Acatist / Canon de rugăciune către Sfântul Sfinţit Mucenic Mochie – 11 Mai

| | 0 Comment| 21:39
Categories:

Cântarea 1, glasul al 4-lea. Irmos: Deschide-voi gura mea…

 

Păzeşte Stăpâne cetatea Ta, pe care o ai întărit cu turnuri, şi o ocroteşte de vrăjmaşii de alt neam, şi de războiul dintre neamul ce este în ea, de sabie şi nemişcată de cutremur; şi o fereşte de moarte şi de foc şi de foamete.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Mochie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Îndreptează-mi, fericite, slăbiciunea cugetului meu, către lăţimea laudelor tale, şi trimite lumină inimii mele, ca să laud pomenirea ta cea purtătoare de lumină şi mărită, mucenice prealăudate.

 

Cu fierul şuviţându-te şi de foc topindu-ţi-se grăsimea, te-ai făcut mai lămurit decât aurul, şi pecete patimilor lui Hristos, şi credinţei ajutor, de Dumnezeu fericite Mochie.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Mochie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ca pe o stea mult luminoasă te cunoaşte pe tine Biserica, ca pe unul ce cu lumina patimilor tale luminezi temeiul ei, fericite Mochie preaînţelepte, podoaba mucenicilor.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Cu sângiurile tale ai înecat necredinţa, şi cu nevoinţele tale cele de luptă ai rănit pe vrăjmaşul, şi arzându-te de foc, ai ars toată deşertăciunea necredincioşilor.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Pricină de bucurie te-ai arătat nouă preacurată, ca una ce ai primit toată plinirea Dumnezeirii; pentru aceea toţi dintr-un glas strigăm ţie împreună cu îngerul: Bucură-te ceea ce eşti de Dumnezeu dăruită.

 

Cântarea a 3-a. Irmos: Nu întru înţelepciune…

 

Cetatea Ta Stăpâne, împărăteasa cetăţilor lăudându-se întru Tine, Ţie împăratului şi Dumnezeului Ţi-a închinat ziua ei cea mântuitoare.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Mochie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu puterea Crucii întărindu-ţi slăbiciunea ta, Mochie, fără îndoială ai mers către chinuri şi către lupte. Pentru aceea ai surpat pe şarpele cel cu laudă mare.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Mochie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Prin moartea cea vremelnică ai câştigat laudă nemuritoare; prin durerile trupului ai aflat desfătarea cea veşnică, precum ai poftit, mucenice nebiruite.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Prin dragostea cea desăvârşită de la stricăciune către nestricăciune te-ai mutat, şi ai încăput bucurându-te, făcându-te părtaş îngerilor Mochie.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Înţelepciunea lui Dumnezeu aflându-te pe tine locaş preacurat, S-a întrupat din preacurate sângiurile tale, şi după naştere te-a arătat nestricată.

Irmosul:

Nu întru înţelepciune şi în putere şi în bogăţie ne lăudăm, ci întru Tine, înţelepciunea Tatălui cea ipostatnică Hristoase. Că nu este sfânt afară de Tine, Iubitorule de oameni.

 

Cântarea a 4-a. Irmos: Cel ce sade în slava…

 

Întărindu-se cu sceptrul împărăţiei cetatea Ta, la Tine şi-a pus acum toată nădejdea Mântuitorule. Pe care păzeşte-o Împărate a toate, şi o scapă din nevoi şi de la vrăjmaşii cei răi.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Mochie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Strujindu-ţi-se trupul peste tot te-ai dezbrăcat de hainele cele de piele ale omorârii celei de de mult, şi te-ai îmbrăcat cu podoaba nestricăciunii, şi te desfătezi, de lemnul vieţii veselindu-te.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Mochie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Adâncimea necredinţei nici cum nu te-a înecat, căci Ziditorul cu mâna Lui cea tare te-a mântuit pe tine. Râurile chinurilor nu au mişcat turnul sufletului tău cel nestrămutat, înţelepte Mochie.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Împodobindu-te cu vederea cea bună a virtuţilor, preamărite, te-ai luminat cu durerile pătimirii celei făcătoare de virtuţi, şi răbdând zdrobiri şi răni, te-ai asemănat îngerilor ca un fără de trup.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Cel ce a zidit toate cu voirea Lui Și-a zidit Lui-Și trup din sângiurile tale, şi unul în două firi Se naşte, Maică Fecioară, mântuindu-ne pe noi cu bunătatea Sa.

