Acatist / Canon de rugăciune către Sfântul Ierarh Mihail Mărturisitorul, Episcopul Sinadei – 23 Mai

| | 0 Comment| 20:41
Categories:

Canon de rugăciune către Sfântul Ierarh Mihail Mărturisitorul, Episcopul Sinadei

Troparul Sfântului Ierarh Mihail Mărturisitorul, glasul al 4-lea:

Îndreptător credinţei şi chip blândeţilor, învăţător înfrânării te-a arătat pe tine turmei tale adevărul lucrurilor. Pentru aceasta ai câştigat cu smerenia cele înalte, cu sărăcia cele bogate. Părinte Ierarhe Mihail, roagă pe Hristos Dumnezeu ca să mântuiască sufletele noastre.

 

Cântarea 1, glasul al 2-lea.

Irmosul:

Întru adânc a aşternut de demult toată oastea lui Faraon puterea cea preaînarmată, iar întrupându-Se Cuvântul, a pierdut păcatul cel prearău, Domnul cel prealăudat, căci cu slavă S-a preaslăvit.

Strălucind părinte cu lumină negrăită prin sihăstrie, te-ai făcut arhiereu lui Dumnezeu, dumnezeiescule Mihaile, povăţuind preoţia cea împărătească şi păstorind Biserica lui Hristos, preafericite.

Stih: Sfinte Părinte Mihail, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Grăind ritoriceşte cu gură luminată, tuturor cu dreaptă credinţă ai descoperit dogmele cele insuflate de Dumnezeu, înfruntând hula ereziilor şi foarte bine părtinind credinţei celei bune, preafericite Mihaile.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Făcându-te locaş dumnezeieştilor daruri, preafericite, tuturor credincioşilor arătat pe acestea le-ai împărtăşit, viaţă următoare după Dumnezeu câştigându-ţi şi fiind îmbrăcat cu dreptatea ca şi cu o haină, de Dumnezeu insuflate Mihaile.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Din pântecele tău, Preacurată Fecioară, strălucindu-ne nouă Soare, ne-a luminat cu dumnezeieşti fulgere, izgonind toată tulburarea demonilor cea întunecoasă, Domnul cel Prealăudat, căci cu slavă S-a preaslăvit

 

Cântarea a 3-a. Irmos: Pe piatra credinţei…

 

Ales-ai mai de cinste cele netrecătoare şi în veac statornice, decât cele trecătoare, grăitorule de Dumnezeu; căci în multe feluri ai fost împodobit, strigând: Nu este sfânt ca Dumnezeul nostru şi nu este drept afară de Tine, Doamne.

Stih: Sfinte Părinte Mihail, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Darul cel dumnezeiesc s-a revărsat pe buzele tale; lărgit-ai gura ta şi ai primit darurile înţelepciunii şi strigai: Nu este sfânt ca Dumnezeul nostru şi nu este drept afară, de Tine, Doamne.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Supus-ai patimile prin înfrânare, luminatu-ţi-ai cugetul cu privirea, făcutu-te-ai lucrător bunătăţii, cântând: Nu este sfânt ca Dumnezeul nostru şi nu este drept afară de Tine, Doamne.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Cei ce suntem cugetători de Dumnezeu, să lăudăm pe Maria cea Preacurată, Născătoarea de Dumnezeu, ca pe una ce s-a arătat pricină mântuirii, căreia strigăm: Nu este altă nădejde şi întărire credincioşilor, afară de tine Prealăudată, de Dumnezeu mărită.

Irmosul:

Pe piatra credinţei întărindu-mă, lărgit-ai gura mea asupra vrăjmaşilor mei, că s-a veselit duhul meu a cânta: Nu este sfânt ca Dumnezeul nostru, şi nu este drept afară de Tine, Doamne.

 

Cântarea a 4-a.

Irmosul:

Venit-ai din Fecioară nu sol, nici înger, ci Tu Însuţi Domnul Te-ai întrupat şi m-ai mântuit pe mine tot omul. Pentru aceasta strig Ţie: Slavă puterii Tale, Doamne.

 

Dorind de cuvintele slavei, ai părăsit buna plăcere a trupului, sfinţite învăţătorule şi toată viaţa ta o ai pus jertfă lui Hristos bine mirositoare, preafericite.

