernicia și dreptatea, și pe Acela cu buzele și cu inima să-L slăvim împreună cu Părintele Sau Cel fără de început și cu Preasfântul și de viață făcătorul Sau Duh, totdeauna acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.