 

Cântarea a 5-a. Irmos: Tu, Doamne, lumina mea…

 

Cetatea Ta avându-Te pe Tine, Hristoase, scăpare tare, la Tine se pleacă, şi întărindu-se cu credinţa Ta, se împuterniceşte pururea.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Mochie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu sângiurile tale s-a sfinţit pământul, fericite, cu rănile tale s-a rănit mulţimea demonilor, cugetătorule de Dumnezeu, vrednicule de laudă.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Mochie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cinstita Biserică avându-te pe tine mărgăritar luminos şi cinstit, în stema sa se înfrumuseţează, preafericite.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Mucenicul tău câştigându-te pe tine puterea cea ţiitoare asupra vrăjmaşului celui nevăzut, puterea acestuia cea fără tărie o a surpat Hristos.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Pe Lumina cea mai presus de ani, pe strălucirea Tatălui ne-ai născut nouă mai presus de cuvânt, făcându-Se om, din bogăţia bunătăţii, preacurată Fecioară.

 

Cântarea a 6-a. Irmos: Jertfi-voi Ţie cu glas…

 

Cetatea, împărăteasa cetăţilor, astăzi ţi-a închinat Ţie, Mântuitorule, toată întărirea ei, pe care să o păzeşti nevătămată de tot felul de răutate.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Mochie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu dragoste şi cu nădejde şi cu credinţă, Cel mare, Care dă răsplata, a întrarmat pe ostaşul cel tare al dreptei credinţe; pentru aceasta a surpat tăria înşelăciunii.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Mochie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Despărţitu-ţi-ai cugetul de dragostea cea către trup, şi cu voire necurmată uitându-te la frumuseţea Mirelui, întru nimica ai socotit chinurile, prealăudate.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Adâncul muceniciei neudat ai trecut şi către limanurile cele bune şi cele de sus cu toată avuţia ai ajuns, primind cununa biruinţei.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Ceea ce ai născut pe Hristos, Cel ce este adâncimea milostivirii, scoate-mă din adâncimea păcatelor, ca una ce singură eşti milostivă. Şi mă mântuieşte de vătămarea cugetelor celor potrivnice.

Irmosul:

Jertfi-voi Ţie cu glas de laudă, Doamne, Biserica strigă către Tine, de sângele demonilor curăţindu-se, cu sângele cel curs prin milostivire din coasta Ta.

 

CONDAC, glasul al 2-lea. Podobie: Pe întărirea dreptei credinţe…

Întrarmându-te cu pavăza dreptei credinţe, taberele necredincioşilor le-ai sfărâmat, sfinţite mucenice, şi cunună de la Domnul ai primit, Mochie; pentru aceasta şi cu îngerii bucurându-te, izbăveşte de primejdii pe cei ce te laudă pe tine, rugându-te neîncetat pentru noi toţi.

 

Cântarea a 7-a. Irmos: Cel ce a izbăvit în foc…

 

Această cetate a Ta, Hristoase, pe care o ai întărit cu turnuri, păzeşte-o de foamete şi de moarte şi de toate războaiele şi de necazuri, ca să strige Ţie cu mulţumită: Dumnezeul părinţilor noştri, bine eşti cuvântat

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Mochie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Aruncându-te în cuptor, ai aflat răcoritor pe Cuvântul, Cel ce a izbăvit pe cei trei tineri în chip îngeresc, strigând, preafericite Dumnezeul părinţilor noştri bine eşti cuvântat.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Mochie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Împotriva săbiilor şi focului şi a uneltelor celor fierestruitoare, ai stat bărbăteşte mucenice, întărindu-te cu putere dumnezeiască, şi cu veselie strigând: Dumnezeul părinţilor noştri, bine eşti cuvântat.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Cu râurile sângiurilor tale ai stins văpaia înşelăciunii, iar cu focul răbdării ai ars uscăciunile cele aprinse ale idolilor, cântând: Dumnezeul părinţilor noştri, bine eşti cuvântat.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Pe tine pururea Fecioară izvorul cel nemuritor, ca pe una ce ai născut nouă apa cea de iertare, pe Iisus Hristos, te lăudăm strigând: Dumnezeul părinţilor noştri, bine eşti cuvântat.

