Acatistul Sfântului Mare Mucenic Talaleu, Doctor fără de arginți – 20 Mai

| | 0 Comment| 22:29
Categories:

Condacul 1

Cuvios fiu al arhierelui creștinilor ai fost, iar prin purtarea ta evlavioasă și prin mucenicie ai dobândit Împărăția Arhierelui Hristos, Sfinte Talaleu. Caută și spre noi cei bolnavi și osteniți și prin tămăduirile tale salvează-ne de la moarte căci cu credință te chemăm: Bucură-te, Sfinte Mucenice Talaleu, mare Doctor fără de arginți!

Icosul 1

Minunat este Dumnezeu între Sfinții Lui și minunate sunt căile prin care Cel ce cunoaște toată firea omenească ne-a dăruit prin tine vindecarea de toate bolile trupești și sufletești, Sfinte Talaleu, iar noi te lăudăm cu Îngerii din Ceruri:

Bucură-te, luminând creștinii cu razele harului;

Bucură-te, cel întărit în dreapta credință;

Bucură-te, cuget viteaz și minte înțeleaptă;

Bucură-te, cel ce ai stricat întăririle demonilor;

Bucură-te, dobândind cunoștința cea dumnezeiească a vindecărilor;

Bucură-te, că în tine s-a sălășluit iubirea tămăduitoare a lui Hristos;

Bucură-te, Sfinte Mucenice Talaleu, mare Doctor fără de arginți!

Condacul 2

Te-ai născut într-un neam strălucit fiind fiul episcopului creștinilor și ai crescut în învățătura și înțelepciunea Sfintei Scripturi, Sfinte Talaleu, iar după ce ai ajuns în vârstă ai ajuns desăvârșit iscusit în meșteșugul doctoricesc, slăvindu-L pe Dumnezeu: Aliluia!

Casa ta era bolniță pentru cei bolnavi, primind și odihnind pe orice om străin, fiind loc al săracilor și al bogaților deopotrivă căci tu iubeai primirea de străini și mai ales te îngrijeai de săraci, care te slăveau așa:

Bucură-te, că socoteai neputințele lor fiind ale tale;

Bucură-te, că le slujeai ca un rob;

Bucură-te, tânăr cucernic și cinstitor de Dumnezeu;

Bucură-te, că te munceai să vindeci orice boală;

Bucură-te, că harul Domnului Hristos lucra prin tine;

Bucură-te, că toți cunoșteau că ești bun tămăduitor;

Bucură-te, cel ce vindeci și sufletele noastre sărăcite de fapte bune;

Bucură-te, Sfinte Mucenice Talaleu, mare Doctor fără de arginți!

Condacul 3

Atâta milostivire aveai, Sfinte Talaleu, încât te duceai tu însuți să îi cauți pe cei bolnavi și neputincioși, dându-le sănătate în dar și fără să iei înapoi dar de argint sau alte foloase, fiindcă erai înzestrat nu doar cu iubire de oameni și milostivire ci aveai și neagoniseală și smerenia celor care urcă în Rai: Aliluia!

Icosul 3

Viețuind în fapte bune și de milostenie, Domnul Hristos a revărsat asupra ta multe haruri binecuvântate, primind darul propovăduirii Sfântului Său Nume și făcând tămăduiri fără doctorii sau plasturi, doar chemându-L pe Dumnezeu în rugăciune.

Bucură-te, că nu făceai nici o deosebire între credinicoși și necredincioși;

Bucură-te, că toți luau de la tine îndoită vindecare: sufletească și trupească;

Bucură-te, că le deschideai ochii sufletului;

Bucură-te, că apoi se botezau în Numele Sfintei Treimi;

Bucură-te, că certai creștinii care nu erau milostivi cu închinătorii la idoli;

Bucură-te, că îi învățai a urâ păcatul, nu pe cel păcătos;

Bucură-te, Sfinte Mucenice Talaleu, mare Doctor fără de arginți!

Condacul 4

Inima ta era atât de mare, Sfinte, încât cuprindea în ea toată Zidirea lui Dumnezeu, plângând cu amar pentru cei rătăciți în credința păgânească și te nevoiai în felurite chipuri să ștergi rătăcirea idolească ca toți să Îl cunoască pe Adevăratul Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 4

De multe ori te duceai noaptea în pădure și tăiai copacii cei înalți ai Libanului în care se adunau elinii pentru a aduce jertfe zeilor, tăind din jerfele idolilor și prin mijlocirea doctoriei îi atrăgeai pe mulți tine aducându-i la credința în Hristos.

Bucură-te, că ai vindecat pieptul bolnav de cangrenă al păgânului;

Bucură-te, că acesta a mărturisit că crede în Dumnezeu;

Bucură-te, că i-ai redat glasul unui doctor păgân;

Bucură-te, miluitorul slăbănogului căruia i-ai vindecat piciorul rupt;

Bucură-te, că și pe diavol îl scoteai din oameni;

Bucură-te, că redai vederea celor orbi;

Bucură-te, Sfinte Mucenice Talaleu, mare Doctor fără de arginți!

Condacul 5

Ți s-a dus vestea în toată lumea, Sfinte Talaleu, iar tu pornindu-te din loc în loc propovăduiai numele lui Hristos și făceai vindecări minunate prin harul primit de la El. Ajungând în Edesa, nesuferitul dușman al omenirii, diavolul, s-a pornit cu pizmă împotriva ta și te-a pârât la stăpânitorul locului Tiberian, căci acela nu se închina lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 5

Auzind Tiberian că ești creștin și tămăduiești cu voia lui Dumnezeu, a trimis soldați să te aducă înainte lui și te-au bătut cumplit, Sfinte binecuvântat, apoi socotind că ești fără de minte ți-a dat drumul poruncindu-ți să nu mai umbli în locurile Edesei.

Bucură-te, că erau vremuri de mare prigoană împotriva creștinilor;

Bucură-te, că te-ai dus în părțile Ciliciei;

Bucură-te, că și acolo ai fost pârât;

Bucură-te, că te-au prins ostașii și te-au bătut;

Bucură-te, că apoi te-au închis;

Bucură-te, că dăseai slavă lui Dumnezeu pentru pătimiri;

Bucură-te, Sfinte Mucenice Talaleu, mare Doctor fără de arginți!

Condacul 6

Fiind adus în fața igemonului, L-ai mărturisit pe Dumnezeu și te-ai arătat viteaz, Sfinte Talaleu. Păgânul s-a mâniat și a porucit să-ți găurească genunchii și gleznele și să te spânzure cu capul în jos, dar ostașii, schimbându-se la minte din puterea dumnezeiească, au găurit un lemn în locul tău, căci Dumnezeu te apăra: Aliluia!

Icosul 6

Ai îndurat chinuri multe, Sfinte Mucenice, fiind bătut cumplit cu vine de bou dar nu ți-au putut clătina credința către Hristos, suferind cu bărbăție rănile și pedepsele pentru iubirea cea mare pe care o aveai către Mântuitorul.

Bucură-te, că ai rămas nebiruit;

Bucură-te, că poporul care te asculta se întărea în credință;

Bucură-te, că mai cu ardoare mărturiseai numele lui Dumnezeu;

Bucură-te, că nici o înfricoșare nu te-a clătinat;

Bucură-te, că ai ales a pătămi vremelnic;

Bucură-te, că prin asta ai dobândit viața veșnică;

Bucură-te, Sfinte Mucenice Talaleu, mare Doctor fără de arginți!

Condacul 7

Socotind ighemonul că nu poate sfărâma hotărârea ta de credință, a poruncit să fii pus într-o barcă și lăsat singur în mijlocul mării ca să nu fi ucis de mâinile lui, căci o tresărire de teamă față de Dumnezeu avea în inima sa: Aliluia!

Icosul 7

Dar tu, Sfinte Talaleu, purtat fiind de mare de colo până colo, nu aveai nici o frică și erai ca și când umblai pe uscat. Te-ai rugat lui Dumnezeu să nu te înghită adâncul mării și să te păgubești de mărturisirea Lui, iar noi ne rugăm:

Bucură-te, că marea s-a domolit deodată;

Bucură-te, că valurilor le era milă de tine;

Bucură-te, că barca te-a dus singură la mal;

Bucură-te, că te-ai arătat îmbrăcat cu o haină albă;

Bucură-te, că iar te-au dus la judecătorul idolesc;

Bucură-te, că mulți te pizmuiau pentru vindecările tale;

Bucură-te, Sfinte Mucenice Talaleu, mare Doctor fără de arginți!

Condacul 8

Ighemonul a încercat iar să te sperie cu priveliștea chinurilor, dar tu râdeai de bucurie, Sfinte Mucenic, primind amenințarea muncilor spre mântuirea ta, primejdiile spre cununi iar în Hristos nădăjduiai și te întăreai: Aliluia!

Icosul 8

În zadar ți-au făcut atâtea răni, Sfinte, căci nu ai dat odihna trupului pe odihna sufletului și te rugai cu tot dinadinsul ca Dumnezeu să te învrednicească până la sfârșit de răbdarea care aduce cununa Raiului.

Bucură-te, că nu ai auzit nici o ispitire;

Bucură-te, că toate cuvintele păgânului s-au lovit de zidul tare al credinței;

Bucură-te, că parcă nu aveai trup deloc;

Bucură-te, că pe mulți i-ai tămăduit, dar tu nu ai fugit de moarte;

Bucură-te, că erai întărit de nădejdea în viața veșnică;

Bucură-te, miluitorul celor greu încercați de demoni;

Bucură-te, Sfinte Mucenice Talaleu, mare Doctor fără de arginți!

Condacul 9

Ai fost arunca în temniță cu 4 lei înfricoșători și flămânzi, fiind dat la sfâșiere, dar Dumnezeu puterilor a îmblânzit fiarele ca pe niște miei și au stat pe lângă tine așezați smeriți la picioarele tale, iar noi dăm slavă Sfintei Treimi: Aliluia!

Icosul 9

Venind ultima poruncă a ighemonului, ai pătimit moartea prin tăierea capului, săvârșindu-te pe pământ și începând în Cer a viețui cu Sfinții Mucenici. Te rugăm primește aceste laude:

Bucură-te, că ai zburat în Sus ca un vultur;

Bucură-te, că nu te-au putut opri din zbor;

Bucură-te, că Domnul Hristos a venit El Însuși;

Bucură-te, că sufletul tău l-a luat în Rai;

Bucură-te, că ți-a dăruit mare har tămăduitor;

Bucură-te, că alergăm la tine: nu ne lăsa nemiluiți;

Bucură-te, Sfinte Mucenice Talaleu, mare Doctor fără de arginți!

Condacul 10

Luând tu cununa muceniciei, mulți alții care erau de față, văzând bărbăția, răbdarea și minunile tale Sfinte Talaleu, au crezut și ei în Dumnezeu și L-au mărturisit, murind cu moartea mucenicească: Aliluia!

Icosul 10

Între aceștia era și fericitul dascăl la meșteșugul tău doctoricesc, un ducător de lemne pe numele Asteri, ostașul Alexandru, și Sterona, Filerghie, Timotei, Teodula, Macaria și mulți alții, cu ale căror rugăciuni să ne învrednicim și noi Împărăției Cerurilor.

Bucură-te, că ai dus la mântuire și alte suflete;

Bucură-te, că nu ai stat singur la Tronul Sfintei Treimi;

Bucură-te, că pe aceia și pe mulți alții i-ai salvat de la pieire;

Bucură-te, că nu tămăduiești doar trupuri ci și suflete;

Bucură-te, biruitor dincolo de moarte;

Bucură-te, Sfinte Mucenice Talaleu, mare Doctor fără de arginți!

Condacul 10

Ești chemat în rugăciunile de la Sfântul Maslu cât și în slujba de sfințire a Agheasmei Mici, ocrotindu-i pe creștini de toată lucrarea diavolească și de îmtâmplările cele rele, pe cei fărădelege înecându-i în adâncimea sfintelor tale sânguiri, pentru care ne închinăm lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 10

Chiar și rugăciunile Bisericii care se fac pentru cei bolnavi cheamă în ajutor numele tău, Sfinte Talaleu, iar tu alergi degrabă acolo unde ești strigat cu lacrimi și durere. Caută și spre rugăciunile noastre și milostivește-te spre noi, căci te lăudăm:

Bucură-te, tămăduitorul rănilor fără leac;

Bucură-te, ridicarea celor ologi de pe patul suferinței;

Bucură-te, izbăvitorule de cancer;

Bucură-te, vindecând boli de rinichi;

Bucură-te, cel ce liniștești mintea ca trupul să se însănătoșească;

Bucură-te, cel ce sfarâmi vicleniile demonilor;

Bucură-te, Sfinte Mucenice Talaleu, mare Doctor fără de arginți!

Condacul 11

Pe cei întunecați de patimi îi luminezi cu arătarea harului cel strălucitor care sparge întărâtarea minții și aduce uitarea trecutului, și curățind inimile faci sufletul vie roditoare care să se înveșmânteze în faptele credinței: Aliluia!

Icosul 11

Ai îmblânzit fiarele sălbatice, Sfinte Mucenice, căci leii L-au cunoscut pe Hristos care trăia în tine și te-au cinstit ca pe un purtător de Dumnezeu.

Bucură-te, noule Daniil cel din groapa leilor;

Bucură-te, că nu te-au vătămat necuvântătoarele;

Bucură-te, cel plin de insuflarea cea dumnezeiească;

Bucură-te, grăitor cu bună cuviință;

Bucură-te, că toate le rosteai spre slava lui Dumnezeu;

Bucură-te, că ai învins întunecimea minții închinătorilor la idoli;

Bucură-te, Sfinte Mucenice Talaleu, mare Doctor fără de arginți!

Condacul 12

Multe minuni și faceri de bine dăruiești celor credincioși care cu credință și cu nădejde aleargă la ajutorul tău ceresc, Sfinte Talaleu, și primind ei din belșug milostivirea lui Dumnezeu care pleacă urechea la rugăciunile tale, se umplu de har și de mângâiere sufletească: Aliluia!

Icosul 12

Pătimirea ta o pomenim deopotrivă cu Îngerii, Sfinții și Arhanghelii din Ceruri și ne lăudăm cu numele tău, Sfinte Talaleu, căci este nume de biruitor al lui Hristos. Ne lăsăm la picioarele tale durerile, bolile, necazurile și suferințele trupești și sufletești, știind că ești iubitor de oameni precum Mântuitorul și te slăvim așa:

Bucură-te, mare înțelept în cele duhovnicești;

Bucură-te, că sărutăm cu evlavie sfintele tale moaște;

Bucură-te, că din ele curge mir binemirositor;

Bucură-te, izvor de tămăduiri;

Bucură-te, cascadă de iubire și purtare de grijă;

Bucură-te, surpătorul înșelăciunii;

Bucură-te, tămăduitor și părinte sufletesc;

Bucură-te, Sfinte Mucenice Talaleu, mare Doctor fără de arginți!

Condacul 13

Preaslăvite și mult iubite Sfinte Talaleu, Mucenic al Domnului Hristos, caută spre noi cei ce cântăm acest cântec-acatist și adu la fiecare după trebuință: sănătate trupească sau sufletească, paza minții, curăția cugetului, despătimirea sufletului și izbăvește-ne de lucrarea diavolească, așa încât să ne bucurăm veșnic cu tine de Împărăția lui Dumnezeu: Aliluia! (Acest Condac se spune de 3 ori).

Icosul 1

Minunat este Dumnezeu între Sfinții Lui și minunate sunt căile prin care Cel ce cunoaște toată firea omenească ne-a dăruit prin tine vindecarea de toate bolile trupești și sufletești, Sfinte Talaleu, iar noi te lăudăm cu Îngerii din Ceruri:

Bucură-te, luminând creștinii cu razele harului;

Bucură-te, cel întărit în dreapta credință;

Bucură-te, cuget viteaz și minte înțeleaptă;

Bucură-te, cel ce ai stricat întăririle demonilor;

Bucură-te, dobândind cunoștința cea dumnezeiească a vindecărilor;

Bucură-te, că în tine s-a sălășluit iubirea tămăduitoare a lui Hristos;

Bucură-te, Sfinte Mucenice Talaleu, mare Doctor fără de arginți!

Condacul 1

Cuvios fiu al arhierelui creștinilor ai fost, iar prin purtarea ta evlavioasă și prin mucenicie ai dobândit Împărăția Arhierelui Hristos, Sfinte Talaleu. Caută și spre noi cei bolnavi și osteniți și prin tămăduirile tale salvează-ne de la moarte căci cu credință te chemăm: Bucură-te, Sfinte Mucenice Talaleu, mare Doctor fără de arginți!

Rugăciune:

Sfinte Mare Mucenic Talaleu, tu ai biruit osteneala trupească și ai învins durerea chinurilor pământești, iar acum ai parte de desfătarea cea mult dorită în dulceața Raiului.

Vino în ajutorul nostru și ne dăruiește vindecarea de boli, de patimi, de necredință, de neputință, și dă-ne puterea Mucenicilor și răbdarea Sfinților, ca prin acestea două să răzbim muncile cu care vrăjmașul diavol ne primejduiește mântuirea.

Nu ne lăsa să cădem din dreapta credință din pricina acestor ispitiri, ci apucă trupurile și sufletele noastre pecetluite prin Sfântul Botez și fă-ne apropiații tăi ca să ne mântuim și să viețuim veșnic în lăcașurile cerești, în vecii vecilor. Amin.

Troparul Sfântului Mucenic Talaleu, glasul al 4-lea:

Mucenicul Tău, Doamne, Talaleu, întru nevoinţa sa, cununa nestricăciunii a dobândit de la Tine, Dumnezeul nostru; că având puterea Ta, pe chinuitori a învins; zdrobit-a şi ale demonilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lui, mântuieşte sufletele noastre, Hristoase Dumnezeule.