Acatistul Sfinților Cuvioși Sila, Paisie și Natan de la Sihăstria Putnei – 16 mai

| | 0 Comment| 21:41
Categories:

Condacul 1

Preacuvioşilor şi de Dumnezeu purtătorilor Părinţi Sila, Paisie și Natan, care s-au nevoit duhovniceşte în Sihăstria Putnei şi, ca nişte stele luminoase, au strălucit pe cerul Bisericii româneşti, cântări de laudă să le aducem cu dragoste, ca, prin mijlocirile lor, de toate nevoile şi necazurile izbăvindu-ne, să le cântăm: Bucură-te, treime de Cuvioși Părinți!

Icosul 1

Îngerul Sfatului Celui Mare, Iisus Hristos Domnul, v-a chemat pe voi, fericiţilor Părinţi Sila, Paisie şi Natan, încă din fragedă vârstă la viaţa îngerească. Iar voi, răspunzând chemării, v-aţi arătat prin har şi prin nevoinţă fii ai Tatălui ceresc, pentru aceea vă cântăm:
Bucuraţi-vă, aleșii Tatălui;
Bucuraţi-vă, următorii Fiului;
Bucuraţi-vă, ale Duhului lăcaşuri;
Bucuraţi-vă, ale Treimii sălaşuri;
Bucuraţi-vă, îngeri pământeşti;
Bucuraţi-vă, oameni cereşti;
Bucuraţi-vă, lumini duhovniceşti;
Bucuraţi-vă, făclii soborniceşti;
Bucuraţi-vă, vlăstare ale Duhului;
Bucuraţi-vă, fii ai tunetului;
Bucurați-vă, flori din pustie;
Bucuraţi-vă, a monahilor bucurie;
Bucură-te, treime de Cuvioși Părinţi!

Condacul al 2-lea

Iubind din pruncie curăţia, Cuvioase Părinte Sila, ai mers la Stareţul Ghedeon din Schitul Orăşeni, precum cerbul însetat la izvoarele apelor, așa cum zice psalmistul, şi te-ai supus ascultării, maica smereniei și a întregii înțelepciuni, ca un viteaz ostaş al lui Hristos, cântând: Aliluia!

Icosul al 2-lea

Înţelegerea cea cu anevoie de înţeles – taina mântuirii – vrând tânărul Sila să o înţeleagă prin trăire, a luat asupra sa crucea lepădării de sine şi L-a descoperit în inima sa pe Hristos Cel înviat, pentru care îl lăudăm:
Bucură-te, ales ca şi Ieremia, din Vechiul Legământ;
Bucură-te, viteaz ca şi David cel preablând;
Bucură-te, nou Abel prin viaţă curată;
Bucură-te, nou Moise prin înţelegere dreaptă;
Bucură-te, a Moldovei odraslă frumoasă;
Bucură-te, a Bisericii stea luminoasă;
Bucură-te, iubitor al slujbelor dumnezeieşti;
Bucură-te, râvnitor al tainelor duhovniceşti;
Bucură-te, ascultător al dumnezeiescului cuvânt;
Bucură-te, împlinitor al acestuia cu mult avânt;
Bucură-te, dispreţuitor al gândurilor trupeşti;
Bucură-te, cinstitor al viețuirii îngereşti;
Bucură-te, Sfinte Părinte Sila, de trei ori fericite!

Condacul al 3-lea

Puterea Celui Preaînalt te-a umbrit, Părinte Paisie, şi ţi-a sădit în suflet dumnezeiescul dor, de care aprins fiind şi cu lacrimi udând pământul inimii tale, ai secerat spicele sfintelor virtuţi, cântând: Aliluia!

Icosul al 3-lea

Având pe Cuvântul cel veşnic în inima sa Cuviosul Paisie, după ce s-a ostenit în viaţa de obşte, tânjind după viaţa pustnicească, a alergat la Stareţul Sila, care, bucurându-se, a săltat duhovniceşte şi i-a binecuvântat dorirea, iar noi îi strigăm:
Bucură-te, mlădiţă duhovnicească;
Bucură-te, floare pustnicească;
Bucură-te, rod al ascultării;
Bucură-te, fiu al înfrânării;
Bucură-te, ucenic osârduitor;
Bucură-te, părinte primitor;
Bucură-te, cămară a fecioriei;
Bucură-te, vistierie a sărăciei;
Bucură-te, nou Iov întru răbdare;
Bucură-te, alt Avraam prin ascultare;
Bucură-te, cel ce, peste tot, nume bun ai lăsat;
Bucură-te, cel ce de adierea Sfântului Duh ești purtat;
Bucură-te, Sfinte Preacuvioase Părinte Paisie!

Condacul al 4-lea

Viforul ce se ridicase împotriva fiilor Bisericii dreptslăvitoare, s-a abătut asupra Moldovei Binecredinciosului Voievod Ştefan şi a risipit multe biserici şi mănăstiri; dar, ajungând la schitul tău, Sfinte Natan, i-ai stat împotrivă ca un stâlp însufleţit şi străjer al predaniei Sfinţilor Părinţi şi al limbii româneşti, cântând: Aliluia!

Icosul al 4-lea

A auzit Sfântul Ierarh Iacob Putneanul de virtuţile care îţi împodobeau sufletul şi de râvna pentru credinţa cea dreaptă şi, văzând darul scrierii tale celei frumoase, te-a ales a-i fi părinte duhovnicesc şi îndeaproape lucrător împreună cu el, iar noi îţi cântăm aşa:
Bucură-te, al Ortodoxiei fierbinte apărător;
Bucură-te, cel ce ne ești părinte rugător;
Bucură-te, îndemnătorul nostru prin aleasa-ţi nevoinţă;
Bucură-te, izbăvitorul nostru de crunta suferinţă;
Bucură-te, sfinţit mărturisitor;
Bucură-te, drept propovăduitor;
Bucură-te, cel ce ne scapi de asupritori;
Bucură-te, cel ce ne ferești de înșelători;
Bucură-te, cu Iacob Putneanul împreună-lucrător;
Bucură-te, al neamului românesc ocrotitor;
Bucură-te, cel ce multe cărţi te-ai ostenit a scrie;
Bucură-te, cel ce numele ctitorilor ai făcut peste veacuri să se ştie;
Bucură-te, Sfinte Părinte Natan, mult-nevoitorule!

Condacul al 5-lea

Pe Soarele cel în Trei Lumini, înţelegându-L treimea Cuvioşilor Părinţi că străluceşte cu putere în neînseratul nostru Răsărit, prin curăţia inimii L-au văzut şi s-au arătat martori ai Lui, cu adevărat, prin vieţuirea lor cea sfântă, strigând: Aliluia!

Icosul al 5-lea

Văzând vrăjmașii nevăzuţi, în Sfinţii Cuvioşi Sila, Paisie și Natan, harul Duhului Sfânt agonisit prin aspre osteneli și neîncetate rugăciuni, nerăbdând strălucirea sa, s-au pornit cu ură împotriva lor, cu multe uneltiri pricinuitoare de lipsuri, pentru care sfinţii aud acum de la noi acestea:
Bucuraţi-vă, icoane ale schimei îngereşti;
Bucuraţi-vă, crini ai viețuirii călugăreşti;
Bucuraţi-vă, luceferi mult strălucitori;
Bucuraţi-vă, nori de lumină purtători;
Bucuraţi-vă, locuitori ai Ierusalimului ceresc;
Bucuraţi-vă, rugători pentru neamul românesc;
Bucuraţi-vă, fii luminaţi ai Bisericii Ortodoxe străbune;
Bucuraţi-vă, părinţi rugători ai celor ce vieţuiesc în lume;
Bucuraţi-vă, cei ce, flămânzind, pe mulţi aţi săturat;
Bucuraţi-vă, cei ce, însetând, pe mulţi aţi adăpat;
Bucuraţi-vă, cei ce, sărăcind, pe mulţi aţi îmbogăţit;
Bucuraţi-vă, cei ce, pătimind, pe mulţi aţi întărit;
Bucură-te, treime de Cuvioși Părinți!

Condacul al 6-lea

Vestitor şi purtător de Dumnezeu făcându-se Cuviosul Sila, a alergat la Sihăstria Putnei şi mult s-a ostenit pentru acest sfânt lăcaş şi pentru lavra cea mare a Putnei, adunând milostenii de la bunii creştini şi de la domnitorii binecredincioşi, pentru toate cântând lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 6-lea

Strălucind la plinirea vremii în Sihăstria Putnei prin harul stăreţiei, Părinte Sila, ai izgonit din inimile tuturor celor ce alergau la tine întunericul înşelării; și idolii patimilor, nerăbdând călăuzirea ta luminoasă, au căzut, iar fiii tăi duhovniceşti, care s-au izbăvit de ei, te cinsteau așa:
Bucură-te, îndreptător al vieţuirii pustniceşti;
Bucură-te, izgonitor al nălucirilor diavoleşti;
Bucură-te, cel ce ai biruit rătăcirea;
Bucură-te, cel ce ai adus izbăvirea;
Bucură-te, cel ce ai înecat pe netrupescul Faraon;
Bucură-te, propovăduitor al Celui ce este Dumnezeu și Om;
Bucură-te, stâlp luminos şi călăuzitor;
Bucură-te, comoară frumoasă a virtuţilor;
Bucură-te, dascăl al rugăciunii neîncetate;
Bucură-te, învăţător al vieţuirii neîntinate;
Bucură-te, când se cinstește astăzi al tău nume;
Bucură-te, cel ce prin minuni ajuți întreaga lume;
Bucură-te, Sfinte Părinte Sila, de trei ori fericite!

Condacul al 7-lea

Vrând a te depărta şi mai mult de acest veac înşelător de acum, Cuvioase Paisie, te-ai predat cu totul proniei celei dumnezeieşti şi lăsând egumenia Mănăstirii „Sfântul Ilie”, ai fost rânduit la Mănăstirea Râşca şi apoi ai ales, cu înţelepciune, a trăi în sihăstrie, pentru care cântăm: Aliluia

Icosul al 7-lea

Arătat-a Ziditorul făptură nouă pe Sfântul Părinte Paisie, atunci când prin dumnezeiasca voie s-au aflat moaştele sale de minuni făcătoare şi de bună mireasmă izvorâtoare, împreună cu ale părinţilor săi duhovniceşti Sila şi Natan, printre ruinele vechii bisericii a Sihăstriei Putnei. Iar noi, bucurându-ne de această arătare, îl lăudăm strigându-i:
Bucură-te, luminător al celor ce se ostenesc;
Bucură-te, povăţuitor al celor ce se mântuiesc;
Bucură-te, surpare a vrăjmaşilor nevăzuţi;
Bucură-te, pierzare a războinicilor văzuţi;
Bucură-te, cel ce te-ai suit la cer prin fapte bune;
Bucură-te, cel ce ai urât împătimirea cea către lume;
Bucură-te, cel ce ai dispreţuit îndulcirile lumeşti;
Bucură-te, cel ce ai alungat puterile diavoleşti;
Bucură-te, cel ce pe Satana l-ai biruit;
Bucură-te, cel ce pe Hristos L-ai preaslăvit;
Bucură-te, cel ce pe cinstitorii tăi îi păzești;
Bucură-te, cel ce izvor de bună-mireasmă eşti;
Bucură-te, Sfinte Cuvioase Părinte Paisie!

Condacul al 8-lea

Văzând naşterea minunată a Cuviosului Paisie în Betleemul cel ceresc, Cuviosul Natan, simţindu-şi apropiatul sfârşit mai mult s-a înstrăinat de lumea aceasta, şi mintea cu totul în cer şi-a mutat prin neîncetată rugăciune, cântând, ca un adevărat fiu al Bunei-Vestiri, Celui în peşteră născut şi în iesle înfăşat: Aliluia!

Icosul al 8-lea

Cu totul fiind între cei de jos, pe care îi păstorea, Cuviosul Natan, de părinţii Sila şi Paisie şi de întreaga Biserică cerească nicicum nu era despărţit cu mintea şi cu duhul, că, urmând Cuvântului Celui Necuprins, punea în inima sa suişuri dumnezeieşti şi împreună cu ei preamărea pe Treimea cea de o fiinţă şi nedespărţită, pentru care şi noi, îi aducem laude, zicând:
Bucură-te, trandafir neveştejit;
Bucură-te, crin preasfinţit;
Bucură-te, cel ce te rogi pentru noi;
Bucură-te, cel ce ne izbăveşti din nevoi;
Bucură-te, cel ce ne dai vindecare;
Bucură-te, cel ce în ispite ne dai răbdare;
Bucură-te, cel ce ne mijloceşti cunună de viaţă;
Bucură-te, cel ce ne dăruieşti a harului dulceaţă;
Bucură-te, cu  Natan, prorocul pocăinţei;
Bucură-te, cu Iacob Putneanul, apărătorul credinţei;
Bucură-te, bună-mireasmă a virtuţilor sfinte;
Bucură-te, iscusit meşteşugar de cuvinte;
Bucură-te, Sfinte Părinte Natan, mult-nevoitorule!

Condacul al 9-lea

Toată firea îngerească s-a minunat de lucrul cel mare al îndumnezeirii Sfinţilor Părinţi Sila, Paisie şi Natan, căci, purtători de trup fiind, au vieţuit ca îngerii cei fără de trup, şi, trăind în lumea aceasta, s-au arătat mai presus de ea, învistierind în inima lor cea curată Focul cel mistuitor, pe Domnul Cel neapropiat, Căruia cu un glas I-au cântat: Aliluia!

Icosul al 9-lea

Pe ritorii cei mult-vorbitori şi necredincioşi ai acestui veac îi vedem tăcând ca nişte peşti fără de glas înaintea sfintelor voastre moaşte purtătoare de har şi frumos-mirositoare; că nu se pricep să spună în ce chip deşi aţi murit, sunteţi vii între credincioşi şi între următorii nevoinţei voastre ca nişte adevăraţi părinţi. Iar noi, minunându-ne de o taină ca aceasta, cu evlavie vă cinstim:
Bucuraţi-vă, părinţi preaiubiţi;
Bucuraţi-vă, doctori iscusiţi;
Bucuraţi-vă, călăuze cerești;
Bucuraţi-vă, albine duhovniceşti;
Bucuraţi-vă, harpe bine-glăsuitoare;
Bucuraţi-vă, izvoare frumos curgătoare;
Bucuraţi-vă, cei ce talanţii încredinţaţi i-aţi înmulţit;
Bucuraţi-vă, cei ce slugi credincioase v-aţi dovedit;
Bucuraţi-vă, preoți cu numărul Treimii;
Bucuraţi-vă, fii ai Cincizecimii;
Bucuraţi-vă, cei ce uşile cerului ni le deschideţi;
Bucuraţi-vă, cei ce poarta largă a pierzării ne-o închideţi;
Bucură-te, treime de cuvioși părinți!

Condacul al 10-lea

Vrând să mântuiască pe cei ce din dragoste pentru El au părăsit lumea, Mai-marele păstorilor, a aşezat în fruntea turmei celei duhovniceşti de la Sihăstria Putnei pe bunul păstor Sila, ca pe un luminător al asemănării cu Dumnezeu, care pe toţi îi îndemna să cânte: Aliluia!

Icosul al 10-lea

Zid eşti, Părinte Sila, prin rugăciunile tale către Hristos, celor ce trăiesc în curăţie şi tuturor celor ce aleargă la sfintele tale moaşte; că Mirele sufletelor noastre te-a arătat pe tine vas ales al darurilor Duhului Sfânt, iar pe noi ne-a învăţat să-ţi cântăm:
Bucură-te, alabastru cu mir ceresc;
Bucură-te, liman al celor ce se nevoiesc;
Bucură-te, toiag al nevăzătorilor;
Bucură-te, îndrumător al călătorilor;
Bucură-te, furnică mult nevoitoare;
Bucură-te, albină de nectar sfânt adunătoare;
Bucură-te, ctitor de lăcaşuri sfinte;
Bucură-te, cel îndumnezeit la minte;
Bucură-te, plugar duhovnicesc;
Bucură-te, sihastru dumnezeiesc;
Bucură-te, diamant al răbdării;
Bucură-te, icoană a înfrânării;
Bucură-te, Sfinte Părinte Sila, de trei ori fericite!

Condacul al 11-lea

Ostaşule viteaz al Împăratului ceresc, Sfinte Părinte Paisie, nu se pricepe mintea noastră a-ţi aduce laude pe măsura vredniciei tale; că se biruieşte şi mintea cea mai presus de lume a te lăuda pe tine şi pe cei împreună cu tine nevoitori; însă, ca un bun părinte, primeşte dragostea noastră cea duhovnicească şi pe cei buni, în bunătate îi păzeşte, iar pe cei răi, buni îi fă cu bunătatea Celui singur Bun şi de oameni Iubitor, Căruia Îi cântăm: Aliluia!

Icosul al 11-lea

Făclie primitoare de Lumina cea din Lumină vedem pe Cuviosul Stareţ Paisie împotrivindu-se întunericului neştiinţei, uitării şi nepăsării duhovniceşti; şi, aprinzând în sine râvna cea dumnezeiască, pe toţi îi învaţă a trăi în chip cucernic și bineplăcut Domnului, pentru care se cinsteşte cu acestea:
Bucură-te, învăţător al neîmprăştierii;
Bucură-te, cel ce ai primit darul înainte-vederii;
Bucură-te, cu Paisie Egipteanul, Sfântul tău ocrotitor;
Bucură-te, cu Paisie de la Neamț, în acelaşi veac nevoitor;
Bucură-te, cu Sila şi Natan rugător pentru noi;
Bucură-te, cu Daniil Sihastru, mângâietor în nevoi;
Bucură-te, împreună cu ierarhul Leontie mijlocitor;
Bucură-te, împreună cu Ştefan cel Mare mărturisitor;
Bucură-te, împreună cu toţi sfinţii Moldovei luminător;
Bucură-te, împreună cu toţii sfinţii României ocrotitor;
Bucură-te, cel ce asculți a noastră rugăciune;
Bucură-te, ce ce ne primești smerita închinăciune;
Bucură-te, Sfinte Cuvioase Părinte Paisie!

Condacul al 12-lea

Cu harul şi puterea mijlocirii tale, Părinte Natan, ocroteşte Biserica noastră, poporul acesta şi toată suflarea dreptslăvitoare de toată reaua întâmplare, de rătăciri și dezbinări, de ispitele ce vin de la trup, de la lume şi de la diavol, iar în ceasul din urmă ne fii aproape cu solirile tale, ca împreună cu tine să cântăm lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 12-lea

Cântând arătarea ta în aceste vremuri din urmă, te fericim toţi, Părinte Natan fericite, împreună cu toţi Sfinţii ştiuţi şi neştiuţi ce s-au nevoit şi au strălucit în părțile Bucovinei, ca pe un puternic mijlocitor înaintea Sfintei Treimi şi ca pe un ocrotitor şi mângâietor al tuturor celor ce te fericesc aşa:
Bucură-te, cel ce în trezvie te-ai arătat ca un Heruvim;
Bucură-te, cel ce în rugăciune ai fost ca un Serafim;
Bucură-te, al iubirii lui Hristos purtător;
Bucură-te, al Bunei-Vestiri propovăduitor;
Bucură-te, iubitor al sărăciei;
Bucură-te, părinte al pustiei;
Bucură-te, cel ce, flămânzind pe pământ, în cer te veselești;
Bucură-te, cel ce, însetând puţin în lume, har din cer dăruiești;
Bucură-te, cel ce, pătimind, te-ai bucurat;
Bucură-te, cel ce, în lipsuri fiind, ai răbdat;
Bucură-te, cel cu Sfinţii Sila şi Paisie împreună-nevoitor;
Bucură-te, pentru fiii Bisericii Răsăritului mijlocitor;
Bucură-te, Sfinte Părinte Natan, mult-nevoitorule!