 

Cântarea a 8-a. Irmos: Pe tinerii cei binecredincioşi…

 

Cetatea cea care stăpâneşte acum toate cetăţile, ţi-a închinat întărirea ei puterii Tale, Stăpâne, pe care o şi păzeşte nevătămată pururea de nădejdile tuturor neamurilor, căci strigă Ţie cu credinţă, îndurătorule, şi Te binecuvintează pe Tine Hristoase în veci.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Mochie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Roşind porfira din sângiurile Tale, şi îmbrăcându-te cu ea, în loc de sceptru purtând arma cea nebiruită, Mochie, împărățeşti împreună cu Împăratul a toată lumea, strigând: Pe Domnul lăudaţi-L şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Mochie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ca soarele astăzi a răsărit în lume pomenirea chinuirii tale, luminând pe toţi, bolile izgonind şi ferindu-ne de răutatea demonilor, întru care cu bucurie te lăudăm, Mochie mărite, lăudând pe Hristos în veci.

Binecuvântăm pe Tatăl şi pe Fiul şi pe Sfântul Duh, Domnul.

Cu sângele pătimirii tale alcătuindu-ţi căruţa, de Dumnezeu înţelepţite, te-ai ridicat către cele cereşti, şi ai ajuns către cetele puterilor celor înţelegătoare, şi către cetele răbdătorilor; cu care împreună stând înaintea Treimii, roagă-te pururea pentru cei ce te laudă pe tine.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Întru tine s-au văzut cărările împăratului puterilor celui mare, uşă cerească, Fecioară neispitită de nuntă, ceea ce ai ridicat de pe pământ frământătura oamenilor. Pentru aceea pe tine Fecioară te lăudăm, şi te preaînălţăm în veci.

Irmosul:

Să lăudăm, bine să cuvântam şi să ne închinăm Domnului, cântându-I şi preaînălţându-L întru toţi vecii.

Pe tinerii cei binecredincioşi în cuptor, naşterea Născătoarei de Dumnezeu i-a mântuit; atunci fiind închipuită, iar acum lucrată; pe toată lumea ridică să-ţi cânte ţie: Pe Domnul lucrurile lăudaţi-L şi-L preaînălțați întru toţi vecii.

 

Cântarea a 9-a. Irmos: Eva prin boala…

 

Păzeşte cetatea Ta, Mântuitorule, izbăvind-o de toate întâmplările, dând poporului biruinţe, supunând trufia vrăjmaşilor, prin rugăciunile celei ce Te-a născut pe Tine mai presus de fire şi ale sfinţilor Tăi, mult-Milostive.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Mochie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Făcându-te fericit şi plin de lumină, şi cinstindu-te cu patima, ai încăput înlăuntrul cămării celei de Mire, veselindu-te împreună cu fecioarele cele înţelepte, şi priveşti frumuseţea cea neasemănată, ale cărei arătări le-ai avut mai dinainte.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Mochie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Pătimind mai înainte într-alte cetăţi ai ajuns la cetatea Bizanţ, mucenice pururea pomenite, întru care ai primit sfârşitul nevoinţelor tale şi cununa biruinţei, ca un pătimitor nebiruit; pe care păzeşte-o prin rugăciunile tale.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Aflat-ai împărăţia cea nemişcată ca o răsplătire după adevăr a durerilor tale, şi întărindu-te cu dorirea te-ai apropiat către pomul vieţii, preafericite, făcându-te părtaş lui Dumnezeu, mucenice, vrednicule de minuni Mochie.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Urmând cuvintelor tale totdeauna te slăvim pe tine, o, Fecioară, căci pe Cuvântul, Care a strălucit din Tatăl mai înainte de veci, L-ai născut nouă în chip de negrăit, precum a binevoit; pe Care după vrednicie îl slăvim.

Irmosul:

Eva, prin boala neascultării, blestem înlăuntru a adus, iar tu Fecioară de Dumnezeu Născătoare, prin Odrasla purtării în pântece, lumii binecuvântarea ai înflorit. Pentru aceasta toţi te slăvim.

 

SEDELNA, glasul al 4-lea. Podobie: Degrab ne-întâmpină…

Stea ai răsărit de la apusuri pătimitorule, şi ai luminat toată lumea cu lucirea dumnezeieştilor tale chinuri, şi ajungând legat la împărăteasa cetăţilor, te-ai dezlegat prin sabie, fericite, şi te-ai suit către cetate cea de sus, ca să fii cu Hristos, mărite Mochie.

Troparul Sfântului Sfinţit Mucenic Mochie, glasul al 4-lea:

Şi părtaş obiceiurilor şi următor scaunelor apostolilor fiind, lucrare ai aflat, de Dumnezeu insuflate, spre suirea privirii la cele înalte. Pentru aceasta, cuvântul adevărului drept învăţând şi cu credinţa răbdând până la sânge Sfinţite Mucenice Mochie, roagă-te lui Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre.