Acatistul sfântului mucenic Hristofor – 9 Mai

| | 0 Comment| 20:01
Categories:

Condacul 1

Marelui Mucenic purtător de Dumnezeu, celui ce s-a jertfit pentru dragostea lui Hristos şi, prin pătimirea sa, a adus rod însutit de suflete sfinţite în sângele mărturisiri, să-i cântăm cu evlavie: Bucură-te, Sfinte Mucenice Hristofor, de Dumnezeu purtătorule!

 

Icosul 1

Adevărat este Cuvântul Mântuitorului Hristos, Care a spus: „Cine-şi va pierde sufletul său pentru Mine şi pentru Evanghelie, acela îl va mântui”, iar tu, Sfinte, ai împlinit acest cuvânt al Domnului, văzând cu ochii sufletului bucuria cerească pregătită Mucenicilor. Pentru aceasta, primeşte de la noi, smeriţii tăi rugători, laudele acestea:

Bucură-te, împlinitor al cuvântului dumnezeiesc;

Bucură-te, păzitor al poruncilor Împăratului ceresc;

Bucură-te, jertfă adusă din sfântă iubire;

Bucură-te, viteaz ostaş în multă pătimire;

Bucură-te, neagonisitor de comori pământeşti;

Bucură-te, răbdător de chinuri muceniceşti;

Bucură-te, cel a cărui singură avere era credinţa în Hristos;

Bucură-te, cel ce pe toate ale lumii le-ai socotit de prisos;

Bucură-te, cel ce comoară în cer ţi-ai pregătit;

Bucură-te, bun ocrotitor, de credincioşi iubit;

Bucură-te, grabnic ajutător;

Bucură-te, puternic mijlocitor;

Bucură-te, Sfinte Mucenice Hristofor, de Dumnezeu purtătorule!

 

Condacul 2

 

Însuşi Domnul a venit la tine, precum odinioară a venit la Saul pe drumul Damascului şi l-a făcut, din prigonitor al credinţei, apostol al neamurilor; iar pe tine, Sfinte, care erai barbar de neam, văzându-te împodobit cu virtuţi alese, te-a adus la lumina cunoaşterii lui Dumnezeu Celui în Treime închinat, Căruia I se cuvine cântarea: Aliluia!

 

Icosul 2

 

Fiind puternic la trup şi cu suflet milostiv, îi ajutai pe călători să treacă un râu învolburat şi cu anevoie de străbătut. Pentru fapta ta cea bună, Hristos Însuşi te-a cercetat, luând chip de Prunc şi încercându-te în răbdarea ostenelilor. Dar, cu toate că Pruncul Hristos S-a făcut mai greu la trup decât toţi oamenii, tu, ca un viteaz, nu te-ai lăsat biruit, ci pe umeri L-ai purtat cu bărbăţie, fiind vrednic de a primi laudele acestea:

Bucură-te, cel ce pe călători îi treceai prin râul învolburat;

Bucură-te, cel ce astfel pe mulţi ai ajutat;

Bucură-te, cel ce pe pelerini îi ocroteşti;

Bucură-te, cel ce de primejdii îi păzeşti;

Bucură-te, cel la care Hristos ca Prunc a venit;

Bucură-te, că Domnul astfel să te încerce a voit;

Bucură-te, că Pruncul S-a făcut mai greu decât puteai duce;

Bucură-te, cel ce te-ai făcut, prin aceasta, purtător de cruce;

Bucură-te, cel ce prin rugăciune şi răbdare te-ai întărit;

Bucură-te, cel ce de încercare nu te-ai lăsat biruit;

Bucură-te, iubitor de osteneală trupească;

Bucură-te, lucrător de nevoinţă duhovnicească;

Bucură-te, Sfinte Mucenice Hristofor, de Dumnezeu purtătorule!