Condacul al 13-lea

O, prealăudată treime de Cuvioşi: Sila, Paisie și Natan, cercetează-ne și ne ascultă pe noi, primește această smerită rugăciune a noastră și cere pentru noi Preasfintei Treimi ca viața noastră în pace şi în adevărată pocăinţă să o săvârșim, iar în veacul ce va să fie răspuns bun să aflăm la înfricoşătoarea judecată, ca, împreună cu voi să cântăm Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh: Aliluia! (de trei ori)

 

Icosul 1

Îngerul Sfatului Celui Mare, Iisus Hristos Domnul, v-a chemat pe voi, fericiţilor Părinţi Sila, Paisie şi Natan, încă din fragedă vârstă la viaţa îngerească. Iar voi, răspunzând chemării, v-aţi arătat prin har şi prin nevoinţă fii ai Tatălui ceresc, pentru aceea vă cântăm:
Bucuraţi-vă, aleșii Tatălui;
Bucuraţi-vă, următorii Fiului;
Bucuraţi-vă, ale Duhului lăcaşuri;
Bucuraţi-vă, ale Treimii sălaşuri;
Bucuraţi-vă, îngeri pământeşti;
Bucuraţi-vă, oameni cereşti;
Bucuraţi-vă, lumini duhovniceşti;
Bucuraţi-vă, făclii soborniceşti;
Bucuraţi-vă, vlăstare ale Duhului;
Bucuraţi-vă, fii ai tunetului;
Bucurați-vă, flori din pustie;
Bucuraţi-vă, a monahilor bucurie;
Bucură-te, treime de Cuvioși Părinţi!

Condacul 1

Preacuvioşilor şi de Dumnezeu purtătorilor Părinţi Sila, Paisie și Natan, care s-au nevoit duhovniceşte în Sihăstria Putnei şi, ca nişte stele luminoase, au strălucit pe cerul Bisericii româneşti, cântări de laudă să le aducem cu dragoste, ca, prin mijlocirile lor, de toate nevoile şi necazurile izbăvindu-ne, să le cântăm: Bucură-te, treime de Cuvioși Părinți!

Rugăciune

Sfinților Cuvioşi Părinţi Sila, Paisie şi Natan, iubind pe Dumnezeu şi frumusețea Casei Lui, în vieţuirea voastră mult v-aţi ostenit şi aţi strălucit cu virtuţile, iar talanţii cei daţi vouă de Părintele ceresc, de unde este toată darea cea bună, i-aţi înmulţit, prin osteneala mâinilor şi prin neîncetata rugăciune, în vremuri de linişte şi pace, ca şi în anii de lipsuri şi greutăţi ai stăpânirii străine. De Dumnezeu-purtătorilor Părinţi, care ne-aţi lăsat sfintele voastre moaște ca mărturie a sfințeniei, întăriţi-ne cu rugăciunile voastre ca să putem trece prin valul ispitelor de tot felul, să iubim credinţa cea dreaptă, limba strămoşească şi neamul. Luminaţi-ne calea, ca să nu ne pierdem în învălmăşeala grijilor acestei lumi, ci prin mijlocirile voastre să ajungem şi noi la frumuseţea cea negrăită a Luminii celei neînserate şi la odihna şi bucuria veşnică a Împărăției cerurilor, slăvind pe Tatăl și pe Fiul și pe Sfântul Duh, în vecii vecilor. Amin.