Stih: Sfinte Părinte Mihail, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cei ce s-au abătut din calea nepătimirii, acum s-au arătat străini, căzând în negura eresurilor; pe care i-ai defăimat preafericite, cinstind icoana lui Hristos.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Limba ta s-a arătat condei Duhului, Mihaile preamărite, cugetând a scrie rânduiala întrupării Cuvântului Atotţiitorului, pururea pomenite.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Îndreptează-mi viaţa, Născătoare de Dumnezeu, ocârmuind-o cu porunca cea dumnezeiască a Cuvântului Celui întrupat din tine şi mă povăţuieşte către lumină, Fecioară Maică, Marie Mireasă a lui Dumnezeu.

 

Cântarea a 5-a.

Irmosul:

Luminarea celor ce zac întru întuneric, mântuirea celor deznădăjduiţi, Hristoase Mântuitorul meu, către Tine mânec Împăratul păcii, luminează-mă cu strălucirea Ta, că alt Dumnezeu afară de Tine nu ştiu.

Stih: Sfinte Părinte Mihail, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Din braţe te-ai închinat Cuvântului, descoperitorule de cele dumnezeieşti, arătându-te prinos cu bună frumuseţe, strălucind întru socotinţe de fapte bune şi culegând roadă înţelepciunii, căci arătat te-ai făcut păstor vrednic de primire.

Stih: Sfinte Părinte Mihail, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cuvântul lui Dumnezeu locuind din destul întru tine, cugetătorule de Dumnezeu, a izvorât râuri de învăţături, întru care desfătându-ne ne veselim, arătat mijlocitor avându-te pe tine, care ne faci nouă milostiv pe Domnul, fericite.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Cel ce a împodobit toate cu puterea Sa cea dumnezeiască, cunoscând mai înainte curăţia ta, te-a împodobit pe tine, grăitorule de cele dumnezeieşti, cu mirul preoţiei celei prea tainice; căci te-ai arătat preot lui Dumnezeu mare glăsuitor.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Preasfântul Cuvânt care a strălucit din Tatăl, primind a Se face la toate întocmai cu noi, S-a sălăşluit întru tine Maica lui Dumnezeu şi din tine Preacurată, S-a născut Om împreună şi Dumnezeu Atotputernic.

 

Cântarea a 6-a. Irmos: Întru adâncul greşelilor…

 

Îmbrăcându-te în haina mântuirii şi a dumnezeieştii veselii, ai primit de la Dumnezeu cununa vrednică a mărturisirii, prealăudate.

Stih: Sfinte Părinte Mihail, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Suferind izgonirile cele amare, ai ajuns, înţelepte, la lăţimea foarte desfătată a Raiului, dănţuind împreună cu mucenicii, cugetătorule de Dumnezeu preafericite.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Făcându-te ucenic lui Hristos Dumnezeu, ai râvnit patimilor Lui, fericite, vitejeşte dându-te primejdiilor pentru Biserica Lui, de Dumnezeu insuflate.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Cu cuget înţelegător se învăţau toţi proorocii naşterea ta cea negrăită, Preacurată, duhovniceşte însemnând, şi spunând tuturor mai înainte cele ce vor să fie.

Irmosul:

Întru adâncul greşelilor fiind înconjurat, chem adâncul milostivirii Tale cel neurmat; Dumnezeule, din stricăciune scoate-mă.

 

CONDAC, glasul al 4-lea. Podobie: Arătatu-Te-ai astăzi…

Ca un soare mare răsărind, ai luminat pe toţi cu lumina faptelor tale celor bune şi cu strălucirile minunilor, purtătorule de minuni, cel ce eşti numit cu nume îngeresc.

 

Cântarea a 7-a.

Irmosul:

Porunca cea potrivnică lui Dumnezeu, a tiranului celui călcător de lege, înaltă văpaie a ridicat. Iar Hristos a tins cinstitorilor de Dumnezeu tineri rouă Duhului, Cel ce bine este cuvântat şi preaslăvit.

Stih: Sfinte Părinte Mihail, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Fiara cea cu nume rău nu a suferit graiul cel dumnezeiesc al limbii tale, Mihaile preasfintite, ci te-a osândit la izgoniri depărtate, dar văzând tăria ta se ruşina, propovăduitorule de cele sfinţite.

Stih: Sfinte Părinte Mihail, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Adunarea ortodocşilor cea sfinţită a lui Hristos, se îndreptează cu învăţăturile tale preaînţelepte, căci te-ai făcut organ răsunător al Duhului, strigând măririle Atotţiitorului, făcătorule de minuni, Sfinte Mihaile.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Înţelepţeşte ai defăimat necredinţa cea hulitoare, a următorilor lui Manent celor cu nume rău, arătat cinstind icoana cea preacurată a lui Hristos şi a Maicii lui Dumnezeu şi ale Sfinţilor, Părinte Mihaile, cuvioase.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Făcutu-te-ai, preacurată Fecioară, locaş frumos întrupării Cuvântului lui Dumnezeu, căci pentru multa milostivire m-a luat din tine pe mine tot omul, Cel ce este binecuvântat şi preaslăvit.

 

Cântarea a 8-a. Irmos: Pe Dumnezeu, Care S-a…

Stih: Sfinte Părinte Mihail, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Stând înaintea judecăţii, propovăduitorule de Dumnezeu Mihaile, nu te-ai spăimântat de îngrozirile celor fără de lege, ci cu mare glas strigai: Cinstesc icoana cea preacurată a Mântuitorului Hristos şi pe cele ale Sfinţilor.

Stih: Sfinte Părinte Mihail, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Părinte descoperitorule de cele sfinte, ştiind că cinstea icoanei trece la chipul cel dintâi, urmând Scripturilor celor de Dumnezeu insuflate, ai învăţat pe toţi cei din Sinada să cinstească icoana lui Hristos şi pe cele ale Sfinţilor.

Binecuvântăm pe Tatăl şi pe Fiul şi pe Sfântul Duh, Domnul.

Cu cuget tare şi vârtos împreunându-te, înţelepte, cu luptătorii de Dumnezeu, biruitor te-ai arătat, arătând cu fapta şi cu cuvântul, precum a fost cu cuviinţă, a cinsti preacurată icoana Mântuitorului Hristos şi pe cele ale tuturor sfinţilor.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Râu de tămăduiri izvorăşti nouă creştinilor, din care luând har din destul, lăudăm naşterea ta cea preacurată şi o preaînălţăm întru toţi vecii.

Irmosul:

Să lăudăm, bine să cuvântăm şi să ne închinăm Domnului, cântându-I şi preaînălţându-L pe Dânsul întru toţi vecii.

Pe Dumnezeu, Care S-a pogorât în cuptorul cel cu foc la tinerii evreieşti şi văpaia întru răcoreală o a prefăcut, ca pe Domnul lăudaţi-L lucrurile şi Îl preaînălţaţi întru toţi vecii.

 

Cântarea a 9-a.

Irmos: Fiul Părintelui…

Stih: Sfinte Părinte Mihail, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Luminându-te acum cu lumina cea nemărginită, ca unul ce stai înaintea luminii celei mari, te-ai învrednicit a dobândi arătat sfârşitul cel dorit de tine; către care sârguindu-te, ai alergat vieţuind cu dreaptă credinţă, preafericite.

Stih: Sfinte Părinte Mihail, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Învrednicitu-te-ai, părinte, a vedea lumina cea mai presus de cuget, ale cărei arătări ai fost câştigat pe pământ; ci roagă-te lui Hristos, mijlocind ca să se mântuiască ucenicii tăi cei ce te cinstesc acum şi te măresc, vrednicule de minune.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Întărindu-te cu dumnezeiescul har, înţelepţeşte ai stins prin strălucirile înţelepciunii tale, semeţiile vrăjmaşilor lui Dumnezeu, ca unul ce ai avut întru tine izvorul strălucirilor celor de acolo, preasfinţite Mihaile, dumnezeiescule propovăduitor al lui Hristos.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Primind ca lâna în pântece ploaia cea cerească, Preacurată, ne-ai născut  nouă pe Cel ce dă nemurire celor ce cu dreaptă credinţă Îl laudă pe El şi te veselesc pe tine, Născătoare de Dumnezeu.