 

Sfinte Mucenice Hristofor, de Dumnezeu purtătorule, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Condacul 3

 

Văzând răbdarea şi vitejia sufletului tău, Pruncul Hristos S-a ridicat de pe umerii tăi şi ţi S-a arătat ca Domn şi Stăpân a toate, îndemnându-te să primeşti botezul creştin şi numele de Hristofor, adică „purtător de Hristos”, vestindu-ţi mai dinainte că vei pătimi pentru Evanghelie şi-I vei cânta Lui: Aliluia!

 

Icosul 3

 

N-ai zăbovit a împlini porunca Domnului ci, primind botezul, cu haina luminoasă a Duhului Sfânt te-ai îmbrăcat, pe care ai păstrat-o neîntinată şi ai împodobit-o mai apoi cu chinurile muceniciei; pentru care, primeşte laudele acestea:

Bucură-te, că Însuşi Iisus ţi S-a descoperit;

Bucură-te, cel ce de Stăpânul ai fost fericit;

Bucură-te, cel ce pe Pruncul Hristos L-ai purtat;

Bucură-te, cel ce ai fost de Domnul încercat;;

Bucură-te, cel ce de El ai fost numit Hristofor;

Bucură-te, cel mai înainte vestit ca pătimitor;

Bucură-te, cel căruia ţi s-a poruncit a primi baia botezului;

Bucură-te, cel ce, prin botez, te-ai făcut sălaş al Duhului;

Bucură-te, cel ce mai întâi barbar fiind, te-ai încreştinat;

Bucură-te, cel ce haina botezului neîntinată ai păstrat;

Bucură-te, al lui Iisus vrednic următor;

Bucură-te, al Evangheliei propovăduitor;

Bucură-te, Sfinte Mucenice Hristofor, de Dumnezeu purtătorule!

 

Condacul 4

 

Văzând cum păgânii asupreau pe creştini şi îi supuneau la tot felul de chinuri, te mâhneai întru sine şi pătimeai durere că nu puteai să mustri pe tiranul, de vreme ce tu din fire nu puteai vorbi. De aceea, căzând la pământ, te-ai rugat cu smerenie să ţi se deschidă buzele şi să poţi grăi bine, pentru a cânta lui Dumnezeu: Aliluia!

 

Icosul 4

 

Înger purtător de lumină ţi-a grăit: „S-a auzit rugăciunea ta! Scoală-te să primeşti har de la Domnul!” şi, apropiindu-se de tine, a suflat asupra ta, iar tu ai început să vorbeşti desluşit, propovăduind pe Hristos, Adevăratul Dumnezeu, pentru care aducem ţie laudele acestea:

Bucură-te, împreună-pătimitor cu cei prigoniţi;

Bucură-te, cel mâhnit pentru creştinii chinuiţi;

Bucură-te, cel ce ai voit să-i mustri pe tirani;

Bucură-te, cel întristat pentru văduve şi orfani;

Bucură-te, cel ce ai avut, din naştere, urâtă înfăţişare;

Bucură-te, cel ce aveai suflet frumos şi inimă mare;

Bucură-te, cel ce ai văzut arătare dumnezeiască;

Bucură-te, cel ce prin înger ai primit vestire cerească;

Bucură-te, cel binecuvântat prin dezlegarea vorbirii;

Bucură-te, grăitor al celor de folos auzirii;

Bucură-te, al Evangheliei vestitor;

Bucură-te, al lui Hristos mărturisitor;

Bucură-te, Sfinte Mucenice Hristofor, de Dumnezeu purtătorule!

 

Condacul 5

 

Înfigându-ţi toiagul în pământ, în faţa porţilor bisericii, te-ai rugat lui Dumnezeu să înfrunzească toiagul tău ca al lui Aaron şi, prin aceasta, să cunoşti limpede că ţi s-a apropiat vremea bunei mărturisiri a credinţei, cântând Sfintei Treimi: Aliluia!

 

Icosul 5

 

Ai cerut semn de la Domnul, nu spre ispitire, nici spre slavă deşartă, ci pentru a te întări în cumplita pătimire prin care aveai să treci, bine ştiind chinurile la care erau supuşi cei ce mărturiseau cu îndrăzneală pe Hristos ca Dumnezeu adevărat. Pentru aceea, Domnul a împlinit dorirea ta, iar noi, minunându-ne de aceasta, îţi cântăm:

Bucură-te, cel ce pe Dumnezeu L-ai mărturisit;

Bucură-te, cel ce adevărul Evangheliei l-ai vestit;

Bucură-te, mucenic plin de râvnă sfântă;

Bucură-te, mărturisitor cu putere neînfrântă;

Bucură-te, rugător către Domnul cu îndrăznire;

Bucură-te, cel ce ai dorit a toiagului tău odrăslire;

Bucură-te, cel ce dreptului Aaron te-ai asemănat;

Bucură-te, cel căruia Dumnezeu semn ţi-a dat;

Bucură-te, pătimitor întărit de Domnul prin minune;

Bucură-te, cel ce păgânătăţii nu ai vrut a te supune;

Bucură-te, apărător al celor nedreptăţiţi;

Bucură-te, izbăvitor al celor asupriţi;

Bucură-te, Sfinte Mucenice Hristofor, de Dumnezeu purtătorule!

 

Sfinte Mucenice Hristofor, de Dumnezeu purtătorule, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

 

Condacul 6

 

Aşa să lumineze lumina voastră înaintea oamenilor, ca văzând ei faptele voastre bune, să slăvească pe Tatăl vostru Cel din ceruri”, a spus Domnul. Iar tu, Sfinte, n-ai pus lumina sub obroc, ci în sfeşnic şi tuturor pe cale le vorbeai despre mântuire şi viaţa veşnică, propovăduind Învierea lui Hristos, Căruia, neîncetat Îi cântai: Aliluia!

 

Icosul 6

 

N-a putut răbda vrăjmaşul diavol lucrarea ta de apostol că, aflând de tine împăratul prigonitor, a trimis asupra ta două sute de ostaşi să te aducă legat în lanţuri, neştiind că prin aceasta mai multă slavă îţi va pricinui şi Biserica o va întări; de aceea şi noi cu bucurie îţi cântăm:

Bucură-te, vestitor al lui Hristos;

Bucură-te, sfeşnic prealuminos;

Bucură-te, al Apostolilor vrednic următor;

Bucură-te, în ogorul Domnului, harnic lucrător;

Bucură-te, cel ce propovăduiai Evanghelia neîncetat;

Bucură-te, cel ce astfel pe mulţi i-ai creştinat;

Bucură-te, cel ce n-ai folosit rău tăria trupului;

Bucură-te, cel ce prin blândeţe ai împlinit porunca Domnului;

Bucură-te, cel înconjurat de ostaşii trimişi de împărat;

Bucură-te, cel ce, deşi erai puternic la trup, nu te-ai luptat;

Bucură-te, păzitor al cuvintelor lui Hristos;

Bucură-te, povăţuitor al poporului credincios;

Bucură-te, Sfinte Mucenice Hristofor, de Dumnezeu purtătorule!

 

Condacul 7

 

Trimişi fiind ostaşii să te prindă, i-ai întâmpinat cu blândeţe şi le-ai zis: „Stăpânul meu, Hristos, a dezlegat legăturile păcatelor mele şi m-a izbăvit de satana, tatăl minciunii”, iar aceia, înfricoşându-se de tăria ta, au voit să te scape. Tu însă i-ai rugat să împlinească porunca împăratului şi, înflăcărat de dragoste cerească, le-ai vorbit pe cale, precum odinioară Hristos spre Emaus, cântând: Aliluia!

 

Icosul 7

 

Sfârşindu-se merindele ostaşilor, cu smerenie te-ai rugat lui Dumnezeu să înmulţească pâinile lor; şi, încă nesfârşind rugăciunea, Domnul degrabă ţi-a împlinit cererea, iar ostaşii, văzând minunea, au crezut, strigând într-un glas: „Mare este Dumnezeul creştinilor, Care mântuieşte pe robii Săi!”, Căruia şi noi Îi aducem închinare, iar ţie, Sfinte, cântări ca acestea:

Bucură-te, cel ce pe ostaşi i-ai luminat;

Bucură-te, cel ce pe cei rătăciţi i-ai îndreptat;

Bucură-te, cel ce la rugăciune ţi-ai înălţat mâinile;

Bucură-te, cel ce prin minune ai înmulţit pâinile;

Bucură-te, cel ce arăţi că în Hristos sunt toate cu putinţă;

Bucură-te, cel ce i-ai adus pe păgâni la credinţă;

Bucură-te, cel ce la botez i-ai povăţuit;

Bucură-te, cel ce cu Biserica i-ai unit;

Bucură-te, bun îndrumător;

Bucură-te, cald ocrotitor;

Bucură-te, cel ce ne înveţi a ne ruga cu stăruinţă;

Bucură-te, cel ce eşti pentru noi pildă de nevoinţă;

Bucură-te, Sfinte Mucenice Hristofor, de Dumnezeu purtătorule!

 

Condacul 8

 

Ostaşii ţi-au spus cu bucurie: „Credem şi noi în singurul Dumnezeu adevărat, Căruia I te închini, că Acela este atotputernic şi mulţumim ţie, că te-ai arătat ca o făclie luminoasă nouă, celor întunecaţi, şi ne-ai scos din întunericul înşelăciunii, povăţuindu-ne către lumina adevărului, ca să cântăm cu mulţumire Sfintei Treimi: Aliluia!

 

Icosul 8

 

Cuvintele tale pline de harul Sfântului Duh şi minunea înmulţirii pâinilor au înmuiat inimile împietrite ale ostaşilor, care au crezut în Hristos şi în Evanghelia Sa, iar odată ajunşi la împărat şi propovăduind credinţa, toţi au fost tăiaţi cu sabia, primind botezul sângelui şi cununa muceniciei, pentru care îţi aducem laudele acestea:

Bucură-te, cel ce credinţa ai făcut-o lucrătoare;

Bucură-te, cel ce ne arăţi viaţa nepieritoare;

Bucură-te, cel ce şi pe ostaşii trimişi să te prindă i-ai povăţuit;

Bucură-te, că ajunşi la împărat, toţi au mărturisit;

Bucură-te, că s-au jertfit pentru Hristos în faţa ta;

Bucură-te, cel ce, prin aceasta, ai sporit Biserica Sa;

Bucură-te, cel ce astfel ai adus Domnului rod însutit;

Bucură-te, că sufletele ostaşilor ucişi, la ceruri s-au suit;

Bucură-te, că acum în Raiul fericirii ei sălăşluiesc;

Bucură-te, că în oastea Împăratului Hristos slujesc;

Bucură-te, dispreţuitor al lucrurilor trecătoare;

Bucură-te, călăuzitor către veşnicul Soare;

Bucură-te, Sfinte Mucenice Hristofor, de Dumnezeu purtătorule!

 

Sfinte Mucenice Hristofor, de Dumnezeu purtătorule, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

 

Condacul 9

 

Pentru îndrăzneala cu care mărturiseai pe Hristos în faţa păgânilor, ai fost lovit cu palma peste gură şi pârât la împăratul Deciu, iar tu, deşi erai puternic din fire, i-ai răspuns cu blândeţe, ştiind porunca dumnezeiască de a nu răsplăti niciodată răul cu rău, ca să fii următor Stăpânului Hristos şi să-I cânţi: Aliluia!

 

Icosul 9

 

Toţi câţi mărturisesc pe Hristos cu putere, prin cuvânt şi prin viaţă, suferă prigoană şi necazuri în veacul acesta, dar se bucură veşnic în Împărăţia cerurilor. Deci, aceasta ştiind, Sfântul Hristofor fără preget a împodobit cu sângele său mucenicesc Biserica lui Hristos, primind de la noi aceste cântări de laudă:

Bucură-te, cel ce pe prigonitor l-ai mustrat;

Bucură-te, cel ce îndelungi chinuri mai apoi ai răbdat;

Bucură-te, cel nedespărţit de dragostea lui Hristos;

Bucură-te, cel ce trupul ţi l-ai jertfit ca pe un prinos;

Bucură-te, minte plină de lumina cerească;

Bucură-te, cel ce ţi-ai înfrânt puterea trupească;

Bucură-te, cel ce sufletul stăpân peste trup l-ai făcut;

Bucură-te, cel ce în răsplata cerească neclintit ai crezut;

Bucură-te, cel întărit de dumnezeiescul har;

Bucură-te, inimă devenită duhovnicesc altar;

Bucură-te, biruitor al puterilor întunericului;

Bucură-te, viteaz vestitor al Adevărului;

Bucură-te, Sfinte Mucenice Hristofor, de Dumnezeu purtătorule!

 

Condacul 10

 

Tânăr cu vârsta, dar bătrân cu înţelepciunea, puternic la trup şi viteaz cu sufletul te-ai arătat, Sfinte, răbdând pătimiri înfricoşătoare de la păgânul împărat: ai fost împuns cu suliţa, bătut şi spânzurat de păr, ars cu făclii, ţintuit în cămaşă de fier, apoi în foc şi în fântână adâncă, însă din toate ai ieşit nevătămat, cântând Mântuitorului Hristos: Aliluia!

 

Icosul 10

 

Fie-ţi milă de trupul tău şi jertfeşte zeilor!” te îndemna împăratul cel necredincios. Iar tu fără de teamă i-ai răspuns: „Să nu-mi fie mie a mă lepăda de adevăratul Dumnezeu! Mie nu-mi este milă de trupul meu, precum zici, ci de suflet, ca un înţelept. Deci să nu ai nicio nădejde că mă voi pleca voii tale celei fără de Dumnezeu!”. Iar noi, lăudând nevoinţele tale, grăim:

Bucură-te, cel ce înaintea împăratului ai stat;

Bucură-te, cel ce pe tiran vitejeşte l-ai mustrat;

Bucură-te, cel neînspăimântat de puterea stăpânirii lumeşti;

Bucură-te, primitor de chinuri muceniceşti;

Bucură-te, cel ce ai fost spânzurat de părul capului;

Bucură-te, viteaz, neînfricoşat de durerile trupului;

Bucură-te, cel împuns cu suliţa, ca şi Domnul pe Cruce;

Bucură-te, cel ce suferinţele până la sfârşit ai ştiut a le duce;

Bucură-te, cel ce ai avut picioarele legate cu piatră grea;

Bucură-te, cel ce ai răbdat în tăcere chinuirea cea grea;

Bucură-te, minte gânditoare mereu la cele cereşti;

Bucură-te, doctor al bolilor trupeşti şi sufleteşti;

Bucură-te, Sfinte Mucenice Hristofor, de Dumnezeu purtătorule!

 

Condacul 11

 

Văzând împăratul Deciu că se osteneşte în desert chinuindu-te, a încercat să te amăgească prin vorbe bune, făgăduindu-ţi rang mare în oaste de te vei lepăda de Hristos. Însă tu, mustrând pe împărat, ai răspuns precum odinioară Mântuitorul către ispititor: „Numai Domnului Dumnezeu să Te închini şi numai Lui Unuia să-I slujeşti”, Căruia I se cuvine cântare: Aliluia!

 

Icosul 11

 

Altă ispită ţi-a pregătit vicleanul, prin două femei desfrânate, care să te înduplece la păcat. Dar, făcând rugăciune, te-ai izbăvit de sminteală, iar pe femei cu înţelepciune le-ai povăţuit către pocăinţă, încât, întărite de tine, au primit cununa muceniciei pentru Hristos. Drept aceea şi noi, împreuna cu ele, îţi cântăm:

Bucură-te, cel ce slavă de la oameni n-ai primit;

Bucură-te, cel pe care nici pofta nu te-a biruit;

Bucură-te, cel ce în paza curăţiei ai rămas neclintit;

Bucură-te, cel prin care Achilina şi Calinica s-au pocăit;

Bucură-te, pentru întoarcerea şi mărturisirea lor;

Bucură-te, cel ce le-ai îndemnat spre Împărăţia cerurilor;

Bucură-te, că pentru Hristos amândouă au pătimit;

Bucură-te, că de sfârşit mucenicesc s-au învrednicit;

Bucură-te, cel pe care tiranul în cuptor încins te-a aruncat;

Bucură-te, cel ce şi în văpaie ai rămas nevătămat;

Bucură-te, cu cei trei tineri din Babilon cântând cântare;

Bucură-te, cel ce din primejdii şi din foc ne dai scăpare;

Bucură-te, Sfinte Mucenice Hristofor, de Dumnezeu purtătorule!

 

Condacul 12

 

Mulţime nenumărată văzându-te nevătămat în mijlocul focului, s-a înspăimântat de minune şi a strigat: „Cu dreptate eşti numit Hristofor, că pe Hristos Îl porţi în inima ta şi nu iei în seamă chinurile tiranului!” Iar împăratul i-a trimis la moarte pe toţi câţi au crezut atunci în Dumnezeu, tăiându-le capetele în faţa ta, în vreme ce tu îi îmbărbătai spre mărturisirea credinţei şi îi învăţai să nu se teamă de moartea vremelnică, ci numai de Domnul, Căruia, pururea I se cuvine cântarea: Aliluia!

 

Icosul 12

 

Cu o piatră grea ai fost legat şi aruncat în fântâna adâncă, Mucenice, dar îngerul Domnului s-a pogorât şi te-a scos viu şi nevătămat. Atunci, nemaiputând răbda, tiranul a poruncit să ţi se taie capul, iar tu, rugându-te, ai mulţumit lui Dumnezeu Atotțiitorul pentru darul pătimirii, ai încredinţat Lui duhul tău şi ai cerut binecuvântare şi tămăduire pentru toţi cei ce aveau să cinstească moaştele tale şi să prăznuiască pomenirea ta. Drept aceea, bucurându-ne că te-am câştigat mare mijlocitor în cer, îţi cântăm aşa:

Bucură-te, cel ce tăierea capului cu veselie ai primit;

Bucură-te, cel ce eşti viu, deşi cu trupul ai murit;

Bucură-te, cel ce şi cu botezul sângelui te-ai botezat;

Bucură-te, cel ce toate chinurile cu tărie le-ai răbdat;

Bucură-te, cel ce rostul pătimirii tale l-ai înţeles;

Bucură-te, ostaşule al lui Hristos preaales;

Bucură-te, cel ce trupul prin nevoinţa muceniciei ţi-ai sfinţit;

Bucură-te, cel ce ai adus Domnului rod însutit;

Bucură-te, cel primit în cer de Însuşi Hristos;

Bucură-te, mijlocitor cald pentru poporul evlavios;

Bucură-te, izbăvitor de rele, de primejdii şi de nevoi;

Bucură-te, cel ce de foamete şi de grindină ne păzeşti pe noi;

Bucură-te, Sfinte Mucenice Hristofor, de Dumnezeu purtătorule!

 

Condacul 13

 

O, Sfinte Mucenice Hristofor, prin rugăciunile tale către Domnul ajută-ne pururea pe noi, cei ce săvârşim cu evlavie pomenirea ta, cinstind icoana şi moaştele tale făcătoare de minuni, ca să dobândim împlinirea cererilor, iertare de păcate şi mântuire, cântând în vecii vecilor Prea-sfintei Treimi: Aliluia! (acest Condac se zice de trei ori), apoi:

 

Icosul 1

 

Adevărat este Cuvântul Mântuitorului Hristos, Care a spus: „Cine-şi va pierde sufletul său pentru Mine şi pentru Evanghelie, acela îl va mântui”, iar tu, Sfinte, ai împlinit acest cuvânt al Domnului, văzând cu ochii sufletului bucuria cerească pregătită Mucenicilor. Pentru aceasta, primeşte de la noi, smeriţii tăi rugători, laudele acestea:

Bucură-te, împlinitor al cuvântului dumnezeiesc;

Bucură-te, păzitor al poruncilor Împăratului ceresc;

Bucură-te, jertfă adusă din sfântă iubire;

Bucură-te, viteaz ostaş în multă pătimire;

Bucură-te, neagonisitor de comori pământeşti;

Bucură-te, răbdător de chinuri muceniceşti;

Bucură-te, cel a cărui singură avere era credinţa în Hristos;

Bucură-te, cel ce pe toate ale lumii le-ai socotit de prisos;

Bucură-te, cel ce comoară în cer ţi-ai pregătit;

Bucură-te, bun ocrotitor, de credincioşi iubit;

Bucură-te, grabnic ajutător;

Bucură-te, puternic mijlocitor;

Bucură-te, Sfinte Mucenice Hristofor, de Dumnezeu purtătorule!

 

Condacul 1

 

Marelui Mucenic purtător de Dumnezeu, celui ce s-a jertfit pentru dragostea lui Hristos şi, prin pătimirea sa, a adus rod însutit de suflete sfinţite în sângele mărturisiri, să-i cântăm cu evlavie: Bucură-te, Sfinte Mucenice Hristofor, de Dumnezeu purtătorule!

 

Rugaciune către Sfântul Mucenic Hristofor

 

O, Sfinte Mucenice Hristofor, întru tot lăudate făcătorule de minuni, primeşte această rugăciune de la noi nevrednicii, că la tine alergăm ca la un grabnic ocrotitor, chemându-te cu evlavie: Vino, Sfinte, şi vezi rănile şi durerile noastre. Sporeşte-ne credinţa, ca să putem mărturisi înaintea tuturor pe Dumnezeu Cel adevărat, în Treime închinat. Ia aminte la suspinele noastre şi tămăduieşte-ne sufletele şi trupurile. Dă-ne înţelepciune, ca să facem pururea voia Domnului şi să nu căutăm la plăcerile trecătoare ale acestei vieţi, ci mai mult, ajută-ne să ne izbăvim de patimi prin răbdarea necazurilor ce sunt îngăduite spre mântuirea noastră. Prin mijlocirea ta cea puternică, întăreşte-ne să putem duce crucea vieţii întru răbdare, având mereu în minte cuvintele Evangheliei: „Cine va răbda până la sfârşit, acela se va mântui”, şi aşa să ne învrednicim de împărtăşirea bunătăţilor celor veşnice în Împărăţia Mântuitorului nostru Iisus Hristos, Căruia I se cuvine slava, cinstea şi închinăciunea, împreună cu Tatăl Cel fără de început şi cu PreaSfântul Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!

 

Troparul Sfântului (glasul al 4-lea)

 

Împodobindu-ţi veşmântul cu sângele muceniciei, stai înaintea Domnului, Împăratul cerurilor, pururea pomenite Hristofor; pentru aceasta, cu cetele celor netrupeşti şi ale Mucenicilor, înalţi lui Dumnezeu întreit-sfântă cântare; deci, cu mijlocirile tale, izbăveşti pe robii tăi.